Finansutskottets betänkande

2018/19:FiU10

Statens budget för 2019

Sammanfattning

I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2019. Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramarna och godkänna beräkningen av inkomsterna för statens budget i enlighet med det förslag som lagts fram i en reservation av Moderaterna och Kristdemokraterna (prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62). Mellan den 17 december och den 21 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. Budgetbesluten innebär att riksdagen delvis har bifallit budgetpropositionen samt Moderaternas och Kristdemokraternas motioner.

Innehållsförteckning

Utskottets anmälan

Redogörelse för ärendet

Budgetprocessen i riksdagen

Utskottets överväganden

Bilaga 1
Riksdagens beslut om utgifter och inkomster i statens budget för 2019

Bilaga 2
Förteckning över riksdagsbeslut om statens budget för 2019

Tabeller

Rambeslutet – steg ett i budgetprocessen

Anslagsbesluten – steg två i budgetprocessen

Utskottets anmälan

Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdags­ordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2019.

Stockholm den 21 december 2018

På finansutskottets vägnar

Elisabeth Svantesson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Elisabeth Svantesson (M), Fredrik Olovsson (S), Gunilla Carlsson (S), Niklas Wykman (M), Oscar Sjöstedt (SD), Emil Källström (C), Ulla Andersson (V), Jessika Roswall (M), Dennis Dioukarev (SD), Jakob Forssmed (KD), Ingemar Nilsson (S), Mats Persson (L), Sven-Olof Sällström (SD), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Eva Lindh (S) och Fredrik Stenberg (S).


Statens budget för 2019

Utgifter

Tusental kronor

Utgiftsområde

Avvikelse från regeringen

Riksdagens beslut

1

Rikets styrelse

–308 000

14 593 645

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

+3 500

17 318 966

3

Skatt, tull och exekution

+120 000

11 522 533

4

Rättsväsendet

+2041 000

48 383 859

5

Internationell samverkan

±0

2 362 277

6

Försvar och samhällets krisberedskap

+3 876 000

60 066 704

7

Internationellt bistånd

±0

44 945 140

8

Migration

–1 461 000

12 112 430

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

+3 155 000

81 277 185

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

±0

97 657 012

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

+431 000

34 881 476

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

±0

97 332 203

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

–519 000

17 967 483

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

–2 875 000

73 939 772

15

Studiestöd

–291 800

24 731 156

16

Utbildning och universitetsforskning

–501 000

80 846 211

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

–213 000

15 781 531

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

–2 230 000

4 742 123

19

Regional tillväxt

±0

3 496 525

20

Allmän miljö- och naturvård

–2 099 000

9 737 248

21

Energi

–445 000

3 149 947

22

Kommunikationer

–489 000

58 967 655

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

+1 113 000

20 900 281

24

Näringsliv

+170 000

7 436 717

25

Allmänna bidrag till kommuner

+4100 000

119 992 772

26

Statsskuldsräntor m.m.

±0

25 155 200

27

Avgiften till Europeiska unionen

±0

40 913 834

Summa utgiftsområden

+3 577 700

1 030 211 885

Minskning av anslagsbehållningar

±0

11 289 117

Summa utgifter

+3 577 700

1 018 922 768

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

±0

3 628 408

Kassamässig korrigering

±0

±0

Summa

+3 577 700

1 022 551 176

Inkomster m.m.

Tusental kronor

Inkomsttyp

Avvikelse från regeringen

Riksdagens beslut

1000

Statens skatteinkomster

–13 517 600

1 131 772 210

2000

Inkomster av statens verksamhet

±0

32 536 178

3000

Inkomster av försåld egendom

±0

5 000 000

4000

Återbetalning av lån

±0

716 774

5000

Kalkylmässiga inkomster

±0

14 194 000

6000

Bidrag m.m. från EU

±0

12 521 658

7000

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

±0

112 758 867

8000

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

±0

0

Summa

–13 517 600

1 083 981 953

Beräknat lånebehov

+17 095 300

−61 430 777

Summa

+3 577 700

1 022 551 176

Redogörelse för ärendet

Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som fattats av riksdagen om utgifter och inkomster i statens budget för 2019. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge samlad information om vad som blev resultatet av riksdagens beslut om statens budget.

