Svensk narkotikapolitik

JuSoUs betänkande 2005/06:JuSoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Målet för narkotikapolitiken ett narkotikafritt samhälle (JuSoU1)

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. De narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika. Det införs en lag om utbyte av sprutor och kanyler. Lagen innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling. Riksdagen tycker att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs. Riksdagen anser också att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Rikdagen lyfter särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt riksdagen regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Bifall till propositionerna. Bifall till motion om vetenskaplig utvärdering av sprututbyte. Bifall och delvis bifall till motioner om avgiftningsplatser för kvinnor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Målet för narkotikapolitiken ett narkotikafritt samhälle (JuSoU1)

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. De narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika. Det införs en lag om utbyte av sprutor och kanyler. Lagen innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling. Det sammansatta justitie- och socialutskottet tycker att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs. Utskottet anser också att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Utskottet lyfter särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt utskottet regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.