Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Riksdagen riktar tillkännagivanden om straffrättsliga frågor till regeringen (JuU11)

Riksdagen riktade tolv uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området sexualbrott och andra straffrättsliga frågor:

 • Regeringen bör se över straffskalorna för sexualbrott
 • Regeringen bör höja minimistraffet för våldtäkt av normalgraden till fängelse i tre år
 • Regeringen bör skärpa minimistraffet för sexuellt övergrepp till fängelse i minst sex månader
 • Regeringen bör införa en ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • Regeringen bör avskaffa respektive förlänga den så kallade preskriptionstiden för bland annat sexualbrott mot barn
 • Regeringen bör skyndsamt skärpa straffet för inbrottsstöld
 • Regeringen bör skyndsamt stärka det straffrättsliga skyddet för exempelvis polis, sjukvårds- och räddningstjänstpersonal, så kallad blåljusverksamhet
 • Regeringen bör skärpa straffet för övergrepp i rättssak
 • Regeringen bör skärpa straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • Regeringen bör skärpa straffet för den som överlåter narkotika till andra
 • Regeringen bör skyndsamt införa en lag om tillträdesförbud till butiker
 • Regeringen bör föreslå en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet

Tillkännagivandena bygger på motioner från allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag inom straffrättsliga frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om översyn av straffskalorna för sexualbrott, skärpt straff för våldtäkt av normalgraden, skärpt straff för sexuellt övergrepp, ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande, skärpt straff för inbrottsstöld, stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, skärpt straff för övergrepp i rättssak, skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser, skärpt straff för överlåtelse av narkotika, preskription, tillträdesförbud till butiker, straffmätning vid flerfaldig brottslighet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

103 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-05
Reservationer 50
Betänkande 2018/19:JuU11

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-02-28

Riksdagen riktar tillkännagivanden om straffrättsliga frågor till regeringen (JuU11)

Justitieutskottet riktar tolv uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området sexualbrott och andra straffrättsliga frågor:

 • Regeringen bör se över straffskalorna för sexualbrott
 • Regeringen bör höja minimistraffet för våldtäkt av normalgraden till fängelse i tre år
 • Regeringen bör skärpa minimistraffet för sexuellt övergrepp till fängelse i minst sex månader
 • Regeringen bör införa en ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • Regeringen bör avskaffa respektive förlänga den så kallade preskriptionstiden för bland annat sexualbrott mot barn
 • Regeringen bör skyndsamt skärpa straffet för inbrottsstöld
 • Regeringen bör skyndsamt stärka det straffrättsliga skyddet för exempelvis polis, sjukvårds- och räddningstjänstpersonal, så kallad blåljusverksamhet
 • Regeringen bör skärpa straffet för övergrepp i rättssak
 • Regeringen bör skärpa straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • Regeringen bör skärpa straffet för den som överlåter narkotika till andra
 • Regeringen bör skyndsamt införa en lag om tillträdesförbud till butiker
 • Regeringen bör föreslå en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet

Förslagen till tillkännagivanden bygger på motioner från den allmänna motionstiden 2018. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag inom straffrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
70 förslagspunkter, 63 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av den straffrättsliga strukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:509 av Joar Forssell (L) yrkandena 1 och 2.

2. Skärpta straff för våldsbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) yrkande 1,

2018/19:887 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

3. Misshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 29,

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9 och

2018/19:195 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 3 (SD)

4. Omvandlingsterapi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkande 2.

5. Fridskränkningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:467 av Gulan Avci (L) yrkande 1,

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 21 och

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (L)

6. Barnfridskränkningsbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 7 (C)

7. Olaga förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 11 och 12.

Reservation 8 (L)

8. Kränkande fotografering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4 och

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 9 (L)

9. Kränkningar på internet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 28,

2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S) och

2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

10. Id-kapningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:690 av Betty Malmberg (M) yrkande 1 och

2018/19:1020 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2.

11. Uppmaning att begå självmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 18 och

2018/19:2215 av Yasmine Eriksson (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (SD)

12. Översyn av straffskalorna för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn av straffskalorna för brott enligt 6 kap. brottsbalken i syfte att skärpa straffen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 41,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 31 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 23.

13. Skärpt straff för våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden höjs till fängelse i tre år och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 40 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:995 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

14. Skärpt straff för sexuellt övergrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att straffminimum för sexuellt övergrepp bör höjas från fängelse i 14 dagar till fängelse i minst sex månader och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 43.

15. Grovt sexuellt ofredande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma med ett lagförslag om grovt sexuellt ofredande och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1896 av Louise Meijer (M) yrkande 1,

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 42.

16. Skärpt straff för sexuellt ofredande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1896 av Louise Meijer (M) yrkande 2.

17. Skärpt straff för köp av sexuell handling av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6 och

2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 13 (SD)

18. Fråga om gradindelning av köp av sexuell handling och köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2.

19. Information om sexköpslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 14 (C)

20. Kriminalisering av köp av sexuell tjänst utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:714 av Sanne Lennström (S),

2018/19:954 av Lawen Redar (S) yrkande 1 och

2018/19:1044 av Lawen Redar (S).

