Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat förslag till riksdagen om regeringens styrning av statliga bolag. Riksdagens ledamöter har också lämnat ett flertal motionsförslag om synen på statligt ägande och styrningen av statliga bolag. Riksdagen ansåg att det inte fanns något behov för riksdagen att göra uttalanden i de frågor som aktualiseras av Riksrevisionens styrelse och som handlar om bland annat bolagsstämmans roll, regeringens ansvar för styrningen och riktlinjer för ägarförvaltningen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-09-21, 2005-10-18

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat förslag till riksdagen om regeringens styrning av statliga bolag. Riksdagens ledamöter har också lämnat ett flertal motionsförslag om synen på statligt ägande och styrningen av statliga bolag. Näringsutskottet anser sammanfattningsvis att det inte finns något behov för riksdagen att göra uttalanden i de frågor som aktualiseras av Riksrevisionens styrelse och som handlar om bland annat bolagsstämmans roll, regeringens ansvar för styrningen och riktlinjer för ägarförvaltningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.