Finansutskottets betänkande

2019/20:FiU10

 

Statens budget för 2020

Sammanfattning

I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2020. Den 27 november 2019 fastställde riksdagen utgiftsramarna för respektive utgiftsområde och godkände beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2020 i enlighet med finansutskottets förslag, som överensstämde med regeringens förslag (prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59). Mellan den 4 och 18 december 2019 beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgifts-områdena. Utskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag.

Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. 

 

 

 


Innehållsförteckning

Utskottets anmälan

Statens budget för 2020

Redogörelse för ärendet

Budgetprocessen i riksdagen

Utskottets överväganden

Bilaga 1
Riksdagens beslut om utgiftsramar och inkomstberäkning 2020

Bilaga 2
Förteckning över riksdagsbeslut om statens budget för 2020

Tabeller

Rambeslutet – steg ett i budgetprocessen

Anslagsbesluten – steg två i budgetprocessen

 

 

Utskottets anmälan

Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdags-ordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2020.

 

Stockholm den 18 december 2019

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Elisabeth Svantesson (M), Gunilla Carlsson (S), Edward Riedl (M), Oscar Sjöstedt (SD), Adnan Dibrani (S), Ulla Andersson (V), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Ingemar Nilsson (S), Mats Persson (L), Charlotte Quensel (SD), Mattias Karlsson i Luleå (M), Eva Lindh (S) och Lars Thomsson (C).

 

 

 

 


Statens budget för 2020

Utgifter

Tusental kronor

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

15 131 274

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

17 390 191

3

Skatt, tull och exekution

12 056 989

4

Rättsväsendet

51 731 092

5

Internationell samverkan

2 028 315

6

Försvar och samhällets krisberedskap

64 799 753

7

Internationellt bistånd

45 989 153

8

Migration

11 446 213

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

84 167 142

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

95 705 843

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

36 542 396

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

101 430 320

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

10 065 663

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

77 164 287

15

Studiestöd

25 508 400

16

Utbildning och universitetsforskning

83 315 865

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

16 061 280

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

3 726 522

19

Regional tillväxt

3 672 525

20

Allmän miljö- och naturvård

12 571 183

21

Energi

3 468 932

22

Kommunikationer

61 295 946

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

19 790 236

24

Näringsliv

7 263 863

25

Allmänna bidrag till kommuner

128 417 572

26

Statsskuldsräntor m.m.

29 655 200

27

Avgiften till Europeiska unionen

41 989 649

Summa utgiftsområden

1 062 385 804

Minskning av anslagsbehållningar

−7 266 690

Summa utgifter

1 055 119 114

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

13 797 736

Kassamässig korrigering

278 004

Summa

1 069 194 854

 


Inkomster m.m.

Tusental kronor

Inkomsttyp

1000

Statens skatteinkomster

1 157 798 068

2000

Inkomster av statens verksamhet

41 163 268

3000

Inkomster av försåld egendom

5 000 000

4000

Återbetalning av lån

656 524

5000

Kalkylmässiga inkomster

16 009 000

6000

Bidrag m.m. från EU

13 715 886

7000

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

−118 234 940

8000

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

0

Summa

1 116 107 806

Beräknat lånebehov

−46 912 952

Summa

1 069 194 854

 

 

Redogörelse för ärendet

Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som riksdagen fattat om utgifter och inkomster i statens budget för 2020. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge samlad information om vad som blev resultatet av riksdagens beslut om statens budget. 

I bilaga 1 finns en specifikation av utgifter och inkomster i statens budget för 2020. I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även de riksdagsskrivelser som meddelat riksdagens beslut till regeringen eller till riksdagens myndigheter.

Budgetprocessen i riksdagen

Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i ett första steg genom ett beslut fastställer en beräkning av inkomsterna i statens budget och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen). Detta rambeslut bereds i finansutskottet.

I det andra steget beslutar riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett utskottsförslag till fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får inte gå utöver den utgiftsram som fastställts i det första steget för utgiftsområdet. Förslag som överskrider ramen får heller inte läggas fram i reservationer. Riksdagens ställningstagande till anslag för utgiftsområdet ska göras genom ett beslut (11 kap. 18 § fjärde stycket riksdagsordningen).

 

Utskottets överväganden

I budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2020. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2020. När det gäller utgifterna i statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till

       fördelning av utgifter på utgiftsområden

       anslag inom respektive utgiftsområde

       beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året

       beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året

       beräkning av den kassamässiga korrigeringen.   

Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2019/20:FiU1. I betänkandet behandlade utskottet även minskningen av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen.  Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag, vilket också blev riksdagens beslut. Beslutet fattades den 27 november 2019 (bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59).

Mellan den 4 och 18 december 2019 beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde för 2020 överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. 

På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2020

 

Bilaga 1

Riksdagens beslut om utgiftsramar och inkomstberäkning 2020

Utgifter

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2020. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.

 

Anslag

Tusental kronor

 

 

 

1

Rikets styrelse

15 131 274

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

146 400

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

968 702

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

861 468

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

100 000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

112 428

2:5

Riksrevisionen

347 909

3:1

Sametinget

55 428

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 922 271

5:1

Länsstyrelserna m.m.

3 172 290

6:1

Allmänna val och demokrati

142 340

6:2

Justitiekanslern

52 550

6:3

Datainspektionen

110 374

6:4

Valmyndigheten

20 447

6:5

Stöd till politiska partier

169 200

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

117 771

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

1 500

8:1

Mediestöd

762 119

8:2

Myndigheten för press, radio och tv

39 122

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

28 955

 

 

 

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

17 390 191

1:1

Statskontoret

100 183

1:2

Kammarkollegiet

71 185

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17 550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

13 895 000

1:6

Finanspolitiska rådet

10 396

1:7

Konjunkturinstitutet

66 295

1:8

Ekonomistyrningsverket

175 469

1:9

Statistiska centralbyrån

583 629

1:10

Bidragsfastigheter

274 000

1:11

Finansinspektionen

623 253

1:12

Riksgäldskontoret

319 204

1:13

Bokföringsnämnden

10 667

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

240 520

1:15

Statens servicecenter

698 581

1:16

Finansmarknadsforskning

29 921

1:17

Upphandlingsmyndigheten

94 419

1:18

Myndigheten för digital förvaltning

177 476

 

 

 

3

Skatt, tull och exekution

12 056 989

1:1

Skatteverket

7 924 955

1:2

Tullverket

2 123 025

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 009 009

 

 

 

4

Rättsväsendet

51 731 092

1:1

Polismyndigheten

28 546 852

1:2

Säkerhetspolisen

1 641 279

1:3

Åklagarmyndigheten

1 698 586

1:4

Ekobrottsmyndigheten

736 115

1:5

Sveriges Domstolar

6 241 698

1:6

Kriminalvården

9 448 433

1:7

Brottsförebyggande rådet

166 347

1:8

Rättsmedicinalverket

455 273

1:9

Gentekniknämnden

5 709

1:10

Brottsoffermyndigheten

48 374

1:11

Ersättning för skador på grund av brott

121 953

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 356 357

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

39 987

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

24 174

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

57 157

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

21 224

1:17

Domarnämnden

8 574

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

113 000

 

 

 

5

Internationell samverkan

2 028 315

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

193 326

1:3

Nordiskt samarbete

13 595

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

4 826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

45 029

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

72 358

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

28 402

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

19 175

1:9

Svenska institutet

131 360

1:10

Information om Sverige i utlandet

15 475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

176 215

 

 

 

6

Försvar och samhällets krisberedskap

64 799 753

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

38 972 457

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 180 488

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

15 202 092

1:4

Forskning och teknikutveckling

716 905

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

11 191

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

209 195

1:7

Officersutbildning m.m.

224 275

1:8

Försvarets radioanstalt

1 271 189

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

233 501

1:10

Nämnder m.m.

6 301

1:11

Försvarets materielverk

1 770 787

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen

10 584

2:1

Kustbevakningen

1 304 152

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

74 850

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

27 580

2:4

Krisberedskap

1 311 104

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

381 471

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 383 330

2:7

Statens haverikommission

47 332

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

395 666

4:1

Elsäkerhetsverket

65 303

 

 

 

7

Internationellt bistånd

45 989 153

1:1

Biståndsverksamhet

44 283 158

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 491 976

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

16 532

1:4

Folke Bernadotteakademin

127 311

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50 000

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

20 176

 

 

 

8

Migration

11 446 213

1:1

Migrationsverket

4 443 762

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

4 936 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

127 915

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

781 903

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

249 831

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

402 150

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

349 202

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155 450

 

 

 