21. Månggifte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 15 (SD)

22. Egenmäktighet med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1599 av Runar Filper (SD) yrkande 2.

23. Inbrottsstöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att inbrottsstöld, med ett minimistraff om fängelse i ett år, ska införas som en ny brottsrubricering i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 47 och

bifaller delvis motion

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 16 (S, V, MP)

24. Skärpt straff för stöld med gränsöverskridande inslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 17 (SD)

25. Skärpt straff för grov stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1952 av Lars Hjälmered (M) och

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 18 (M)

26. Skärpt straff för ringa stöld m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:760 av Boriana Åberg (M) yrkande 1 och

2018/19:1867 av Boriana Åberg (M).

27. Ocker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 19 (SD)

28. Bokföringsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 1 och 2.

29. Grov skadegörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:763 av Boriana Åberg (M).

30. Djurrättsaktivism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:847 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2018/19:893 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 69,

2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C).

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 60 0 0 10
SD 0 1 51 10
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 199 49 51 50


31. Brott mot griftefrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2640 av Ellen Juntti (M).

32. Barnpornografibrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 22 (C, KD)

33. Grovt djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 7,

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2846 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 23 (SD)

34. Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8 i denna del,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 27 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 17 i denna del och

bifaller delvis motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:922 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och

2018/19:1300 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S).

35. Skärpt straff för våld mot tjänsteman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8 i denna del och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 17 i denna del.

Reservation 24 (M, L)

36. Rubriceringsfrågor när det gäller hot och våld mot tjänsteman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 27 och

2018/19:2971 av Christian Carlsson (KD) yrkande 2.

Reservation 25 (SD)

37. Nationell handlingsplan för nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 47.

Reservation 26 (SD)

38. Våld mot tjänstedjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:114 av Magnus Persson (SD),

2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 6 och

2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S).

39. Stärkt straffrättsligt skydd för jägare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 27 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 281 20 0 48


40. Stärkt straffrättsligt skydd för våld mot lärare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 28 (M)

41. Våld och hot mot förtroendevalda m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:435 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1013 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1166 av Heléne Björklund m.fl. (S) och

2018/19:1303 av Heléne Björklund m.fl. (S).

Reservation 29 (SD)

42. Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpt straff för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:886 av Edward Riedl (M),

2018/19:1825 av Jan Ericson (M),

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 39 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14 och

bifaller delvis motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

43. Vårdslöshet med hemlig uppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:398 av Markus Wiechel (SD).

44. Införandet av en civilkuragelag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

2018/19:331 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) och

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 30 (SD, KD)

45. Åtgärder mot grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1650 av John Weinerhall (M) yrkande 7.

46. Ytterligare kriminalisering av förstadier till brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 31 (L)

47. Förverkande av utbyte från brottslig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:1864 av Boriana Åberg (M).

Reservation 32 (SD)

48. Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att straffen bör skärpas avsevärt för brott kopplade till kriminella uppgörelser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 30 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:1551 av Lars Hjälmered (M) och

2018/19:1650 av John Weinerhall (M) yrkande 5.

Reservation 33 (S, V, MP)

49. Deltagande i kriminell organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 34 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 60 0 0 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 247 54 0 48


50. Förbud mot skyddsvästar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:476 av Allan Widman (L).

51. Nödvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 35 (SD)

52. Skärpt straff för den som överlåter narkotika till andra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpt straff för den som överlåter narkotika till andra, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 34 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:885 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 15.

53. Icke-medicinskt bruk av narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 36 (C)

54. Översyn av knivlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:880 av Sten Bergheden (M).

55. Olovlig körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:199 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:859 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 37 (M)

56. Rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:202 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:316 av Hans Eklind (KD),

2018/19:657 av Maria Malmer Stenergard (M),

2018/19:1535 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 11 och 13.

Reservation 38 (KD)

57. Skärpt straff för djursmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1851 av Jan Ericson (M).

58. Utöka antalet EU-brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 39 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 286 15 0 48


59. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att preskriptionen av vissa sexualbrott bör avskaffas respektive förlängas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 44 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:751 av Hans Hoff (S),

2018/19:769 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1030 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:1534 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 32 och

2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

60. Nationalsymboler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:446 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

61. Flykt från polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 40 (SD)

62. Tillträdesförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om tillträdesförbud till butiker och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 51,

bifaller delvis motionerna

2018/19:670 av Jörgen Berglund (M) och

2018/19:760 av Boriana Åberg (M) yrkande 3 och

avslår motion

2018/19:1428 av Alexandra Anstrell (M).

Reservation 41 (S, V, MP)

63. Försvårande omständigheter vid bedömning av brottets straffvärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 20 och

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 42 (SD)

64. Straffmätning vid flerfaldig brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen

bör föreslå ändringar i strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) yrkande 4,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 48,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 17 och

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 17 och

2018/19:1650 av John Weinerhall (M) yrkande 6.

Reservation 43 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 87 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 1 11 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 178 124 0 47


65. Förmildrande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) yrkande 3 och

2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.2.

Reservation 44 (SD)
Reservation 45 (KD)

66. Återfall i brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 16,

2018/19:881 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1550 av Lars Hjälmered (M) och

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 46 (M)
Reservation 47 (SD)

67. Påföljder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:1272 av David Josefsson (M),

2018/19:1868 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 48 (M)
Reservation 49 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 0 0 53 9
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 188 60 53 48


68. Utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:489 av Robert Hannah (L).

69. Ersättning till frihetsberövade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:267 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2.

70. Företagsbot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 50 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 50 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 276 26 0 47