Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU5

Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga, tolv motionsyrkanden som kommit in med anledning av propositionen samt åtta motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i bl.a. socialtjänstlagen (2001:453). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

De ändringar i socialtjänstlagen som utskottet tillstyrker innebär bl.a. att det i lagen förs in en ny placeringsform – stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år. De nya reglerna innebär att socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. För att placera barn i åldern 16–17 år krävs särskilda skäl. För att enskilda yrkesmässigt ska få bedriva ett stödboende krävs enligt de nya reglerna tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), medan kommuner eller landsting som bedriver verksamhet med stödboende enbart ska anmäla denna verksamhet till Ivo.

Utskottet anser att motionsyrkandena bör avslås, i huvudsak med hänvisning till att de är tillgodosedda genom förslagen i propositionen.

I betänkandet finns en reservation (C) och ett särskilt yttrande (M, SD).

1

2015/16:SoU5

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 5
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 5
Propositionens huvudsakliga innehåll .......................................................... 5
Utskottets överväganden................................................................................. 7
Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga ................................ 7
Reservation ................................................................................................... 13
Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga, punkt 1 (C) .......... 13
Särskilt yttrande ............................................................................................ 15
Översyn av regelverket för stödboenden, punkt 2 (M, SD) ........................ 15
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag ............................................................ 16
Propositionen ............................................................................................ 16
Följdmotionerna ........................................................................................ 16
Motioner från allmänna motionstiden 2015/16 ......................................... 17
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 19

2

2015/16:SoU5

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

2.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

3.lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

4.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

5.lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn,

6.lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

7.lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:43 punkterna 1–7 och avslår motionerna

2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2, 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C),

2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 1–6, 2015/16:1495 av Désirée Pethrus och Penilla Gunther (båda KD), 2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13, 2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2, 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13, 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 69, 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9 och 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation (C)

2.Översyn av regelverket för stödboenden

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1–3 och 2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 28.

3

2015/16:SoU5 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  Stockholm den 3 december 2015
  På socialutskottets vägnar
  Emma Henriksson
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Anna-
  Lena Sörenson (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Margareta B
  Kjellin (M), Per Ramhorn (SD), Finn Bengtsson (M), Mikael Dahlqvist (S),
  Jan Lindholm (MP), Amir Adan (M), Kristina Nilsson (S), Karin Rågsjö (V),
  Hans Hoff (S), Yasmine Larsson (S), Staffan Danielsson (C), Christina
  Östberg (SD) och Christina Örnebjär (L).

4

2015/16:SoU5

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:43 Stödboende

– en ny placeringsform för barn och unga och tolv motionsyrkanden som kommit in med anledning av propositionen. Vidare behandlas åtta motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015/16.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut och förslagen i motionerna finns i bilaga 1. Lagförslagen finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Bestämmelsen i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453) är föremål för förslag till ändring i den nu aktuella propositionen men också i proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, som bereds av utbildningsutskottet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari respektive den 18 januari 2016. Utbildningsutskottet avser att samordna de kolliderande lagförslagen i sitt kommande betänkande 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

På utskottssammanträdet den 24 november 2015 informerade statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, om ensamkommande flyktingbarn. I samband med informationen överlämnades Socialdepartementets promemoria Pågående arbete och åtgärder inom Regeringskansliet gällande mottagandet av ensamkommande barn till utskottet.

På utskottssammanträdet den 25 november 2015 informerade företrädare för Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Folkhälsomyndigheten om flyktingsituationen i Sverige. I samband med informationen lämnades följande promemorior över till utskottet:

Socialstyrelsen: Den rådande flyktingsituationen – Socialstyrelsens arbete

Folkhälsomyndigheten: Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården

SKL: Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny placeringsform – stödboende – i socialtjänstlagen (2001:453) för barn och unga i åldern 16–20 år. Socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. För att placera barn i åldern 16–17 år i stödboende ska det krävas särskilda skäl. Varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden. Ett stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden.

