Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets
1998/99:UFÖU01

Sveriges säkerhetspolitik


Innehåll

1998/99

UFöU1

1. Sammanfattning

I detta betänkande behandlas de delar av regeringens
proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat
försvar  som  rör  Sveriges  säkerhetspolitik,
inriktningen   på   främst   Försvarsmaktens
internationella  insatser  samt  internationellt
samarbete och export på krigsmaterielområdet. I
motsvarande delar behandlas de motioner som har
väckts med anledning av propositionen samt vissa
motioner  i  säkerhetspolitiska frågor från den
allmänna motionstiden 1998/99.

Utskottet tillstyrker  regeringens  förslag till
säkerhetspolitikens  mål  med anledning av  den
säkerhetspolitiska kontrollstationen.
Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att
bevara vårt lands fred och självständighet. Vårt
säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i
former  som  vi  själva  väljer  trygga  en
handlingsfrihet att, såsom enskild nation och i
samverkan, kunna utveckla vårt samhälle.
Vår säkerhetspolitik har såväl en nationell som en
internationell dimension.
Nationellt skall vi kunna möta militära hot som
direkt berör Sverige. Vi skall också kunna förebygga
och kunna hantera situationer som utan att direkt
hota Sveriges fred och självständighet ändå skulle
kunna innebära snabba och allvarliga försämringar av
samhällets normala funktioner.
Om det säkerhetspolitiska läget försämras, skall
vår säkerhetspolitik bidra till att spänningen i
omvärlden och särskilt i vårt närområde begränsas.
Vi skall kunna försvara  vårt  territorium mot
kränkningar och angreppshandlingar var de än sker
och vi skall kunna agera för att tillvarata svenska
intressen.  Vi  skall  kunna  motstå  hot  och
påtryckningar och möta insatser som riktas mot
funktioner och värden i det svenska samhället och
som syftar till att påverka vårt agerande och
samhällets funktion.
Vi skall också söka förebygga att vårt samhälle
utsätts för svåra påfrestningar i fred genom den
robusthet och förmåga till omställning som byggs in
i det fredstida samhället. Det skall därutöver
finnas en beredskap att hantera de påfrestningar som
likväl kan uppstå.
Sveriges militära alliansfrihet syftande till att
vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av
krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi
har en betryggande försvarsförmåga.
Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från
avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat
angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och
aktivt    deltagande    i   internationellt
säkerhetssamarbete. Detta gäller  även inom det
militära området.
Internationellt skall vi i samverkan med andra
stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet i
omvärlden och därmed också för oss själva.
Sverige skall stödja FN:s globala insatser för fred
och säkerhet.
I Europa  är  vårt säkerhetspolitiska mål att
varaktigt säkra ett  förtroendefullt  och  nära
samarbete mellan alla stater. Detta skall nås främst
genom samarbetet inom EU och med de euroatlantiska
säkerhetsstrukturerna  samt  genom det regionala
samarbetet i Östersjöområdet.
Sverige  skall  ge  bidrag  till  gemensamma
fredsfrämjande och humanitära insatser både i och
utom Europa. Det är också ett svenskt mål att få
till stånd en effektiv och väl fungerande euro-
atlantisk krishanteringsförmåga som med begäran från
FN eller beslut av OSSE kan bidra till att främja
samarbete och fredlig konfliktlösning i Europa.
Sverige skall på det fredsfrämjande området sträva
efter   att  samarbeta  med  Europas  alla
säkerhetsorganisationer.
Utskottet instämmer i regeringens bedömning att den
för    Sverige    grundläggande    positiva
säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har
fortsatt, även om osäkerheten rörande utvecklingen i
Ryssland består.
De senaste årens utveckling  i  Ryssland  har
tydliggjort en rad djupa och svårlösta problem i den
omdaningsprocess  som  landet  genomgår.  För
stabiliteten och säkerheten i Ryssland, Europa och
världen är det av stor betydelse att den ryska
politiska  och  ekonomiska  reformprocessen  kan
fortsätta.
Säkerhetssamarbetet i Europa, som bedrivs i en rad
olika former, fortsätter att fördjupas. EU är av
grundläggande betydelse för att varaktigt trygga
stabilitet  och  säkerhet  i  Europa.  Unionens
utvidgning österut syftar till att överbrygga det
kalla krigets delning av Europa. I vårt närområde är
de baltiska ländernas  integration i Europeiska
unionen av särskilt säkerhetspolitiskt intresse.
Nato och dess samarbete med partnerländerna spelar
en central roll för krishanteringen  i Europa.
Natomedlemskapet för Polen, Tjeckien och Ungern
tillmötesgår dessa länders önskemål. Härigenom har
den  av  alla  OSSE-länder  godtagna  principen
bekräftats, nämligen att varje land har rätt att
självt välja sin säkerhetspolitiska linje.
Det allt bredare säkerhetsinriktade samarbetet i
Östersjöområdet,  som  bl.a.  bedrivs inom PFF,
Östersjöstaternas råd, BALTSEA och Nordiska rådet,
ger ett väsentligt bidrag till säkerheten i norra
Europa.  Sverige  stöder   uppbyggnaden   av
säkerhetsfunktioner i de baltiska länderna. Det är
också viktigt att Ryssland deltar i det regionala
samarbetet.
Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser
är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Sverige
verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen
och internationellt samarbete runt Östersjön, i
Europa och i världen.
De fysiska resurser som avdelas för svenska bidrag
till fred och säkerhet i omvärlden skall i de flesta
fall vara desamma som för totalförsvarets övriga
uppgifter. Stor vikt läggs därför vid att utveckla
och fördjupa det svenska totalförsvarets förmåga
till internationell samverkan. Utskottet ställer sig
bakom den av regeringen föreslagna inriktningen att
samverkansförmågan i första hand bör förbättras för
sådana  typer  av  enheter  som kan  förväntas
efterfrågas  för  internationella  fredsfrämjande
insatser  och där svenska resurser är särskilt
lämpade.
Kvarliggande minor utgör ett stort problem efter
konflikter. Minröjning bör ges fortsatt prioritet av
Sverige.
Sverige arbetar generellt för ökad restriktivitet i
fråga  om krigsmaterielexport samt  för  större
öppenhet vad gäller redovisning av sådan. Utskottet
ser  positivt   på   en  harmonisering  av
krigsmaterielexportregler inom EU, förutsatt att den
svenska restriktiva linjen tas som utgångspunkt.

Sammanfattningsvis tillstyrks regeringens förslag
till   säkerhetspolitikens   mål.   Samtliga
motionsyrkanden  besvaras  eller  avstyrks. Till
betänkandet  är fogat 13 reservationer  och  4
särskilda yttranden.

2. Propositionen

Regeringen har i proposition 1998/99:74 Förändrad
omvärld - omdanat försvar i avsnitt 1 yrkat att
riksdagen

2.  godkänner   regeringens   förslag   till
säkerhetspolitikens mål m.m.

3. Motionerna

Motioner från allmänna motionstiden 1998/99

1998/99:U404 av Jan Erik Ågren och Ingrid Näslund
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ett ökat svenskt
engagemang för minröjning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts om att Sverige
tillsammans med andra länder bör ta initiativ till
ett globalt minröjningsprogram tillsammans med andra
länder,
1998/99:U405 av Lars Ångström m.fl. (mp, m, v, kd,
c, fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att utveckla SWEDEC
till ett svenskt och internationellt testområde för
minröjningssystem,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att den pågående
omprioriteringen inom Försvarsmakten till förmån för
minröjningsinsater bör intensifieras ytterligare,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts  om  att svenska
myndigheter bör ha en beredskap för att tillsammans
med Norge vara med och delfinansiera utvecklingen av
den "konstgjorda hundnosen",
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om det angelägna i
Försvarsmaktens förslag om ytterligare resurser för
utvecklingen av multisensor, också efter det att
pengarna från Sida är förbrukade,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Bofors och andra
företag snarast skall få sina minröjningssy-stem
testade och utvärderade av SWEDEC,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att myndigheter bör
bistå Bofors och eventuellt andra  företag vid
marknadsföringen av mekaniskt minröjningsfordon,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att regeringen varje
år bör överlämna en skrivelse till riksdagen som
utförligt  skildrar  Sveriges  engagemang  för
minröjning.
1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari yrkas
25. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att Sverige
upphör att vara observatör i VEU,
1998/99:Fö210 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari
yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen anförts om ett vidgat
minröjningsengagemang i FN:s regi,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om avveckling av
den svenska krigsmaterielexporten.

Motioner med anledning av regeringens
proposition 1998/99:74

1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
3. att riksdagen avslår regeringens förslag (yrk.
2) till säkerhetspolitiskt mål m.m. i enlighet med
vad som anförts i motionen,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  Sveriges
säkerhetspolitik,
20. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om gemensamma EU-
regler för export av försvarsmateriel,
1998/99:Fö7 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  den
säkerhetspolitiska utvecklingen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om säkerhetspolitikens
mål,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad  i motionen anförts om deltagande i
internationellt säkerhetssamarbete,
1998/99:Fö8 av Berit Jóhannesson m.fl. (v) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Sveriges roll när
det gäller nödvändigheten av att stärka FN:s budget
och  demokratisera  och  effektivisera  FN:s
administration,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att stärka den
sociala infrastrukturen,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att ett viktigt
villkor för ett svenskt deltagande i ett utvidgat
europeiskt försvarsindustrisamarbete  är att den
svenska hållningen avseende krigsmaterielexport kan
upprätthållas,
1998/99:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. (kd) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att resurser
bör avsättas som leder till att Sverige kan avdela
förband   från  alla   försvarsgrenar   till
internationella operationer,
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om fortsatt
utveckling av sjö- och luftstridskrafternas förmåga
att delta i fredstvingande  operationer i vårt
närområde,
29. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en organisation
som  kan  ge svensk  försvarsindustri  stöd  i
exportsammanhang,
1998/99:Fö15 av Lars Ångström m.fl. (mp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Sverige bör
uttala sig för en svensk anslutning till CFE-avtalet
och att en ansökan bör göras så snart tillfälle till
detta ges,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Sverige bör
utveckla och organisera särskilda obeväpnade och
civila insatsenheter utrustade  och tränade för
fredsfrämjande och humanitära insatser,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts om att  ökad
civil-militär samverkan tydligt bör infogas som
komplement till de i proposition 1998/99:74 anförda
styrande syftena för Sveriges engagemang i PFF,

4. Utskottet

4.1 Ärendet och dess beredning

Nu  gällande  försvarsbeslut som omfattar  åren
1997-2001 uppdelades i två etapper. Den första
etappen beslutade riksdagen om hösten 1995 (prop.
1995/96:12, bet. 1995/96:UFöU1, rskr. 1995/96:44,
bet.  1995/96:FöU1,  rskr.  1995/96:45-46).  Den
omfattade statsmakternas  ställningstagande  till
säkerhets- och försvarspolitiken, övergripande mål
och uppgifter för  totalförsvaret,  övergripande
principiella frågor om totalförsvarets utformning
och struktur samt ekonomin.
Den andra etappen beslutade riksdagen om hösten
1996 (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97UFöU1, rskr.
1996/97:36, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97: 109).
Den omfattade statsmakternas ställningstagande till
den närmare inriktningen för det militära försvarets
krigsorganisation,   det  militära  försvarets
grundorganisationer  i fred  samt  den  närmare
inriktningen av det civila försvarets verksamhet i
krig och fred.
I den första etappen beslutade riksdagen  att
säkerhetspolitiska   kontrollstationer   skulle
genomföras    under   försvarsbeslutsperioden.
Kontrollstationer  skall  enligt försvarsbeslutet
bidra till att det sker en fortlöpande politisk
prövning av det säkerhetspolitiska läget och dess
konsekvenser  för  totalförsvarets  beredskap,
omfattning,  utveckling  och  förnyelse.  En
kontrollstation  genomfördes  i  samband  med
försvarsbeslutets andra etapp medan ytterligare en
kontrollstation planerades  till  år 1998. Dock
beslutade riksdagen på regeringens förslag under
våren 1998 att senarelägga den till år 1999 (prop.
1997/98:83, bet. 1997/98:FöU10, rskr. 1997/98:269).
Underlaget inför kontrollstationen har nu genomförts
och regeringens överväganden samt förslag framgår av
proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat
försvar.
Propositionen  remitterades  i  sin helhet till
försvarsutskottet. Utrikes- och försvarsutskotten
har därefter beslutat - med stöd av 4 kap. 8 §
riksdagsordningen  -  att  bereda propositionens
förslag till säkerhetspolitikens mål m.m., jämte
tillhörande motioner i ett sammansatt utrikes- och
försvarsutskott (UFöU). Försvarsutskottet har till
det sammansatta utskottet överlämnat propositionens
kapitel 4, 5.1, 5.2, 5.6, 7.4, 7.5.6 och 7.5.7
Utrikesutskottet  har  överlämnat  ett  antal
motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1998.
I ärendets beredning har föredragningar skett av
statssekreteraren  i  Försvarsdepartementet  Lena
Jönsson,  kabinettssekreterare  Jan Eliasson och
överbefälhavare  Owe  Wictorin.  Det sammansatta
utskottet har vidare avlagt ett besök vid Försvarets
internationella kommando SWEDINT.

4.2 De senaste årens utveckling i omvärlden
och dess betydelse för Europas och Sveriges
säkerhet

4.2.1 Sammanfattning av propositionen (s. 14-43)

Regeringens bedömning

Den   för   Sverige  grundläggande  positiva
säkerhetspolitiska  utvecklingen under 1990-talet
fortsätter, även om osäkerheten om utvecklingen i
Ryssland består.

Genom    det    fördjupade   euroatlantiska
säkerhetssamarbetet    skapas    förbättrade
förutsättningar att hantera konflikter som likväl
kvarstår i delar av Europa och dess närhet.

De  gemensamma insatserna på Balkan fortsätter.
Fortsatta  insatser  kommer  sannolikt att vara
nödvändiga för lång tid framöver.

EU är av grundläggande betydelse för att varaktigt
trygga stabilitet och säkerhet i Europa. Nato och
dess samarbete med partnerländerna spelar en central
roll för krishanteringen i Europa.

Det breda praktiska samarbetet i Östersjöområdet
samt de nordiska och baltiska ländernas tilltagande
säkerhetssamarbete ger ett väsentligt bidrag till
säkerheten i regionen. Det  största  hotet mot
säkerheten i Nordeuropa sammanhänger med en fortsatt
instabilitet i Ryssland. Osäkerheten kvarstår om
Rysslands  inrikespolitiska  utveckling  och  de
konsekvenser den kan föra med sig för landets
relationer med omvärlden. Den ekonomiska krisen
fördjupas och utrymmet för att vidmakthålla eller
reformera den militära kapaciteten är begränsat.
Rysslands utrikespolitiska  agerande  präglas av
samarbete med väst, men också av hävdandet av egna
intressen mot väst och länder i det egna närområdet.

Ett invasionsföretag syftande till ockupation av
Sverige ter sig inte möjligt att genomföra under de
närmaste  tio  åren,  förutsatt att vi har en
grundläggande försvarsförmåga.  Väpnade  angrepp,
främst  genom  luften eller genom insatser mot
begränsade mål i Sverige, eller andra typer av
avsiktliga hot och påtryckningar är dock, enligt
regeringens bedömning, möjliga att genomföra även i
nuvarande  omvärldsläge.  Sådana  skulle  kunna
aktualiseras i samband med akuta kriser i vårt
närområde.

Den globala utvecklingen - några huvuddrag

Europas och Sveriges säkerhet och välfärd är i
tilltagande utsträckning beroende av utvecklingen i
omvärlden.  Lokalt  initierade motsättningar och
konflikter kan få verkningar direkt och indirekt
långt utanför det aktuella konfliktområdet. Krigen
på västra Balkan, i Afganistan, Somalia, Rwanda och
Sudan visar att inomstatliga konflikter med etniska
och religiösa förtecken blivit allt större regionala
problem med konsekvenser även globalt. Samtidigt
finns en tendens att regionala konflikter i grunden
förblir regionala och inte på samma sätt som under
det kalla kriget riskerar att trappas upp till en
allvarligare stormaktsmotsättning.

Kärnvapnen utgör alltjämt en viktig faktor i den
internationella säkerhetspolitiken. Även om riskerna
för ett kärnvapenkrig  mellan  stormakterna har
minskat betydligt, har riskerna för spridning av
massförstörelsevapen   och   farhågorna   för
terroristaktioner med sådana vapen uppmärksammats i
allt  större utsträckning. Provsprängningarna  i
Indien och  Pakistan  har  visat att kärnvapen
fortfarande  tillmäts  stor  säkerhetspolitisk
betydelse. I Ryssland har kärnvapen getts en utökad
roll i landets försvarsplanering för att uppväga de
konventionella styrkornas försvagning.

Internationell handel, internationellt industriellt
samarbete, internationella investeringar och den
internationella  kapitalmarknaden  har  under de
senaste  åren ökat i omfattning och betydelse.
Ekonomins globalisering får allt större betydelse
för enskilda länder och sätter samtidigt gränser för
den nationella handlingsfriheten. De ekonomiska och
handelspolitiska frågorna väger samtidigt tyngre i
relationerna mellan världens länder och har därmed
också fått större säkerhetspolitisk betydelse.

FN har i kraft av sitt stadgeenliga ansvar för
internationell fred och säkerhet en central roll i
det  internationella  samfundets  fredsfrämjande
verksamhet. Det är dock uppenbart att förändringar
krävs för att FN mer effektivt skall kunna utnyttja
de möjligheter som det förändrade internationella
läget  skapat,  exempelvis  för  att  förebygga
konflikter. FN kan inte axla ansvaret för ledningen
av operationer med trupp för omfattande och utdragna
insatser  av fredsframtvingande  karaktär.  FN:s
beslutsförmåga  har  blockerats  av  de  skilda
uppfattningar  som  råder  bland  de permanenta
medlemmarna  i  säkerhetsrådet.  En  delvis  ny
arbetsfördelning har utkristalliserats som innebär
att FN i större utsträckning auktoriserar regionala
organisationer eller koalitioner  av stater att
genomföra vissa insatser. Genom den nya typen av
fredsfrämjande insatser har frågan om nödvändigheten
av FN-mandat börjat diskuteras, bl.a. inom EU och
Nato, både från folkrättsliga och säkerhetspolitiska
utgångspunkter.

