Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Konsumentskyddet på inlåningsmarknaden ska stärkas (FiU8)

Konsumentskyddet på inlåningsmarknaden ska stärkas. Inlåningsföretag, förutom vissa kooperativa företag, kommer att behöva ansöka om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse för att få fortsätta sin inlåningsverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En inlåningsverksamhet tar emot pengar från allmänheten som sedan ska betalas tillbaka. En sådan verksamhet kan drivas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag, och inlåningsföretag. Till skillnad från insättningar i kreditinstitut omfattas inte insättningar i inlåningsföretag av insättningsgarantin.

Lagändringarna börjar i huvudsak att gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-22
Justering: 2020-11-12
Trycklov: 2020-11-17
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:FiU8

Alla beredningar i utskottet

2020-10-22, 2020-09-29

Konsumentskyddet på inlåningsmarknaden ska stärkas (FiU8)

Konsumentskyddet på inlåningsmarknaden ska stärkas. Inlåningsföretag, förutom vissa kooperativa företag, kommer att behöva ansöka om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse för att få fortsätta sin inlåningsverksamhet. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En inlåningsverksamhet tar emot pengar från allmänheten som sedan ska betalas tillbaka. En sådan verksamhet kan drivas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag, och inlåningsföretag. Till skillnad från insättningar i kreditinstitut omfattas inte insättningar i inlåningsföretag av insättningsgarantin.

Lagändringarna ska i huvudsak börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-17
Debatt i kammaren: 2020-11-18
4

Beslut

Beslut: 2020-11-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev med den ändringen att
a) uttrycket "1 kap." i ingressen ska utgå,
b) uttrycket "1 kap." i 4 § ska utgå,
4. lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva,
5. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
6. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
8. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) med den ändringen att orden "Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)" ska skrivas med kursiv stil,
9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
10. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021,
11. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) med den ändringen att
a) uttrycket "29 §§" i ingressen ska bytas ut mot "29 §",
b) 29 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
12. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
13. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
14. lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporterings-pliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,
15. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med den ändringen att 1 kap. 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:195 punkterna 1-15 och avslår motion

2020/21:289 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 45 10 1 293