5

2015/16:SoU5 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ
  ska ha tillstånd från Ivo för att yrkesmässigt få bedriva stödboenden. En
  kommun eller ett landsting som driver en verksamhet med stödboende och en
  kommun som genom avtal har överlämnat till en enskild att driva en sådan
  verksamhet ska anmäla denna verksamhet till Ivo.
  Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barn och unga som
  placeras i ett stödboende, på motsvarande sätt som gäller barn och unga som
  placeras i familjehem och hem för vård eller boende (HVB).
  I propositionen behandlas vidare frekvenstillsynen av vissa verksamheter
  för barn och unga. Regeringen lämnar också förslag i syfte att utveckla
  familjehemsvården genom ett tydliggörande av Socialstyrelsens ansvar för att
  stödja och utveckla denna.
  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

6

2015/16:SoU5

Utskottets överväganden

Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att införa en ny boendeform – stödboende – för barn och unga i åldern 16–20 år.

Riksdagen avslår motioner om bl.a. andra placeringsformer för barn och unga, s.k. sammanhållet stödboende och en översyn av den nya boendeformen stödboende.

Jämför reservationen (C).

Propositionen

En ny placeringsform för barn och unga – stödboende

I dag ska socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller ett HVB. Regeringen anser att det är angeläget att det finns tillgång till dels fler placeringsformer för barn och unga som svarar mot barnens och de ungas faktiska behov, dels en mindre ingripande placeringsform för barn och unga jämfört med HVB.

Mot bakgrund av bl.a. den stora ökningen av antalet ensamkommande barn och unga konstaterar regeringen att det finns ett stort behov av en ny placeringsform, som ett komplement till nuvarande placeringsformer. Regeringen föreslår därför att en ny sådan, stödboende, ska föras in i socialtjänstlagen. Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet. Barn och unga som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB, ska enligt regeringen kunna placeras i ett stödboende. Ett sådant boende är avsett för barn och unga som är bättre socialt fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. Dessa personer är också så pass mogna och självständiga att en familjehemsplacering inte bedöms lämplig. Ett eget boende bör som utgångspunkt enligt regeringen innebära ett mer självständigt boende än HVB, t.ex. att barnet eller den unge bor i en lägenhet eller i en liknande boendelösning. Ett eget boende utesluter emellertid inte enligt regeringen ett boende som delas med ett annat barn eller en annan ung person. Stödboenden bör kännetecknas av ett visst antal lägenheter eller boenden i en sammanhållen verksamhet.

På samma sätt som gäller för andra placeringsformer ska socialtjänsten alltid göra en individuell bedömning av om barnet eller den unge ska tas emot