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

84 167 142

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

37 320

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

87 923

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

152 349

1:4

Tandvårdsförmåner

7 069 781

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

29 680 000

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

9 257 886

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden

498 187

1:8

Bidrag till psykiatri

2 160 393

1:9

Läkemedelsverket

149 768

1:10

E-hälsomyndigheten

119 603

1:11

Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna

2 900 000

2:1

Folkhälsomyndigheten

434 599

2:2

Insatser för vaccinberedskap

88 500

2:3

Bidrag till WHO

45 665

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

75 502

3:1

Myndigheten för delaktighet

60 896

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer

188 742

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

27 598

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet

797 514

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

263 395

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning

24 450 971

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

1 427 490

4:6

Statens institutionsstyrelse

1 157 143

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

749 351

5:1

Barnombudsmannen

26 257

5:2

Barnets rättigheter

22 261

6:1

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

95 629

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

36 488

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

661 503

8:1

Socialstyrelsen

699 850

8:2

Inspektionen för vård och omsorg

744 578

 

 

 

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

95 705 843

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

36 925 977

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

42 150 170

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1 408 000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 608 000

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

36 923

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2 508 500

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

1 189 858

2:1

Försäkringskassan

8 807 593

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

70 822

 

 

 

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

36 542 396

1:1

Garantipension till ålderspension

14 940 800

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

9 804 900

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

10 026 300

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 174 500

2:1

Pensionsmyndigheten

595 896

 

 

 

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

101 430 320

1:1

Barnbidrag

33 493 943

1:2

Föräldraförsäkring

47 288 762

1:3

Underhållsstöd

2 627 264

1:4

Adoptionsbidrag

20 184

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

997 300

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

4 691 391

1:7

Pensionsrätt för barnår

7 565 300

1:8

Bostadsbidrag

4 746 176

 

 

 

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

10 065 663

1:1

Etableringsåtgärder

156 430

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

8 502 572

1:3

Hemutrustningslån

126 585

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

126 955

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

91 919

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

445 039

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

70 000

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

4:1

Åtgärder mot segregation

500 000

4:2

Delegationen mot segregation

18 000

 

 

 

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

77 164 287

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

7 272 139

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

28 067 425

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

8 882 007

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

20 470 545

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

120 034

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

1 451 500

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

42 292

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

73 616

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

57 916

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

8 303

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

1 875 000

1:12

Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

5 262 634

1:13

Lån till körkort

151 466

1:14

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

2 483 622

2:1

Arbetsmiljöverket

676 593

2:2

Arbetsdomstolen

34 240

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

33 722

2:4

Medlingsinstitutet

50 521

2:5

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

38 712

2:6

Regional skyddsombudsverksamhet

112 000

 

 

 

15

Studiestöd

25 508 400

1:1

Studiehjälp

4 382 408

1:2

Studiemedel

17 696 712

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 855 904

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

167 518

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

27 000

1:7

Studiestartsstöd

410 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

889 803

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

16 905

 

 

 

16

Utbildning och universitetsforskning

83 315 865

1:1

Statens skolverk

1 135 892

1:2

Statens skolinspektion

443 484

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

762 437

1:4

Sameskolstyrelsen

51 579

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 911 093

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

314 806

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

3 903 000

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

190 720

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

108 015

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

380 026

1:11

Fler anställda i lågstadiet

985 500

1:12

Skolforskningsinstitutet

24 387

1:13

Praktiknära skolforskning

18 543

1:14

Bidrag till lärarlöner

4 670 100

1:15

Särskilda insatser inom skolområdet

163 418

1:16

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

4 885 500

1:17

Bidrag till vissa studier

17 525

1:18

Statligt stöd till vuxenutbildning

2 372 422

1:19

Myndigheten för yrkeshögskolan

125 594

1:20

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

2 832 754

2:1

Universitetskanslersämbetet

156 376

2:2

Universitets- och högskolerådet

202 273

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 849 467

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 259 049

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 165 339

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 322 628

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 206 210

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 664 258

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 812 675

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 709 980

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 463 101

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 186 882

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 626 821

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 022 080

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

747 524

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 663 040

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 216 582

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 712 345

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

706 999

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

416 790

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

695 550

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

260 690

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 111 214

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

359 084

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

830 106

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

286 796

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

583 130

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

262 470

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

979 794

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

255 672

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

262 700

2:32

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

104 401

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

634 451

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

131 692

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

208 588

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

52 014

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

111 379

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

39 351

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

523 023

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

89 468

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

446 239

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

87 804

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

478 704

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

109 671

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

414 196

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

80 014

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

417 497

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

69 565

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

321 195

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

57 159

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

383 154

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

77 105

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

169 115

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

20 318

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

67 365

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

11 571

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

137 058

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

20 419

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

440 002

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

92 836

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

36 540

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

21 439

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

3 537 450

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

860 473

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

456 723

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 681 459

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

46 674

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

6 035 846

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

360 061

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

167 731

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

1 112 356

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

35 448

3:6

Institutet för rymdfysik

57 106

3:7

Kungl. biblioteket

414 482

3:8

Polarforskningssekretariatet

49 636

3:9

Sunet

49 183

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning

5 363

3:11

Etikprövningsmyndigheten

42 663

3:12

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

8 200

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål

88 995

4:1

Internationella program

81 589

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

30 886

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

10 645

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

35 143

 

