Statens budget 2022 - Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2021

Beslut

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i statens budget 2022 (FiU1)

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.

Utgifterna i statens budget för 2022 uppgår enligt utskottets förslag till 1 137 miljarder kronor. Det är cirka 1,1 miljarder konor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Inkomsterna i statens budget beräknas uppgå till 1 189 miljarder kronor 2022. Det är cirka 1,5 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag. Statens lånebehov ökar med ungefär 0,4 miljarder kronor jämfört med regeringens beräkning i budgetpropositionen.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i budgeten.

Riksdagen sa ja till följande lagändringar:

 • Grundavdraget höjs för personer över 65 år.
 • Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare.
 • Avdragsrätten för gåvor utökas.
 • Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas.
 • Reklamskatten avskaffas.
 • Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall.
 • Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.
 • En skattereduktion för cykelförmån införs.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Riksdagen riktade vidare en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel så att priset vid tankning sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till tre motionsyrkanden och avslag på budgetpropositionen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Delvis bifall till budgetpropositionen och tre motionsyrkanden om utgiftsramar för utgiftsområdena 2022. Delvis bifall till budgetpropositionen och tre motionsyrkanden om beräkningen av inkomsterna för 2022 och tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med lagförslag om att sänka skatten på drivmedel. Delvis bifall till proposition om förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster, sjukersättning och aktivitetsersättning samt bifall och delvis bifall till motionsyrkanden. Delvis bifall till propositionen om skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar och delvis bifall till två följdmotionsyrkanden. Delvis bifall till tre motionsyrkanden om höjt grundavdrag för personer över 65 år. Delvis bifall till två motionsyrkanden om gåvoskatteavdrag. Delvis bifall till budgetpropositionen och sex motionsyrkanden om preliminära utgiftsramar och beräkningar av inkomster i statens budget 2023 och 2024. I övrigt bifall till budgetpropositionen och övriga propositioner samt avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-10-28, 2021-11-11, 2021-11-16, 2021-11-17, 2021-11-18

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i statens budget 2022 (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.

Utgifterna i statens budget för 2022 uppgår enligt utskottets förslag till 1 137 miljarder kronor. Det är cirka 1,1 miljarder konor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Inkomsterna i statens budget beräknas uppgå till 1 189 miljarder kronor 2022. Det är cirka 1,5 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag. Statens lånebehov ökar med ungefär 0,4 miljarder kronor jämfört med regeringens beräkning i budgetpropositionen.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i budgeten.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till följande lagändringar:

 • Grundavdraget höjs för personer över 65 år.
 • Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare.
 • Avdragsrätten för gåvor utökas.
 • Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas.
 • Reklamskatten avskaffas.
 • Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall.
 • Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.
 • En cykelförmån införs.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Finansutskottet föreslår vidare att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel så att priset vid tankning sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.