Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2021

Beslut

En mängd uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU24)

Riksdagen sa ja till totalt 17 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om straffrättsliga frågor. Uppmaningarna handlar i korthet om

 • kriminalisering av så kallade illegala vägspärrar
 • skärpta straff för fridskränkningsbrotten, det vill säga upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående
 • skärpt straff för våldtäkt
 • skärpta straff för sexualbrott
 • ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • skärpt straff för angrepp på jägare
 • stärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal
 • skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet
 • skärpt straff för överlåtelse av narkotika
 • skärpt straff för brott mot knivlagen
 • skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning
 • översyn av preskriptionsbestämmelserna, det vill säga reglerna om att straff inte får dömas ut om det har gått för lång tid sedan brottet begicks
 • påföljdspreskription, det vill säga reglerna om att ett straff bortfaller om det inte har börjat verkställas inom en viss tid från att domen har fallit
 • preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
 • översyn av vad som ska anses som förmildrande omständigheter
 • skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om kriminalisering av s.k. illegala vägspärrar, skärpta straff för fridskränkningsbrotten, skärpt straff för våldtäkt, skärpta straff för sexualbrott, ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande, skärpt straff för angrepp på jägare, stärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal, skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser, skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet, skärpt straff för överlåtelse av narkotika, skärpt straff för brott mot knivlagen, skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning, översyn av preskriptionsbestämmelserna, påföljdspreskription, preskriptionstiden för mord begångna av unga vuxna, preskriptionstiden för sexualbrott mot barn, förmildrande omständigheter, skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet och förvar av samhällsfarliga brottslingar. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 37 under punkt 47 samt reservation 54 under punkt 62, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-18, 2021-04-13, 2021-04-29

En mängd uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU24)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till totalt 19 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om straffrättsliga frågor. Uppmaningarna handlar i korthet om

 • kriminalisering av så kallade illegala vägspärrar
 • skärpta straff för fridskränkningsbrotten, det vill säga upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående
 • skärpt straff för våldtäkt
 • skärpta straff för sexualbrott
 • ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • skärpt straff för angrepp på jägare
 • stärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal
 • skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet
 • skärpt straff för överlåtelse av narkotika
 • skärpt straff för brott mot knivlagen
 • skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning
 • översyn av preskriptionsbestämmelserna, det vill säga reglerna om att straff inte får dömas ut om det har gått för lång tid sedan brottet begicks
 • påföljdspreskription, det vill säga reglerna om att ett straff bortfaller om det inte har börjat verkställas inom en viss tid från att domen har fallit
 • preskriptionstiden för mord begångna av unga vuxna
 • preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
 • översyn av vad som ska anses som förmildrande omständigheter
 • skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet
 • förvar av samhällsfarliga brottslingar.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.