 

 

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

16 061 280

1:1

Statens kulturråd

56 717

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

533 084

1:3

Skapande skola

176 465

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

45 153

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 852

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 518 605

1:7

Myndigheten för kulturanalys

16 533

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner

1 104 748

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

213 614

2:3

Statens musikverk

119 490

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

180 735

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

125 957

3:3

Institutet för språk och folkminnen

68 760

4:1

Statens konstråd

31 753

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

42 947

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 714

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

40 069

5:1

Konstnärsnämnden

22 481

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

476 031

6:1

Riksarkivet

411 006

7:1

Riksantikvarieämbetet

285 382

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

270 542

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer

8 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1 347 035

8:2

Centrala museer: Stiftelser

268 714

8:3

Bidrag till vissa museer

75 519

8:4

Forum för levande historia

49 301

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund

13 085

9:2

Stöd till trossamfund

81 919

10:1

Filmstöd

553 444

11:1

Sändningar av TV Finland

9 721

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

3 392

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

483

11:4

Statens medieråd

23 320

11:5

Stöd till taltidningar

48 856

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

51 656

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

240 680

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

2 000

13:1

Stöd till idrotten

1 974 311

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

52 164

13:3

Stöd till friluftsorganisationer

50 785

13:4

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

13:5

Insatser för den ideella sektorn

171 758

14:1

Bidrag till folkbildningen

4 319 683

14:2

Bidrag till tolkutbildning

59 331

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

150 000

14:4

Särskilt utbildningsstöd

193 158

15:1

Spelinspektionen

76 247

 

 

 

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

3 726 522

1:1

Bostadspolitisk utveckling

20 600

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

25 000

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

43 000

1:4

Boverket

333 462

1:5

Statens geotekniska institut

50 500

1:6

Lantmäteriet

660 686

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

165 000

1:8

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

2 100 000

1:9

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

34 000

1:10

Innovativt och hållbart byggande

25 000

2:1

Konsumentverket

169 819

2:2

Allmänna reklamationsnämnden

52 582

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen

25 565

2:4

Åtgärder på konsumentområdet

16 934

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter

4 374

 

 

 

19

Regional tillväxt

3 672 525

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 690 637

1:2

Transportbidrag

454 864

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 527 024

 

 

 

20

Allmän miljö- och naturvård

12 571 183

1:1

Naturvårdsverket

588 944

1:2

Miljöövervakning m.m.

465 714

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 115 035

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

919 218

1:5

Miljöforskning

93 825

1:6

Kemikalieinspektionen

275 692

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

262 131

1:8

Klimatbonus

1 760 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

268 281

1:10

Klimatanpassning

98 000

1:11

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

1 389 565

1:12

Insatser för internationella klimatinvesteringar

255 000

1:13

Internationellt miljösamarbete

40 400

1:14

Skydd av värdefull natur

875 500

1:15

Havs- och vattenmyndigheten

244 341

1:16

Klimatinvesteringar

1 955 000

1:17

Klimatpremier

170 000

1:18

Stöd för gröna och trygga samhällen

50 000

1:19

Industriklivet

600 000

1:20

Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv

90 000

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

98 129

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

956 408

 

 

 

21

Energi

3 468 932

1:1

Statens energimyndighet

304 609

1:2

Insatser för energieffektivisering

203 000

1:3

Insatser för förnybar elproduktion

25 000

1:4

Energiforskning

1 567 723

1:5

Laddinfrastruktur längs större vägar

50 000

1:6

Energimarknadsinspektionen

135 272

1:7

Energiteknik

835 000

1:8

Elberedskap

258 000

1:9

Avgifter till internationella organisationer

25 328

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

65 000

 

 

 

22

Kommunikationer

61 295 946

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

25 783 982

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

24 655 015

1:3

Trafikverket

1 421 782

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

188 308

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

62 284

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser

88 013

1:7

Trafikavtal

1 050 000

1:8

Viss internationell verksamhet

28 757

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

53 035

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

150 000

1:11

Trängselskatt i Stockholm

2 215 476

1:12

Transportstyrelsen

2 215 497

1:13

Trafikanalys

70 001

1:14

Trängselskatt i Göteborg

930 236

1:15

Sjöfartsstöd

1 588 000

1:16

Internationell tågtrafik

50 000

1:17

Infrastruktur för flygtrafiktjänst

157 000

2:1

Post- och telestyrelsen

63 387

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

136 278

2:3

Grundläggande betaltjänster

28 037

2:4

Informationsteknik och telekommunikation

64 844

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

296 014

 

