Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Nya bötesstraff för felaktig återvinning av fartyg (MJU29)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning. Bestämmelserna innebär att fartygsägare kan få böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter när fartygets återvinningsplan upprättas. Driftsansvariga för återvinningsanläggningarna kan få böter om ett fartyg återvinns på ett annat sätt än vad som är bestämt enligt fartygets återvinningsplan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2022.

Riksdagen har också behandlat cirka 220 förslag om övergripande miljöfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Några av förslagen ligger till grund för uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som riksdagen beslutade att rikta till regeringen. Tillkännagivandena rör frågor om

 • klassificering av jordbruket
 • proportionalitetsprincipen och rätten till ersättning
 • äganderätten i beslut och ställningstaganden och utbetalning av ersättning vid beslut om formellt skydd
 • arbetet med grön infrastruktur
 • tidsfrist vid miljöprövning
 • djurskydds- och miljökrav vid offentlig upphandling av livsmedel
 • Århuskonventionens talerättsregler.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:2454 yrkande 62, 2021/22:2766, 2021/22:3437 yrkande 12, 2021/22:3650 yrkande 11 och 2021/22:3880 yrkande 42 ett tillkännagivande till regeringen om klassificering av jordbruket. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:161 och 2021/22:3432, yrkande 12, ett tillkännagivande till regeringen om proportionalitetsprincipen och rätten till ersättning. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3682, yrkande 1 och 4, ett tillkännagivande till regeringen om äganderätten i beslut och ställningstaganden samt om utbetalning av ersättning vid formellt skydd. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:2462 yrkande 26, 2021/22:3432 yrkande 6, och 2021/22:3650 yrkande 72 ett tillkännagivande till regeringen om arbetet med grön infrastruktur. Utskottet föreslår med bifall till motion 2021/22:3437, yrkande 20, ett tillkännagivande till regeringen om tidsfrist vid miljöprövning. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:160, 2021/22:231, yrkande 1, 2021/22:1651, 2021/22:2457 yrkande 27, 2021/22:3650, yrkande 29 och 2021/22:4061 yrkande 60 ett tillkännagivande till regeringen om djurskydds- och miljökrav vid offentlig upphandling av livsmedel. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:2459, yrkande 45 och 47, och 2021/22:3664, yrkande 12, ett tillkännagivande till regeringen om Århuskonventionens talerättsregler. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-19, 2022-05-31

Nya bötesstraff för felaktig återvinning av fartyg (MJU29)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning. Bestämmelserna innebär att fartygsägare kan få böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter när fartygets återvinningsplan upprättas. Driftsansvariga för återvinningsanläggningarna kan få böter om ett fartyg återvinns på ett annat sätt än vad som är bestämt enligt fartygets återvinningsplan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2022.

Utskottet har också behandlat cirka 220 förslag om övergripande miljöfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Några av förslagen ligger till grund för uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som utskottet föreslår att riksdagen ska rikta till regeringen. Förslagen om tillkännagivanden rör frågor om

 • klassificering av jordbruket
 • proportionalitetsprincipen och rätten till ersättning
 • äganderätten i beslut och ställningstaganden och utbetalning av ersättning vid beslut om formellt skydd
 • arbetet med grön infrastruktur
 • tidsfrist vid miljöprövning
 • djurskydds- och miljökrav vid offentlig upphandling av livsmedel
 • Århuskonventionens talerättsregler.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.