Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om företag med statligt ägande. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. Riksdagens revisorer har i ett förslag till riksdagen kritiserat styrningen av de statliga bolagen på ett antal punkter: Koncentrationen av ägarfrågorna inom Regeringskansliet är otillräcklig. Oklarhet råder om styrdokumenten. Konkreta mål saknas för flera bolag. Uppföljningen av bolagens verksamheter är eftersatt. Revisorerna tycker också att det behövs en bättre insyn i företagen och stramare regler för bolagsledningarnas löner och ersättningar. Riksdagen sade nej till revisorernas förslag eftersom regeringen redan har gjort mycket för att det ska bli bättre.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2003/04:N1 yrkande 5. Regeringens skrivelse 2002/03:120 läggs till handlingarna. Avslag på riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR16 samt på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om företag med statligt ägande. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Riksdagens revisorer har i ett förslag till riksdagen kritiserat styrningen av de statliga bolagen på ett antal punkter: Koncentrationen av ägarfrågorna inom Regeringskansliet är otillräcklig. Oklarhet råder om styrdokumenten. Konkreta mål saknas för flera bolag. Uppföljningen av bolagens verksamheter är eftersatt. Revisorerna tycker också att det behövs en bättre insyn i företagen och stramare regler för bolagsledningarnas löner och ersättningar. Näringsutskottet tycker att regeringen redan har gjort mycket för att det ska bli bättre. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till revisorernas förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.