Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Ja till stärkt ordning och säkerhet i domstolen (JuU23)

Regeringen anser att ordningen och säkerheten i domstolarna måste stärkas och föreslår därför lagändringar för att öka tryggheten i lokalerna.

Konkret innebär förslaget att rädda och utsatta brottsoffer ska få bättre möjlighet att delta i domstolssammanträden genom videokonferens och att åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal eller helt utvisas från rättssalen på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. På det viset ska förhörspersonen kunna lämna sina uppgifter utan att känna sig störd eller hotad. Förbudet mot att fotografera i rättssalen ska utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot förbudet ska skärpas. Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:JuU23

Ja till stärkt ordning och säkerhet i domstolen (JuU23)

Regeringen anser att ordningen och säkerheten i domstolarna måste stärkas och föreslår därför lagändringar för att öka tryggheten i lokalerna.

Konkret innebär förslaget att rädda och utsatta brottsoffer ska få bättre möjlighet att delta i domstolssammanträden genom videokonferens och att åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal eller helt utvisas från rättssalen på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. På det viset ska förhörspersonen kunna lämna sina uppgifter utan att känna sig störd eller hotad. Förbudet mot att fotografera i rättssalen ska utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot förbudet ska skärpas. Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbud mot fotografering in i rättssalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken i de delar det avser 5 kap. 9 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:81 punkt 1 i denna del och avslår motion 2018/18:3053 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.
Därmed avslår riksdagen motion

2018/19:3053 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (V)

2. Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken utom i den delen som omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
4. lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol,
5. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
6. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
7. lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,
8. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:81 punkterna 1 (i denna del) - 8.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:81 punkterna 1-8.

3. Ackreditering av journalister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3053 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 1 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 290 27 0 32


4. Totalförbud mot elektronisk utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3060 av Adam Marttinen m.fl. (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32