Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling

Civilutskottets bet 2017/18:CU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Regeringens strategi för hållbar stadsutveckling har granskats (CU39)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om regeringens nya strategi för en hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller bland annat övergripande mål för hållbara städer och nya insatser för miljömässigt hållbar stadsutveckling. Kommunens förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer ska också stärkas.

Riksdagen understryker betydelsen av en hållbar stadsutveckling. Riksdagen delar regeringens bedömning att en hållbar stadsutveckling innebär att både miljö, ekonomi och sociala dimensioner tas tillvara.

Riksdagen lade skrivelsen i ovanstående delar till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Vad gäller delen i skrivelsen som handlar om småskalig vedeldning riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Enligt riksdagen bör regeringen omgående se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion med tillkännagivande om regler för begagnade rumsvärmare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-12
Trycklov: 2018-06-12
Reservationer 2
bet 2017/18:CU39

Regeringens strategi för hållbar stadsutveckling har granskats (CU39)

Civilutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om regeringens nya strategi för en hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller bland annat övergripande mål för hållbara städer och nya insatser för miljömässigt hållbar stadsutveckling. Kommunens förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer ska också stärkas.

Utskottet understryker betydelsen av en hållbar stadsutveckling. Utskottet delar regeringens bedömning att en hållbar stadsutveckling innebär att både miljö, ekonomi och sociala dimensioner tas tillvara.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen i ovanstående delar till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Vad gäller delen i skrivelsen som handlar om småskalig vedeldning föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen omgående se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens strategi för levande städer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4157 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) och

2017/18:4159 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 i denna del och

lägger skrivelse 2017/18:230 till handlingarna.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 35 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 3 5
Totalt 191 71 38 49


2. Småskalig vedeldning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regler för begagnade rumsvärmare och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4159 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2 i denna del.