I bilaga 1 finns en specifikation av utgifter och inkomster i statens budget för 2019. I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även de riksdagsskrivelser som meddelat riksdagens beslut till regeringen eller till riksdagens myndigheter.

Budgetprocessen i riksdagen

Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i ett första steg genom ett beslut fastställer en beräkning av inkomsterna på statens budget och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen). Detta rambeslut bereds i finansutskottet.

I det andra steget beslutar riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett förslag från ett utskott till fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får inte gå utöver den i det första steget fastställda utgiftsramen för utgiftsområdet. Förslag som överskrider ramen får heller inte läggas fram i reservationer. Riksdagens ställningstagande till anslag för utgiftsområdet ska göras genom ett beslut (11 kap. 18 § fjärde stycket riksdagsordningen).

Utskottets överväganden

I budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2019. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2019. När det gäller utgifterna i statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till

       fördelning av utgifter på utgiftsområden

       anslag inom respektive utgiftsområde

       beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året

       beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året

       beräkning av den kassamässiga korrigeringen.  

I propositionen anförs att särskilda principer har tillämpats vid utformningen av propositionen med anledning av att den har beslutats av en övergångsregering (prop. 2018/19:1 volym 1, s. 23–24). Utgångspunkten för förslagen i propositionen har varit den budget som riksdagen har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. Vidare har vissa generella justeringar av anslagen gjorts i enlighet med vad som redovisas i propositionen. Lagförslag som är politiskt okontroversiella och som inte kan genomföras under pågående budgetår har inkluderats i de fall det råder bred politisk samsyn om förslagen. Regeringen har avstått från att redovisa någon framtida politisk inriktning i propositionen.

Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2018/19:FiU1. I betänkandet behandlade utskottet även minskningen av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramar och beräkna inkomsterna enligt det förslag som lagts fram i en reservation av Moderaterna och Kristdemokraterna (bet. 2018/19:FiU1 reservation 5, rskr. 2018/19:62).

Mellan den 17 december och den 21 december 2018 beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. Budgetbesluten innebär att riksdagen delvis har bifallit budgetpropositionen samt Moderaternas och Kristdemokraternas motioner.

På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2019.

Bilaga 1

Riksdagens beslut om utgifter och inkomster i statens budget för 2019

Utgifter

I följande tabell sammanställs anslagen i statens budget för 2019. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.

Tusental kronor

Anslag

Avvikelse från regeringen

Riksdagens beslut

1

Rikets styrelse

–308 000

14 593 645

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

±0

140 685

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

±0

926 469

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

±0

819 396

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

±0

100 000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

±0

101 516

3:1

Sametinget

±0

54 501

4:1

Regeringskansliet m.m.

161 000

7 806 618

5:1

Länsstyrelserna m.m.

