Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Fler studenter och företagare ska få stärkt försäkringsskydd (SfU25)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken. Ändringarna innebär bland annat att även personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel ska få rätt till skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Det gäller också dem som går i grundskola eller gymnasium, då från det andra kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år.

För den som startar upp ett aktiebolag så ska SGI beräknas på samma sätt som när en person startar upp en enskild firma. Tiden för hur länge bolaget räknas vara under uppbyggnad förlängs också från 24 till 36 månader.

Lagändringarna för företagares SGI börjar gälla 1 augusti 2018. Övriga ändringar börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-22
Reservationer 1
bet 2017/18:SfU25

Fler studenter och företagare ska få stärkt försäkringsskydd (SfU25)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken. Ändringarna innebär bland annat att även personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel ska få rätt till skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Det gäller också dem som går i grundskola eller gymnasium, då från det andra kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år.

För den som startar upp ett aktiebolag så ska SGI beräknas på samma sätt som när en person startar upp en enskild firma. Tiden för hur länge bolaget räknas vara under uppbyggnad förlängs också från 24 till 36 månader.

Lagändringarna för företagares SGI föreslås börja gälla 1 augusti 2018. Övriga ändringar föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken med den ändringen att kommatecknet efter ordet "tidigare" i 25 kap. 7 a § andra stycket och 9 § tredje stycket ska utgå.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:168.

2. Stärkt försäkringsskydd vid start av ekonomisk förening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4025 av Aron Modig m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)