De europeiska och euroatlantiska säkerhetssystemen

De  senaste  åren har präglats av en intensiv
förhandlingsprocess    om    den   framtida
säkerhetsstrukturen i Europa. Många ytterligare steg
återstår innan alla länder i Europa har kunnat uppnå
sådana   säkerhetslösningar  som  de  själva
eftersträvar.  Det  finns  på  den  europeiska
kontinenten åtskilligt kvar av motstridiga intressen
och misstro mellan länder och befolkningsgrupper som
ger anledning till oro och som innebär en risk för
nya eller fortsatta lokala och regionala konflikter,
särskilt i sydöstra Europa.

Europeiska unionen

EU är av grundläggande betydelse för att varaktigt
trygga stabilitet och säkerhet i Europa. Det utökade
ekonomiska samarbetet med länder i Central- och
Östeuropa och den förestående utvidgningen har stor
betydelse på det säkerhetspolitiska planet. EU:s
krav på bl.a. institutionell stabilitet, demokrati
och rättssäkerhet har redan haft avsevärda positiva
effekter i kretsen av kandidatländer. Det finns dock
beklagliga tendenser som innebär att många av EU:s
medlemsstater mer än tidigare  betonar den tid
utvidgningsprocessen kommer att ta.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE)

OSSE:s  förmåga till snabba och anpassningsbara
fältinsatser  har blivit ett centralt inslag i
europeisk säkerhet. Organisationen har tack vare ett
brett säkerhetsbegrepp och sitt flexibla arbetssätt
utvecklats till en central aktör i det europeiska
säkerhetsarbetet.  OSSE:s verifikationsmission  i
Kosovo var organisationens  i  särklass största
utmaning någonsin.

Europeisk krishantering

Det är ett grundläggande europeiskt intresse att
vidmakthålla ett starkt amerikanskt engagemang i
Europa. En stärkt europeisk krishanteringsförmåga är
dock  nödvändig  som  ett  komplement till det
transatlantiska  samarbetet.  Amsterdamfördraget
innebär att kopplingen mellan EU och VEU stärks. Om
Europa  skall  kunna  spela en ökad roll inom
krishantering, krävs politisk vilja i kombination
med en effektiv och trovärdig europeisk militär
förmåga. Europa måste ha förmåga att agera militärt
när USA inte kan eller vill delta. Detta handlar
inte om att dubblera Natos roll, men däremot om att
snabbt och brett genomföra den europeiska säkerhets-
och försvarsidentiteten (ESDI) i Nato. Det handlar
också om att skapa en ändamålsenlig struktur för
beslutsfattande i EU.

Nato och dess reformering och utvidgning

Natos omvandlingsprocess sedan det kalla krigets
slut  omfattar  fyra  sammanhängande  områden:
utvidgningen, Rysslandsrelationen, den europeiska
säkerhets- och försvarsidentiteten samt den inre
reformeringen. Nato har kommit att etablera sig som
den  centrala  aktören  för  större  militära
krishanteringsoperationer  på  den  europeiska
kontinenten. Natotoppmötet i Washington i april 1999
blir det första med Polen, Tjeckien och Ungern som
fullvärdiga medlemmar. En viktig punkt på toppmötets
dagordning blir antagandet av Natos nya strategiska
grundsyn. Natos fortsatta utvidgning blir också
föremål för diskussion.
Erfarenheterna från Bosnien och implementeringen av
Daytonavtalet har påskyndat reformeringen av Nato
och  klarare  definierat de roller  som  olika
säkerhetsorganisationer  kan  och  bör  spela i
internationell  krishantering.  Betydelsen  av
fungerande samordning mellan civila och militära
resurser är ytterligare en viktig erfarenhet.

Det utvidgade samarbetet i Partnerskap för fred
(PFF)

Samarbetet inom Partnerskap för fred (PFF), som
inleddes 1994, utgör ett viktigt politiskt och
militärt instrument för samverkan mellan Nato och
länder utanför Nato. Samarbetet syftar till att
utveckla den europeiska krishanteringsförmågan och
främja förtroendet mellan de deltagande staterna.
För de länder som strävar efter inträde i Nato utgör
samarbetet  också  ett  slags förberedelse  för
medlemskap. Det är viktigt att varje partnerland
självt kan välja omfattning  och djup på sitt
engagemang   i  partnersamarbetet,  så   att
förutsättningar skapas för att länder med vitt
skilda intressen skall kunna delta. För länderna i
Östersjöregionen spelar PFF-samarbetet en viktig
förtroende-  och säkerhetsskapande roll länderna
emellan.

Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR)

I det nya samarbete som växt fram i Europa sedan
Nato  lanserade  PFF  1994  är  Euroatlantiska
partnerskapsrådet (EAPR) avsett att spela en dubbel
roll.  Den  ena är som  forum  för  politiska
konsultationer och den andra som ram för praktiskt
samarbete mellan Nato- och partnerländerna. EAPR,
som inte är en organisation i formell mening, har en
struktur som är uppbyggd kring Natos. Däri ligger
också dess säkerhetspolitiska mervärde.

Västeuropeiska unionen (VEU)

Bland européer finns i dag en växande medvetenhet om
att vi kommer att behöva ta större ansvar för att
hantera kriser i Europa. Västeuropeiska unionen
(VEU) är teoretiskt sett redo att ta på sig relativt
omfattande krishanteringsuppgifter.  Förutom  den
politiska kopplingen till EU har VEU en stark
militär koppling till Nato. Nato har beslutat att
VEU skall kunna använda sig av Natoresurser för att
genomföra krishanteringsinsatser. Sverige och övriga
observatörsländer har inbjudits att delta i den
långsiktiga  försvarsplaneringen  av  VEU-ledda
operationer.

Konventionell rustningskontroll i Europa

Den europeiska rustningskontrollen har fortfarande
en omistlig roll som stabiliserande faktor i den
pågående   omvälvningen  av  den  europeiska
säkerhetspolitiska  strukturen.  Wiendokumentet,
Uppförandekoden om politiska och militära aspekter
på säkerhet samt Avtalet om konventionella styrkor i
Europa (CFE-avtalet) utgör kärnan i detta system.
Det mer öppna och samarbetsinriktade Wiendokumentet
kompletteras av CFE-avtalet, som begränsar innehavet
av vissa kategorier av vapen. Även om Sverige inte
är avtalsslutande part i CFE-avtalet, har detta
betydelse för vår säkerhet genom de begränsningar
och den öppenhet som avtalet föreskriver vad gäller
det svenska närområdet.
Wiendokumentet  bygger  på  att  länderna  ger
information om förband och deras aktiviteter samt om
försvarsplanering. Ett reviderat dokument kommer
sannolikt att antas vid OSSE:s toppmöte hösten 1999.
CFE-avtalet,  som  undertecknades av Natos  och
Warszawapaktens medlemsländer  1990,  har  genom
Natoutvidgningen  blivit  föråldrat. Det är ett
viktigt svenskt intresse att ett omförhandlat avtal
bevarar substansen i den nuvarande flankregimen.
Open Skies-avtalet ger medlemsländerna rätt att
genomföra  spaningsflygningar  över  varandras
territorier. Sverige är för närvarande observatör,
men har möjlighet att söka tillträde till Open
Skies.

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde

De senaste årens säkerhetspolitiska förändringar
omfattar även Sveriges närområde, som uppvisar en
mångfald vad gäller ländernas säkerhetspolitiska
val. EU:s och Natos utvidgningsprocesser påverkar
direkt Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Nordkalottens   kärnvapenstrategiska   betydelse
kvarstår, men kommer sannolikt att avta på sikt. De
nordiska  ländernas  och  andra  västländers
säkerhetsfrämjande samarbete med främst de baltiska
länderna har vidareutvecklats. PFF-samarbetet  i
området har ökat. USA har stärkt sitt engagemang i
regionen och särskilt i de baltiska länderna.

Under senare tid  har flera förslag som berör
säkerheten i Östersjöområdet presenterats av olika
länder.   En   fast   säkerhetsstruktur  för
Östersjöområdet skulle dock strida mot den av alla
OSSE-stater  godtagna  principen  om säkerhetens
odelbarhet och alla staters rätt att själva välja
säkerhetspolitisk  väg. Östersjöområdets säkerhet
måste utgöra en del i en alleuropeisk och euro-
atlantisk säkerhetsordning. Det praktiska regionala
samarbetet bör fortsätta att utvecklas på alla plan.
Det är betydelsefullt att Ryssland kan stärka sitt
samarbete med väst. S:t Petersburg är den naturliga
knutpunkten  i  Östersjöregionen, men också  de
militära basområdena i Kaliningrad och Murmansk bör
inkluderas i det regionala samarbetet.

USA har under de senaste åren visat ett ökat
intresse för säkerheten i Östersjöområdet. Samtidigt
som USA stöder de baltiska ländernas strävan mot
medlemskap  i  Nato  har  det  rysk-amerikanska
samarbetet  utökats.  Engagemanget manifesterades
också  i  den amerikansk-baltiska  chartan  som
undertecknades av USA:s och de baltiska staternas
presidenter i januari 1998. Det är av stor vikt att
det amerikanska engagemanget för Östersjöregionen
består.

Militärstrategisk utveckling i Sveriges närområde

De senaste årens säkerhetspolitiska förändringar har
inneburit minskad spänning  i  Nordeuropa.  Nya
möjligheter har skapats för länderna att söka de
säkerhetsarrangemang som bäst svarar mot behoven i
denna nya situation.

Det största hotet mot säkerheten i Nordeuropa som
regeringen kan se i dagsläget sammanhänger med
fortsatt instabilitet i Ryssland. Såväl en instabil
som en auktoritär utveckling i Ryssland skulle
ställa ökade krav på det internationella samfundet
och särskilt på länder i Rysslands närhet att ha
beredskap att hantera problem som då kan uppstå.

Förenta staterna är det land utanför norra Europa
som militärt har störst möjlighet att påverka en
kris eller konflikt i regionen.

Det polska  medlemskapet  i Nato förändrar den
strategiska situationen i Östersjöområdet. I de
flesta länder i vårt närområde sker en ökad satsning
på internationell krishantering. Som ett led i detta
fördjupas och utvecklas samverkansförmågan.  Den
gemensamma övningsverksamheten inom ramen för PFF
har utökats.

Taktiska kärnvapen finns i betydande mängd i den
ryska delen av Östersjöområdet. Deras antal regleras
av de ryska och amerikanska deklarationerna från
1991-92 om reduktion av de totala arsenalerna. De
konventionella  stridskrafterna  kan  komma  att
påverkas av de pågående  förhandlingarna om en
revidering av CFE-avtalet.

Utvecklingen av den ryska krigsmakten

En reformering av den ryska krigsmakten har inletts
men processen har hittills gått trögt och försvåras
av den ekonomiska krisen. Det är svårt att se någon
lösning på de sociala problem och den demoralisering
som de väpnade styrkorna uppvisar.
Problemen  har medfört att ledningsförmågan är
starkt reducerad. De ryska markstridskrafterna har
minskat och deras krigsduglighet är på en kritiskt
låg nivå. Vissa delsystem inom flygstridskrafterna
är i teknisk paritet med motsvarande system i väst,
men en förutsättning för att upprätthålla dessa är
att man löser de nuvarande problemen  med att
underhålla befintlig materiel. På den marina sidan
är den ryska strategin avsevärt mer defensiv än
tidigare. För Östersjöregionen torde uppgifterna
vara försvar av basområde, skydd av sjöfart samt
underrättelseinhämtning.
Ryssland har ett stort antal kärnvapen, såväl
taktiska som strategiska. Underhållet av systemen är
en betungande uppgift  för den hårt ansträngda
krigsmakten.  De konventionella  stridskrafternas
sjunkande operativa förmåga är en av förklaringarna
till att de senaste två officiellt fastställda
säkerhetspolitiska riktlinjerna inte längre angivit
att  Ryssland  avstår  från att börja  använda
kärnvapen. I stället anges ett flertal fall som
skulle kunna utlösa en vedergällningsattack med
kärnvapen,  inklusive  användning  av  taktiska
kärnvapen i lokala konflikter. START II-avtalet om
reducering av strategiska kärnvapen har ännu inte
ratificerats av det ryska parlamentet.
Någon materielanskaffning av nämnvärd omfattning
kommer inte att kunna göras under de närmaste åren
till  den  ryska krigsmakten. I Ryssland finns
alltjämt tillgång till kemiska stridsmedel.

Militära operationsmöjligheter i närområdet

Möjligheterna  att  skapa  en rysk förmåga att
genomföra  större  militära operationer  i  det
nordeuropeiska området  är  i dagsläget än mer
begränsade än vid mitten av 1990-talet. Det går dock
inte att helt utesluta möjligheten att Ryssland vid
ett radikalt förändrat politiskt klimat försöker
bygga upp styrkor baserade på den krigsmateriel man
har  i dag. Det omfattande kontrollsystem  som
utvecklats bl.a. inom ramen för OSSE möjliggör en
ökad  insyn  och  försvårar  en  omfattande
iståndsättning.
Regeringens bedömning är att ett invasionsföretag
syftande till ockupation av Sverige inte ter sig
möjligt att genomföra under de närmaste tio åren,
förutsatt  att  vi  har  kvar en grundläggande
försvarsförmåga. Ett angrepp mot ett baltiskt land
torde  dock  efter  viss  iståndsättning  kunna
genomföras på kort sikt. I samband med allvarligare
incidenter och kriser i vårt direkta närområde kan
Sverige redan på kort sikt komma att bli föremål för
begränsade militära operationer eller hot om sådana.

4.2.2 Utvecklingen på Balkan

Utvecklingen i konflikten i provinsen Kosovo i
Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) har försämrats
väsentligt sedan regeringens proposition lades till
riksdagen.   Det  internationella   samfundets
ansträngningar att finna en förhandlingslösning på
konflikten mellan den kosovoalbanska befrielsearmén
UCK och FRJ misslyckades när Belgradregimen den 19
mars 1999 förkastade kontaktgruppens förslag till
interimsavtal. Efter att säkerhetsläget förvärrats
beslöt OSSE att evakuera sina 1 400 verifikatörer
från Kosovo. Nato inledde den 24 mars flygattacker
mot   Förbundsrepubliken  Jugoslavien.   Därpå
intensifierade serbisk militär, specialpolis samt
paramilitära styrkor rensningsaktionerna i Kosovo,
med resultat att flyktingströmmarna ut ur provinsen
växte  explosionsartat.  Drygt  en  halv miljon
kosovoalbaner har flytt till grannländerna sedan
president Milosevic intensifierade sin kampanj för
etnisk rensning.
Sverige  har  beslutat  att  erbjuda  5  000
kosovoalbanska  flyktingar  tillfällig  fristad.
Regeringen har till Nato lämnat en preliminär och
icke-bindande avsiktsförklaring att medverka i en
fredsfrämjande styrka i Kosovo, som baserar sig på
en överenskommelse mellan parterna och ett beslut i
FN:s säkerhetsråd.

4.2.3 Motionerna

Moderaterna menar i partimotion  Fö6 yrkande 3
(delvis) att inget omedelbart hot mot Sveriges
säkerhet kan skönjas. Utvecklingen i Ryssland, som
är den långsiktigt avgörande riskfaktorn, präglas
dock av fortsatt osäkerhet. Nato har växt fram som
ryggraden  i  en ny europeisk säkerhetsordning.
Polens, Tjeckiens och Ungerns inträde i Nato har
stor  betydelse  för  säkerheten  i Europa. En
utveckling där Estland, Lettland och Litauen, samt
på sikt även Finland, blir medlemmar i Nato verkar
alltmer sannolik. Även Ryssland gynnas av en ökad
stabilitet i dess grannländer.

Folkpartiet menar i partimotion Fö7 (fp) yrkande 1
att Sveriges säkerhetspolitiska läge inte varit så
stabilt och fördelaktigt på mycket länge. Något
traditionellt militärt hot mot svenskt territorium
föreligger inte för lång tid framöver, även om
utvecklingen i Ryssland är svår att förutsäga.
Sverige  kan  och  bör  delta fullt ut i den
alleuropeiska säkerhetsordning byggd på samarbete
som skapas i takt med att EU och Nato utvidgas till
att  omfatta  alltfler  av Europas demokratier.
Folkpartiet ser dock med oro på tendenser att EU
slår av på takten i utvidgningsprocessen. Nato har
genom Bosnieninsatsen,  PFF  och samarbetet med
Ryssland kommit att spela en central roll i den
europeiska säkerhetsstrukturen.  USA:s  fortsatta
engagemang   och   närvaro   i   europeiskt
säkerhetssamarbete  är  ett  starkt svenskt och
nordiskt  intresse. Även när det gäller  Natos
utvidgningsprocess finns dock oroväckande tendenser
på att takten har dragits ned. De baltiska länderna
spelar  en  nyckelroll  för Sveriges  säkerhet.
Medlemskap för de baltiska länderna i EU och Nato
skulle bidra till ytterligare stabilitet. Sverige
bör aktivt stödja de baltiska staternas önskemål om
Natomedlemskap.

Miljöpartiet förespråkar i kommittémotion Fö15 (mp)
yrkande 2 att Sverige skall ansluta sig till Avtalet
om konventionella styrkor i Europa (CFE). Även om
Sverige  inte  deltar i  omförhandlingarna  bör
riksdagen nu uttala sig för en svensk anslutning.
Sverige bör visa gott föredöme genom att ålägga sig
CFE-avtalets    rustningsbegränsningar.    Som
avtalsslutande part i CFE skulle Sverige kunna
framföra   synpunkter  på  avtalets  viktiga
flankbestämmelser och även introducera nya idéer för
att vitalisera avtalet.

4.2.4 Utskottets överväganden

Den säkerhetspolitiska  utvecklingen i omvärlden
under den tid som förflutit sedan riksdagen fattade
beslut om den säkerhetspolitiska kontrollstationen
1996 (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:UFöU1) ges en
ingående  beskrivning i regeringens  proposition
1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar.
Redogörelsen grundar sig på Försvarsberedningens
analys, som presenterades i rapporten Förändrad
omvärld - omdanat försvar (Ds 1999:2).

Utskottet instämmer i regeringens bedömning att den
för    Sverige    grundläggande    positiva
säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har
fortsatt, även om osäkerheten rörande utvecklingen i
Ryssland består. Denna bild överensstämmer i allt
väsentligt med de huvuddrag som tecknas i motionerna
Fö6 (m) yrkande 3 (delvis) och Fö7 (fp) yrkande 1.
Säkerhetssamarbetet i Europa, som bedrivs i en rad
olika former, fortsätter att fördjupas. Sveriges
säkerhet och välfärd är i hög grad beroende av
utvecklingen i omvärlden och av samverkan med andra
länder.
EU är av grundläggande betydelse för att varaktigt
trygga stabilitet och säkerhet i Europa. När den
europeiska  gemenskapen  grundades  var  den
övergripande tanken att skapa fred genom samarbete
över gränserna och att genom ekonomisk integration
övervinna historiska motsättningar i Europa. Det
ökade ekonomiska samarbetet som unionen bedriver med
länder i Central- och Östeuropa bidrar till att
stärka ömsesidigt ekonomiskt utbyte och därigenom
den gemensamma säkerheten. EU ställer  på sina
medlemsländer  bl.a.  krav på en institutionell
stabilitet som garanterar  demokrati,  mänskliga
rättigheter och skydd av minoriteter. Detta har
redan haft avsevärda positiva effekter i kretsen av
kandidatländer. Unionens utvidgning österut är en
uppgift av historiska dimensioner, som syftar till
att överbrygga det kalla krigets delning av Europa.
Kandidatländernas inträde i unionen kommer att på
ett väsentligt sätt bidra till att  höja  den
gemensamma  säkerheten  i  Europa. I vårt eget
närområde gäller detta inte minst  de baltiska
ländernas inträde. Utskottet delar den oro som både
regeringen och motionärerna uttrycker över vissa
tecken på att takten i EU:s utvidgning håller på att
avta. Det är härvidlag viktigt att Sverige i EU
fortsätter  att vara  pådrivande  för  unionens
utvidgning.
Nato och dess samarbete med partnerländer spelar en
central  roll  för  krishanteringen  i  Europa.
Natomedlemskapet för Polen, Tjeckien och Ungern
tillmötesgår dessa länders önskemål. Härigenom har
den  av  alla  OSSE-länder  godtagna  principen
bekräftats, nämligen att varje land har rätt att
självt välja sin  säkerhetspolitiska  linje. De
överenskommelser  som träffats med Ryssland  om
samarbete, den återhållsamhet som Nato visat vad
gäller gruppering av militära resurser och det
fördjupade samarbetet inom Partnerskap för fred, har
gjort att utvidgningsprocessen har kunnat genomföras
på  ett  sätt  som  bidragit  till en positiv
säkerhetspolitisk utveckling i Europa.
Sveriges närområde uppvisar en mångfald vad gäller
ländernas säkerhetspolitiska val. I Östersjöområdet
har det europeiska säkerhetssystemet ännu inte fått
en utformning som svarar mot alla länders önskemål.
En grundläggande utgångspunkt måste vara den av alla
OSSE-länder godtagna principen om att varje land har
rätt att självt välja sin säkerhetspolitiska linje.
Östersjöområdets säkerhet utgör samtidigt en del i
den   alleuropeiska   och    euroatlantiska
säkerhetsordningen.
Det allt bredare säkerhetsinriktade samarbetet i
Östersjöområdet  ger ett väsentligt bidrag till
säkerheten  i regionen.  Det  säkerhetspolitiska
samarbetet mellan de nordiska länderna har också
ökat. Att Förenta staterna under de senaste åren har
stärkt sitt engagemang i regionen, och särskilt i de
baltiska länderna, har bidragit till den ökade
stabiliteten. Ett fortsatt amerikanskt engagemang är
av stor vikt för säkerheten i Östersjöområdet. Det
är likaså betydelsefullt att Ryssland deltar i det
regionala samarbetet. Svenska ansträngningar för att
uppmuntra Ryssland att medverka  i  bl.a. PFF-
samarbetet har gett visst gensvar från rysk sida.
De  senaste  årens  utveckling i Ryssland har
tydliggjort en rad djupa och svårlösta problem i den
omdaningsprocess  som  landet  genomgår.  För
stabiliteten och säkerheten i Ryssland, Europa och
världen är det av stor betydelse att den ryska
politiska  och  ekonomiska  reformprocessen  kan
fortsätta. Det är dock tydligt att det kommer att ta
lång tid att bygga upp demokrati, mark-nadsekonomi
och en fungerande rättsstat i Ryssland. Samtidigt är
det angeläget att Ryssland fortsätter att inordnas i
det euroatlantiska säkerhetssamarbetet.
Det går inte i dag att säga huruvida den uppkomna
krisen i Kosovo kommer att påverka Natos långsiktiga
relation till Ryssland. Ryssland uttalade sig starkt
kritiskt  när  Nato  den 24 mars 1999 inledde
stridshandlingar   mot   Federala   republiken
Jugoslavien.  Därefter  har  Ryssland  tagit
diplomatiska initiativ i syfte att få till stånd en
fredsuppgörelse  som  tillåter de kosovoalbanska
flyktingarna att återvända.
Med hjälp av ett flertal former för praktiskt
samarbete  -  förutom  bilaterala  också  PFF,
Östersjöstaternas råd, BALTSEA, Nordiska rådet m.fl.
- har en flexibel struktur för ett omfattande
säkerhetsskapande  samarbete  växt   fram  i
Östersjöregionen.  Denna  väv  av samarbete där
samtliga stater runt Östersjön deltar är starkt
bidragande till den positiva  säkerhetspolitiska
utvecklingen. Sverige verkar aktivt i samtliga dessa
former av samarbete.
De tre baltiska länderna strävar efter en så bred
och djup förankring som möjligt i de västliga
strukturerna, med medlemskap i Nato och EU som
främsta  mål.  Sverige  verkade  i EU för att
medlemskapsförhandlingar skulle inledas samtidigt
med samtliga kandidatländer, inklusive  de  tre
baltiska  länderna.  Inledande  och förberedande
förhandlingar har nu påbörjats med samtliga de tre
baltiska länderna. De baltiska staternas integration
i Europeiska unionen är av stort säkerhetspolitiskt
intresse för Sverige.
Sverige   anslår   betydande  resurser  för
säkerhetsfrämjande stöd till de baltiska länderna,
bl.a. för uppbyggnad av totalförsvar och andra
säkerhetsfunktioner. Vidare stöder Sverige på olika
sätt  de baltiska ländernas deltagande  i  det
regionala säkerhetssamarbetet, däribland PFF. Vårt
och andra länders stöd har stor betydelse för
konsolideringen av de baltiska ländernas suveränitet
och  för  deras  fortsatta  integration  i  de
euroatlantiska säkerhetsstrukturerna. Sverige har
vid  upprepade  tillfällen uttalat stöd för de
baltiska ländernas  rätt att själva fatta sina
säkerhetspolitiska beslut.
Beträffande de baltiska  ländernas strävan mot
inträde  i Nato, har organisationen  vid  sina
toppmöten i  Madrid  1997  och Washington 1999
identifierat de baltiska länderna som kandidater och
samtidigt  understrukit  att inget  land  skall
uteslutas på förhand på grund av sitt geografiska
läge. Som utskottet tidigare har konstaterat, senast
i bet. 1996/97:UFöU1, är dock medlemskap i Nato en
fråga  för  organisationens  medlemsstater  och
ansökarländerna.
Sveriges militära alliansfrihet syftande till att
vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av
krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi
har en betryggande försvarsförmåga. Det är Sverige
som  definierar  den närmare innebörden av den
militära alliansfriheten. Den sätter, bortsett från
avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat
angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och
aktivt   deltagande    i    internationellt
säkerhetssamarbete. I vårt närområde deltar Sverige
på  olika  sätt i säkerhetsfrämjande samarbete.
Sverige är en aktiv deltagare i OSSE, EAPR och PFF.
På det fredsfrämjande området har Sverige tagit sitt
ansvar genom bl.a. deltagande med trupp i den
Natoledda SFOR-insatsen i Bosnien-Hercegovina samt i
den nyligen avbrutna Unpredepinsatsen i Makedonien
(FYROM).
Med vad ovan anförts anses motionerna Fö6 (m)
yrkande 3 (i berörd del) och Fö7 (fp) yrkande 1
besvarade.

Den europeiska rustningskontrollen har fortfarande
en viktig roll som stabiliserande faktor i den
pågående   omvälvningen  av  den  europeiska
säkerhetspolitiska strukturen. Även om Sverige inte
är avtalsslutande part  till  CFE, har avtalet
betydelse för Sveriges säkerhet genom de militära
begränsningar  och  den  öppenhet  som  avtalet
föreskriver  vad  gäller  Sveriges  närområde.
Regeringen har i skr. 1998/99:56 redogjort för den
modernisering av CFE-avtalet som för närvarande
pågår inom OSSE. Ett nytt avtal skall bli klart för
undertecknande vid OSSE:s toppmöte i Istanbul i
november 1999. Avsikten är att det moderniserade
avtalet skall öppnas för deltagande av nya stater.
Utskottet   har   inhämtat  att  det  inom
Regeringskansliet för närvarande pågår en process
för   att   analysera   de  försvars-  och
säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett nytt avtal
och en eventuell svensk anslutning. Utskottet ser
ingen   anledning   att  föregå  regeringens
ställningstagande på denna punkt.

Med vad ovan anförts anses motion Fö15 (mp) yrkande
2 besvarad.

4.3 Försvarspolitikens avgränsning och roll
i säkerhetspolitiken

4.3.1 Sammanfattning av propositionen (s. 44-48)

Försvarspolitikens avgränsning och roll i
säkerhetspolitiken

Regeringens bedömning

Sveriges säkerhetspolitiska läge är gott. Även om
osäkerheten om utvecklingen i Ryssland består, finns
det anledning att utnyttja läget till att sänka
kostnaderna för vårt försvar och att genomföra en
omstrukturering av detta. Sveriges internationella
säkerhetssamarbete behöver utvecklas och fördjupas.
Våra insatser för FN:s och OSSE:s arbete för fred
och säkerhet stärker även vår egen säkerhet. EU-
medlemskapet är ett nav för vårt deltagande i det
europeiska  arbetet  för  fred  och  säkerhet.
Amsterdamfördraget  utvecklar  ytterligare  våra
möjligheter  att  samarbeta inom försvars-  och
säkerhetspolitiken när det gäller krishantering och
fredsfrämjande verksamhet. Vårt samarbete med Nato
och  andra  partnerländer  i  Euroatlantiska
partnerskapsrådet och inom Partnerskap för fred samt
vårt  breda  säkerhetssamarbete  i  Norden  och
Östersjöregionen är till nytta för den samlade
säkerheten.

Skälen för regeringens bedömning

Under det kalla kriget var ett stormaktskrig det
helt   dominerande   hotet,   och   Sveriges
säkerhetspolitik fokuserades på att söka undvika att
dras in i ett sådant krig. Försvaret inriktades helt
på att kunna möta en invasion.
I  dag  står  vi  inför  en  mångfasetterad
säkerhetspolitisk bild av tänkbara yttre risker och
hot mot vårt lands säkerhet. Den sträcker sig från
de  mer  traditionella  hoten  mot vårt  lands
territorium, som vi inte kan utesluta på lång sikt,
via mer begränsade väpnade angrepp till olika typer
av sabotagehandlingar.
Sverige har efter det kalla kriget inom ramen för
det allt bredare internationella säkerhetssamarbetet
betydligt större möjligheter än tidigare att påverka
förhållandena i omvärlden. Vårt medlemskap i EU
spelar här en central roll. Sverige bedriver också
samarbete med Nato inom ramen för EAPR och PFF samt
i de pågående fredsfrämjande insatserna i Balkan.
Genom att delta i internationell fredsfrämjande
verksamhet kan vi i dag medverka till en utveckling
som minskar riskerna för konflikter och bidrar till
varaktigt förtroendefulla och fredliga relationer
mellan alla länder.
I säkerhetspolitiken bör också ingå att förebygga
och skapa en beredskap att hantera extraordinära
situationer som utan att direkt hota landets fred
och självständighet likväl kan innebära så svåra
påfrestningar  på  samhället  att dess  normala
funktioner hotas.
Regeringsformen ger regeringen befogenhet att sätta
in Försvarsmakten i strid för att möta väpnat
angrepp  mot riket, i enlighet med FN-stadgans
artikel 51 om rätt till självförsvar. Svensk väpnad
styrka får i övrigt sättas in i strid eller sändas
till annat land endast om riksdagen medger det, om
det är medgivet i lag eller skyldighet att vidta
åtgärder följer av internationell överenskommelse
eller förpliktelse som godkänts av riksdagen.
Totalförsvarsresurserna skall utformas så att de
även kan användas vid internationella fredsfrämjande
och  humanitära insatser samt stärka samhällets
förmåga  att  förebygga  och  hantera  svåra
påfrestningar  på  samhället  i fred.  Det  är
regeringens  uppgift  att  närmare  ange  de
ansvarsförhållanden   som  härvidlag   åligger
myndigheterna. Det vidgade säkerhetsbegreppet gör
det nödvändigt att  klarare precisera i vilken
utsträckning  det  är  möjligt  att  använda
totalförsvarsresurserna mot sådana hot som inte är
väpnade angrepp i den folkrättsliga bemärkelsen.
Frågan  om  att  kunna använda Försvarsmaktens
resurser i en stridsliknande situation som inte är
ett väpnat angrepp är dock komplicerad mot bakgrund
av  den  angivna  grundlagsbestämmelsen.  En  i
sammanhanget begränsande faktor är uttalandet i
prop. 1995/96:12 om den gällande grundsatsen att
militärt tvång eller våld inte skall brukas mot den
egna   befolkningen   eller   andra  civila.
Försvarsutskottet  har uttalat samma uppfattning
(bet. 1995/96:FöU1 och 1998/99:FöU2).
Regeringen anser att de mest troliga hoten mot
Sveriges  säkerhet under det närmaste decenniet
ligger inom ett spektrum som sträcker sig från
väpnat angrepp till svåra påfrestningar i fred.
Förtäckta angrepp, även från aktörer som inte är
stater, ingår i dessa. Ett gemensamt drag för
ovanstående hot är att förvarningstiderna kan vara
korta och att en blandning av civila resurser och
totalförsvarsresurser  kan  komma  att  behövas.
Regeringen anser att det är nödvändigt att Sverige
utvecklar sin förmåga att möta dessa typer av
hotsituationer. Ett flertal genomgångar skall göras
av olika samhällsfunktioner för att belysa behovet
av åtgärder och förändrade regler.

4.3.2 Utskottets överväganden

Utskottet ställer sig bakom regeringens bedömning
att Sveriges säkerhetspolitiska läge är gott, även
om osäkerheten beträffande utvecklingen i Ryssland
består. Utskottet instämmer likaså i att det är
viktigt  att  ytterligare utveckla och fördjupa
Sveriges internationella säkerhetssamarbete.

4.4 Säkerhetspolitikens mål m.m.

4.4.1 Sammanfattning av propositionen (s. 48-51)

Regeringens förslag

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att
bevara vårt lands fred och självständighet. Vårt
säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i
former  som  vi  själva  väljer  trygga  en
handlingsfrihet att, såsom enskild nation och i
samverkan, kunna utveckla vårt samhälle.

Vår säkerhetspolitik har såväl en nationell som en
internationell dimension.
Nationellt skall vi kunna möta militära hot som
direkt berör Sverige. Vi skall också förebygga och
kunna hantera situationer som utan att direkt hota
Sveriges fred och självständighet ändå skulle kunna
innebära snabba och allvarliga försämringar  av
samhällets normala funktioner.
Om det säkerhetspolitiska läget försämras, skall
vår säkerhetspolitik bidra till att spänningen i
omvärlden, och särskilt i vårt närområde, begränsas.
Vi skall  kunna  försvara vårt territorium mot
kränkningar och angreppshandlingar var de än sker,
och vi skall kunna agera för att tillvarata svenska
intressen.  Vi  skall  kunna  motstå  hot  och
påtryckningar och möta insatser som riktas mot
funktioner och värden i det svenska samhället och
som syftar till att påverka vårt agerande och
samhällets funktion.
Vi skall också söka förebygga att vårt samhälle
utsätts för svåra påfrestningar i fred genom den
robusthet och förmåga till omställning som byggs in
i det fredstida samhället. Det skall därutöver
finnas en beredskap att hantera de påfrestningar som
likväl kan uppstå.
Sveriges militära alliansfrihet syftande till att
vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av
krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi
har en betryggande försvarsförmåga.
Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från
avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat
angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och
aktivt    deltagande    i   internationellt
säkerhetssamarbete. Detta gäller  även inom det
militära området.
Internationellt skall vi i samverkan med andra
stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet i
omvärlden och därmed också för oss själva.
Sverige skall stödja FN:s globala insatser för fred
och säkerhet.
I Europa  är  vårt säkerhetspolitiska mål att
varaktigt säkra ett  förtroendefullt  och  nära
samarbete mellan alla stater. Detta skall nås främst
genom samarbetet inom EU och med de euroatlantiska
säkerhetsstrukturerna  samt  genom det regionala
samarbetet i Östersjöområdet.
Sverige  skall  ge  bidrag  till  gemensamma
fredsfrämjande och humanitära insatser både i och
utom Europa. Det är också ett svenskt mål att få
till stånd en effektiv och väl fungerande euro-
atlantisk krishanteringsförmåga som med begäran från
FN eller beslut av OSSE kan bidra till att främja
samarbetet och fredlig konfliktlösning i Europa.
Sverige skall på det fredsfrämjande området sträva
efter   att  samarbeta  med  Europas  alla
säkerhetsorganisationer.

Skälen för regeringens förslag

Genom riksdagens beslut i den första etappen av det
senaste     försvarsbeslutet     fastslogs
säkerhetspolitikens mål för perioden 1996 till och
med 2001. Regeringen anser att vissa modifieringar
bör göras i målen.

Säkerhetspolitikens båda dimensioner formas i ett
kontinuerligt samspel mellan främst utrikespolitiska
och  försvarspolitiska åtgärder. Beredskapen mot
snabba och allvarliga försämringar av samhällets
normala  funktion  åstadkoms emellertid i  stor
utsträckning utanför utrikes- och försvarspolitiken.

Sveriges  säkerhet måste  ses  i  ett  globalt
perspektiv. Av central betydelse är FN:s insatser
för  fred  och  säkerhet.  I Europa  är  vårt
säkerhetspolitiska mål att varaktigt  säkra ett
förtroendefullt  och nära samarbete mellan alla
stater. Samarbetet inom EU och de euroatlantiska
säkerhetsstrukturerna är härvid av stor betydelse.
Det är vår övertygelse att Sveriges säkerhet i allt
högre grad måste grundas på gemensam säkerhet byggd
på hållfasta politiska och ekonomiska relationer
mellan demokratiska stater.

Det breda regionala samarbetet i Östersjöområdet är
av  central  betydelse.  Det  är  även  av
säkerhetspolitisk vikt att Ryssland inlemmas i detta
samarbete. Genom att vidmakthålla en trovärdig grund
för  totalförsvarets  långsiktiga  styrka  och
anpassningsbarhet  bidrar  Sverige  till  den
säkerhetspolitiska   stabiliteten  och  skapar
förutsättningar för nationell handlingsfrihet. Vår
militära alliansfrihet medverkar till att undvika
konflikter och spänning i norra Europa och ger oss
goda  möjligheter  att  utveckla förtroendefulla
relationer och samarbete för ökad säkerhet.

Det är Sverige självt som definierar den närmare
innebörden av den militära alliansfriheten. Den
sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till
försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för svenskt
deltagande    i    det    internationella
säkerhetssamarbetet.

Det är en svensk strävan  att ge bidrag till
gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser
både i och utom Europa. Det är också ett svenskt mål
att bidra till en effektiv och väl fungerande euro-
atlantisk krishanteringsförmåga som med begäran från
FN eller beslut av OSSE kan bidra till att främja
samarbete och fredlig konfliktlösning i Europa.
Sverige  deltar i EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik. Jämsides med vår medverkan i FN
och OSSE samarbetar vi med Nato och flertalet övriga
europeiska stater inom ramen för EAPR och PFF. Vi är
vidare en aktiv observatör i VEU.

4.4.2 Motionerna

Moderata samlingspartiet hemställer i partimotion
Fö6 (m) yrkande 3 (delvis) att riksdagen avslår
regeringens förslag till säkerhetspolitiskt mål m.m.
Medlemskapet i EU innebär att Sverige inte kan stå
likgiltigt om något  annat  medlemsland  skulle
utsättas för våld eller hot om våld. Likaså vore det
orimligt att göra avsteg från FN-stadgans förbud mot
anfallskrig om ett land i vårt närområde skulle
angripas.  Mot  denna  bakgrund är  regeringens
beskrivning av alliansfriheten felaktig. Även om det
är osannolikt, kan ingen på förhand utesluta att
Sverige  utsätts  för väpnat angrepp under den
närmaste tioårsperioden. I dag är Sverige beroende
av hjälp redan i ett inledningsskede av ett krig.
Behovet av säkerhetsgarantier blir därmed, utan att
vara en akut fråga, ändå aktuellt.
I  yrkande  9  menar Moderaterna att Sveriges
säkerhetspolitik kommit  att definieras av vårt
handlande. Sverige har under de senaste åren gjort
successiva säkerhetspolitiska vägval. Rollen som
aktiv observatör i VEU, det intensiva deltagandet i
PFF och EAPR samt öppningarna för medlemskap i det
västeuropeiska  krigsmaterielsamarbetet  WEAG  är
exempel på detta. I varje praktiskt hänseende har
Sverige valt samarbetets väg. Ett öppet och nära
samarbete med Nato har blivit en oomstridd och
naturlig del av svensk politik. Sverige måste vara
berett  att  fullt  ut delta i den europeiska
säkerhetsordningen. Ett framtida svenskt medlemskap
i Nato blir därmed en naturlig fortsättning på vårt
engagemang för samarbete i Europa.
I partimotion Fö7 (fp) yrkande 2 anför Folkpartiet
att Sveriges framtida säkerhet förutsätter  ett
aktivt deltagande i såväl byggandet av den framtida
europeiska  säkerhetsstrukturen som i kris- och
konflikthantering.  Nato  bör  vid sidan av EU
utvecklas till en struktur för gemensam säkerhet med
Sverige som medlem. Det finns inte anledning att nu
ompröva den militära alliansfriheten,  men full
handlingsfrihet  bör  råda inför framtiden. Den
militära alliansfriheten utesluter inte möjligheten
att ge eller ta emot militärt bistånd i enlighet med
FN-stadgans artiklar 49 och 51. Det vore olyckligt
om alliansfriheten framställs så att Sverige närmast
reflexmässigt skulle välja neutralitet  vid  en
militär konfrontation i vårt närområde.

Utan att framställa något specifikt yrkande anför
Vänsterpartiet i kommittémotion Fö8 (v) att det är
viktigt att slå vakt om den svenska neutraliteten,
som bl.a. gör Sverige till en fredsbevarande kraft.
Fredsbevarande och fredsframtvingande insatser bör
genomföras av FN och OSSE, anser motionärerna, och
OSSE bör prioriteras av Sverige på bekostnad av
deltagandet i PFF.

Kristdemokraterna för i kommittémotion Fö9 (kd) ett
resonemang om de svenska säkerhetspolitiska målen,
utan att framställa något yrkande. Motionärerna
lägger  vikt  vid  att  Sverige  behåller  sin
handlingsfrihet  att i takt med förändringar i
omvärlden  kunna  utveckla  deltagandet  i  det
europeiska   säkerhetspolitiska    samarbetet.
Målsättningen bör vara att Sverige skall vara öppet
för medlemskap i alla de säkerhetsorganisationer som
finns i Europa.

Miljöpartiet menar i partimotion U508 (mp) yrkande 25 att
Amsterdamfördragets utveckling av den andra pelaren,
dvs. EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,
var  ett  stort  bakslag  som  gör  Sveriges
neutralitetspolitik till ett minne blott. Bland
annat kan EU:s ministerråd besluta om militära
aktioner som VEU utför. EU-kommissionen ser ett
gemensamt militärt försvar som ett slutmål och vill
ge VEU ökade resurser. Mot denna bakgrund kräver
Miljöpartiet att Sverige upphör att vara observatör
i VEU.

4.4.3 Utskottets överväganden

Utskottet ansluter sig till regeringens bedömning av
den säkerhetspolitiska utvecklingen och tillstyrker
regeringens förslag till säkerhetspolitikens mål med
anledning    av    den   säkerhetspolitiska
kontrollstationen. Utskottet  vill framhålla att
försvarsutskottet kommer att behandla övriga delar
av  propositionen. Det sammansatta utrikes- och
försvarsutskottets  ställningstaganden  utgör den
säkerhetspolitiska grunden för försvarsutskottets
vidare överväganden.

Flera  motioner  berör  den  svenska  militära
alliansfriheten. Moderaterna hemställer i Fö6 (m)
yrkande 3 (delvis) att regeringens förslag till
säkerhetspolitikens mål avslås, med motiveringen att
Sverige inte kan stå passivt om ett land i vårt
närområde skulle angripas. I yrkande 9 i samma
motion hävdas att ett framtida medlemskap i Nato är
en naturlig fortsättning  på Sveriges nuvarande
engagemang för samarbete i Europa. Folkpartiet anser
i Fö7 (fp) yrkande 2 att det inte i dag finns
anledning att ompröva den militära alliansfriheten,
men att full handlingsfrihet  bör  råda  inför
framtiden. Nato bör vid sidan av EU utvecklas till
en struktur för gemensam säkerhet med Sverige som
medlem. Kristdemokraterna betonar i Fö9 (kd) att
full handlingsfrihet bör råda och att Sverige bör
vara  öppet  för  medlemskap  i  alla  de
säkerhetsorganisationer som finns i Europa.
Vänsterpartiet anför i motion Fö8 (v) att det är
viktigt att slå vakt om den svenska neutraliteten
samt att svensk medverkan i OSSE bör prioriteras på
bekostnad av deltagandet i PFF.
Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att
bevara vårt lands fred och självständighet. Vårt
säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i
former  som  vi  själva  väljer  trygga  en
handlingsfrihet att, såsom enskild nation och i
samverkan, kunna utveckla vårt samhälle.
Vår säkerhetspolitik har såväl en nationell som en
internationell dimension.
Nationellt skall vi kunna möta militära hot som
direkt berör Sverige. Vi skall också kunna förebygga
och kunna hantera situationer som utan att direkt
hota Sveriges fred och självständighet ändå skulle
kunna innebära snabba och allvarliga försämringar av
samhällets normala funktioner.
Om det säkerhetspolitiska läget försämras, skall
vår säkerhetspolitik bidra till att spänningen i
omvärlden, och särskilt i vårt närområde, begränsas.
Vi  skall kunna försvara vårt territorium  mot
kränkningar och angreppshandlingar var de än sker,
och vi skall kunna agera för att tillvarata svenska
intressen.  Vi  skall  kunna  motstå  hot  och
påtryckningar och möta insatser som riktas mot
funktioner och värden i det svenska samhället och
som syftar till att påverka vårt agerande och
samhällets funktion.
Vi skall också söka förebygga att vårt samhälle
utsätts för svåra påfrestningar i fred genom den
robusthet och förmåga till omställning som byggs in
i det fredstida samhället. Det skall därutöver
finnas en beredskap att hantera de påfrestningar som
likväl kan uppstå.
Sveriges militära alliansfrihet syftande till att
vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av
krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi
har en betryggande försvarsförmåga.
Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från
avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat
angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och
aktivt    deltagande    i   internationellt
säkerhetssamarbete. Detta gäller  även inom det
militära området.
Internationellt skall vi i samverkan med andra
stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet i
omvärlden och därmed också för oss själva.
Sverige skall stödja FN:s globala insatser för fred
och säkerhet.
I Europa  är  vårt säkerhetspolitiska mål att
varaktigt säkra ett  förtroendefullt  och  nära
samarbete mellan alla stater. Detta skall nås främst
genom samarbetet inom EU och med de euroatlantiska
säkerhetsstrukturerna  samt  genom det regionala
samarbetet i Östersjöområdet.
Sverige  skall  ge  bidrag  till  gemensamma
fredsfrämjande och humanitära insatser både i och
utom Europa. Det är också ett svenskt mål att få
till stånd en effektiv och väl fungerande euro-
atlantisk krishanteringsförmåga som med begäran från
FN eller beslut av OSSE kan bidra till att främja
samarbete och fredlig konfliktlösning i Europa.
Sverige skall på det fredsfrämjande området sträva
efter   att  samarbeta  med  Europas  alla
säkerhetsorganisationer.
Det svenska medlemskapet i EU har stor betydelse för
vår säkerhetspolitik. Sverige är en aktiv medlem i
OSSE och har deltagit i flera av organisationens
insatser i fält. Det svenska samarbetet med Nato och
andra partnerländer i EAPR och PFF är till nytta för
den  samlade  säkerheten.   Samtliga   dessa
samarbetsformer är prioriterade.
Det   praktiskt   inriktade   samarbetet  i
Östersjöområdet utgör ett viktigt säkerhets- och
förtroendeskapande verktyg. Vidare är stöd till de
baltiska  ländernas  ansträngningar  att  uppnå
medlemskap i EU särskilt prioriterat, även utifrån
ett säkerhetspolitiskt perspektiv.
Sveriges militära  alliansfrihet  ger oss goda
möjligheter att utveckla förtroendefulla relationer
och  samarbete  för  ökad  säkerhet.  Det  bör
understrykas att den militära alliansfriheten syftar
till  att Sverige skall kunna vara neutralt i
händelse av krig i vårt närområde. I detta ligger
att neutraliteten är en möjlighet och inte en
automatisk konsekvens.
Liksom  vid  den  senaste  säkerhetspolitiska
kontrollstationen  (bet.  1996/97:UFöU1)  betonar
utskottet  vikten  av  att  Sverige  bevarar
handlingsfriheten att i takt med förändringar i
omvärlden kunna utveckla sitt deltagande i det
framväxande  europeiska säkerhetssamarbetet.  Den
parlamentariskt  sammansatta  Försvarsberedningens
uppdatering av det säkerhetspolitiska läget ligger
till grund för den säkerhetspolitiska bedömning som
regeringen gör i propositionen.
Utskottet  ställer därmed sig bakom regeringens
förslag  till   säkerhetspolitikens   mål  i
propositionens yrkande 2.

Motionerna Fö6 (m) yrkande 3 (i berörd del) och 9
avstyrks. Fö7 (fp) yrkande 2 avstyrks med hänvisning
till vad utskottet ovan anfört.

I motion U508 (mp) yrkande 25 kräver Miljöpartiet
att Sverige skall upphöra att vara observatör i VEU.

Sveriges framtida säkerhet förutsätter ett aktivt
deltagande i byggandet av den framtida europeiska
säkerhetsordningen.  Detta  gäller  bl.a.  inom
konflikthantering, inte minst i fredsbevarande och
fredsfrämjande insatser.  Sveriges engagemang på
detta område återspeglas tydligt i vår medverkan i
FN, OSSE, EAPR och det fördjupade PFF. Även vårt
observatörskap i VEU och vårt deltagande i den
Natoledda  fredsfrämjande insatsen i Bosnien är
integrerade delar i denna politik.
Kopplingen mellan EU och VEU kommer att förstärkas
genom Amsterdamfördragets ikraftträdande. På svensk-
finskt initiativ fastställer Amsterdamfördraget att
militär   krishantering,   dvs.   humanitära,
fredsbevarande och fredsfrämjande insatser, skall
utgöra ett huvudelement i EU:s säkerhetspolitiska
samarbete. EU kommer att anlita VEU för att utföra
sådana uppgifter. Samtliga EU:s medlemsstater har
rätt - men inte skyldighet - att delta i VEU-
insatser som EU har tagit initiativ till. Som
observatör i VEU har Sverige möjlighet att bidra
till den pågående diskussionen om en förstärkt
europeisk förmåga att genomföra fredsbevarande och
fredsfrämjande insatser. Observatörskapet har också
gett Sverige möjlighet att påta sig ledningsansvaret
för  VEU:s  rådgivningsinsats  för minröjning i
Kroatien.
Utskottet finner att det svenska observatörskapet i
VEU  utgör en naturlig del av Sveriges aktiva
medverkan  i  arbetet för att främja fred och
förebygga konflikter i Europa. Detta ligger i linje
med Sveriges militära alliansfrihet. Motion U508
(mp) yrkande 25 avstyrks därmed.

4.5 Inriktning av Sveriges deltagande med
totalförsvarsresurser i internationellt
säkerhetssamarbete

4.5.1 Sammanfattning av propositionen (s. 77-93)

Former och legala grunder för internationellt
säkerhetssamarbete

Det internationella säkerhetspolitiska samarbetet
har efter det kalla krigets slut blivit alltmer
omfattande och mångfasetterat. Det kan uppdelas i
huvudområdena   säkerhetsfrämjande   samarbete,
fredsfrämjande  och  humanitär  verksamhet  samt
ömsesidiga säkerhetsgarantier.

Svensk säkerhetspolitik omfattar i dag ett brett
deltagande  i  internationellt säkerhetspolitiskt
samarbete. Det enda undantaget utgör ömsesidiga
säkerhetsgarantier. Detta utesluter dock inte att
Sverige skulle kunna bistå en annan FN-medlem eller
ta emot bistånd vid verkställande av de åtgärder
vilka säkerhetsrådet beslutat i enlighet med FN-
stadgans artikel 49.

FN:s  främsta  uppgift  är  att  upprätthålla
internationell fred och säkerhet. Sveriges agerande
i FN styrs bl.a. av grundsatsen  att stadgans
bestämmelser i alla avseenden måste efterlevas.

Kapitel VI i stadgan behandlar fredlig lösning av
tvister medan kapitel VII rör inskridande i händelse
av   hot   mot  freden,   fredsbrott   och
angreppshandlingar. Enligt det senare kapitlet kan
FN:s säkerhetsråd besluta om militära tvångsåtgärder
för att upprätthålla eller återställa internationell
fred  och  säkerhet. Enligt kapitel  VIII  kan
säkerhetsrådet bemyndiga regionala organisationer
att  genomföra  insatser  inklusive  militära
tvångsåtgärder.

Regeringen får som framgått ovan sätta in landets
försvarsmakt  för  att möta väpnat angrepp mot
Sverige. I övrigt får svensk väpnad styrka sättas in
i strid eller sändas till ett annat land endast om
riksdagen medger det, om det är medgivet i lag som
anger förutsättningar för åtgärden eller om en
skyldighet  att  vidta  åtgärden  följer  av
internationell överenskommelse eller förpliktelse
som riksdagen godkänt.

Av detta följer att riksdagen på något sätt måste
godkänna  att  en  svensk väpnad styrka  sänds
utomlands. Riksdagen har delegerat beslutanderätten
till regeringen i lagen (1992:1153) om väpnad styrka
för tjänstgöring utomlands och lagen (1994:58) om
utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Enligt
nämnda lagar finns möjlighet för regeringen att
efter begäran av FN eller beslut som fattats av OSSE
ställa  väpnad  styrka  till  förfogande  för
fredsbevarande  verksamhet  utomlands samt sända
väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning
för fredsfrämjande verksamhet.

Fredsbevarande operationer anses normalt ligga inom
ramen för fredlig lösning av tvister i enlighet med
FN-stadgans kapitel VI. I vissa fall, t.ex. i f.d.
Jugoslavien, har mandatet vad avser våldsanvändning
till viss del utformats med stöd av kapitel VII.

Utöver FN-stadgan är OSSE:s  Helsingforsdokument
(1992)  grundläggande  för  svenskt  agerande.
Petersbergsdeklarationen från  VEU:s ministermöte
1992 inriktar organisationen mot krishantering samt
fredsbevarande och fredsfrämjande insatser. Även
Athendokumentet från 1993, utarbetat av NACC/PFF,
med dess begreppsförklaringar för den fredsfrämjande
verksamheten har relevans.

Internationellt säkerhetsfrämjande samarbete

Regeringens bedömning

Sverige bör aktivt delta i en fördjupad diskussion
om hur EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
kan stärkas och särskilt om hur formerna för en
förbättrad krishanteringsförmåga kan se ut.

Sverige bör med kraft inrikta sig på en utveckling
och fördjupning av EAPR och PFF.

Sverige bör utveckla samarbetet med USA, i syfte att
främja det amerikanska engagemanget i norra Europa
och på Balkan.

Sverige bör aktivt delta i samarbete inom ramen för
vårt observatörskap i VEU.

Sverige bör utveckla det nordiska försvarsrelaterade
samarbetet bl.a. genom upprättandet av en gemensam
nordisk brigad för fredsfrämjande insatser.

Sverige bör utveckla och fördjupa stödet till de
baltiska ländernas uppbyggnad av totalförsvar och
andra säkerhetsfunktioner. Säkerhetssamarbetet med
Tyskland och Polen bör utvecklas. Sverige bör även
söka utveckla de försvarsrelaterade kontakterna och
samarbetet med vissa områden i Ryssland (särskilt
Kaliningrad, Murmansk och S:t Petersburg).

Skälen för regeringens bedömning

Sverige fortsätter sin långa tradition att aktivt
medverka i FN:s fredsfrämjande verksamhet. FN saknar
dock  förmåga  att  operativt  leda  större
fredsfrämjande   insatser   med   utpräglat
fredsframtvingande inslag. Regeringen anser att det
är väsentligt att FN:s förmåga stärks att genomföra
fredsfrämjande insatser av den karaktär som FN-
stadgans  kapitel  VI  avser. Sverige deltar i
bildandet av en multinationell brigad (UN Shirbrig)
som med kort varsel kan ställas till FN:s förfogande
i fredsbevarande insatser.

OSSE:s stora antal medlemsländer och breda register
av konfliktförebyggande verktyg ger organisationen
en central roll i det europeiska säkerhetssy-stemet.
Det omfattande  rustningskontrollarbete  och den
verifikationsverksamhet som bedrivs inom ramen för
OSSE bidrar till ökad avspänning i Europa. OSSE har
även ett stort antal fältmissioner  med  högst
varierande uppgifter. Sverige bör vara fortsatt
pådrivande  i  arbetet  med  att  modernisera
Wiendokumentet från år 1994.

Insatserna i Bosnien  kom  att fungera som en
katalysator för en rad förändringar beträffande
Natos roll i det euroatlantiska säkerhetssystemet.
Nato ägnar nu en allt större del av verksamheten åt
krishantering   utanför   Natoländernas   egna
territorier, utveckling av samarbetet med Ryssland
och ökat samarbete med icke alliansanslutna länder
såsom Sverige. Nato har kommit att etablera sig som
den  centrala  aktören  för  större  militära
krishanterings- operationer  i  Europa och dess
närområde.

Som den politiska ramen för PFF-frågor utgör EAPR
ett forum för säkerhetspolitiska konsultationer.
Sverige  arbetar  aktivt för att utveckla dess
samarbetsformer. Tyngdpunkten i EAPR bör ligga på
militär krishantering. Sverige har i EAPR hävdat att
partnerländer måste få adekvat insyn och inflytande
i  planerings-,  besluts- och styrningsprocessen
rörande krishanteringsoperationer där de avser att
delta eller redan deltar med trupp. EAPR erbjuder
också ökade möjligheter till fördjupat samarbete
kring insatser med civila resurser i fredstida
kriser.

Sverige deltar sedan starten 1994 i samarbetet inom
ramen för  PFF. Sammanlagt 43 länder deltar i
samarbetet  -  de  19  Natomedlemmarna  samt
partnerländer som Finland, Schweiz, Österrike och
samtliga länder i f.d. War-szawapakten.
I syfte att stärka vår och andra länders förmåga
att delta  i internationella fredsfrämjande och
humanitära operationer deltar Sverige aktivt i det
vidareutvecklade och fördjupade PFF-samarbetet. I
dag omfattar PFF-samarbetet övningar för alla typer
av   krishantering   utanför  de  kollektiva
försvarsförpliktelserna i Natofördragets artikel 5.
Detta bidrar till att bygga  upp  en gemensam
europeisk  krishanteringsförmåga  med  en tydlig
nordamerikansk medverkan.
Det fördjupade PFF-samarbetet medför också ökad
öppenhet och stärkt förtroende inom PFF-kretsen,
vilket är säkerhetsskapande i sig. Detta gäller inte
minst i Östersjöregionen. Sverige bör aktivt bidra
till att främja de baltiska staternas möjligheter
att delta i PFF-samarbetet. Det är också viktigt att
djupare involvera  Ryssland  i  den  europeiska
säkerhetsstrukturen.
I och med att Amsterdamfördraget träder i kraft
under 1999 kommer kopplingen mellan EU och VEU att
stärkas.  De  s.k.  Petersbergsuppgifterna, dvs.
humanitära,  fredsbevarande  och  fredsfrämjande
uppgifter,  blir  ett  huvudinslag  i  EU:s
säkerhetspolitiska samarbete. Unionen lägger fast
den övergripande politiska ramen och tar initiativet
till  insatserna, som sedan utförs av VEU. De
resurser  som Sverige utvecklar inom ramen för
Nato/PFF kan också göras tillgängliga för VEU.
Vägledande för svensk politik är att vi inte ser
något motsatsförhållande mellan VEU och Nato/PFF.

De nordiska ländernas intresse för att samarbeta
kring försvars- och säkerhetspolitiska frågor har
ökat väsentligt under senare delen av 1990-talet,
med det fredsfrämjande området som kärna. Samarbetet
inom Nordcaps, Nordic Coordinated Arrangement for
Military  Peace  Support,  stärker  de nordiska
ländernas förmåga att agera gemensamt.
Andra    nordiska    samarbetsområden   är
säkerhetsfrämjande insatser i de baltiska länderna
och den årliga fredsfrämjande övningen i PFF:s anda
Nordic Peace. Sedan 1994 finns ett avtal om nordiskt
försvarsmaterielsamarbete.
1998 ingicks en överenskommelse med Finland om
fördjupat  samarbete på en rad områden,  bl.a.
försvarsmateriel, militära övningar, krishantering
och personutbyte.
De gemensamma nordiska intressena har förstärkts
genom Sveriges och Finlands EU-medlemskap och de
nordiska ländernas samarbete inom ramen för PFF och
vid   internationella   operationer.   Denna
värdegemenskap har en stabiliserande inverkan på
läget i nordvästra Europa. Det nordiska samarbetet
är också viktigt i den pågående processen att
utveckla  den  europeiska  säkerhetsarkitekturen.
Vidare har de nordiska länderna  ett gemensamt
intresse av att förankra hela regionen, dvs. även de
baltiska staterna och Ryssland, i ett europeiskt och
transatlantiskt sammanhang.
Det nordiska samarbetet bör utvecklas ytterligare
med bl.a. upprättande av en nordisk fredsfrämjande
brigad med förmåga att delta  i fredsfrämjande
insatser med stöd av FN-stadgans kapitel VII. Det
nordiska samarbetet bör även utvecklas för sjö- och
flygstridskrafter. Sveriges och Finlands likartade
säkerhetspolitiska  förutsättningar,  geografiska
närhet, militära alliansfrihet och medlemskap i EU
gör det särskilt naturligt att ytterligare utveckla
och fördjupa det bilaterala samarbetet. Gemensamt
agerande i PFF, EAPR, EU, VEU och OSSE är en styrka.
Det försvarsrelaterade samarbetet med Danmark och
Norge bör likaså fördjupas.
Stärkandet  av  samarbetet  och  säkerheten  i
Östersjöregionen  är  en central del av svensk
säkerhetspolitik. Ett grundläggande  mål är att
regionen  förblir  en  naturlig  del  av  det
euroatlantiska  säkerhetssystemet  och  att inga
särarrangemang  skapas. Främjande av demokratisk
utveckling och fungerande civila institutioner har
även en viktig konfliktförebyggande funktion. EU-
utvidgningen är härvidlag av central betydelse.
Sverige bör utveckla och fördjupa stödet till de
baltiska ländernas ansträngningar att bygga upp
totalförsvar under demokratisk kontroll. Det är
viktigt att Sverige uppmuntrar gränsöverskridande
samarbete mellan regionens länder. Detta gäller
särskilt mellan de baltiska länderna och Ryssland.
Det säkerhets- och försvarsrelaterade samarbetet med
andra länder i Östersjöregionen, t.ex. Polen och
Tyskland, bör också utvecklas vidare. Samarbetet
inom det s.k. BALTSEA bidrar till samordning mellan
olika givare av bistånd till de baltiska länderna.
Regionalt kan PFF-samarbetet förbättras bl.a. genom
att höja samverkansförmågan inom räddningstjänst och
kustbevakning.
Sverige och Finland presenterade våren 1998 ett
initiativ inom ramen för OSSE:s säkerhetsforum, som
i förtroendeskapande syfte innebar erbjudande till
grannländerna  att  på  ömsesidig  grund  göra
utvärderings- och inspektionsbesök i enlighet med
Wiendokumentet. I säkerhetsforums diskussioner har
Sverige och Finland avvisat en ordning med fast
regionala grupper eftersom sådana skulle riskera att
skapa intrycket att Östersjöregionens säkerhet kan
separeras från det euroatlantiska områdets säkerhet.
Mellan Sverige och Ryssland finns i dag ett relativt
väl utvecklat bilateralt försvarsrelaterat utbyte.
Det är av särskilt betydelse att dessa kontakter ges
reella möjligheter att resultera i konkreta projekt
och att utvecklingen mot utökade kontaktytor bör
fortsätta.  Särskilt  viktigt  är  att utveckla
samarbete med Kaliningrad samt S:t Petersburgs- och
Murmanskregionerna.
Ett viktigt syfte är att bidra till att Ryssland
involveras i det euroatlantiska säkerhetssystemet.
Samarbetet försvåras för närvarande av Rysslands
ekonomiska   kris   och   den   pågående
omställningsprocessen i krigsmakten. Det är därför
angeläget att samarbetet bedrivs med ett långsiktigt
perspektiv.
Det är väsentligt att Förenta staterna behåller sitt
engagemang för säkerheten i  norra Europa. Det
säkerhetssamarbete som Sverige har med USA bidrar
till detta. Den bilaterala relationen har också
visat  sig  vara av värde utanför det svenska
närområdet, inte minst i Balkan. Samarbetet med
Förenta  staterna  bedrivs  också  i  en  rad
säkerhetspolitiska forum, bl.a. i EAPR och PFF.

Deltagande med försvarsresurser m.m. i
fredsfrämjande verksamhet

Regeringens bedömning

Sverige bör kunna delta i den fredsfrämjande och
humanitära verksamheten på största möjliga bredd med
de resurser som står till förfogande.

Skälen för regeringens bedömning

På sikt bör ökade resurser kunna  avdelas för
internationell verksamhet vilket medger ökad förmåga
att bidra med försvarsresurser i fredsfrämjande och
humanitär verksamhet. Det kan komma att ta tid att
skapa en sådan ökad förmåga, varför det finns ett
behov av att skilja på vilka förändringar som är
möjliga på kort, medellång och lång sikt.

Efterfrågade resurser

När det gäller mer  omfattande  internationella
fredsfrämjande insatser efterfrågas i första hand
större förband. Samövning av förband i multilaterala
funktioner är ett sätt för mindre länder att skapa
tillräckligt stora förband. Mot denna bakgrund är en
nordisk brigad för fredsfrämjande insatser särskilt
intressant.
När  det  gäller begränsade och specialiserade
insatser finns en efterfrågan på markförband och
andra  resurser  för  t.ex.  ammunitions-  och
minröjning, stabstjänst, transporter, hälso- och
sjukvård samt övervakning. Det finns i dag inte
någon  efterfrågan  på  svenskt  stridsflyg  i
fredsfrämjande  insatser.  Däremot  efterfrågas
flygtransportkapacitet. Spaningsuppgifter kan också
bli aktuella. Inte heller svenska marina resurser är
efterfrågade med undantag för minröjning i grunda
vatten.

Begränsande faktorer

På sikt bör ökade ekonomiska resurser kunna avdelas
för internationell verksamhet genom att ta en del av
de  resurser i anspråk som kan frigöras genom
neddragningen av förmågan till invasionsförsvar.
Detta är dock något som kommer att ta tid. Ett
utökat  svenskt  deltagande  i  internationell
verksamhet kommer därför inte att vara möjligt att
realisera i närtid.
Antalet  totalförsvarspliktiga  som  genomgår
utbildning  kan  med  nuvarande villkor påverka
rekryteringen till internationell tjänstgöring. För
närvarande sker översyner av pliktsystemet  och
eventuell  skyldighet för anställd personal att
medverka i internationella  insatser. Regeringen
anser det vara av vikt att den anställda personalen
ser  den internationella tjänstgöringen som  en
naturlig och integrerad del av yrket.
Vilka resurser Sverige kan ställa till förfogande
för större fredsfrämjande insatser kommer också att
vara beroende av vilken samverkansförmåga vi har.

Civila resurser

Sverige kan även bidra med civila resurser till
fredsfrämjande och humanitära insatser. En ökad
samverkan mellan civila och militära resurser är av
stor betydelse vid komplexa krishanteringsinsatser.
Regeringen ser det därför som  väsentligt  att
fortsatt  se  över  förutsättningarna  för  ett
utnyttjande av civila resurser i fredsfrämjande
verksamhet. Sådana civila resurser kan hämtas från
flera    olika    samhällssektorer,   t.ex.
räddningstjänsten, hälso- och sjukvården, polisen
samt från biståndet.
Normalt handlar det om insatser med resurser som
hämtas från myndigheternas ordinarie verksamhet och
inte om de kompletterande resurser som anskaffas
särskilt för totalförsvar. Resurserna för civilt
försvar skall i allmänhet anpassas till att kunna
användas vid internationella  fredsfrämjande och
humanitära insatser. På samma sätt skall dessa
resurser även kunna användas vid svåra påfrestningar
på samhället i fred.

4.5.2 Motionerna

I partimotion Fö7 (fp) yrkande 3 anser Folkpartiet
det  vara  naturligt  att  Sverige  deltar med
totalförsvarsresurser    i    internationella
fredsbevarande  och  fredsfrämjande  insatser.
Internationella insatser utgör en av försvarets fyra
huvuduppgifter och bör, med den ominriktning som
försvaret nu genomgår, utgöra ett större inslag i
verksamheten. Att villkora en utökad internationell
verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna är
en alltför defensiv hållning, menar Folkpartiet. För
att frigöra ytterligare medel för internationella
insatser bör inte fler värnpliktiga än nödvändigt
utbildas.

Vänsterpartiet anför  i  kommittémotion Fö8 (v)
yrkande 1 att FN:s ekonomiska problem är den främsta
orsaken till att organisationen i dag saknar förmåga
att operativt leda större fredsfrämjande insatser.
Medlemsländernas skuld till FN uppgår till närmare 3
miljarder dollar, varav USA står för över hälften.
Att världens enda stormakt  inte  betalar sina
avgifter har en demoraliserande effekt även på andra
länder. En demokratisering och effektivisering av
FN:s administration är också viktig. Sverige har som
neutral stat en viktig roll att spela härvidlag.
I yrkande 3 betonar motionärerna betydelsen av att
stärka   den  sociala  infrastrukturen   vid
fredsbevarande  arbete. Uppbyggande av demokrati
efter en väpnad konflikt handlar om att skapa
förtroende. Kvinnors  roll  i detta arbete och
kvinnors  trygghet i ett framtida  demokratiskt
samhälle utgör grunden för en stabil utveckling.
I kommittémotion Fö9 (kd) anför Kristdemokraterna
att  Sverige genom att delta i  internationell
fredsfrämjande   verksamhet   direkt  påverkar
säkerhetsläget i vår omvärld. Medverkan kan ske på
mandat av FN och OSSE under ledning av bl.a. FN,
OSSE, Nato och VEU. Nato är i dag den centrala
aktören  när  det  gäller  större  militära
krishanteringsoperationer  på  den  europeiska
kontinenten. Förmågan att delta i fredsframtvingande
insatser bör utgöra grunden i utvecklingen och
utbildningen av olika krigsförband. I yrkande 12
krävs att resurser avsätts för att kunna avdela
förband   från   alla   försvarsgrenar  till
internationella operationer.
Motionärerna anför vidare att de uppgifter som
åligger  markstridsförband   i  samband  med
internationella kriser är synnerligen påtagliga. För
att få en modern interoperabel försvarsmakt måste
även sjö- och luftstridskrafternas förmåga att delta
i fredsframtvingande operationer i vårt närområde
utvecklas vidare (yrkande 13).
I  kommittémotion Fö15 (mp) yrkande 3 beklagar
Miljöpartiet att Försvarsberedningens förslag om att
utveckla särskilda obeväpnade civila insatsenheter
för fredsfrämjande och humanitära insatser inte
återfinns i regeringens proposition. Behovet av en
insatsberedd ledningsfunktion för en sådan styrka
har tydliggjorts bl.a. i samband med upprättandet av
den  höge  representantens  kontor  i  Bosnien-
Hercegovina 1995 samt OSSE:s verifikationsmission
1998. Motionärerna anför vidare i yrkande 4 att
civilmilitär  samverkan  (CIMIC) bör utgöra ett
centralt inslag i Sveriges engagemang i Partnerskap
för fred (PFF).

4.5.3 Utskottets överväganden

I motionerna Fö7 (fp) yrkande 3 samt Fö9 (kd)
yrkande 12 och 13 framhålls betydelsen av det
svenska försvarets internationella medverkan, och
att dessa uppgifter bör ges ökade resurser.

Utskottet konstaterar inledningsvis att deltagande i
fredsfrämjande och humanitära insatser är en av
totalförsvarets fyra huvuduppgifter. Sverige verkar
på många olika sätt för fred, säkra samhällen och
internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa
och  i  världen.  Ett  viktigt  inslag  i
säkerhetspolitiken är att verka för avspänning,
nedrustning, samarbete och demokratisk utveckling. I
propositionen  betonar regeringen att försvarets
internationella medverkan ges hög prioritet. I det
förhållandevis goda säkerhetspolitiska  läge som
råder för Sveriges del bör relativt sett ökad vikt
läggas vid totalförsvarsresursernas bidrag till fred
och säkerhet i omvärlden. De fysiska resurser som
avdelas för svenska bidrag till fred och säkerhet i
omvärlden skall i de flesta fall vara desamma som
för totalförsvarets övriga uppgifter. Stor vikt
läggs därför vid att utveckla och fördjupa det
svenska totalförsvarets förmåga till internationell
samverkan.
Nato har kommit att etablera sig som den centrala
aktören     för     större     militära
krishanteringsoperationer  i  Europa  och  dess
närområde. Natos standard och metoder är också de
som används vid FN-ledda fredsbevarande insatser.
Vår medverkan i PFF-samarbetet är mot den bakgrunden
särskilt  värdefull för  att  träna  och  höja
samverkansförmågan. Sverige deltar med enheter från
samtliga försvarsgrenar för att stärka förmågan att
kunna delta i fredsfrämjande insatser på ett säkert
och effektivt sätt. Detta är också viktigt för att
förband  skall  kunna uppträda inom en nordisk
fredsfrämjande brigad och inom den multinationella
snabbinsatsbrigaden Shirbrig.
Utskottet ställer sig bakom regeringens inriktning
att samverkansförmågan i första hand bör förbättras
för sådana typer av enheter som kan förväntas
efterfrågas  för  internationella  fredsfrämjande
insatser  och där svenska resurser är särskilt
lämpade. Såväl luft- som sjöstridskrafter deltar i
PFF-övningar och har under 1990-talet ökat sin
förmåga att bidra till fredsfrämjande och humanitär
verksamhet. Som Försvarsberedningen framhåller i sin
rapport har dock svenska sjö- och flygstridskrafter
- förutom transportflyget och marin minröjning -
endast i begränsad omfattning varit efterfrågade för
fredsfrämjande och humanitära insatser.
Utskottet ställer sig också bakom den inriktning av
förmåga  och  organisation  för  internationellt
säkerhetssamarbete inom det militära försvaret som
regeringen redogör för  i  propositionen. Detta
innebär att en ny organisation och  ett  nytt
utbildningssystem kan komma att behöva införas för
att  möta  kraven  på  en utökad  kontinuerlig
insatsförmåga, och att en alternativ användning av
krigsförbanden bör eftersträvas så att en likartad
förbandsstruktur skapas oavsett uppgift. Flexibelt
sammansatta markförband som i första hand består av
bataljonsförband om 700-1 200 man bör organiseras,
vid  behov  förstärkta  av   kompaniförband.
Sjöstridskrafter bör kunna delta i fredsfrämjande
och  humanitära  insatser  i  vårt  närområde.
Luftstridskrafter bör ges en förhöjd förmåga att
delta i fredsfrämjande insatser med spaningsflyg och
transportflyg.
Med vad ovan anförts anser utskottet att motion Fö7
(fp)  yrkande 3 är besvarad. Motion Fö9  (kd)
yrkandena 12 och 13 avstyrks.

Vänsterpartiet framhåller i Fö8 (v) yrkande 1 att
FN:s förmåga att leda större fredsfrämjande insatser
inskränks bl.a. på grund av den ekonomiska kris
organisationen befinner sig i.

Utskottet  vill  framhålla  Förenta  nationernas
särskilda roll för internationell fred och säkerhet
och  som  upprätthållare  av  folkrätten.  FN:s
säkerhetsråd  är  kärnan  i den internationella
säkerhetsordningen. Det är säkerhetsrådet som har
till uppgift att besluta om militär våldsanvändning,
förutom i fall av självförsvar eller i extrema
nödsituationer. Detta gäller oavsett vem som har
uppdrag att leda den fredsfrämjande insatsen.
FN saknar dock i dag förmåga att operativt leda
större  fredsfrämjande  insatser  med  utpräglat
fredsframtvingande inslag. Ett skäl till detta är
att de flesta medlemsstater inte är beredda att
oinskränkt överlämna befälsrätten över sina trupper
för  sådana  operationer.  Insatsen  i Bosnien-
Hercegovina har visat på behovet av andra lösningar.
Nato har i Europa fått en allt viktigare roll i
detta avseende.
Utskottet delar motionärernas oro över att många
länder, däribland USA, har stora skulder till FN.
Det är likaså betydelsefullt att FN:s administration
demokratiseras och effektiviseras.  Sverige  har
agerat både för att FN:s medlemsstater skall betala
sina medlemsavgifter och för att reformera FN.
Utskottet utgår från att regeringen fortsätter att
verka för att medlemsländerna fullgör sina åtaganden
gentemot FN.
Med detta anser utskottet motion Fö8 (v) yrkande 1 besvarad.

I Fö8 (v) yrkande 3  framhåller Vänsterpartiet
betydelsen av att stärka den sociala infrastrukturen
vid fredsbevarande arbete.

Miljöpartiet anför i motion Fö15 (mp) yrkande 3 att
Sverige  bör  utveckla och organisera  särskilt
obeväpnade  och  civila   insatsenheter  för
fredsfrämjande och humanitära insatser. I yrkande 4
hävdas att ökad civilmilitär samverkan bör vara ett
av målen för det svenska engagemanget i PFF.

Att bygga upp den sociala infrastrukturen är en
oundgänglig del i återuppbyggnadsarbetet efter ett
krig eller en intern väpnad konflikt. Som ett led i
detta arbete ger Sverige ett omfattande stöd till
demokratiinsatser och institutionsuppbyggnad i bl.a.
Bosnien-Hercegovina,  El  Salvador och Kambodja.
Insatser för att stärka kvinnors möjligheter att
verka politiskt ingår i dessa.
Rörande  deltagande  med  civila  enheter  i
fredsfrämjande  och  humanitära  insatser  vill
utskottet framhålla det svenska deltagandet i bl.a.
OSSE:s verifikationsmission i Kosovo 1998. Denna typ
av insatser har en viktig roll att spela särskilt i
syfte att förebygga  konflikter.  Utskottet har
inhämtat att det inom Regeringskansliet pågår ett
arbete med att ta fram ett handlingsprogram för
konfliktförebyggande insatser. Sådana insatser är i
allmänhet civila. Genom att de inleds på ett så
tidigt stadium som möjligt kan de medverka till att
militära insatser undviks. Sverige har kapacitet att
delta i civila fredsfrämjande insatser. Samtidigt
bör vi besitta förmåga att delta i hela spektrumet
av  möjliga  humanitära,  fredsbevarande  och
fredsframtvingande insatser.
Inte minst insatserna i Bosnien-Hercegovina har
visat på  betydelsen av civila komponenter vid
fredsfrämjande insatser. I propositionen framhålls
att PFF-samarbetet sker i alltmer sammansatta och
multifunktionella  övningar.  Sverige  har varit
pådrivande för att militära övningar inom PFF i
större utsträckning även skall innefatta civila
element. Den nordisk-baltiska övningen Nordic Peace
98 och den kommande datorsimulerade övningen Viking
99 syftade bägge till att öva samordning mellan
civila och militära resurser vid fredsfrämjande och
humanitära insatser. Regeringen har vidare låtit
genomföra en särskild utredning om civilmilitär
samverkan  vid  internationella  fredsfrämjande
insatser, vilken nyligen avlämnat sitt betänkande
(SOU 1999:29).
Med vad ovan anförts anses motionerna Fö8 (v)
yrkande 3 samt Fö15 (mp) yrkandena  3  och 4
besvarade.

4.6 Internationellt militärt
säkerhetssamarbete

4.6.1 Sammanfattning av propositionen (s. 111-118)

Regeringens bedömning

En ny organisation och ett nytt utbildningssystem
bör införas för att möta kraven på en utökad
kontinuerlig internationell insatsförmåga. Härvid
bör en alternativ  användning av krigsförbanden
eftersträvas så att en likartad förbandsstruktur
skapas oavsett uppgift.

Flexibelt sammansatta markstridsförband, i första
hand bataljonsförband om 700-1 200, bör organiseras.
Kompaniförband    bör    kunna    förstärka
bataljonsförbanden.  Förbandstyperna  bör  kunna
utnyttjas  för  såväl  fredsframtvingande  som
fredsbevarande insatser.

Sjöstridskrafterna bör kunna delta i fredsfrämjande
och  humanitära  insatser  i  vårt  närområde.
Luftstridskrafterna   bör   ges   en   ökad
interoperabilitet så att förmågan till deltagande i
insatser med spanings- och transportflyg förbättras.

Skälen för regeringens bedömning

Det är ett svenskt intresse att aktivt delta i det
internationella säkerhetssamarbetet. Försvarsmaktens
internationella insatsförmåga bör prioriteras och
utvecklas.   En   förbättrad   internationell
insatsförmåga kräver på sikt en ny organisation av
och ett nytt utbildningssystem för de militära
resurserna.

Den operativa planeringen bör utvecklas för att
också  tillgodose  internationell  verksamhet.
Försöksverksamhet bör utvecklas i syfte att utveckla
nya krigsförband och metoder för officers- och
värnpliktsutbildning.     Ett     förändrat
rekryteringssystem bör övervägas.  De begränsade
resurserna ställer krav på alternativanvändning av
krigsförbanden. Strävan bör på sikt vara att svenska
krigsförband  skall kunna användas såväl i det
nationella försvaret som i internationella insatser.
PFF:s planeringsprocess (PARP) tjänar som grund för
att samtliga krigsförband i utlandsstyrkan skall
kunna uppnå erforderlig samverkansförmåga. Sveriges
snabbinsatsförmåga bör utvecklas ytterligare. Vidare
bör tiden för att organisera andra krigsförband
minskas från tre till två månader.

För att säkerställa svenskt inflytande i ledningen
av de insatser vi deltar i med krigsförband bör
beredskapskontrakt motsvarande snabbinsatsstyrkans
tecknas med kvalificerad stabspersonal.

Sverige bör samtidigt kunna ha en snabbinsatsstyrka,
en  flexibelt  sammansatt  bataljon  samt  en
kompanienhet insatta utomlands.

Mekaniserade snabbinsatsbataljoner omfattande 700-1
000 man bör så sikt utvecklas. Vidare bör flexibelt
sammansatta mekaniserade bataljoner med mellan 700
och 1 200 man organiseras. På sikt bör  även
kompaniförband organiseras. Bataljonerna bör på sikt
nå en sådan samverkansförmåga att de kan ingå i
Natoledda krishanteringsinsatser. Kostnaden för en
internationell insats med en bataljon under ett år
uppgår till mellan ca 700 och 1 000 miljoner kronor.

Ledningsfunktioner, ammunitions-  och minröjning,
logistik samt sjukvård är särskilt efterfrågade av
FN. Därför bör stabs- alternativt ledningskompani
för en brigad, ingenjörskompani med ammunitions- och
minröjningsförmåga,  logistikkompani  samt  ett
sjukhuskompani på sikt organiseras.

Erfarenheterna från SFOR visar att det finns behov
av helikoptrar.

Vid fredsfrämjande och humanitära insatser är det
viktigt att söka upprätta samarbete mellan parterna
i konflikten. En mindre enhet, alternativt enskilda
officerare, bör utbildas för att understödja främst
de svenska förbanden med att utarbeta information
till partnerna i en konflikt.

Vikten  av  svensk  minröjningskapacitet  för
internationella insatser  har betonats under de
senaste åren. Totalförsvarets  ammunitions-  och
minröjningscentrum  (SWEDEC)  har upprättats och
initiativ till nordisk samordning  har  tagits.
Nyligen avslutades den svenska minröjningsinsatsen i
Västsahara.  Minröjningsförmågan  bör  utvecklas
ytterligare,   bl.a.    genom    forskning,
materielutveckling och utbildning.

Förmågan att hantera stress efter svåra olyckor,
gisslansituationer   eller  andra  traumatiska
upplevelser för personalen i utlandsstyrkan bör
utvecklas.

Erfarenheterna  från  Bosnien  har  visat  att
underrättelsetjänst  är en  viktig  funktion  i
fredsfrämjande   och   humanitära   insatser.
Underrättelsetjänsten  bör  ytterligare  utveckla
samverkan  med  andra  länder  inom  ramen för
fredsfrämjande verksamhet.

Svenska sjö- och luftstridskrafter har i begränsad
omfattning varit efterfrågade för fredsfrämjande och
humanitära insatser.
Sjöstridskrafter bör även fortsättningsvis kunna
delta i övningsverksamhet inom  ramen  för det
säkerhetsfrämjande samarbetet, främst i närområdet.
På sikt bör Sverige kunna delta i fredsfrämjande och
humanitära insatser med främst kustkorvetter och
minröjningsfartyg i fredsfrämjande och humanitära
insatser i vårt närområde.
Sverige bör fortsatt bidra med transportflyg för
internationell  fredsfrämjande,  humanitär  och
säkerhetsfrämjande verksamhet. Fler transportplan
bör på sikt få förmåga att uppträda i fientlig
miljö. Sverige bör ta initiativ till att utveckla
ledningsstaber för flygtransporter i samband med
internationella insatser.
För att svenskt stridsflyg skall kunna delta i
fredsfrämjande  insatser  krävs  anpassning  av
flygsystemen till internationell standard, något som
av kostnadsskäl kan genomföras först på lång sikt. I
närtid bör svenskt stridsflyg kunna delta i viss
övningsverksamhet   inom   ramen   för   det
säkerhetsfrämjande samarbetet, främst i närområdet.
Personal i särskild beredskap omfattar i dag 15
officerare. Syftet är att snabbt kunna förstärka
krigsförbanden inom utlandsstyrkan eller möjliggöra
uppträdande inom internationella militära  eller
civila  organisationer för såväl fredsfrämjande,
säkerhetsfrämjande som humanitär verksamhet.

Inom Europa och Nato pågår ett omfattande arbete för
att uppnå gemensamma standarder på materielområdet.
Sverige bör fortsätta att delta och analysera denna
utveckling.  Regeringen   avser   uppdra  åt
Försvarsmakten   att   i   samverkan   med
Försvarshögskolan, Försvarets forskningsanstalt och
Försvarets materielverk genomföra  en  fördjupad
interoperabilitetsstudie.

Betydelsen av samordning mellan civil och militär
verksamhet har förstärkts i takt  med att det
internationella samfundet utvecklat förmågan till
multifunktionella  insatser.  I  det  senaste
försvarsbeslutet betonades nödvändigheten av civil
och militär samordning. Regeringen har tillsatt en
särskild utredare om civilmilitär samverkan, som
kommer att redovisa sina slutsatser den 1 april
1999.

4.6.2 Motionerna

I kommittémotion U404 (kd)  yrkande  1 framför
Kristdemokraterna  krav  på  att  det  svenska
engagemanget för minröjning ökas. Omkring 10 000
människor dödas och minst lika många skadas och
lemlästas varje år av minor. Närmare 90 % av offren
är civila och en fjärdedel barn. Sverige har tagit
fram mekaniska metoder och även minhundar som kan
användas för att desarmera landminor. Det vore
vidare naturligt att Sverige tillsammans med andra
aktiva länder tar initiativ till ett omfattande och
effektivt minröjningsprogram världen över, anförs i
yrkande 2.

I flerpartimotion U405 (mp, m, v, kd, c, fp)
framhålls att ca 110 miljoner minor beräknas ligga
nedgrävda i 64 länder. Landminor utgör ett av de
största  hindren  i återuppbyggnadsarbetet efter
konflikter. Sverige tillhör de länder som satsar
mest på humanitär minröjning. I yrkande 1 anförs att
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
(SWEDEC) i Eksjö bör inrätta ett testområde för
minröjningssystem.  De nödvändiga resurserna för
detta  ändamål  bör  kunna  beviljas,  menar
motionärerna. Insatserna mot minor utgör i dag
endast 1 % av försvarsanslagen. Försvarsmaktens
ekonomiska problem får därför inte gå ut över
satsningarna på minröjningsverksamheten, utan denna
bör i stället intensifieras ytterligare, anförs det
i yrkande 2.
I yrkande 3 begärs att Sverige, gärna i samarbete
med Norge, bidrar till att det svenska företaget
Biosensor Applications kan fortsätta utvecklingen av
den "konstgjorda hundnosen". Motionärerna menar även
i yrkande 4 att det är angeläget att Försvarsmakten
kan bidra till att FOA fortsätter att utveckla den
s.k. multisensorn mot landminor. Behovet är stort
och det är sannolikt att det kan bli en gemensam
nordisk beställning av den färdiga multisensorn.
Vidare har Bofors byggt den nya mekaniska minröjaren
Mine-Guzzler och har begärt att  få testa och
utvärdera fordonet vid SWEDEC. Motionärerna stöder
Bofors hemställan i yrkande 5.
Motionärerna  efterlyser  vidare  en  central
samordningsfunktion  inom  Regeringskansliet  för
minröjningsinsatser. I yrkande  7  föreslås att
regeringen varje år överlämnar en skrivelse till
riksdagen som utförligt skildrar Sveriges engagemang
för minröjning.
Miljöpartiet framför i partimotion  Fö210  (mp)
yrkande 6 krav på ökat svenskt engagemang för FN:s
minröjningsoperationer. Trots de enorma och akuta
behoven deltar alltför få i FN-ledd minröjning.
Sveriges bidrag till minröjning i Västsahara 1998
omfattade ett åttiotal personer, vilka i huvudsak
röjde för militären och inte för civilbefolkningen.