65 000

3 016 691

6:1

Allmänna val och demokrati

82 000

472 640

6:2

Justitiekanslern

±0

50 027

6:3

Datainspektionen

±0

94 377

6:4

Valmyndigheten

±0

20 093

6:5

Stöd till politiska partier

±0

169 200

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

±0

117 771

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

±0

14 500

8:1

Mediestöd

±0

622 119

8:2

Myndigheten för press, radio och tv

±0

38 514

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

±0

28 528

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

+3500

17 318 966

1:1

Statskontoret

±0

97 616

1:2

Kammarkollegiet

±0

72 009

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

±0

17 550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

±0

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

±0

13 651 000

1:6

Finanspolitiska rådet

±0

10 230

1:7

Konjunkturinstitutet

±0

65 136

1:8

Ekonomistyrningsverket

±0

166 389

1:9

Statistiska centralbyrån

±0

567 759

1:10

Bidragsfastigheter

±0

269 000

1:11

Finansinspektionen

±0

603 643

1:12

Riksgäldskontoret

±0

331 027

1:13

Bokföringsnämnden

±0

10 498

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

±0

203 370

1:15

Riksrevisionen

±0

332 720

1:16

Finansmarknadsforskning

±0

29 921

1:17

Upphandlingsmyndigheten

±0

94 974

1:18

Myndigheten för digital förvaltning

±0

231 682

1:19

Statens servicecenter

+3 500

561 999

3

Skatt, tull och exekution

+120000

11 522 533

1:1

Skatteverket

+30 000

7 569 094

1:2

Tullverket

+90 000

1 980 086

1:3

Kronofogdemyndigheten

±0

1 973 353

4

Rättsväsendet

+2 041000

48 383 859

1:1

Polismyndigheten

+1 585000

26 338 720

1:2

Säkerhetspolisen

±0

1 565 509

1:3

Åklagarmyndigheten

+75 000

1 610 760

1:4

Ekobrottsmyndigheten

±0

685 548

1:5

Sveriges Domstolar

+130000

5 814 514

1:6

Kriminalvården

+251 000

9 011 540

1:7

Brottsförebyggande rådet

±0

149 806

1:8

Rättsmedicinalverket

±0

429 169

1:9

Gentekniknämnden

±0

5 615

1:10

Brottsoffermyndigheten

±0

47 685

1:11

Ersättning för skador på grund av brott

±0

121 953

1:12

Rättsliga biträden m.m.

±0

2 356 357

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

±0

39 987

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

±0

24 174

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

±0

47 157

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

±0

18 924

1:17

Domarnämnden

±0

8 441

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

±0

108 000

5

Internationell samverkan

±0

2 362 277

1:1

Avgifter till internationella organisationer

±0

1 679 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

±0

193 151

1:3

Nordiskt samarbete

±0

15 595

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

±0

13 826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

±0

43 844

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

±0

54 358

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

±0

28 402

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

±0

19 175

1:9

Svenska institutet

±0

124 682

1:10

Information om Sverige i utlandet

±0

15 475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

±0

174 215

6

Försvar och samhällets krisberedskap

+3 876 000

60 066 704

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

+2 471 000

36 137 845

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

±0

1 162 564

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

+1 000 000

13 411 311

1:4

Forskning och teknikutveckling

+50 000

691 905

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

±0

10 995

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

+36 000

206 272

1:7

Officersutbildning m.m.

±0

220 794

1:8

Försvarets radioanstalt

+116 000

1 234 025

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

+50 000

230 638

1:10

Nämnder m.m.

