Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2022

Beslut

Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas (CU20)

Brottsoffer ska få utvidgad rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sitt skadestånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna som regeringen föreslår handlar i korthet om att

  • åstadkomma en kraftig höjning av nivåerna på kränkningsersättning
  • utvidga rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap
  • stärka rätten till ersättning för efterlevande anhöriga genom en ny form av ideell ersättning, en så kallad särskild anhörigersättning
  • utvidga möjligheterna för ett brottsoffer att utmäta gärningspersonens frihetsberövandeersättning
  • ändra företrädesordningen vid löneutmätning, så att fordringar som gäller skadestånd på grund av brott går före oprioriterade fordringar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022, med undantag för lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning som börjar gälla den 10 september 2022.

Vidare riktar riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som upprepar det som riksdagen förde fram i ett tillkännagivande 2021. Riksdagen anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om effektivare utbetalning av ersättning till brottsoffer genom att staten betalar ut skadeståndet efter att domen på skadestånd börjat gälla. Tillkännagivandet grundas på förslag i motioner. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen snarast bör tillsätta en utredning i enlighet med 2021 års tillkännagivande om effektivare utbetalning av ersättning till brottsoffer genom statens omsorg. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-10

Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas (CU20)

Brottsoffer ska få utvidgad rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sitt skadestånd. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna som regeringen föreslår handlar i korthet om att

  • åstadkomma en kraftig höjning av nivåerna på kränkningsersättning
  • utvidga rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap
  • stärka rätten till ersättning för efterlevande anhöriga genom en ny form av ideell ersättning, en så kallad särskild anhörigersättning
  • utvidga möjligheterna för ett brottsoffer att utmäta gärningspersonens frihetsberövandeersättning
  • ändra företrädesordningen vid löneutmätning, så att fordringar som gäller skadestånd på grund av brott går före oprioriterade fordringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022, med undantag för lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning som föreslås börja gälla den 10 september 2022.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som upprepar det som riksdagen förde fram i ett tillkännagivande 2021. Utskottet anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om effektivare utbetalning av ersättning till brottsoffer genom att staten betalar ut skadeståndet efter att domen på skadestånd börjat gälla. Tillkännagivandet grundas på förslag i motioner. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.