Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU18)

Riksdagen gjorde tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

Den 1 juli 2013 skärptes straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Riksdagen anser att effekterna av den här straffskärpningen bör utvärderas. Om det visar sig att reformen inte fått avsedd effekt kanske straffen bör skärpas ytterligare. Därför uppmanade riksdagen regeringen att utvärdera straffskärpningen.

Ett stort antal personer lever under hot från sina anhöriga på grund av en så kallad hederskultur. Riksdagen anser att samhället med kraft bör markera mot dessa brott. Den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott bör ses över i syfte att motverka sådana brott och öka antalet åtal. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen vill även att den så kallade straffrabatten ses över. Om en person samtidigt döms för flera brott innebär det i praktiken att straffet inte motsvarar de olika brottens sammanlagda straffvärde. Det sker istället en viss begränsning av påföljden och personen får så kallad straffrabatt. En ny brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder bör också införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om detta till regeringen. Bakgrunden till beslutet är systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om att utvärdera straffskärpningen för fridskränkningsbrott, att se över lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott och att se över den s.k. straffrabatten och införa en ny brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

94 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-15
Justering: 2016-04-05
Trycklov: 2016-04-06
Reservationer 49
Betänkande 2015/16:JuU18

Alla beredningar i utskottet

2016-03-15, 2016-03-03

Tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU18)

Justitieutskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

Den 1 juli 2013 skärptes straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Justitieutskottet anser att effekterna av den här straffskärpningen bör utvärderas. Om det visar sig att reformen inte fått avsedd effekt kanske straffen bör skärpas ytterligare. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att utvärdera straffskärpningen.

Ett stort antal personer lever under hot från sina anhöriga på grund av en så kallad hederskultur. Justitieutskottet anser att samhället med kraft bör markera mot dessa brott. Därför vill utskottet att den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott ses över i syfte att motverka sådana brott och öka antalet åtal. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet vill även att den så kallade straffrabatten ses över. Om en person samtidigt döms för flera brott innebär det i praktiken att straffet inte motsvarar de olika brottens sammanlagda straffvärde. Det sker istället en viss begränsning av påföljden och personen får så kallad straffrabatt. En ny brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder bör också införas. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager detta för regeringen. Bakgrunden till förslaget är systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-13
Debatt i kammaren: 2016-04-14
4

Beslut

Beslut: 2016-04-14
59 förslagspunkter, 52 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2797 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

2. Straffbestämmelsen om människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3051 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 2 (C)

3. Skärpta straff för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 19 och

2015/16:3023 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) i denna del.

Reservation 3 (SD)

4. Nationell handlingsplan mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3023 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) i denna del och

2015/16:3051 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 297 20 0 32


5. Människohandel i form av tvångsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:318 av Hans Hoff (S).

6. Äktenskapstvång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2065 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD),

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 49 och

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 15.

7. Kränkningar på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 21,

2015/16:2281 av Larry Söder (KD),

2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

2015/16:2684 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 2 78 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 190 127 0 32


8. Straffbestämmelsen om ofredande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 10.

Reservation 6 (L)

9. Straffet för olaga hot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1490 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M).

10. Utvärdering av straffskärpning för fridskränkningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utvärdering av straffskärpningen för fridskränkningsbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och

2015/16:2681 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

11. Straffet för fridskränkningsbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 7 och

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (L)

12. Barnfridskränkningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 9 (C)

13. Överträdelse av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 10 (SD)

14. Olaga förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (L)

15. Uppmaning att begå självmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1603 av Stefan Nilsson (MP) och

2015/16:1777 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

16. Mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2411 av Göran Lindell och Ola Johansson (båda C).

17. Våldtäktsbrottets utformning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:23 av Edward Riedl (M),

2015/16:96 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:1416 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 19,

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 7,

2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6,

2015/16:2681 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkandena 5 och 6.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

18. Köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2814 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

19. Dubbel straffbarhet för köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 26.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 297 20 0 32


20. Köp av sexuell handling av barn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2814 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 14 och

2015/16:3173 av Adam Marttinen (SD) yrkande 1.