±0

6 301

1:11

Försvarets materielverk

±0

1 778 873

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen

±0

9 416

2:1

Kustbevakningen

±0

1 257 931

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

±0

74 850

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

±0

21 080

2:4

Krisberedskap

±0

1 355 514

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

±0

381 471

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

+153 000

1 372 144

2:7

Statens haverikommission

±0

46 568

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

±0

397 048

4:1

Elsäkerhetsverket

±0

59 159

7

Internationellt bistånd

±0

44 945 140

1:1

Biståndsverksamhet

–75 000

43 459 337

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

+75 000

1 276 325

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

±0

16 279

1:4

Folke Bernadotteakademin

±0

125 302

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

±0

50 000

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

±0

17 897

8

Migration

–1 461 000

12 112 430

1:1

Migrationsverket

–1 085 000

4 326 896

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

±0

5 567 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

±0

57 915

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

–287 000

691 291

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

–89000

337 649

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

±0

432 027

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

±0

349 202

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

±0

155 450

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

±0

195 000

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

+3 155000

81 277 185

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

±0

35 831

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

±0

83 526

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

±0

144 660

1:4

Tandvårdsförmåner

±0

6 771 752

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

±0

27 789 000

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

+1 990 000

8 949 286

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden

±0

476 068

1:8

Bidrag till psykiatri

+500 000

2 202 993

1:9

Läkemedelsverket

±0

136 845

1:10

E-hälsomyndigheten

–30 000

117 584

2:1

Folkhälsomyndigheten

+10 000

399 209

2:2

Insatser för vaccinberedskap

±0

88 500

2:3

Bidrag till WHO

±0

38 665

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

±0

75 502

3:1

Myndigheten för delaktighet

±0

59 951

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer

±0

188 742

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

±0

24 737

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet

±0

767 514

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

±0

263 395

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning

+350 000

24 836 588

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

–840 000

1 677 490

4:6

Statens institutionsstyrelse

±0

1 132 192

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

–425 000

1 080 951

5:1

Barnombudsmannen

±0

25 851

5:2

Barnets rättigheter

±0

22 261

6:1

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

–30 000

165 629

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

±0

35 918

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

+30000

631 503

8:1

Socialstyrelsen

–5 000

664 451

8:2

Inspektionen för vård och omsorg

–15 000

770 591

   Nya anslag

99:1

Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna

+1 620 000

1 620 000

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

±0

97 657 012

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

±0

36 946 254

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

±0

43 943 558

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

±0

1 391 000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

±0

2 773 000

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

±0

36 349

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

±0

2 901 000

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

±0

957 000

2:1

Försäkringskassan

±0

8 640 598

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

±0

68 253

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

+431 000

34 881 476

1:1

Garantipension till ålderspension

±0

13 225 500

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

±0

10 331 200

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

+431 000

9 587 500

1:4

Äldreförsörjningsstöd

±0

1 154 100

2:1

Pensionsmyndigheten

±0

583 176

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

±0

97 332 203

1:1

Barnbidrag

±0

32 802 684

1:2

Föräldraförsäkring

±0

44 454 417

1:3

Underhållsstöd

±0

2 765 282

1:4

Adoptionsbidrag

±0

23 284

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

±0

964 600

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

±0

4 472 178

1:7

Pensionsrätt för barnår

±0

7 303 100

1:8

Bostadsbidrag

±0

4 546 658

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

–519 000

17 967 483

1:1

Etableringsåtgärder

–10 000

228 430

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

–100 000

13 096 275

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

±0

3 707 530

1:4

Hemutrustningslån

–37 000

165 863

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

±0

124 984

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

±0

72 919

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

+57 000

391 039

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

–40 000

41 085

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

±0

28 163

4:1

Åtgärder mot segregation

–378 000

100 000

4:2

Delegationen mot segregation

–11 000

11 195

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

–2 875 000

73 939 772

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

–892 000

7 620 871

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

±0

27 013 828

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

–2 673 000

10 311 181

