Statens budget 2018 Rambeslutet

Finansutskottets bet 2017/18:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2017

Beslut

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2018. Riksdagen ställde sig också bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020.

Riksdagen tog beslut om en ny nivå på överskottsmålet, det vill säga målet för den offentliga sektorns finansiella sparande: Den nya nivån ska fastställas till i snitt en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Ett riktmärke för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, det vill säga hela den offentliga sektorns skuld, fastställs samtidigt till 35 procent av BNP.

Utgifterna i regeringens förslag till budget 2018 uppgår till 999 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 043 miljarder kronor. Det beräknas därmed bli ett överskott i statens budget på 44 miljarder kronor för 2018.

Riksdagen delar regeringens bedömning att de ekonomiska framgångarna ska komma alla, i hela landet, till del. Därför välkomnas att regeringen fortsätter investera i jobb, skola och klimat och en politik som bidrar till en bättre fördelning. Riksdagen välkomnar också förslagen om att höja barnbidraget, sänka skatten för pensionärer och höja taket i sjukförsäkringen.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-17
Reservationer 10
bet 2017/18:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-09, 2017-10-26

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2018. Utskottet föreslår också att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020.

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska besluta om en ny nivå på överskottsmålet, det vill säga målet för den offentliga sektorns finansiella sparande: Den nya nivån ska fastställas till i snitt en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Ett riktmärke för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, det vill säga hela den offentliga sektorns skuld, fastställs samtidigt till 35 procent av BNP.

Utgifterna i regeringens förslag till budget 2018 uppgår till 999 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 043 miljarder kronor. Det beräknas därmed bli ett överskott i statens budget på 44 miljarder kronor för 2018.

Finansutskottet delar regeringens bedömning att de ekonomiska framgångarna ska komma alla, i hela landet, till del. Därför välkomnar utskottet att regeringen fortsätter investera i jobb, skola och klimat och en politik som bidrar till en bättre fördelning. Utskottet välkomnar också förslagen om att höja barnbidraget, sänka skatten för pensionärer och höja taket i sjukförsäkringen.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-21
Debatt i kammaren: 2017-11-22
4

Beslut

Beslut: 2017-11-22
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3193 av Jan Björklund m.fl. (L),

2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11,

2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 7
SD 0 36 0 10
MP 23 0 0 2
C 0 0 17 5
V 19 0 0 2
L 0 0 16 3
KD 0 0 15 1
- 0 1 0 3
Totalt 144 113 48 44


2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Målet för den offentliga sektorns finansiella sparande
Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmålet) till i genomsnitt en tredjedels procent av bruttonationalprodukten över en konjunkturcykel fr.o.m. 2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 4.

b) Ett riktmärke för nivån på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld
Riksdagen fastställer ett riktmärke för nivån på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden) till 35 procent av bruttonationalprodukten fr.o.m. 2019. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 5.

c) Utgiftstak för staten 2018-2020
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 337 miljarder kronor 2018, 1 397 miljarder kronor 2019 och till 1 471 miljarder kronor 2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna

2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2,

2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

d) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2018
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 8 och avslår motionerna

2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del.

e) Övriga utgifter i statens budget 2018
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2018, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2018 och beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkterna 9, 13 och 14 samt avslår motion

2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del.

f) Beräkningen av inkomsterna i statens budget 2018
Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 6 och avslår motionerna

2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,

2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5 i denna del,

2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 i denna del,

2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 i denna del och

2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del.

g) Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen
a) antar regeringens förslag i bilaga 4 till
1. lag om skatt på flygresor,
2. lag om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen,
3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
4. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
5. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
6. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
7. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
8. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
9. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
10. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
11. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
12. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,
13. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), med den ändringen att 10 kap. 10 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 5, 
14. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
15. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
16. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
17. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
18. lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat, med den ändringen att förslaget om ändring i 1 kap. 2 § ska utgå ur lagförslaget, 
19. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), med den ändringen i 26 kap. 23 § andra stycket att orden "första stycket" ska införas efter uttrycket "11 kap. 7 §",  
20. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
21. lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
22. lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021,
23. lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
24. lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
25. lag om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
26. lag om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
27. lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
28. lag om ändring i lagen (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
29. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
30. lag om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
31. lag om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
32. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
33. lag om ändring i lagen (2017:000) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen,
34. lag om ändring i lagen (2017:000) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen,
b) antar utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkterna 18-29, 31-35, 36.1, 36.2 och 37-50, bifaller delvis proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 30 och avslår motionerna

2017/18:84 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:929 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1281 av Pål Jonson (M),

2017/18:1311 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 1,

2017/18:1333 av Edward Riedl (M),

2017/18:1348 av Edward Riedl (M),

2017/18:1629 av Johan Nissinen (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,

2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7, 9, 10, 13, 26, 31 och 35,

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 1 och 4,

2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 20,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2, 9 och 12,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 15,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 2-7, 20 och 21,

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3640 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 3-5, 18 och 51,

2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 5 i denna del och 7-19,

2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 75,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12,

2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 i denna del,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 i denna del,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 3,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 28, 29, 38 och 45,

2017/18:3767 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 38 och 40,

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 32 och 37,

2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 2 och 5,

2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 8 och

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 18.

h) Övriga inkomster i statens budget 2018
Riksdagen godkänner att regeringen

1. under 2018 genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Silvieberg 3 i Stockholm,
2. från försäljningsintäkterna vid en försäljning av Stockholm Silvieberg 3 i Stockholm får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten,
3. under 2018 genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Lysbomben 1 i Stockholm,
4. från försäljningsintäkterna vid en försäljning av Stockholm Lysbomben 1 i Stockholm får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten,
5. under 2018 genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Smyrna 5 i Stockholm,
6. från försäljningsintäkterna vid en försäljning av Stockholm Smyrna 5 i Stockholm får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten,
7. under 2018 genom försäljning överlåter del av fastigheterna Järnvägen 100:1 i Boden, Gullbergsvass 703:6 i Göteborg, Stora Älberg 2:2 i Hallsberg, Järnvägen 1:1 i Malmö, Butängen 2:1 i Norrköping och Ånge 30:1 i Ånge samt fastigheterna Brynäs 92:4 i Gävle och Tågordningen 1 i Stockholm,
8. från försäljningsintäkterna vid en försäljning av fastigheterna Järnvägen 100:1 i Boden, Gullbergsvass 703:6 i Göteborg, Stora Älberg 2:2 i Hallsberg, Järnvägen 1:1 i Malmö, Butängen 2:1 i Norrköping och Ånge 30:1 i Ånge samt fastigheterna Brynäs 92:4 i Gävle och Tågordningen 1 i Stockholm får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheterna, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkterna 51-58.

i) Ålderspensionssystemets utgifter 2018
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 308 661 miljoner kronor för 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 10.

j) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2019 och 2020
Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden och den preliminära inkomstberäkningen för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt utskottets förslag i bilaga 6. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkterna 7 och 11 samt avslår motionerna

2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4 och 6 samt

2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 6.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 7
SD 0 36 0 10
MP 23 0 0 2
C 0 0 17 5
V 19 0 0 2
L 0 0 16 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 1 3
Totalt 144 112 49 44


3. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 12.

4. Lån för myndigheternas investeringar i anläggnings-tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 39 900 miljoner kronor. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 15.

5. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 13 800 miljoner kronor.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 16.

6. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 finansplanen punkt 17.