7

2015/16:SoU5 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  i ett stödboende. En tänkbar målgrupp för placering i stödboende är enligt
  regeringen barn och unga som tidigare varit placerade i någon form. En annan
  målgrupp är ensamkommande barn och unga. Även barn och unga som lever
  i en konfliktfylld hemsituation kan vara en målgrupp för placering i
  stödboende.
  På motsvarande sätt som gäller för familjehem och HVB i dag bör
  socialnämnden ha ett övergripande ansvar för de personer som tas emot i
  stödboende. Ett beslut om placering i stödboende bör enligt regeringen ha ett
  tydligt mål och vara väl underbyggt. En noggrann bedömning bör alltid göras
  av om stödboende är en lämplig placeringsform utifrån den enskildes behov
  och barnets eller den unges bästa. Socialnämnden bör särskilt överväga om
  barnet eller den unge har behov av vård- och behandlingsinsatser som
  motiverar en annan placeringsform. En placering i ett stödboende bör som
  regel endast kunna bli aktuell om barnet eller den unge har ett mindre behov
  av vård.
  När socialnämnden gör en bedömning av om ett barn eller en ung person
  bör placeras i ett stödboende är det viktigt att ta reda på hur barnet eller den
  unge ställer sig till en placering i ett eget boende. Socialnämnden behöver även
  bilda sig en klar uppfattning om huruvida barnet eller den unge har förmåga
  att klara av den nivå av självständighet som krävs för placering i stödboende.
  Regeringen anser att det är viktigt att socialnämnden också överväger
  eventuella risker till följd av ett eget boende med mindre närvaro av personal.
  Förutom ett eget boende innebär placeringsformen stödboende ett
  individuellt anpassat stöd utifrån barnets eller den unges behov. Regeringen
  anser att det är viktigt att barn och unga i stödboende får stöd att klara av ett
  eget boende, t.ex. genom hjälp med frågor om ekonomi och att få en struktur
  i sin vardag, men även ett känslomässigt stöd. En annan viktig aspekt är att så
  långt det är möjligt och lämpligt involvera föräldrar och övrigt nätverk i
  barnets eller den unges liv.
  Barn i åldern 16–17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns
  särskilda skäl. Sådana kan t.ex. vara att barnet bedöms vara moget och
  förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i ett eget boende, att
  barnet anses moget i övrigt och att barnet själv har uttryckt en önskan att bo i
  ett eget boende.
  Varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden, och
  ett sådant ska bedrivas i samråd med socialnämnden.
  Personal, tillsyn samt tillstånds- och anmälningskrav
  Verksamheter som bedriver stödboenden bör, på motsvarande sätt som gäller
  för HVB, ha en person med adekvat utbildning som förestår verksamheten och
  ha särskilt avdelad personal, men i förhållande till HVB med uppsikt vid de
  tider som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt.
  Stödboenden för barn och unga bör omfattas av regelbunden tillsyn, minst
  en gång per år, och regeringen föreslår att Ivo bör ansvara för tillsynen.

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:SoU5

På motsvarande sätt som gäller för HVB ska ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ för att yrkesmässigt få bedriva ett stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år ha tillstånd av Ivo. En kommun eller ett landsting som driver verksamhet med stödboende och en kommun som genom avtal har överlämnat till en enskild att driva en sådan verksamhet ska anmäla denna verksamhet till Ivo.

Uppföljning och utvärdering av placeringsformen stödboende

Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med Ivo följa upp och utvärdera den nya placeringsformen stödboende.

Ikraftträdande

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Motionerna

Frågan om nya boendeformer för ensamkommande barn och unga togs upp i motioner redan under allmänna motionstiden 2015/16. I partimotionerna 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15 och 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9, samt i kommittémotionerna 2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2, 2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13, 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13 och 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 69 finns sådana förslag. Ett liknande yrkande om stödet till unga vuxna som fyllt 18 men inte 21 år finns i motion 2015/16:1495 av Désirée Pethrus och Penilla Gunther (båda KD). Motionärerna bakom dessa motioner framhåller behovet av nya alternativa boendeformer för ensamkommande barn och unga och hänvisar till och välkomnar det förslag om stödboende som finns i delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3).

I kommittémotion 2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP) yrkande 1 föreslås ett tillkännagivande om sammanhållet stödboende och i yrkande 2 om en meningsfull fritid i samarbete med ideell sektor. Motionärerna välkomnar regeringens förslag om stödboende men anser att definitionen av stödboende bör utökas så att den även kan omfatta en form av gruppboende, ett sammanhållet stödboende med personal på plats. Det finns enligt motionärerna ett behov av ett mellansteg mellan HVB och den form av stödboende som föreslås i propositionen.

I motion 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C) föreslås att regeringen ska se över frågan om mer långtgående reformer för flexibelt boende för ensamkommande barn. Motionären anger som exempel möjligheten att dela lägenheter, boende på folkhögskola och boenden med mindre bemanning. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 2.