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

+722 000

19 532 364

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

±0

121 317

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

–32 000

1 491 500

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

±0

41 444

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

±0

72 469

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

±0

57 022

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

±0

8 303

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

±0

1 650 000

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

±0

4 914 213

1:13

Lån till körkort

±0

151 466

2:1

Arbetsmiljöverket

±0

767 594

2:2

Arbetsdomstolen

±0

34 688

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

±0

33 722

2:4

Medlingsinstitutet

±0

59 597

2:5

Arbetslivspolitik

±0

25 000

2:6

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

±0

33 193

15

Studiestöd

–291 800

24 731 156

1:1

Studiehjälp

±0

4 267 138

1:2

Studiemedel

+109 900

16 977 056

1:3

Avsättning för kreditförluster

+49 800

1 894 352

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

+3 500

152 449

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

±0

62 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

±0

29 000

1:7

Studiestartsstöd

–469 000

440 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

+14 000

894 340

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

±0

14 671

16

Utbildning och universitetsforskning

–501 000

80 846 211

1:1

Statens skolverk

±0

1 153 663

1:2

Statens skolinspektion

±0

414 028

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

±0

733 350

1:4

Sameskolstyrelsen

±0

49 569

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

–570 000

3 185 311

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

±0

304 820

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

+159 000

4 595 000

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

±0

188 220

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

±0

105 257

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

+10 000

326 526

1:11

Bidrag till vissa studier

±0

17 525

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

±0

116 749

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning

+150 000

2 712 422

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

+250 000

2 486 208

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer

–680 000

0

1:16

Fler anställda i lågstadiet

–329 000

1 971 000

1:17

Skolforskningsinstitutet

±0

24 008

1:18

Praktiknära skolforskning

±0

18 543

1:19

Bidrag till lärarlöner

±0

4 457 100

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet

±0

163 418

1:21

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

±0

3 500 000

2:1

Universitetskanslersämbetet

±0

149 035

2:2

Universitets- och högskolerådet

+20 000

198 920

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

1 778 755

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

2 158 476

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

2 092 904

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

2 220 820

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

2 153 058

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

1 578 532

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

1 760 939

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

1 650 888

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

1 414 350

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

1 132 502

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

1 572 054

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

897 931

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

730 290

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

1 579 228

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

1 175 373

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

1 565 411

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

681 997

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

390 159

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

672 504

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

241 163

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

1 080 446

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

339 526

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

806 968

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

268 418

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

560 762

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

247 142

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

946 947

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

239 799

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

249 545

2:32

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

97 732

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

617 330

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

115 174

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

204 682

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

±0

51 040

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

105 247

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

34 840

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

507 765

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

75 418

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

436 471

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

77 958

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

460 311

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

99 249

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

397 995

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

69 613

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

402 361

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

63 851

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

312 869

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

51 159

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

369 262

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

