Statens budget 2016 - Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2015

Beslut

Ja till riktlinjer och utgiftsramar i budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen har bestämt statens budget för 2016

Regeringen gör varje år
en plan för hur staten
ska använda sina pengar.
Det kallas för budget.

Riksdagen har sagt ja
till regeringens förslag
på budget för 2016.
Under 2016 får staten
använda 1 215 miljarder kronor
som mest.

Regeringen ska särskilt
satsa pengar på bostäder, skolor,
vägar, järnvägar och företagande.
Det tycker riksdagen är bra.

Staten kommer att använda
mer pengar än vad den får in 2016.
Det betyder att statens budget
kommer att vara
minus 9, 6 miljarder kronor
i slutet av året.

När budgeten är på minus
kallas det för budget-underskott.

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Riksdagen sa också ja till de preliminära utgiftsramarna och inkomstberäkningarna för åren 2017 och 2018. Vidare fastslog riksdagen taket för statens utgifter till 1 215 miljarder kronor för 2016, 1 274 miljarder kronor för 2017, och 1 332 miljarder kronor för 2018.

Riksdagen ställde sig bakom regeringens finanspolitik, som enligt finansutskottet har lagts om i en ansvarsfull riktning som innebär att alla nya reformer är finansierade fullt ut. Satsningarna på bostäder, infrastruktur, näringspolitik och utbildning välkomnades. Finansutskottet, som förberett riksdagens beslut, delar regeringens bedömning att det är nödvändigt med fortsatta investeringar i välfärden och att det är viktigt att värna starka offentliga trygghetssystem.

Utgifterna i statens budget 2016 uppgår till sammanlagt 934 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 924 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed -10 miljarder kronor 2016.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen inom de 27 utgiftsområdena i statens budget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-10
Justering: 2015-11-19
Trycklov: 2015-11-20
Reservationer 10
Betänkande 2015/16:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2015-11-10, 2015-11-04

Ja till riktlinjer och utgiftsramar i budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till de preliminära utgiftsramarna och inkomstberäkningarna för åren 2017 och 2018. Vidare föreslår utskottet att riksdagen fastställer taket för statens utgifter till 1 215 miljarder kronor för 2016, 1 274 miljarder kronor för 2017, och 1 332 miljarder kronor för 2018.

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens finanspolitik, som enligt utskottet har lagts om i en ansvarsfull riktning som innebär att alla nya reformer är finansierade fullt ut. Satsningarna på bostäder, infrastruktur, näringspolitik och utbildning välkomnas. Utskottet delar regeringens bedömning att det är nödvändigt med fortsatta investeringar i välfärden och att det är viktigt att värna starka offentliga trygghetssystem.

Utgifterna i statens budget 2016 uppgår till sammanlagt 934 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 924 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed -10 miljarder kronor 2016.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen inom de 27 utgiftsområdena i statens budget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-24
Debatt i kammaren: 2015-11-25
4

Beslut

Beslut: 2015-11-25
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 1 och avslår motionerna

2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:3056 av Fredrik Malm m.fl. (FP),

2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1 och

2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (FP)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 75 0 9
SD 2 37 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 19 0 0 2
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 143 112 48 46


2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Utgiftstak för staten 2016, 2017 och 2018Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 215 miljarder kronor för 2016, 1 274 miljarder kronor för 2017, och 1 332 miljarder kronor för 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna

2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 2 och

2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2.

b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2016
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2016 i enlighet med utskottets förslag i bilaga x.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 6 och avslår motionerna

2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3,

2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3 och

2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3.

c) Övriga utgifter på statens budget 2016
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2016, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2016 och beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2016 enligt utskottets förslag i bilaga X.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkterna 7, 11 och 12.

d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2016
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2016 enligt utskottets förslag i bilaga x.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 4 och avslår motionerna

2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4 i denna del,

2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del,

2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5 i denna del,

2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 5 i denna del och

2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5 i denna del.

e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler


Riksdagen antar regeringens förslag till
 1. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
 2. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
 3. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
 4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 6. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 7. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
 8. lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet,
 9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
 10. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
 11. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
 12. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,
 13. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
 14. lag om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
 15. lag om upphävande av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkterna 16-18, 19.1-19.3 och 20-28 samt avslår motionerna

2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4 i denna del,

2015/16:783 av Robert Hannah (FP) yrkande 1,

2015/16:1064 av Betty Malmberg (M),

2015/16:1065 av Betty Malmberg (M),

2015/16:1067 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2015/16:1069 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M),

2015/16:1071 av Betty Malmberg (M),

2015/16:1199 av Tina Ghasemi m.fl. (M),

2015/16:1564 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 1,

2015/16:1678 av Margareta B Kjellin (M),

2015/16:1912 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) yrkande 2,

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 12 och 14,

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7-11,

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 2, 9, 14 och 15,

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 9,

2015/16:1997 av Désirée Pethrus (KD),

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:2120 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2318 av Pia Hallström (M),

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 2-4,

2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 5 i denna del och 7-20,

2015/16:2522 av Sten Bergheden (M),

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 26,

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2015/16:2965 av Jan R Andersson (M),

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2015/16:2979 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:3006 av Helena Lindahl och Staffan Danielsson (båda C),

2015/16:3039 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1,

2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 5 i denna del och 7-15,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 15,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 3, 22 och 24,

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 8, 20 och 27,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 11-13,

2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 5 i denna del och 7-33,

2015/16:3234 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 2, 3, 5 och 6,

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 36 och

2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5 i denna del.

f) Ålderspensionssystemets utgifter 2016
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 285 509 miljoner kronor för 2016.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 8 och avslår motion

2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2017-2018
Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden och den preliminära inkomstberäkningen för 2017 och 2018 enligt utskottets förslag i bilaga x.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkterna 5 och 9 samt avslår motionerna

2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7,

2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 6,

2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 4 och 6,

2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 4 och 6 samt

2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 4 och 6.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (FP)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 1 75 0 8
SD 0 39 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 20 0 0 1
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 143 114 48 44


3. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 10.

4. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 38 900 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 13.

5. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 12 400 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 14.

6. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203) besluta om överskridande av vissa anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 15.

7. Godkännande av avtal mellan Sverige och Norge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 finansplan punkt 29.