9

2015/16:SoU5 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  I samma kommittémotion av Emma Henriksson m.fl. (KD) föreslås
  ytterligare ett antal tillkännagivanden. I yrkande 1 föreslås att barn och unga
  som riskerar att försvinna eller utsättas för människohandel inte bör placeras i
  stödboende. I yrkande 3 föreslås ett tillkännagivande om att behovet av stöd
  för dem som helt saknar anhöriga bör beaktas vid den närmare regleringen av
  stödboendet. I yrkande 4 föreslås ett tillkännagivande om förutsättningarna för
  barn och unga i stödboende att sköta sin ekonomi. I yrkande 5 föreslås att de
  myndigheter som ska följa upp och utvärdera den nya boendeformen får i
  uppdrag att genast återkomma till regeringen om de ser brister i utformningen
  av den nya boendeformen eller i tillämpningen som innebär att barn och unga
  riskerar att fara illa. I yrkande 6 föreslås att Ivo tillförsäkras tillräckliga
  resurser för att kunna fullgöra sin tillsyn av den nya boendeformen
  stödboende.
  I kommittémotion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) föreslås i
  yrkande 1 ett tillkännagivande om en översyn i syfte att säkerställa att alla
  utförare, oavsett driftsform, måste ha ett tillstånd för att få bedriva
  stödboenden. I yrkande 2 föreslås ett tillkännagivande om att det bör ställas
  likvärdiga krav på alla utförare som bedriver stödboenden. I yrkande 3 föreslås
  att regeringen ska se över möjligheten att införa skarpare sanktioner i fler steg
  vid misskötsel av stödboenden.
  I kommittémotion 2015/16:2482 av samma motionärer yrkande 28 föreslås
  att de boenden som redan i dag fungerar som en form av stödboende ska
  omfattas av tillståndsplikt, tydliga kvalitetskrav, prövning av ägarskap och
  långsiktig ekonomisk hållbarhet i fråga om driften samt skärpt tillsyn och
  tydligare sanktioner vid uppenbara brister i kvalitet och genomförande.

Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska i samverkan med Ivo se över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende. Syftet är att åstadkomma ett mer flexibelt regelverk som ger förutsättningar för mer individanpassade lösningar vid utformningen av boendena.

Uppdraget ska delredovisas den 18 december 2015 och slutredovisas den 1 april 2016.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att det finns ett stort behov av en ny placeringsform som ett komplement till nuvarande placeringsformer för barn och unga. En ny placeringsform kommer enligt utskottet att ge kommunerna bättre förutsättningar att möta barnets eller den unges behov. Utskottet anser i likhet med regeringen att det med den föreslagna placeringsformen stödboende ges bättre möjlighet att, under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Utskottet vill i detta sammanhang påminna om att socialnämnden har en skyldighet att, på samma

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:SoU5

sätt som vid placering i andra former av boenden, göra en individuell bedömning av om barnet eller den unge ska tas emot i ett stödboende. Ensamkommande barn och unga kan behöva ett särskilt stöd och omvårdnad.

Mot denna bakgrund välkomnar och ställer sig utskottet bakom förslagen om stödboende i propositionen. Även i övrigt ställer sig utskottet bakom regeringens lagförslag och föreslår att riksdagen antar dessa. De förslag om nya boendeformer för ensamkommande barn och unga som tas upp i motionerna 2015/16:1495 (KD), 2015/16:2018 (KD) yrkande 13, 2015/16:2489 (M) yrkande 2, 2015/16:2567 (KD) yrkande 13, 2015/16:2568 (KD) yrkande 69, 2015/16:2978 (KD) yrkande 9 och 2015/16:3241 (M) yrkande 15 får därmed anses i huvudsak tillgodosedda och bör enligt utskottet avslås av riksdagen.

När det gäller ett motionsförslag om en form av gruppboende med personal på plats, ett sammanhållet stödboende, bedömer utskottet att ett sådant boende torde omfattas av regeringens förslag om stödboende. Detsamma torde gälla de förslag om delade lägenheter, boenden på folkhögskola och boenden med mindre bemanning som finns i en annan motion. Utskottet noterar i detta sammanhang att Socialstyrelsen fått i uppdrag att se över myndighetens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och förutsätter att det kommer att innebära att olika lösningar för delat boende aktivt kommer att övervägas för att uppnå individanpassade lösningar vid utformningen av boendena. Mot denna bakgrund får motionerna 2015/16:3262 (FP) yrkande 1, 2015/16:3263 (C) och 2015/16:3265 (KD) yrkande 2 anses i huvudsak tillgodosedda. Utskottet föreslår att riksdagen avslår dessa motionsyrkanden.