63 919

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

164 624

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

±0

19 937

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

65 393

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

±0

11 355

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

133 169

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

±0

20 036

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

426 124

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

84 761

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

±0

35 599

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

±0

21 037

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

+8 000

3 394 695

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

+406 000

1 278 309

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

±0

439 124

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

±0

2 619 319

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

±0

45 867

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

+60 000

6 067 846

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

±0

360 061

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

±0

165 128

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

+15 000

962 356

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

±0

34 769

3:6

Institutet för rymdfysik

±0

56 188

3:7

Kungl. Biblioteket

±0

374 292

3:8

Polarforskningssekretariatet

±0

48 671

3:9

Sunet

±0

49 183

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning

±0

7 448

3:11

Etikprövningsmyndigheten

±0

41 919

3:12

Särskilda utgifter för forskningsändamål

±0

99 995

4:1

Internationella program

±0

81 589

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

±0

30 886

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

±0

10 483

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

±0

24 243

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

–213 000

15 781 531

1:1

Statens kulturråd

±0

55 822

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

–148 000

430 684

1:3

Skapande skola

±0

187 065

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

±0

45 153

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

±0

9 852

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

±0

1 501 187

1:7

Myndigheten för kulturanalys

±0

14 858

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner

±0

1 084 666

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

±0

213 614

2:3

Statens musikverk

±0

117 766

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

+5 000

160 735

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

±0

123 182

3:3

Institutet för språk och folkminnen

±0

67 598

4:1

Statens konstråd

±0

31 241

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

±0

42 947

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

±0

11 651

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

±0

40 069

5:1

Konstnärsnämnden

±0

22 131

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

±0

467 097

6:1

Riksarkivet

±0

403 183

7:1

Riksantikvarieämbetet

±0

274 801

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

±0

270 542

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

±0

460 000

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer

±0

8 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

–60 000

1 240 793

8:2

Centrala museer: Stiftelser

±0

262 694

8:3

Bidrag till vissa museer

±0

75 519

8:4

Forum för levande historia

±0

46 459

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

±0

200

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund

±0

12 799

9:2

Stöd till trossamfund

±0

81 919

10:1

Filmstöd

±0

562 144

11:1

Sändningar av TV Finland

±0

9 721

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

±0

3 842

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

±0

483

11:4

Statens medieråd

±0

22 525

11:5

Stöd till taltidningar

±0

44 956

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

±0

42 061

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

±0

243 440

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

±0

35 000

13:1

Stöd till idrotten

+20 000

1 974 311

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

±0

52 164

13:3

Stöd till friluftsorganisationer

±0

47 785

13:4

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

±0

15 000

13:5

Insatser för den ideella sektorn

+20 000

171 758

14:1

Bidrag till folkbildningen

–50 000

4 298 183

14:2

Bidrag till tolkutbildning

±0

59 331

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

±0

170 000

14:4

Särskilt utbildningsstöd

±0

190 338

15:1

Spelinspektionen

±0

74 262

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

–2 230 000

4 742 123

1:1

Bostadspolitisk utveckling

±0

20 600

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

±0

94 500

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

±0

43 000

1:4

Boverket

±0

318 823

1:5

Statens geotekniska institut

±0

47 248

1:6

Lantmäteriet

+45 000

615 186

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

–760000

240 000

1:8

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

–1 300 000

0

1:9

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

–200000

3 000 000

1:10

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

±0

34 000

1:11

Innovativt och hållbart byggande

–15 000

60 000

2:1

Konsumentverket

±0

167 979

2:2

Allmänna reklamationsnämnden

±0

44 869

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen

±0

25 085

2:4

Åtgärder på konsumentområdet

±0

26 459

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter

±0

4 374

19

Regional tillväxt

±0

3 496 525

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

±0

1 674 637

1:2

Transportbidrag

±0

400 864

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

±0

1 421 024

20

Allmän miljö- och naturvård

–2 099 000

9 737 248

1:1

Naturvårdsverket

–50 000

575 452

1:2

Miljöövervakning m.m.

