Statistikfrågor

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om statistikfrågor (FiU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om statistikfrågor. Riksdagen bedömer att behovet av att upprätta statistik om den sociala ekonomin är väl uppmärksammat. Det gäller också behovet av att ta fram ett bredare BNP-mått som beaktar aspekter som inte mäts i penningflöden, till exempel miljöaspekter. Betydelsen av bra statistik framhålls för att främja en god kunskap om turistnäringen. Riksdagen förutsätter att behovet av att förbättra turistnäringens beskrivning i statistiken kommer att uppmärksammas i samband med en kommande översyn av näringsgrenskoderna. Riksdagen anser också att det är viktigt att det finns relevant beslutsinformation om äldre personer, men betonar att det är den statistikansvariga myndigheten som bestämmer innehåll och omfattning inom sitt område. Riksdagen konstaterar också att betydande initiativ tagits för att förenkla uppgiftslämnandet för företag. Andra motioner handlar om ett nytt glesbygdsindex, om att privatisera Statistiska centralbyrån och om att tillföra uppgifter i lägenhetsregistret.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Statistikfrågor (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om statistikfrågor. Utskottet bedömer att behovet av att upprätta statistik om den sociala ekonomin är väl uppmärksammat. Det gäller också behovet av att ta fram ett bredare BNP-mått som beaktar aspekter som inte mäts i penningflöden, till exempel miljöaspekter.

Utskottet framhåller vidare betydelsen av bra statistik för att främja en god kunskap om turistnäringen. Utskottet förutsätter att behovet av att förbättra turistnäringens beskrivning i statistiken kommer att uppmärksammas i samband med en kommande översyn av näringsgrenskoderna.

Utskottet anser också att det är viktigt att det finns relevant beslutsinformation om äldre personer, men betonar att det är den statistikansvariga myndigheten som bestämmer innehåll och omfattning inom sitt område. Utskottet konstaterar också att betydande initiativ tagits för att förenkla uppgiftslämnandet för företag. Andra motioner handlar om ett nytt glesbygdsindex, om att privatisera Statistiska centralbyrån och om att tillföra uppgifter i lägenhetsregistret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.