Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2009

Beslut

Nya regler för strandskydd (MJU13)

Riksdagen beslutade om nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Lagändringen innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet ökar. Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Med åtgärder som främjar landsbygdutvecklingen avses sådana som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, till exempel turistverksamhet och bostäder för permanent- och fritidsboende. Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Reglerna ändras så att det i lagtexten preciseras vad man får beakta som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i samband med detaljplaneläggning eller för att ge en dispens. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-24
Justering: 2009-04-16
Betänkande publicerat: 2009-04-21
Trycklov: 2009-04-21
Reservationer 13
bet 2008/09:MJU13

Nya regler för strandskydd (MJU13)

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar om nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Lagändringen innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet ökar då kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut strandnära områden som lämpar sig för exempelvis bostäder och turistverksamhet. Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Det kommer också att bli svårare att upphäva strandskyddet i exploaterade områden än idag då lagtexten blir tydligare. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-29
4

Beslut

Beslut: 2009-04-29
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ5.

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken.
2. lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
3. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).
5. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144).
6. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:119 punkterna 1-6.

3. Beslutande myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ6 yrkande 4, 2008/09:MJ273 och 2008/09:MJ406.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s197032
m730024
c21008
fp21007
kd20004
v01705
mp01306
Totalt136127086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Grunderna för dispenser och upphävanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 19, 2008/09:MJ6 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:MJ463.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m730024
c21008
fp21007
kd20004
v01525
mp01306
Totalt135126286

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ett differentierat strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ6 yrkandena 1, 6 och 7, 2008/09:MJ209, 2008/09:MJ249, 2008/09:MJ318, 2008/09:MJ322, 2008/09:MJ339, 2008/09:MJ362, 2008/09:MJ401, 2008/09:MJ411 och 2008/09:MJ425.

Reservation 3 (s, v, mp)

6. Kriterier för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 17 och 2008/09:MJ6 yrkande 5 i denna del.

Reservation 4 (s, v, mp)

7. Grunderna för dispenser och upphävanden i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ6 yrkande 8.

Reservation 5 (s, v, mp)

8. Länsstyrelsens och andra statliga myndigheters roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 18 och 2008/09:MJ6 yrkande 9.

Reservation 6 (s, v, mp)

9. Fri passage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ6 yrkandena 5 i denna del och 11.

Reservation 7 (s, v, mp)

10. Miljö- och friluftsorganisationers rätt att överklaga ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ6 yrkande 10.

Reservation 8 (s, v, mp)

11. Skydd av områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ343 och 2008/09:MJ452 yrkande 4.

12. Skydd av arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ229 yrkande 1, 2008/09:MJ262 och 2008/09:MJ315.

Reservation 9 (mp)

13. EU och lagstiftning om vilda djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ320.

Reservation 10 (s, v)

14. Förlust av biologisk mångfald m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkandena 11, 43 och 44 samt 2008/09:MJ502 yrkandena 19 och 31.

Reservation 11 (mp)

15. Genetiskt modifierade organismer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So385 yrkande 4 och 2008/09:MJ459 yrkandena 48 och 49.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

16. Översyn av Forest Stewardship Council

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ502 yrkande 15.