–50 000

360 214

1:3

Åtgärder för värdefull natur

–600 000

647 535

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

–100 000

856 118

1:5

Miljöforskning

±0

78 825

1:6

Kemikalieinspektionen

±0

276 973

1:7

Avgifter till internationella organisationer

±0

288 131

1:8

Klimatbonus

±0

1 240 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

±0

248 115

1:10

Klimatanpassning

+145 000

316 750

1:11

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

+200 000

1 149 565

1:12

Insatser för internationella klimatinvesteringar

+80 000

335 000

1:13

Internationellt miljösamarbete

±0

45 900

1:14

Skydd av värdefull natur

–740 000

678 000

1:15

Havs- och vattenmyndigheten

±0

246 654

1:16

Klimatinvesteringar

–840 000

750 000

1:17

Elbusspremie

–20 000

80 000

1:18

Investeringsstöd för gröna städer

–67 000

33 000

1:19

Elfordonspremie

–310 000

40 000

1:20

Industriklivet

±0

300 000

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

±0

96 608

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

+203 000

1 044 408

  Nya anslag

99:1

Teknikneutral laddinfrastruktur

+50 000

50 000

21

Energi

–445 000

3 149 947

1:1

Statens energimyndighet

±0

317 573

1:2

Insatser för energieffektivisering

–5 000

228 000

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

±0

10 000

1:4

Energiforskning

+70 000

1 547 723

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

–70 000

15 000

1:6

Energimarknadsinspektionen

±0

123 323

1:7

Energiteknik

–440 000

535 000

1:8

Elberedskap

±0

258 000

1:9

Avgifter till internationella organisationer

±0

25 328

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

±0

90 000

22

Kommunikationer

–489 000

58 967 655

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

–437 000

25 577 423

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

±0

23 571 698

1:3

Trafikverket

–5 000

1 396 577

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

±0

188 308

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

±0

62 284

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser

–42 000

126 313

1:7

Trafikavtal

±0

960 000

1:8

Viss internationell verksamhet

±0

28 757

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

±0

54 181

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

±0

150 000

1:11

Trängselskatt i Stockholm

±0

1 752 609

1:12

Transportstyrelsen

–5 000

2 188 567

1:13

Trafikanalys

±0

68 987

1:14

Trängselskatt i Göteborg

±0

836 656

1:15

Sjöfartsstöd

±0

1 563 000

2:1

Post- och telestyrelsen

±0

50 122

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

±0

140 278

2:3

Grundläggande betaltjänster

±0

33 037

2:4

Informationsteknik och telekommunikation

±0

72 844

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

±0

146 014

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

+1 113 000

20 900 281

1:1

Skogsstyrelsen

–27 000

450 482

1:2

Insatser för skogsbruket

–298 000

282 373

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

±0

145 938

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

±0

109 231

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

±0

9 933

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

±0

134 349

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

±0

52 778

1:8

Statens jordbruksverk

±0

628 080

1:9

Bekämpande av växtskadegörare

±0

5 000

1:10

Gårdsstöd m.m.

±0

7 168 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

±0

154 000

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

±0

24 250

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

±0

194 000

1:14

Livsmedelsverket

±0

255 463

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

±0

163 160

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

±0

42 913

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

+1 239 000

5 587 227

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

+199 000

2 657 391

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

±0

79 830

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

±0

4 116

1:21

Åtgärder på fjällägenheter

±0

1 529

1:22

Främjande av rennäringen m.m.

±0

113 915

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet

±0

1 929 745

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

±0

598 164

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

±0

1 177

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter

±0

107 237

24

Näringsliv

+170 000

7 436 717

1:1

Verket för innovationssystem

±0

239 552

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

+150000

3 060 255

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

±0

747 421

1:4

Tillväxtverket

±0

274 635

1:5

Näringslivsutveckling

+28 000

909 022

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

±0

61 994

1:7

Turistfrämjande

±0

114 613

1:8

Sveriges geologiska undersökning

±0

241 772

1:9

Geovetenskaplig forskning

±0

5 923

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

±0

14 000

1:11

Bolagsverket

±0

53 285

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

±0

8 327

1:13

Konkurrensverket

±0

152 999

1:14

Konkurrensforskning

±0

13 804

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

+5 000

158 210

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

±0

23 200

1:17

Kapitalinsatser i statliga ägda företag

±0

61 000

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

±0

17 780

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

±0

18 000

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

–40 000

269 472

1:21

Patent- och registreringsverket

±0

320 584

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

±0

35 771

2:2

Kommerskollegium

±0

91 084

2:3

Exportfrämjande verksamhet

+7 000

389 389

2:4

Investeringsfrämjande

±0

72 772

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

±0

20 517

2:6

Bidrag till standardiseringen

±0

31 336

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

+20 000

30 000

25

Allmänna bidrag till kommuner

+4 100 000

119 992 772

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

+4 600 000

110 539 384

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

±0

4 446 438

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

±0

6 950

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

±0

5 000 000

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

–500 000

0

26

Statsskuldsräntor m.m.

