Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

Rättssäkerheten ska stärkas i förvaltningsdomstolarna (JuU5)

Förvaltningsdomstolarna ska bli mer rättssäkra och effektiva. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar. Förslaget innebär bland annat att rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten blir starkare och att reglerna om sammansättningen i rätten blir mer flexibla. Det ska också införas kompetenskrav för tolkar och översättare som anlitas av förvaltningsdomstolarna. Tolkarna och översättarna som anlitas av domstolarna ska om möjligt vara auktoriserade.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-18
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
bet 2018/19:JuU5

Rättssäkerheten ska stärkas i förvaltningsdomstolarna (Juu5)

Förvaltningsdomstolarna ska bli mer rättssäkra och effektiva. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar. Förslaget innebär bland annat att rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten blir starkare och att reglerna om sammansättningen i rätten blir mer flexibla. Det ska också införas kompetenskrav för tolkar och översättare som anlitas av förvaltningsdomstolarna. Tolkarna och översättarna som anlitas av domstolarna ska om möjligt vara auktoriserade.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
2. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
3. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
4. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
5. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
6. lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:279 punkterna 1-6.