Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Försvarsutskottets bet 2015/16:FöU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Sverige ska kunna hjälpa Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)

Efter terrordåden i Frankrike den 13 november 2015 begärdes stöd från övriga EU-länder i kampen mot terrororganisationen Daish. Frankrike har med hänvisning till artikel 42.7 i EU-fördraget bland annat efterfrågat stöd med viss ammunition.

Regeringen har gjort bedömningen att Sverige bör lämna stöd till Frankrike i form av den ammunition som efterfrågas. Ammunitionen bör säljas till Frankrike. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och gav därmed regeringen rätt att under 2016 besluta om att sälja försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Regeringen får också rätt att använda inkomsten efter försäljningen för att köpa materiel som motsvarar den som säljs.

Med försäljningen av ammunition följer också en risk avseende Sveriges beredskap. Riksdagen anser att det inte är helt betryggande att göra köpet av ny ammunition efter det att försäljningsinkomster blir tillgängliga och att återanskaffningen skulle kunna gälla något annat än exakt den mängd och det slag av ammunition som säljs. Därför uppmanade riksdagen regeringen att omgående besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som ska överlåtas till Frankrike.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionen med tillkännagivande om att regeringen omgående bör besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som försäljs till Frankrike. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-26
Justering: 2016-05-10
Trycklov: 2016-05-13
Reservationer 2
bet 2015/16:FöU15

Alla beredningar i utskottet

2016-04-26, 2016-04-14

Sverige ska kunna hjälpa Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)

Efter terrordåden i Frankrike den 13 november 2015 begärdes stöd från övriga EU-länder i kampen mot terrororganisationen Daish. Frankrike har med hänvisning till artikel 42.7 i EU-fördraget bland annat efterfrågat stöd med viss ammunition.

Regeringen har gjort bedömningen att Sverige bör lämna stöd till Frankrike i form av den ammunition som efterfrågas. Ammunitionen bör säljas till Frankrike. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag och därmed ge regeringen rätt att under 2016 besluta om att sälja försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Regeringen bör också få rätt att använda inkomsten efter försäljningen för att köpa materiel som motsvarar den som säljs.

Med försäljningen av ammunition följer också en risk avseende Sveriges beredskap. Försvarsutskottet anser att det inte är helt betryggande att göra köpet av ny ammunition efter det att försäljningsinkomster blir tillgängliga och att återanskaffningen skulle kunna gälla något annat än exakt den mängd och det slag av ammunition som säljs. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att omgående besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som ska överlåtas till Frankrike.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-18
Debatt i kammaren: 2016-05-19
4

Beslut

Beslut: 2016-05-25
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 298 17 0 34


2. Överlåtelse av försvarsmateriel till Frankrike och bemyndigande att disponera försäljningsinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen


a) bemyndigar regeringen att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid och som Frankrike har efterfrågat under åberopande av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen,


b)bemyndigar regeringen att disponera försäljningsinkomsterna för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:153 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 275 40 0 34


3. Återanskaffning av försvarsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen omgående bör besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som försäljs till Frankrike och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD).