Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2014/15:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2015

Beslut

Svensk väpnad styrka till FN-insatsen i Mali (UFöU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen för att stabilisera situationen i Mali. Sverige har deltagit i FN-insatsen i Mali sedan hösten 2014. Målet med det svenska deltagandet är att bidra till förbättrad säkerhet i Mali, bidra till att staten fortsätter att återfå kontrollen i hela landet och att stödja långsiktigt hållbara lösningar på krisen i landet. Den svenska väpnade styrkan kan delta från den 1 juli 2015 och vara på plats i tolv månader. Styrkan ska utgöra cirka 320 personer, men får vid behov uppgå till högst 470 personer. Riksdagens ställningstagande gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

Riksdagen gav även regeringen i uppdrag att säkerställa att det finns tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionen om medicinsk evakueringsförmåga. Avslag på motionen om försvarsbudget och vissa humanitära frågor.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-27
Reservationer 1
bet 2014/15:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2015-04-16, 2015-04-14

Svensk väpnad styrka till FN-insatsen i Mali (UFöU3)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Sverige har deltagit i FN-insatsen i Mali sedan hösten 2014. Målet med det svenska deltagandet är att bidra till förbättrad säkerhet i Mali, bidra till att staten fortsätter att återfå kontrollen i hela landet och att stödja långsiktigt hållbara lösningar på krisen i landet. Förslaget innebär att den svenska väpnade styrkan kan delta från den 1 juli 2015 och vara på plats i tolv månader. Styrkan ska utgöra cirka 320 personer, men får vid behov uppgå till högst 470 personer. Utskottets ställningstagande gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

Utskottet anser även att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att säkerställa att det finns tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
4

Beslut

Beslut: 2015-05-06
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till utgången av juni månad 2016, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:68.

2. Medicinsk evakueringsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga inom ramen för insatsen.


3. Försvarsbudget och vissa humanitära frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3061 av Björn Söder och Julia Kronlid (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 7
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 259 42 0 48