Statliga företag

Näringsutskottets bet 2010/11:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2011

Beslut

Stopp för försäljning av statligt ägda bolag (NU7)

Riksdagen beslutade att stoppa försäljningen av statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Riksdagen hade tidigare gett regeringen rätt att minska statens ägande i bolagen, men nu återkallade riksdagen den rätten. När det gäller Telia Sonera poängterar riksdagen att bolaget äger viktig IT-infrastruktur i form av accessnätet. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan separera accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet. Riksdagen talade också om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag. I budgetpropositionen nämnde regeringen att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till två motioner, en från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man sa också delvis ja till en motion från Kristdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner om statliga företag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Riksrevisionens styrelses redogörelse läggs till handlingarna. Återkallande av det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 om att regeringen får helt eller delvis avyttra statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB och de övriga bemyndiganden rörande försäljning av detta bolag som riksdagen samtidigt lämnade (bet. 2006/07:NU16 förslagspunkterna 3 a-d, rskr. 2006/07:217); Återkallande av det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2008 om att regeringen får minska statens ägarandel som lägst ned till 34 % av rösterna i det sammanslagna bolaget Posten Norden AB (bet. 2007/08:NU13, rskr. 2007/08:253); Återkallande av det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2001 avseende dåvarande Telia AB (bet. 2000/01:NU11, rskr. 2000/01:272) och de bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 avseende Telia Sonera AB (bet. 2006/07:16 förslagspunkterna 2 a-c, rskr. 2006/07:217) och tillkännagivande om accessnätet. Bifall till motionerna 2010/11:Fi230 yrkande 14 och 2010/11:N1 yrkande 1. Bifall delvis 2010/11:T505 yrkande 4. Tillkännagivande om att Vattenfall AB ska förbli ett helägt statligt bolag. Bifall till motion 2010/11:N1 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren har bifallit utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-02-17
Justering: 2011-03-01
Betänkande publicerat: 2011-03-08
Trycklov: 2011-03-08
Reservationer 9
bet 2010/11:NU7

Alla beredningar i utskottet

2011-02-17, 2011-02-10

Stopp för försäljning av statligt ägda bolag (NU7)

Försäljningen av statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden och Telia Sonera ska stoppas. Riksdagen har tidigare gett regeringen rätt att minska statens ägande i bolagen, men enligt näringsutskottets förslag ska riksdagen nu återkalla den rätten. När det gäller Telia Sonera poängterar utskottet att bolaget äger viktig IT-infrastruktur i form av accessnätet. Därför ska riksdagen ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan separera accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet.

Riksdagen ska också tala om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag. I budgetpropositionen nämnde regeringen att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas.

Utskottets förslag betyder att man säger ja till två motioner, en från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man säger också delvis ja till en motion från Kristdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om statliga företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-16
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden AB och Telia Sonera AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen återkallar det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 om att regeringen får helt eller delvis avyttra statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB och de övriga bemyndiganden rörande försäljning av detta bolag som riksdagen samtidigt lämnade (bet. 2006/07:NU16 förslagspunkterna 3 a-d, rskr. 2006/07:217).
b) Riksdagen återkallar det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2008 om att regeringen får minska statens ägarandel som lägst ned till 34 % av rösterna i det sammanslagna bolaget Posten Norden AB (bet. 2007/08:NU13, rskr. 2007/08:253).
c) Riksdagen återkallar det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2001 avseende dåvarande Telia AB (bet. 2000/01:NU11, rskr. 2000/01:272) och de bemyndiganden som riksdagen lämnade våren 2007 avseende Telia Sonera AB (bet. 2006/07:NU16 förslagspunkterna 2 a-c, rskr. 2006/07:217) och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om accessnätet.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:Fi230 yrkande 14 och 2010/11:N1 yrkande 1 och bifaller delvis motion 2010/11:T505 yrkande 4.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109003
M010403
MP25000
FP02400
C02300
SD19001
V19000
KD01900
Totalt17217007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Nordea Bank AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N281 yrkande 2.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010903
M104003
MP21310
FP24000
C23000
SD19001
V01900
KD19000
Totalt21013117

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. AB Svenska Spel och Lernia AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N215, 2010/11:N293 och 2010/11:N427.

4. SAS AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N276 och 2010/11:N327.

Reservation 3 (MP)

5. Statens ägande av Vattenfall AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att Vattenfall AB ska förbli ett helägt statligt bolag.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:N1 yrkande 2.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109003
M010403
MP25000
FP02400
C02300
SD19001
V19000
KD01900
Totalt17217007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Vattenfall AB:s uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N209, 2010/11:N355, 2010/11:N369 yrkande 9 och 2010/11:N373.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010903
M104003
MP02500
FP24000
C23000
SD19001
V01900
KD19000
Totalt18915307

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T377 yrkande 5.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108103
M104003
MP02500
FP24000
C23000
SD19001
V01900
KD19000
Totalt2974507

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Sveaskog AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N234 yrkandena 1-3 och 2010/11:N400.

Reservation 7 (V)

9. AB Svensk Exportkredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N228 och lägger redogörelse 2010/11:RRS6 till handlingarna.

10. Ägarstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N211, 2010/11:N233 och 2010/11:N281 yrkande 1.

Reservation 8 (V)

11. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C259 yrkande 2 och 2010/11:N408.

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010903
M104003
MP02500
FP24000
C23000
SD19001
V01900
KD19000
Totalt18915307

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Skrivelsen om företag med statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:140 till handlingarna.