Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn, m.m.

Civilutskottets bet 2008/09:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Bättre tillsyn över stiftelser (CU17)

Nya regler som införs den 1 januari 2010 ska förbättra tillsynen över stiftelser. Reglerna ska också göra det lättare för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. En ny regel ska dessutom minska utrymmet för missbruk av insamlingsstiftelser och förhindra att de utnyttjas för ekonomiska oegentligheter. Regeln innebär att en insamlingsstiftelse under en period om tre sammanhängande räkenskapsår ska använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för ändamålet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på framställningen. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-29
Justering: 2009-02-19
Betänkande publicerat: 2009-03-02
Trycklov: 2009-03-02
bet 2008/09:CU17

Bättre tillsyn över stiftelser (CU17)

Nya regler som införs den 1 januari 2010 ska förbättra tillsynen över stiftelser. Reglerna ska också göra det lättare för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. En ny regel ska dessutom minska utrymmet för missbruk av insamlingsstiftelser och förhindra att de utnyttjas för ekonomiska oegentligheter. Regeln innebär att en insamlingsstiftelse under en period om tre sammanhängande räkenskapsår ska använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för ändamålet. Civilutskotttet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-11
4

Beslut

Beslut: 2009-03-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
2. lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220),
3. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
4. lag om ändring i permutationslagen (1972:205),
5. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,
6. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:84, avslår framställning 2008/09:RRS3 punkterna 1 och 2 samt lägger redogörelse 2007/08:RRS23 till handlingarna.