I motionerna 2015/16:3262 (FP) yrkande 2 och 2015/16:3265 (KD) yrkandena 1, 3 och 4 finns förslag om en meningsfull fritid för unga i samarbete med ideell sektor, om bedömningar vid risk för försvinnande, om delat boende, om avsaknad av anhöriga och om stöd med att sköta sin ekonomi. Utskottet delar motionärernas bedömning att dessa omständigheter är viktiga att ta hänsyn till vid en placering. Utskottet förutsätter att detta beaktas vid den individuella bedömning som socialnämnden är skyldig att göra i varje enskilt fall inför en placering i ett stödboende. Motionerna får därmed anses i huvudsak tillgodosedda, och utskottet anser att riksdagen bör avslå dessa.

När det gäller yrkande 5 i motion 2015/16:3265 (KD) förutsätter utskottet att de myndigheter som får regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera den nya boendeformen återrapporterar sina iakttagelser till regeringen. Utskottet anser därför inte att riksdagen nu bör ta något initiativ och avstyrker motionsyrkandet. När det gäller yrkande 6 i samma motion utgår utskottet från att den myndighet som är ansvarig för tillsyn av stödboenden tilldelas de medel som krävs. Utskottet avstyrker motionsyrkandet.

I propositionen aviserar regeringen en uppföljning och utvärdering av de nya reglerna om stödboende. Utskottet anser därför att det inte finns skäl för riksdagen att ta något initiativ med anledning av motion 2015/16:3264 (M) yrkandena 1–3. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionen.

11

2015/16:SoU5 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Utskottet anser att det inte heller finns skäl att ta något initiativ med
  anledning av ett förslag om att vidta åtgärder i fråga om de boenden som i dag
  utger sig för att vara stödboenden. Motion 2015/16:2482 (M) avstyrks.

12

2015/16:SoU5

Reservation

Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga, punkt 1

(C)

av Staffan Danielsson (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen

a)antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

2.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

3.lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

4.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

5.lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn,

6.lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

7.lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,

b)ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:43 punkterna 1–7 och motion

2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C) och avslår motionerna

2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2, 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 1–6, 2015/16:1495 av Désirée Pethrus och Penilla Gunther (båda KD), 2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13, 2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2, 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13, 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 69, 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9 och 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15.

Ställningstagande

Jag välkomnar att det tas steg för att göra placeringar av barn och unga i åldern 16–20 år mer flexibla och att regeringen nu i sin proposition föreslår stödboende som en ny boendeform. Detta räcker emellertid inte, utan det

13

2015/16:SoU5 RESERVATION

måste vidtas betydligt större åtgärder för att sänka kostnaderna, öka flexibiliteten och stärka mottagandekapaciteten. Att möjliggöra mer flexibla boendeformer anser jag vara mycket viktigt i den aktuella situationen med ensamkommande barn som söker asyl.

Mot denna bakgrund anser jag att det krävs en större översyn och mer långtgående förändringar av hur barn kan placeras. Vilka reformer som krävs behöver utredas; t.ex. kan man se över möjligheten att dela boende, bo på folkhögskolor eller i boenden med mindre bemanning.

Regeringen bör därför se över frågan om ytterligare boendeformer när det gäller placering av ensamkommande barn och unga.