Reservation 15 (SD)

21. Kontakt med barn i sexuellt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:358 av Hans Hoff (S) och

2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

22. Skärpta straff för sexualbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2032 av Jeff Ahl (SD),

2015/16:3168 av Hanna Wigh (SD) yrkande 1 och

2015/16:3173 av Adam Marttinen (SD) yrkande 2.

Reservation 16 (SD)

23. Spridning av uppgifter och sexuella övergrepp via internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:584 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),

2015/16:1732 av Edward Riedl (M),

2015/16:2334 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2637 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 17 (M, KD)

24. Så kallad hämndporr som sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:513 av Birgitta Ohlsson och Robert Hannah (båda FP).

Reservation 18 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 299 18 0 32


25. Striptease

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:822 av Carina Ohlsson och Veronica Lindholm (båda S).

26. Barnpornografibrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1054 av Maria Abrahamsson (M).

27. Översyn av lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om översyn av lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och

bifaller delvis motion

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 28 och 29.

Reservation 19 (S, MP, V)

28. Särreglering av hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1493 av Désirée Pethrus (KD),

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 22,

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 20 och

2015/16:2681 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 20 (KD)

29. Straffmätning vid hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:664 av Robert Hannah m.fl. (FP).

Reservation 21 (C, L)

30. Systematiska stölder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om systematiska stölder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 22 (S, MP, V)

31. Ringa stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2651 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och

2015/16:2681 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 23 (M, C, L, KD)

32. Metallstölder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2651 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 24 (M, C, L, KD)

33. Olovlig identitetsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:13 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1-3,

2015/16:1296 av Tina Ghasemi (M) yrkandena 1-3,

2015/16:1787 av Johnny Skalin (SD) och

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)

34. Fakturabedrägerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:481 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) och

2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 27 (SD)

35. Djurplågeri m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:345 av Catharina Bråkenhielm (S),

2015/16:2007 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2034 av Jeff Ahl (SD) yrkande 2 och

2015/16:2866 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 28 (SD)

36. Våld mot polishund m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1297 av Lotta Finstorp (M) och

2015/16:1341 av Sotiris Delis (M).

37. Hot mot förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:519 av Birgitta Ohlsson (FP) och

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 18.

Reservation 29 (SD)

38. Böter vid fortkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1129 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1293 av Per Klarberg (SD) och

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)

39. Ekobrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:331 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S) och

2015/16:2215 av Annika Lillemets m.fl. (MP).

40. Företagsmålvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 32 (M, C)

41. Penningtvätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1210 av Anders Hansson (M).

42. Brottets straffvärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2303 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 33 (M, KD)

43. Skärpta straff för ett flertal brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:25 av Edward Riedl (M) och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 34 (M)

44. Skärpta straff för grova våldsbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2.

Reservation 35 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 79 0 0 5
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 274 42 0 33


45. Straffvärdesbestämning vid seriebrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2303 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 36 (M, C)

46. Minskad straffrabatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.3 i denna del.

Reservation 37 (SD)

47. Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.3 i denna del.

Reservation 38 (SD)

48. Återgång till tidigare straff vid ny brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 22.

Reservation 39 (SD)

49. Livstidsstraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2132 av Maria Abrahamsson (M) yrkande 2 och

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1.

Reservation 40 (SD)

50. Införande av en s.k. tredje-gången-gillt-princip

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2280 av Larry Söder (KD) och

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 7.

Reservation 41 (SD)

51. Begående av brott i samband med störande av allmän ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 9.

Reservation 42 (SD)

52. Inbrottsstöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:962 av Tina Ghasemi och Hans Rothenberg (båda M) och

2015/16:2593 av Thomas Finnborg (M).

Reservation 43 (M)

53. Matchfixning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2549 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD).

Reservation 44 (SD)

54. Brott som begås av djurrättsaktivister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1758 av Åsa Coenraads (M) yrkande 2,

2015/16:2079 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:2458 av Kristina Yngwe (C) yrkande 2 och

2015/16:2720 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1.

Reservation 45 (SD)

55. Deltagande i kriminell organisation och därmed sammanhängande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2841 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD).

Reservation 46 (SD)

56. Det straffrättsliga skyddet för transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2497 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 2 och

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 12.

Reservation 47 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 188 128 0 33


57. Undangömmande av illegala invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 11.

Reservation 48 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 7
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 275 41 0 33


58. Nationalsymboler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3113 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 49 (SD)

59. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.