 

 

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

19 790 236

1:1

Skogsstyrelsen

488 251

1:2

Insatser för skogsbruket

252 073

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

153 420

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

125 978

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

9 933

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

134 349

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

52 778

1:8

Statens jordbruksverk

601 098

1:9

Bekämpande av växtskadegörare

7 000

1:10

Gårdsstöd m.m.

7 345 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

144 000

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

33 250

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

164 000

1:14

Livsmedelsverket

257 235

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

261 160

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 913

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 896 097

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 987 376

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

49 830

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

4 116

1:21

Åtgärder på fjällägenheter

1 529

1:22

Främjande av rennäringen m.m.

113 915

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet

1 985 357

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

571 164

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1 177

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter

107 237

 

 

 

24

Näringsliv

7 263 863

1:1

Verket för innovationssystem

253 190

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 953 255

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

759 268

1:4

Tillväxtverket

284 375

1:5

Näringslivsutveckling

793 022

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

62 567

1:7

Turistfrämjande

104 613

1:8

Sveriges geologiska undersökning

239 665

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

1:11

Bolagsverket

47 285

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

1:13

Konkurrensverket

155 431

1:14

Konkurrensforskning

10 804

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

159 910

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

24 850

1:17

Kapitalinsatser i statliga ägda företag

76 000

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

269 472

1:21

Patent- och registreringsverket

336 770

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

36 055

2:2

Kommerskollegium

91 809

2:3

Exportfrämjande verksamhet

366 867

2:4

Investeringsfrämjande

72 772

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

50 000

 

 

 

25

Allmänna bidrag till kommuner

128 417 572

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

120 808 984

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 600 438

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

8 150

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

3 000 000

 

 

 

26

Statsskuldsräntor m.m.

29 655 200

1:1

Räntor på statsskulden

29 500 000

1:2

Oförutsedda utgifter

10 000

1:3

Riksgäldskontorets provisionsutgifter

145 200

 

 

 

27

Avgiften till Europeiska unionen

41 989 649

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

41 989 649

 

 

 

 

 

Bilaga 2

Förteckning över riksdagsbeslut om statens budget för 2020

Rambeslutet – steg ett i budgetprocessen

 

Betänkande

Riksdagsskrivelse

Statens budget 2020 Rambeslutet

2019/20:FiU1

2019/20:59

Anslagsbesluten – steg två i budgetprocessen

Utgiftsområde

Betänkande

Riksdagsskrivelse

1

Rikets styrelse

2019/20:KU1

2019/20:81–87

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

2019/20:FiU2

2019/20:129–130

3

Skatt, tull och exekution

2019/20:SkU1

2019/20:89

4

Rättsväsendet

2019/20:JuU1

2019/20:103

5

Internationell samverkan

2019/20:UU1

2019/20:95

6

Försvar och samhällets krisberedskap

2019/20:FöU1

2019/20:106–109

7

Internationellt bistånd

2019/20:UU2

2019/20:104–105

8

Migration

2019/20:SfU4

2019/20:126

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2019/20:SoU1

2019/20:135–136

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2019/20:SfU1

2019/20:125

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2019/20:SfU2

2019/20:115

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

2019/20:SfU3

2019/20:116

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2019/20:AU1

2019/20:114

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

2019/20:AU2

2019/20:127

15

Studiestöd

2019/20:UbU2

2019/20:134

16

Utbildning och universitetsforskning

2019/20:UbU1

2019/20:120

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

2019/20:KrU1

2019/20:98–101

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2019/20:CU1

2019/20:96–97

19

Regional tillväxt

2019/20:NU2

2019/20:113

20

Allmän miljö- och naturvård

2019/20:MJU1

2019/20:121–122

21

Energi

2019/20:NU3

2019/20:110

22

Kommunikationer

2019/20:TU1

2019/20:111

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2019/20:MJU2

2019/20:112

24

Näringsliv

2019/20:NU1

2019/20:123–124

25

Allmänna bidrag till kommuner

2019/20:FiU3

2019/20:131

26

Statsskuldsräntor m.m.

2019/20:FiU4

2019/20:132

27

Avgiften till Europeiska unionen

2019/20:FiU5

2019/20:133