Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2009

Beslut

Nya regler för strandskydd (MJU13)

Riksdagen beslutade om nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Lagändringen innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet ökar. Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Med åtgärder som främjar landsbygdutvecklingen avses sådana som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, till exempel turistverksamhet och bostäder för permanent- och fritidsboende. Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Reglerna ändras så att det i lagtexten preciseras vad man får beakta som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i samband med detaljplaneläggning eller för att ge en dispens. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nya regler för strandskydd (MJU13)

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar om nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Lagändringen innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet ökar då kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut strandnära områden som lämpar sig för exempelvis bostäder och turistverksamhet. Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Det kommer också att bli svårare att upphäva strandskyddet i exploaterade områden än idag då lagtexten blir tydligare. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.