Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2005

Beslut

Utvärdering av svenska miljömål (MJU3)

Riksdagen beslutade 1999 om 15 nationella miljökvalitetsmål. Sedan dess har riksdagen beslutat om 71 delmål till miljökvalitetsmålen. Riksdagen har nu beslutat om regeringens första utvärdering av arbetet med att nå målen. Regringen vill också införa ett nytt miljökvalitetsmål om biologisk mångfald, "Ett rikt växt- och djurliv", och ändra, ta bort och lägga till ett antal delmål. Riksdagen sade ja till regeringens förslag med några ändringar, tillägg och uttalanden. Det var tolv reservationer av fem partier i miljö- och jordbruksutskottet (m, fp, kd, c, mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Två av reservationerna innebär en ändring i regeringens förslag. De handlar om delmål 2 om utsläpp av fosforföreningar under miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och delmål 5 för partiklar under miljökvalitetsmålet Frisk luft. En av reservationerna innebär att det införs två nya delmål om dioxin i livsmedel och om kadmium. •  Läs mer om riksdagens beslut

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelserna läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 3, reservation 7 under punkt 7, reservation 8 under punkt 8, reservation 15 under punkt 14, reservation 21 under punkt 18, reservation 25 under punkt 21, reservation 55 under punkt 51, reservation 71 under punkt 69, reservation 77 under punkt 73, reservation 90 under punkt 91, reservation 168 under punkt 151, reservation 224 under punkt 206 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-09-15, 2005-09-22, 2005-10-13, 2005-10-18

Utvärdering av svenska miljömål (MJU3)

Riksdagen beslutade 1999 om 15 nationella miljökvalitetsmål. Sedan dess har riksdagen beslutat om 71 delmål till miljökvalitetsmålen. Regeringen har nu lämnat till riksdagen sin första utvärdering av arbetet med att nå målen. Regringen vill också införa ett nytt miljökvalitetsmål om biologisk mångfald, "Ett rikt växt- och djurliv", och ändra, ta bort och lägga till ett antal delmål. Majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens utvärdering och förslag. Miljöpartiet och de fyra borgerliga partierna i utskottet reserverar sig på tolv punkter. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Två av reservationerna innebär en ändring i regeringens förslag. De handlar om delmål 2 om utsläpp av fosforföreningar under miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och delmål 5 för partiklar under miljökvalitetsmålet Frisk luft. En av reservationerna innebär att det införs två nya delmål om dioxin i livsmedel och om kadmium.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.