Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga (SoU5)

Ett nytt boende för barn och unga

Stödboende är ett nytt
boende för barn och unga
som inte kan bo hemma.

Barn och unga
mellan 16 och 20 år
kan få plats på stödboende.

På stödboendet ska
ungdomarna få hjälp
att träna och förbereda sig
för livet som vuxen.

Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Nu införs stödboende som en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-24
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-09
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:SoU5

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga (SoU5)

Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Nu införs stödboende som en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-11
Debatt i kammaren: 2015-12-14
4

Beslut

Beslut: 2015-12-15
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:  Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
4. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
5. lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn,
6. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
7. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:43 punkterna 1-7 och avslår motionerna

2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C),

2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 1-6,

2015/16:1495 av Désirée Pethrus och Penilla Gunther (båda KD),

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13,

2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 69,

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 1 (C)

2. Översyn av regelverket för stödboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-3 och

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 28.