4.6.3 Utskottets överväganden

I många länder utgör antipersonella minor under lång
tid efter en väpnad konflikt ett av de största
hindren  för  återgång  till ett normalt  liv.
Minröjning är därför ofta en viktig komponent i
fredsfrämjande insatser. Tyvärr är de insatser som
det internationella samfundet för närvarande gör på
området långtifrån tillräckliga.
Sverige hör till de länder som varit aktiva både
när det gäller att verka för ett internationellt
förbud mot antipersonella minor och för att röja de
minor som  ligger  utplacerade  i  ett flertal
konfliktdrabbade länder. Sverige påtog sig 1996
ansvaret   som   nordisk   koordinator   för
minröjningsinsatser. Inom den nordiska kretsen sker
samordning vad gäller forskning, materielutveckling,
utbildning  samt fredsfrämjande  och  humanitära
insatser.
Utskottet noterar  med  tillfredsställelse  att
Sverige under de senaste åren har höjt sin profil
vad gäller minröjning. Anslagna medel för minröjning
har höjts väsentligt. Förutom ledningsansvaret för
nordiska insatser utförde Sverige på FN:s begäran
ett minröjningsuppdrag i Västsahara under 1998.
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum,
SWEDEC, har inrättats i Eksjö och flera viktiga
projekt för materielutveckling pågår där. Samarbete
sker med Bofors och andra företag som är verksamma
för att utveckla ny teknik för minröjning.
I likhet med motionärerna fäster utskottet stor
vikt  vid  att  Sverige  är aktivt vad gäller
minröjning. Det finns dock inte  anledning för
riksdagen att i det enskilda förvaltningsärendet för
regeringen föreskriva vilka projekt som bör ges
stöd. Utskottet noterar vidare den framträdande roll
som Sverige spelar i Norden, men överlåter i övrigt
åt  regeringen  att  avgöra  huruvida särskilda
internationella initiativ är lämpliga.
FN:s generalsekreterare rapporterar årligen till
generalförsamlingen  om  vad  som  görs  på
minröjningsområdet, både inom och utom FN-systemet.
Utskottet finner det värdefullt  att regeringen
löpande  redovisar för riksdagen vilka  svenska
ansträngningar som görs, såsom har skett i bl.a.
budgetarbetet. Utskottet utgår från att regeringen
även  fortsättningsvis  fortsätter att informera
riksdagen i lämpliga former och finner det därför
inte  påkallat  att  begära  en särskild årlig
regeringsskrivelse om minröjning.
Sverige har under de senaste åren ökat sitt stöd
till minröjning i FN:s regi. Förutom den svenska
insatsen i Västsahara utgick under 1998 stöd med
drygt 70 miljoner kronor till FN:s insatser i bl.a.
Afghanistan,  Kambodja,  Moçambique och Bosnien-
Hercegovina.  Vidare  ges  svenskt  stöd  till
minröjningsinsatser  som  utförs  av  enskilda
organisationer.
Med vad ovan anförts anser utskottet motionerna U404 (kd)
yrkande 1, U405 (mp, m, v, kd, c, fp) yrkandena 1
och 2 samt Fö210 yrkande 6 besvarade. Motionerna
U404 (kd) yrkande 2 samt U405 (mp, m, v, kd, c, fp)
yrkandena 3-5 och 7 avstyrks.

4.7 Exportfrågor

4.7.1 Sammanfattning av propositionen (s. 125-129)

Exportstödjande verksamhet

Regeringens bedömning

Regeringen avser att se över om nuvarande stöd till
svensk försvarsindustris exportansträngningar och
internationella samverkan är tillräcklig.

Skälen för regeringens bedömning

För  att  Försvarsmaktens  behov  av  inhemsk
försvarsindustriell   kapacitet   skall  kunna
tillgodoses krävs att de svenska företagen har
möjlighet att exportera och delta i internationellt
samarbete. Försvarsutskottet  har  i  betänkande
1998/99:FöU1  anmodat  regeringen  att  vidta
ytterligare  åtgärder i syfte att skapa bättre
förutsättningar för angelägna exportframgångar för
viktiga försvarsmaterielprojekt, däribland JAS 39
Gripen.

Sveriges  medverkan  i  det  internationella
försvarsmaterielsamarbetet har ökat påtagligt. I
takt med att exportframgångar uppnås för  våra
viktigaste materielprojekt ökar försvarsindustrins
behov av exportstöd. Det är därför angeläget att se
över om nuvarande organisation och resurser för
exportstödjande verksamhet vid Regeringskansliet och
myndigheter  är ändamålsenliga och tillräckliga.
Regeringen  kommer  i  budgetpropositionen  att
informera riksdagen och lämna förslag på åtgärder
för   att  skapa  erforderligt  stöd  till
exportframgångar.

Inriktning av mellanstatligt samarbete på
materielområdet

Regeringens bedömning

Vårt samarbete med andra stater på materielområdet
bör  öka. Samarbetet bör  bedrivas  med  sådan
inriktning  och  omfattning  som  långsiktigt
tillgodoser det militära försvarets intresse av att
kunna skaffa materiel till hög kvalitet till bra
villkor.

Skälen för regeringens bedömning

Sveriges bilaterala materielsamarbete regleras genom
särskilda överenskommelser  med ett stort antal
länder. Mellan de nordiska länderna  finns ett
ramavtal  från 1994 med målet att etablera en
gemensam nordisk marknad för försvarsmateriel. Inom
Europeiska unionen (EU) pågår ett arbete som syftar
till att pröva förutsättningarna för ökat samarbete
på försvarsmaterielområdet. Sveriges deltagande inom
ramen för PFF har på materielområdet till syfte att
öka  förmågan till samverkan mellan Nato-  och
partnerländerna.

1997 blev Sverige, och de andra observatörerna i
VEU, också observatör i Western European Armaments
Group (WEAG). Observatörskapet innebär att vi nu
deltar i det arbete i tre paneler som verksamheten
är organiserad i. Som regeringen anförde i 1996 års
totalförsvarsproposition bör Sverige eftersträva att
ingå i WEAG. Regeringen har uppdragit åt Försvarets
materielverk  att inleda förhandlingar  om  ett
samarbetsavtal med OCCAR, inom vilken Frankrike,
Italien, Storbritannien och Tyskland samarbetar i
syfte  att  leda  gemensamma  utvecklings-  och
upphandlingsprojekt.
Försvarsministrarna i Frankrike, Italien, Spanien,
Storbritannien,  Sverige och Tyskland gav i en
avsiktsförklaring i  juli  1998 uttryck för en
gemensam vilja att samarbeta för att underlätta en
omstrukturering av europeisk försvarsindustri.
Utgångspunkten  för det svenska deltagandet  i
internationell materielsamverkan bör i första hand
vara tydligt definierade behov och att ekonomiska
vinster kan göras. Det är också ett starkt svenskt
intresse  att  delta  i  samarbetet  för  en
omstrukturering av den europeiska försvarsindustrin.
När det gäller samarbetet inom huvuddelen av våra
inhemska   teknologiområden  intar  Frankrike,
Storbritannien, Tyskland och USA en särställning i
kraft av sin teknologiska nivå. Sverige har vidare
ett intresse av att samarbeta med andra länder från
ett  mer renodlat säkerhetspolitiskt perspektiv.
Sådant  samarbete bör ske med länderna i vårt
omedelbara närområde, särskilt de baltiska staterna.

Det är likaså viktigt att delta i multilaterala
forum   för   att   identifiera   framtida
samarbetsmöjligheter  och  medverka  till  att
forsknings-  och  utvecklingsresurser  utnyttjas
rationellt i ett europeiskt perspektiv. Av samma
skäl är det angeläget att verka inom ramen för det
nordiska samarbetet. Samarbetet inom PFF har en
väsentlig  roll  för  att  möjliggöra  full
interoperabilitet  vid internationell  samverkan.
Samarbetet inom EU har stor betydelse för att stärka
den europeiska teknologiska och försvarsindustriella
basen.

4.7.2 Motionerna

Moderaterna framhåller i partimotion Fö6 (m) yrkande
20  exportens  betydelse  för  den  svenska
försvarsindustrin. De flesta med Sverige jämförbara
länder  för  en restriktiv  exportpolitik,  men
exportregler och kontroll skiljer sig åt mellan
länderna. Mot bakgrund av det fördjupade samarbetet
med  utländska  företag  som  den  svenska
försvarsindustrin  i dag bedriver och även mot
bakgrund av den skärpta internationella konkurrensen
är det angeläget att få gemensamma EU-regler för
export av försvarsmateriel.

Vänsterpartiet  anför  i kommittémotion Fö8 (v)
yrkande 5 att de minskade försvarsbudgetarna i
Europa tvingar fram rationaliseringsåtgärder och ett
utökat   samarbete   inom   den   europeiska
försvarsindustrin. Ett viktigt villkor för svenskt
deltagande   i  detta  utvidgade  europeiska
försvarsindustrisamarbete  är  att  den  svenska
relativt   restriktiva   hållningen   avseende
krigsmateriel-export kan upprätthållas.

Kristdemokraterna anför i kommittémotion Fö9 (kd)
yrkande 29 att det är viktigt att statsmakterna
fortsätter att aktivt  stötta försvarsindustrins
export-ansträngningar. En särskild organisation med
uppgift att ge den svenska försvarsindustrin ett
kraftfullt stöd för export bör inrättas. Vidare är
en  internationell uppförandekod  angelägen  mot
bakgrund av det ökade samarbetet.

Miljöpartiet menar i kommittémotion Fö210 (mp) att
delar av den svenska försvarsindustrins export går
till oroshärdar och diktaturer. En allt större del
av krigsmaterielexporten ingår som delar i utländska
vapensystem. Export  till tredje land av sådan
materiel kan inte påverkas av svenska myndigheter,
varför svensk krigsmateriel i ännu högre grad än
tidigare kommer att säljas till diktaturer och
användas i krig. Detta står i strid med Sveriges
utrikespolitiska målsättningar att föregripa krig,
verka  för  fredlig konfliktlösning och  stärka
demokratier. Den svenska krigsmaterielexporten bör i
stället avvecklas, kräver Miljöpartiet i yrkande 10.

I flerpartimotion U405 (mp, m, v, kd, c, fp) yrkande
6 anförs att regeringen  bör bistå Bofors och
eventuellt andra företag vid marknadsföringen av
mekaniska minröjningsfordon.

4.7.3 Utskottets överväganden

Miljöpartiet yrkar i Fö210 (mp) yrkande 10 att den
svenska krigsmaterielexporten avvecklas.

Utskottet konstaterar inledningsvis att export av
svensk  krigsmateriel i princip  är  förbjuden.
Undantag för  utförsel  kan dock medges enligt
bestämmelserna i krigsmateriellagen  och  de  i
riksdagen beslutade riktlinjerna på området. För att
Försvarsmaktens behov av inhemsk försvarsindustriell
kapacitet skall kunna tillgodoses förutsätts att den
svenska försvarsindustrin kan exportera en del av
sin  produktion. Varje ansökan om utförsel  av
krigsmateriel prövas individuellt i enlighet med det
restriktiva regelverket. Respekten för mänskliga
rättigheter i destinationslandet intar en central
plats i riktlinjerna.
Utrikesutskottet har i en följd av betänkanden,
senast i betänkande 1998/99:UU13, tagit ställning
till  yrkanden  rörande  en  avveckling  av
krigsmaterielexporten. Utrikesutskottet har därvid
genomgående  avstyrkt  dessa  förslag. Även det
sammansatta Försvars- och Utrikesutskottet avstyrkte
i betänkande 1996/97:UFöU1 ett liknande yrkande.
Enligt utskottets uppfattning äger dessa tidigare
gjorda ställningstaganden fortfarande giltighet.
Med detta avstyrks Fö210 (mp) yrkande 10.

Motionerna Fö6 (m) yrkande 20 och Fö8 (v) yrkande 5 rör
Sveriges    medverkan    i    europeiskt
försvarsmaterielsamarbete.

I propositionen redogör regeringen för Sveriges
deltagande       i       internationellt
försvarsmaterielsamarbete.
Sverige arbetar generellt för ökad restriktivitet i
fråga  om  krigsmaterielexport samt för  större
öppenhet vad gäller redovisning av sådan. Arbete för
ökad transparens pågår i FN och OSSE.
Bilateralt samarbete bedrivs i första hand för att
vidmakthålla och utveckla kompetens som bör finnas i
landet för att tillgodose våra behov. Det kan också
finnas ett mer renodlat säkerhetspolitiskt intresse
av  samarbete,  särskilt  med  länderna i vårt
närområde.
Sverige deltar i multilateralt samarbete inom ramen
för PFF, i syfte att öka förmågan till samverkan
mellan Nato och partnerskapsländerna. Sverige är i
likhet med övriga observatörer i VEU även observatör
i WEAG. Inom EU pågår ett arbete som syftar till att
pröva  förutsättningarna för ökat samarbete  på
försvarsmaterielområdet mellan medlemsstaterna.
Utskottet  fäster  stor vikt vid att en ökad
europeisk samsyn växer fram. En sådan samsyn bör
kunna befrämja en europeisk politik vad gäller
krigsmaterielexport som i stor utsträckning baseras
på ett restriktivt synsätt av det slag som Sverige
tillämpar i dag. Inom ramen för EU:s gemensamma
utrikes- och försvarspolitik arbetar Sverige för en
samsyn vad gäller uttolkningen och implementeringen
av den uppförandekod för krigsmaterielexport som
unionen antog 1998. Detta sker bl.a. i form av ett
informationsutbyte   vad   gäller   enskilda
mottagarländer   men  också  vid  gemensamma
vapenembargon.
I  propositionen  redogör  regeringen  för  de
diskussioner med fem andra EU-stater som Sverige för
närvarande deltar i. Diskussionerna syftar till att
underlätta en omstrukturering av den europeiska
försvarsindustrin. Ett av de områden som diskuteras
är exportpolitiken, där en ökad samsyn eftersträvas.
Sverige deltar i diskussionerna med målsättningen
att en lösning skall nås som ligger i linje med våra
nuvarande  restriktiva nationella riktlinjer för
krigsmaterielexport. Under förutsättning att den
svenska restriktiva linjen tas som utgångspunkt ser
utskottet  positivt  på  en  harmonisering  av
exportregler inom EU.
Med vad ovan anförts anses motionerna Fö6 (m) yrkande 20 och
Fö8 (v) yrkande 5 besvarade.

I motion Fö9 (kd) yrkande 29 föreslås att en
särskild organisation inrättas för att främja svensk
krigsmaterielexport. Motionärerna bakom U405 (mp, m,
v, kd, c, fp) yrkande 6 anför att särskilt insatser
bör göras för att främja Bofors och eventuellt andra
företag  vid  marknadsföringen  av  mekaniskt
minröjningsfordon.

Utskottet  har  ovan  konstaterat  att  svensk
försvarsindustri har behov av att exportera för att
tillräcklig kapacitet och kompetens skall kunna
upprätthållas i Sverige. Det svenska deltagandet i
omstruktureringen   av    den    europeiska
försvarsindustrin motiveras bl.a. av behovet av att
säkra  att  svenska exportörer kan verka under
likvärdiga  villkor   som   övrig  europeisk
krigsmaterielindustri.  Regeringen  framhåller  i
propositionen att Regeringskansliet och myndigheter
ger svensk försvarsindustri ett aktivt och samordnat
stöd till export. Samtidigt anför regeringen att det
bl.a. mot bakgrund av en vikande internationell
försvarsindustrimarknad och det ökade samarbetet på
området är angeläget att se över om nuvarande
organisation  och  resurser  för exportstödjande
verksamhet är tillräckliga.

