Statligt ägda bolag i omvandling

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Regeringen får sälja vissa statligt ägda företag (NU24)

Regeringen får rätt att sälja eller lägga ner vissa statligt ägda företag. Det handlar om Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, Metria AB, Swedish National Road Consulting AB, AB Göta kanalbolag och Swedesurvey Aktiebolag.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagen kommer efter att regeringen beslutat om en förändrad ägarpolicy för statligt ägda bolag. Däri ingår att kontinuerligt pröva skälen för fortsatt statligt ägande liksom att se över bolagens olika uppdrag och inriktning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-12
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:NU24

Regeringen får sälja vissa statligt ägda företag (NU24)

Regeringen får rätt att sälja eller lägga ner vissa statligt ägda företag. Det handlar om Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, Metria AB, Swedish National Road Consulting AB, AB Göta kanalbolag och Swedesurvey Aktiebolag.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagen kommer efter att regeringen beslutat om en förändrad ägarpolicy för statligt ägda bolag. Däri ingår att kontinuerligt pröva skälen för fortsatt statligt ägande liksom att se över bolagens olika uppdrag och inriktning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omvandling av vissa statligt ägda bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att
1. helt eller delvis avyttra statens aktier i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,
2. som likvid vid en försäljning av aktierna i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar,
3. avyttra de tillgångar som staten enligt punkten 2 får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls,
4. vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt punkterna 1-3,
5. helt eller delvis avyttra statens aktier i Metria AB,
6. som likvid vid en försäljning av aktierna i Metria AB utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar,
7. avyttra de tillgångar som staten enligt punkten 6 får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls,
8. vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt punkterna 5-7,
9. helt eller delvis avyttra statens aktier i Swedish National Road Consulting AB,
10. som likvid vid försäljningen utöver kontanter motta aktier i Swedish National Road Consulting AB eller andra former av tillgångar,
11. avyttra de tillgångar som staten enligt punkten 10 får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls,
12. vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt punkterna 9-11,
13. om en avyttring av statens aktier i Swedish National Road Consulting AB inte är genomförbar vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla bolaget genom likvidation,
14. medge att AB Göta kanalbolag pantsätter, utarrenderar, avstyckar eller helt eller delvis avyttrar sådan mark inom den s.k. kanalfastigheten som inte behöver ägas av bolaget för att bevara Göta kanals värde som kulturhistoriskt byggnadsverk eller turistattraktion,
15. vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla Swedesurvey Aktiebolag genom likvidation,
b) godkänner att
1. de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB får avräknas mot försäljningsintäkterna,
2. de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier Metria AB får avräknas mot försäljningsintäkterna,
3. de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i Swedish National Road Consulting AB får avräknas mot försäljningsintäkterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:181 punkterna 1-18 och avslår motion

2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 10 3 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 295 23 0 31


2. Försäljningsprocessen avseende Apoteksgruppen i Sverige Holding AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 1 0 9
M 0 76 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 190 130 0 29


3. Principer för statens ägande av företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 191 129 0 29