Statens budget 2021 Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2020

Beslut

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen har bestämt statens budget för 2021

Regeringen gör varje år
en plan för hur staten
ska använda sina pengar.
Det kallas för budget.

Riksdagen har sagt ja
till regeringens förslag
på budget för 2021.
Under 2021 får staten
använda 1 173 miljarder kronor för olika utgifter.

Regeringen ska särskilt satsa pengar på att

  • fler kan arbeta
  • förbättra klimatet
  • underlätta företagande
  • minska brottsligheten
  • förbättra hälso- och sjukvården.

Det tycker riksdagen är bra.

Staten kommer att använda
mer pengar än vad den får in 2021.
Det betyder att statens budget
kommer att vara
minus 67 miljarder kronor
i slutet av året.

När budgeten är på minus
kallas det för budget-underskott
och betyder att staten lånar pengar.

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Riksdagen sa i huvudsak också ja till lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten.

Utgifterna i regeringens förslag till budget för 2021 beräknas uppgå till 1 173 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 106 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 67 miljarder kronor för 2021.

Riksdagen ställer sig bakom regeringens inriktning på den ekonomiska politiken: att åtgärder ska genomföras för att återstarta ekonomin samtidigt som samhällsproblemen ska bekämpas med långsiktiga reformer. Det genom att fler ska komma i arbete, takten i klimatomställningen ska öka, välfärden ska stärkas, företagens villkor och konkurrenskraft ska förbättras, integrationen ska gå snabbare, brottslighet ska bekämpas och sammanhållningen mellan stad och land ska öka.

Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall proposition 2020/21:1 med vissa lagtekniska justeringar, bifall proposition 2020/21:14 samt bifall proposition 2019/20:122 med vissa lagtekniska justeringar och med ändrat ikraftträdande. Samtliga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-11-05, 2020-11-12

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Utskottet föreslår också att riksdagen i huvudsak säger ja till lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och säger ja till utgiftstaket för staten.

Utgifterna i regeringens förslag till budget för 2021 beräknas uppgå till 1 173 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 106 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 67 miljarder kronor för 2021.

Utskottet ställer sig bakom regeringens inriktning på den ekonomiska politiken: att åtgärder ska genomföras för att återstarta ekonomin samtidigt som samhällsproblemen ska bekämpas med långsiktiga reformer. Det genom att fler ska komma i arbete, takten i klimatomställningen ska öka, välfärden ska stärkas, företagens villkor och konkurrenskraft ska förbättras, integrationen ska gå snabbare, brottslighet ska bekämpas och sammanhållningen mellan stad och land ska öka.

Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.