Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets bet 2017/18:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2018

Beslut

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett så kallat tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2017/18:3894 yrk. 24, avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-09
Reservationer 6
bet 2017/18:FiU25

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Finansutskottet vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Finansutskottets förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Utskottet föreslog också att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-13
Debatt i kammaren: 2018-03-14
4

Beslut

Beslut: 2018-03-14
11 förslagspunkter, 11 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den statliga myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:442 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2017/18:443 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2017/18:2364 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2741 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M),

2017/18:2928 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3004 av Sofia Fölster (M) och

2017/18:3227 av Michael Svensson (M).

2. Digitalisering och it i den statliga förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge samtliga statliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data och se till att de statliga myndigheterna tillgängliggör offentliga handlingar i maskinavläsbart skick, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 24 och

avslår motionerna

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:94 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3,

2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M),

2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2867 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 15 och 40.

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (SD)

3. Statliga myndigheters lokalkostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3501 av Per Åsling (C) yrkande 2 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 3 (C)

4. Staten som arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:164 av Jeff Ahl och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 2,

2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2952 av Betty Malmberg (M),

2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21.

5. Statens fastigheter och statlig mark för bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S),

2017/18:3052 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2 och

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6-8.

Reservation 4 (L)

6. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 48.

Reservation 5 (SD)

7. Föreningslivets möjlighet att använda försvarsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3402 av Sten Bergheden (M).

8. Statens ägande i Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1899 av Finn Bengtsson och Lotta Finstorp (båda M) och

2017/18:3247 av Erik Bengtzboe (M).

9. Statens ägande i Vasallen AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1923 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

10. Samkörning av lägenhetsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 5.

Reservation 6 (SD)

11. Full momskompensation till samtliga museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2773 av Niclas Malmberg (MP).