Vad jag nu anfört bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

14

2015/16:SoU5

Särskilt yttrande

Översyn av regelverket för stödboenden, punkt 2 (M, SD)

Cecilia Widegren (M), Margareta B Kjellin (M), Per Ramhorn (SD), Finn Bengtsson (M), Amir Adan (M) och Christina Östberg (SD) anför:

När det gäller stödboenden anser vi att en generell tillståndsplikt för alla utförare – oavsett driftsform – skulle öka möjligheterna dels att utesluta och avvisa oseriösa utförare, dels att skydda alla seriösa utförare. Härigenom skulle man också åstadkomma ökad mångfald och konkurrens, vilket i sin tur leder till ökad valfrihet och effektivitet. Vi är också av uppfattningen att det ska ställas likvärdiga krav på alla utförare med kvalitet i fokus för varje stödboende och att det ska innebära skarpa sanktioner vid uppenbar misskötsel av verksamheten.

Vi anser att det ska vara ordning och reda i välfärden, som inte är någon marknad. Trots höga ambitioner från samhällets sida och många utförares strävan uppstår brister och tillkortakommanden. Det är för att kunna säkerställa en trygg välfärd för alla som ett antal redskap ska finnas på plats för att underlätta det långsiktiga kvalitetsarbetet. En generell tillståndsplikt är ett sådant redskap.

Med anledning av det allvarliga läge som Sverige befinner sig i är det angeläget att få nya boendeformer på plats. Samtidigt är det viktigt att göra rätt från början. Därför får inte kvaliteten tappas bort när många t.ex. ensamkommande barn och unga söker sin trygghet i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanfattar detta som att det finns risker för ”liv och hälsa, begynnande undanträngningseffekter och samhällets funktionalitet”.

Vi vill inte förhala processen, utan vi vill, i likhet med regeringens avsikt sätta igång stödboenden från den 1 januari 2016.

Mot denna bakgrund avstår vi från att nu reservera oss i frågan, men om regeringens förslag i nu aktuella delar inte visar sig vara tillräckliga förbehåller vi oss rätten att återkomma.

15

2015/16:SoU5

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister.

Följdmotionerna

2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sammanhållet stödboende och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om meningsfull fritid i samarbete med ideell sektor och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över mer långtgående reformer för flexibelt boende för ensamkommande barn och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras med syftet att säkerställa att alla utförare, oavsett

16

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 1 2015/16:SoU5

driftsform, ska ha ett tillstånd att bedriva stödboende och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör ställas likvärdiga krav på alla utförare som bedriver stödboende, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa skarpare sanktioner i fler steg vid misskötsel av stödboende och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn och unga som riskerar att försvinna eller utsättas för människohandel inte bör placeras i stödboende och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det aktivt bör övervägas om delat boende, i stället för enskilt boende, är det bästa boendealternativet för barnet eller den unge och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av stöd för dem som helt saknar anhöriga, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för barn och unga i stödboende att sköta sin ekonomi och tillkännager detta för regeringen.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheterna bör få i uppdrag att genast återkomma till regeringen om de ser brister i utformningen av den nya boendeformen eller i tillämpningen som innebär att barn och unga riskerar att fara illa, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Inspektionen för vård och omsorg bör tillförsäkras tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sin tillsyn av den nya boendeformen stödboende och tillkännager detta för regeringen.

Motioner från allmänna motionstiden 2015/16

2015/16:1495 av Désirée Pethrus och Penilla Gunther (båda KD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur stödet till unga vuxna som fyllt 18 år men inte 21 år kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

17

2015/16:SoU5 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD):

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya boendeformer för ensamkommande flyktingbarn och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M):

28.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödboende och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ny enklare boendeform för ensamkommande barn bör införas för att skapa ett bättre och mer ändamålsenligt boende för gruppen och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD):

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödboende för ensamkommande barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD):

69.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödboende och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD):

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödboende för unga och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M):

15.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödboenden för ensamkommande barn och tillkännager detta för regeringen.

18

2015/16:SoU5

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

19

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

21

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

23

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

25

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

27

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

29

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

31

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

33

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5

35

2015/16:SoU5 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2015/16:SoU5
Tryck: Elanders, Vällingby 2015 37