Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror,tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. (prop. 2004/05:149)

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2005

Beslut

Åtgärder mot skattefusk med alkohol och tobak (SkU32)

Det blir bättre möjligheter att straffrättsligt ingripa mot de som låter bli att betala skatt vid införsel av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter från andra EU-länder. Tullverket får befogenheter att inleda och leda förundersökningar och att använda tvångsmedel i utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Åtgärder mot skattefusk med alkohol och tobak (SkU32)

Det blir bättre möjligheter att straffrättsligt ingripa mot de som låter bli att betala skatt vid införsel av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter från andra EU-länder. Tullverket får befogenheter att inleda och leda förundersökningar och att använda tvångsmedel i utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.