±0

25 155 200

1:1

Räntor på statsskulden

±0

25 000 000

1:2

Oförutsedda utgifter

±0

10 000

1:3

Riksgäldskontorets provisionsutgifter

±0

145 200

27

Avgiften till Europeiska unionen

±0

40 913 834

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

±0

40 913 834


Inkomster

Tusental kronor

Inkomsttitel

Avvikelse från regeringen

Riksdagens beslut

1100 Direkta skatter på arbete

12 802 765

666 200 881

1111 Statlig inkomstskatt

3 910 952

57 075 368

1115 Kommunal inkomstskatt

961 806

752 544 019

1120 Allmän pensionsavgift

+18 521

128 720 864

1130 Artistskatt

±0

0

1140 Skattereduktioner

7 948 528

272 139 370

1200 Indirekta skatter på arbete

547 253

607 106 194

1210 Arbetsgivaravgifter

+336 479

591 177 117

1240 Egenavgifter

±0

13 125 974

1260 Avgifter till premiepensionssystemet

14 014

40 859 802

1270 Särskild löneskatt

869 718

48 968 855

1280 Nedsättningar

±0

−5 814 273

1290 Tjänstegruppliv

±0

508 323

1300 Skatt på kapital

+49 298

271 510 957

1310 Skatt på kapital, hushåll

+3 569

68 759 334

1320 Skatt på företagsvinster

+45 729

143 234 959

1330 Kupongskatt

±0

8 158 094

1340 Avkastningsskatt

±0

6 396 030

1350 Fastighetskatt

±0

32 112 092

1360 Stämpelskatt

±0

12 850 448

1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror

1 160 167

594 776 280

1410 Mervärdesskatt

+305 833

461 064 533

1420 Skatt på alkohol och tobak

0

27 090 665

1430 Skatt på energi och miljö

495 000

51 675 422

1440 Koldioxidskatt

241 000

22 818 691

1450 Övriga skatter på energi och miljö

730 000

3 441 346

1470 Skatt på vägtrafik

±0

22 093 901

1480 Övriga skatter

±0

6 591 722

1500 Skatt på import

±0

7 125 058

1600 Restförda och övriga skatter

±0

21 505 121

1700 Avgående poster, skatter till EU

±0

−7 125 059

Offentliga sektorns skatteintäkter

–14 460 886

2 161 099 433

1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer

+943 285

−1 038 636 295

Statens skatteintäkter

13 517 600

1 123 406 424

1900 Periodiseringar

±0

8 365 786

1000 Statens skatteinkomster

13 517 600

1 131 772 210

Övriga inkomster

±0

−47 790 257

2000 Inkomster av statens verksamhet

±0

32 536 178

3000 Inkomster av försåld egendom

±0

5 000 000

4000 Återbetalning av lån

±0

716 774

5000 Kalkylmässiga inkomster

±0

14 194 000

6000 Bidrag m.m. från EU

±0

12 521 658

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

±0

−112 758 867

8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

±0

0

Statsbudgetens inkomster

13 517 600

1 083 981 953

Bilaga 2

Förteckning över riksdagsbeslut om statens budget för 2019

Rambeslutet – steg ett i budgetprocessen

Betänkande

Riksdagsskrivelse

Statens budget 2019 – Rambeslutet

2018/19:FiU1

2018/19:62

Anslagsbesluten – steg två i budgetprocessen

Utgiftsområde

Betänkande

Riksdagsskrivelse

1

Rikets styrelse

2018/19:KU1

2018/19:74–79

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

2018/19:FiU2

2018/19:114–115

3

Skatt, tull och exekution

2018/19:SkU1

2018/19:84

4

Rättsväsendet

2018/19:JuU1

2018/19:73

5

Internationell samverkan

2018/19:UU1

2018/19:87

6

Försvar och samhällets krisberedskap

2018/19:FöU1

2018/19:88–90

7

Internationellt bistånd

2018/19:UU2

2018/19:85–86

8

Migration

2018/19:SfU4

2018/19:80

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2018/19:SoU1

2018/19:111

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2018/19:SfU1

2018/19:110

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2018/19:SfU2

2018/19:102

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

2018/19:SfU3

2018/19:103

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2018/19:AU1

2018/19:106–108

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

2018/19:AU2

2018/19:112

15

Studiestöd

2018/19:UbU2

2018/19:105

16

Utbildning och universitetsforskning

2018/19:UbU1

2018/19:104

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

2018/19:KrU1

2018/19:93–97

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2018/19:CU1

2018/19:81–83

19

Regional tillväxt

2018/19:NU2

2018/19:72

20

Allmän miljö- och naturvård

2018/19:MJU1

2018/19:98

21

Energi

2018/19:NU3

2018/19:101

22

Kommunikationer

2018/19:TU1

2018/19:109

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2018/19:MJU2

2018/19:113

24

Näringsliv

2018/19:NU1

2018/19:99–100

25

Allmänna bidrag till kommuner

2018/19:FiU3

2018/19:116–117

26

Statsskuldsräntor m.m.

2018/19:FiU4

2018/19:118

27

Avgiften till Europeiska unionen

2018/19:FiU5

2018/19:119