Utskottet avvaktar regeringens redovisning
av den översyn av exportstödet som pågår.
Det åligger inte riksdagen att ge
regeringen direktiv beträffande
förvaltningens organisation, varför motion
Fö9 (kd) yrkande 29 avstyrks. Motsvarande
gäller även förslag om stöd för
marknadsföring av materiel för minröjning.
Motion U405 (mp, m, v, kd, c, fp) yrkande 6
avstyrks därmed.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  den säkerhetspolitiska
utvecklingen
att riksdagen förklarar motionerna 1998/99:Fö6 yrkande 3 (i
berörd del) och 1998/99:Fö7 yrkande 1 besvarade
med vad utskottet anfört,
res. 1 (m) - delvis
res. 2 (fp)
 2. beträffande CFE-avtalet
att riksdagen förklarar motion  1998/99:Fö15 yrkande 2
besvarad med vad utskottet anfört,
res. 3 (mp)
3. beträffande säkerhetspolitikens mål
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:Fö6 yrkande 3
(i  berörd del) och 1998/99:Fö7 yrkande  2
bifaller proposition 1998/99:74 yrkande 2,
res. 1 (m) - delvis
res. 4 (fp)
4. beträffande Sveriges deltagande i det
europeiska säkerhetssamarbetet
att riksdagen avslår motion 1998/99:Fö6 yrkande 9,
5. beträffande svenskt observatörskap i
VEU
att riksdagen avslår motion 1998/99:U508 yrkande 25,
res. 5 (mp)
6.   beträffande   deltagande   i
internationella fredsbevarande insatser
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:Fö9 yrkandena 12
och 13 förklarar motion 1998/99:Fö7 yrkande 3
besvarad med vad utskottet anfört,
res. 6 (m, kd, fp)
7. beträffande FN:s roll i internationella
fredsbevarande insatser
att  riksdagen  förklarar motion 1998/99:Fö8 yrkande 1
besvarad med vad utskottet anfört,
8. beträffande den sociala infrastrukturen
vid fredsbevarande arbete
att riksdagen förklarar  motion  1998/99:Fö8 yrkande 3
besvarad med vad utskottet anfört,
9.  beträffande  civila  insatser  vid
fredsbevarande arbete
att riksdagen förklarar motion 1998/99:Fö15  yrkande 3
besvarad med vad utskottet anfört,
res. 7 (mp)
10. beträffande civil-militär samverkan
vid fredsbevarande arbete
att riksdagen förklarar motion 1998/99:Fö15  yrkande 4
besvarad med vad utskottet anfört,
11.   beträffande   insatser   för
internationell minröjning
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:U404 yrkande
2  och 1998/99:U405 yrkandena 3-5 förklarar
motionerna  1998/99:U404  yrkande  1  samt
1998/99:U405 yrkandena 1 och 2 besvarade med vad
utskottet anfört,
res. 8 (mp)
12.    beträffande    en    årlig
regeringsskrivelse  om  svenska insatser för
internationell minröjning
att riksdagen avslår motion 1998/99:U405
yrkande 7,
res. 9 (v, fp, mp)
13. beträffande stöd till FN:s insatser
för minröjning
att riksdagen förklarar motion 1998/99:Fö210
yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört,
res. 10 (v, mp)
14. beträffande avveckling av den svenska
krigsmaterielexporten
att riksdagen avslår motion 1998/99:Fö210 yrkande 10,
res. 11 (mp)
15. beträffande gemensamma  EU-regler  för
krigsmaterielexport
att riksdagen förklarar motion 1998/99:Fö6 yrkande  20
besvarad med vad utskottet anfört,
res. 12 (m)
16.  beträffande  deltagande  i  det
europeiska försvarsindustrisamarbetet
att riksdagen förklarar motion  1998/99:Fö8  yrkande 5
besvarad med vad utskottet anfört,
res. 13 (v)
17. beträffande en särskild organisation
för stöd till svensk krigsmaterielexport
att riksdagen avslår motion 1998/99:Fö9 yrkande 29,
18. beträffande stöd för marknadsföring av
minröjningsfordon
att riksdagen avslår motion 1998/99:U405 yrkande 6,
Stockholm den 6 maj 1999
På  sammansatta utrikes- och  försvarsutskottets
vägnar

Viola Furubjelke

I beslutet har deltagit: Viola
Furubjelke (s), Henrik Landerholm
(m), Tone Tingsgård (s), Sören
Lekberg (s), Lars Ohly (v), Åke
Carnerö (kd), Göran Lennmarker (m),
Christer Skoog (s), Olle Lindström
(m), Berndt Ekholm (s), Håkan
Juholt (s), Berit Jóhannesson (v),
Jan Erik Ågren (kd), Karin Enström
(m), Lars Ångström (mp), Marianne
Andersson (c) och Karl-Göran
Biörsmark (fp).

Reservationer

1. Den säkerhetspolitiska utvecklingen och
säkerhetspolitikens mål (mom. 1 och 3)

Henrik Landerholm, Göran Lennmarker, Olle Lindström
och Karin Enström (alla m) anser

dels att följande borde ha ingått i utskottets
betänkande:
I  stället  för  att analysera det förändrade
säkerhetspolitiska läget väljer regeringen med stöd
av utskottets majoritet att mekaniskt upprepa 1992
års  säkerhetspolitiska  formulering.  De  stora
förändringar i det säkerhetspolitiska läget i Europa
och Östersjöområdet som ägt rum sedan dess har inte
tillåtits påverka analysen i denna del.
Medlemskapet i EU innebär enligt vår mening att
Sverige  numera  tillhör  en  säkerhetspolitisk,
ekonomisk  och  moralisk  allians. En  framtida
anslutning till den gemensamma valutan gör vårt land
till medlem i en monetär allians. Även om EU saknar
förpliktelser  om rent militär hjälp,  är  det
självklart  att medlemsländerna  inte  kan  stå
likgiltiga om något annat medlemsland utsätts för
våld  eller hot om våld. Inte minst  av  den
anledningen  anser  vi  att den beskrivning av
alliansfriheten som görs av utskottsmajoriteten är
både felaktig och orimlig.
Sverige har under de senaste åren gjort successiva
vägval i säkerhetspolitiken.  Rollen som "aktiv
observatör" i VEU, vårt deltagande i av Nato ledda
SFOR i Bosnien, det intensiva samarbetet inom ramen
för  Natos  "Partnership  for Peace" men också
öppningarna för medlemskap i det västeuropeiska
krigsmaterielsamarbetet WEAG och medlemskap i AEPC
är exempel på detta. I varje praktiskt hänseende har
Sverige valt samarbetets väg. Ett öppet och nära
samarbete med Nato har blivit en naturlig del av
svensk politik.
Sverige skall medverka  i  framväxten  av  de
säkerhetsstrukturer som i form av Nato, OSSE och EU
utvecklas också i vår egen del av Europa.
För Sveriges del innebär  Natos  framväxt som
ryggraden i den europeiska säkerhetsordningen att vi
ställs inför ett viktigt vägval. En utveckling där
Litauen, Lettland, Estland och kanske Finland blir
Natomedlemmar är inte bara önskvärd utan också
alltmer sannolik. Sverige kan inte stå likgiltigt
inför en utveckling som säkrar de baltiska ländernas
frihet  och självständighet. Eftersom vi själva
värdesätter frihet och demokrati, bör vi också vara
beredda  att  försvara de principer om frihet,
demokrati och mänskliga rättigheter som utgör själva
grunden för ett civiliserat, humant och fredligt
Europa.  Därför  bör  de  baltiska  ländernas
Natomedlemskap  tydligt  understödjas  också  av
Sverige.
Den övergripande frågan är om Sverige skall isolera
sig från Norden och Europa eller om vi fullt ut
skall   integrera  oss  i  den  europeiska
säkerhetsstrukturen. Vi menar att Sverige måste vara
berett att  fullt  ut delta i den framväxande
europeiska säkerhetsordningen. Vi måste, för att
tillvarata våra intressen, vara medlemmar i varje
del  av det europeiska freds-, säkerhets-  och
samarbetsprojekt där Nato är en integrerad del. Ett
framtida svenskt medlemskap i Nato blir därmed en
naturlig  fortsättning  på vårt engagemang  för
samarbete i Europa. Detta bör ges regeringen till
känna.
Vi  välkomnar  Natos öppenhet gentemot de nya
demokratierna i Central- och Östeuropa och särskilt
de baltiska länderna. De tre nya Nato-medlemmarnas
upptagande  i  alliansen  ökar  säkerheten  och
stabiliteten i Europa. Särskilt Polens medlemskap
har stor och positiv betydelse för stabiliteten och
säkerheten i Östersjöområdet.
Regeringen konstaterar  kortfattat att Sveriges
säkerhetspolitiska  läge är gott.  Det  är  en
obalanserad och otillräcklig beskrivning av Sveriges
säkerhetspolitiska läge. Efter det kalla krigets
slut är hotet mot Sverige successivt nedgående,
såväl politiskt som reellt militärt. Samtidigt har
den nya situationen i Europa medfört att gamla
konflikter återigen blossat upp. Utvecklingen på
Balkan är kanske det tydligaste  exemplet, men
grogrund och militära möjligheter för konflikter på
lägre nivå än väpnade konflikter mellan stormakter
finns även i andra  delar av Europa och dess
närområde.
Den pågående massiva folkfördrivningen i Kosovo och
bombningen av Serbien kan ge stora återverkningar på
Balkan och indirekt i Ryssland och därmed påverka
säkerheten  i  hela  Europa.  Ett  stopp  för
folkfördrivningen, en trygg återflyttning av de
fördrivna och bestraffning av krigsförbrytarna kan
ge grund för stabilitet och en fredlig utveckling
grundad på respekt för mänskliga rättigheter och
demokrati. Om däremot aggression och folkfördrivning
accepteras kan det bli inledningen till en djupt
olycklig utveckling i Europa.
Kosovokonflikten sätter i fokus Europas bristande
förmåga att politiskt och militärt förebygga eller
förhindra en allvarlig konflikt, som tydligt kunde
förutses under lång tid. Sverige har ett medansvar
för detta.
Osäkerheten i Ryssland i förening med den stora
militära och ekonomiska potential som finns där är
den långsiktigt avgörande riskfaktorn för Sveriges
säkerhet. Ingenstans vet man, inte ens i Moskva, hur
Ryssland kommer att utvecklas i framtiden.
Det finns förutsättningar för en god utveckling där
Ryssland alltmer inte-greras i Europa och väst.
Samtidigt kan det inte uteslutas att de rödbruna
krafterna blir starkare. Dagens inrikespolitiska
stämningsläge i Ryssland gör att risken för en sådan
utveckling snarast förstärks. Det kan i värsta fall
sluta i en aggressiv revanschistisk  linje där
maktpolitik  och direkt militär aggression blir
resultatet. Inte  minst  de  ryska demokratiska
krafterna betonar att frågan om Rysslands vägval
inte är avgjord. Det kan inte uteslutas att det går
riktigt  illa  i  Europas  överlägset  största
militärmakt.
Att nu göra en långtgående optimistisk bedömning av
säkerhetssituationen, t.o.m. på tio års tid, är inte
realistiskt. Vi delar med andra ord inte regeringens
entydiga   bedömning   av   att   Sveriges
säkerhetspolitiska läge är gott.
När Europas samlade förmåga att säkra frihet och
fred behöver stärkas är det enligt vår mening inte
ansvarsfullt att minska Sveriges militära kapacitet
på det sätt som nu planeras. Svensk försvarsförmåga
behöver tvärtom förstärkas i vissa avseenden och
markant förändras i andra. Detta för att vi skall
kunna uppfylla ansvaret att försvara landet, men
också för att ta vår del av ansvaret för Europas
säkerhet. Föreliggande  besparingsförslag står i
motsatsställning till dessa  angelägna behov av
förstärkning och förändring av försvaresförmågan.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.  beträffande  den  säkerhetspolitiska
utvecklingen
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fö6 yrkande 3 (i
berörd del) som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört samt förklarar motion
1998/99:Fö7 yrkande 1 besvarad med vad utskottet
anfört,
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande säkerhetspolitikens mål

att riksdagen med avslag på proposition 1998/99:74
yrkande 2 och med bifall till motion
1998/99:Fö6 yrkande 3 (i berörd del) som
sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört samt förklarar motion
1998/99:Fö7 yrkande 2 besvarad med vad
utskottet anfört,


2. Den säkerhetspolitiska utvecklingen
(mom. 1)

Karl-Göran Biörsmark (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15
börjar med "Sverige har vid upprepade tillfällen"
och på s. 15 slutar med "sina säkerhetspolitiska
beslut" bort ha följande lydelse:
Ingen enskild del av utvecklingen i Europa efter
det kalla kriget har haft så direkt betydelse för
Sveriges gynnsamma säkerhetspolitiska läge som de
tre baltiska staternas frigörelse och utveckling mot
demokrati och integration i Europa. I takt med den
ekonomiska och sociala utvecklingen  i Estland,
Lettland och Litauen skulle de av alla tre staterna
eftersträvade medlemskapen i EU och Nato bidra till
en än mer stabil integration och förutsägbarhet i
det alleuropeiska samarbetet. En sådan utveckling
kan bara välkomnas av Sverige. Det ligger därför i
Sveriges intresse att stödja de baltiska ländernas
ansökan om såväl EU- som Natomedlemskap.
Den svenska regeringens oförmåga att i rent svenskt
säkerhetspolitiskt egenintresse aktivt stödja de
baltiska staternas önskemål om Natomedlemskap har
inte  underlättat  en  för Östersjöregionen mer
önskvärd utveckling i detta avseende. Att med all
kraft stödja de baltiska staternas önskemål om
medlemskap  i  EU  är  inget  alternativ  till
Natomedlemskap, men blir i detta perspektiv än mer
angeläget för Sverige. Om de baltiska staterna för
överskådlig tid utestängs från medlemskap i Nato
ökar det ytterligare  Sveriges  ansvar för att
medverka till att stärka deras säkerhet
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.  beträffande  den  säkerhetspolitiska
utvecklingen
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fö7 yrkande 1 som
sin mening ger regeringen  till  känna vad
utskottet  anfört  samt  förklarar  motion
1998/99:Fö6 yrkande 3 (i berörd del) besvarad
med vad utskottet anfört,

3. CFE-avtalet (mom. 2)

Lars Ångström (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16
börjar med "Avsikten är att" och på s. 16 slutar med
"på denna punkt" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är av stort värde att
Sverige i konsekvens med tidigare ställningstaganden
i november 1999 ansluter sig till CFE-avtalet som då
på  ett  positivt  sätt  också reglerar svensk
rustningsnivå. Förutom att CFE-avtalet kan förhindra
undertecknande stater från att upprusta ger det
möjlighet för Sverige som avtalsslutande part att
kunna  framföra  synpunkter på avtalets viktiga
flankbestämmelser.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande CFE-avtalet
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fö15 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

4. Säkerhetspolitikens mål (mom. 3)

Karl-Göran Biörsmark (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 22
börjar med "Sveriges militära alliansfrihet" och på
s. 23 slutar med "till säkerhetspolitikens mål" bort
ha följande lydelse:
I takt med att EU och Nato utvidgas till att
omfatta alltfler av Europas demokratier, skapas
förutsättningar för att historiska motsättningar och
uppdelningar av Europa skall förbytas i en verklig
alleuropeisk säkerhetsordning, byggd på ömsesidigt
samarbete. I denna utveckling spelar utvidgningen av
och den ökade integrationen inom Europeiska unionen
den viktigaste rollen. Nato har förändrats från det
kalla krigets försvarsallians till det militära
verktyget för konflikthantering i en alleuropeisk
säkerhetsstruktur. Med framväxten av samarbetet inom
ramen för Partnerskap för fred, det  särskilda
samarbetet med Ryssland samt inträdet av de tre nya
medlemmarna Polen, Tjeckien och Ungern har Nato
tagit  stora  steg mot ett brett alleuropeiskt
säkerhetssamarbete.
En stabil demokratisk samhällsutveckling, civil
demokratisk kontroll och transparens vad gäller det
militära försvaret samt att eventuella interna eller
externa konflikter måste lösas på fredlig väg utgör
förutsättningar för inträde  i  Nato. Varje ny
demokrati i Öst- och Centraleuropa som kvalificerar
sig för Natomedlemskap innebär därmed ett viktigt
steg i skapandet av tydlighet och förutsägbarhet i
Europa. Det är därför också av svenskt intresse att
Nato står öppet för alla demokratier i Europa som
önskar bli medlemmar. Mot denna bakgrund är Natos
formaliserade samarbete med Ryssland och Ukraina
också av stor betydelse.
Sverige skall bidra till att skapa en alleuropeisk
fredsordning. Nato bör vid sidan av EU utvecklas
till en struktur för gemensam säkerhet i  vår
världsdel med Sverige som medlem. Det finns i dag
ingen anledning till  att ompröva den militära
alliansfriheten, men full handlingsfrihet bör råda
inför den fortsatta säkerhetspolitiska utvecklingen
i Europa. Skulle Nato utvidgas med de baltiska
staterna och Finland kommer frågan i ett nytt läge.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande säkerhetspolitikens mål
att riksdagen med avslag på proposition 1998/99:74 yrkande 2
och med bifall till motion 1998/99:Fö7 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet  anfört  samt  förklarar  motion
1998/99:Fö6 yrkande 3 (i berörd del) besvarad
med vad utskottet anfört,

5. Svenskt observatörskap i VEU (mom. 5)

Lars Ångström (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 23
börjar med "Sveriges framtida säkerhet" och på s. 23
slutar med "minröjning i Kroatien" bort ha följande
lydelse:
Utskottet finner att genom Amsterdamfördraget kan
EU:s ministerråd besluta om militära aktioner som
skall utföras av VEU. EU-kommissionen vill ge VEU
ökade ekonomiska resurser och ser ett gemensamt EU-
försvar som ett slutmål. Mot den bakgrunden bör
Sverige lämna sitt observatörskap i VEU för att inte
skada trovärdigheten i Sveriges neutralitetspolitik.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande svenskt observatörskap i VEU
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:U508 yrkande 25
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

6. Deltagande i internationella
fredsbevarande insatser (mom. 6)

Henrik Landerholm, Göran Lennmarker, Olle Lindström,
Karin Enström (alla m), Åke Carnerö, Jan Erik Ågren
(båda kd) och Karl-Göran Biörsmark (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 30
börjar med "Utskottet ställer sig" och på s. 31
slutar med "spaningsflyg och transportflyg" bort ha
följande lydelse:
Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser
ökar   trovärdigheten   till   den   svenska
säkerhetspolitiken och till ambitionen att tidigt
försöka dämpa motsättningar och förhindra att kriser
utvecklas till öppna konflikter. Genom att ha en hög
beredskap att avdela lämpliga militära och civila
enheter till internationella operationer får vi
möjlighet att påverka i olika säkerhetspolitiska
forum samtidigt som svenska förband i internationell
tjänst får viktiga internationella erfarenheter.
I samband med kriser i vårt direkta närområde kan
Sverige redan på kort sikt komma att bli föremål för
begränsade militära operationer eller hot om sådana.
Det svenska försvaret måste därför ha förmåga att
förhindra spridning till svenskt territorium av
eventuella  kriser  och  väpnade  konflikter  i
närområdet. Multifunktionella  fredsfrämjande och
humanitära insatser ställer stora krav på deltagande
enheter. Förmågan att delta i fredsframtvingande
insatser skall utgöra grunden i utvecklingen och
utbildningen av olika krigsförband. Resurser bör
därför avsättas som leder till att Sverige kan
avdela förband  från  alla  försvarsgrenar till
internationella operationer.
En viktig förutsättning för att kunna skapa respekt
i internationella sammanhang är att den personella
och materiella kvaliteten hos de avdelade enheterna
håller en hög standard. Kan detta tillgodoses genom
att  enheterna  direkt  kan  hämtas  från  den
organisation  som  utformas  för  nationella
försvarsuppgifter ökar också respekten för  det
svenska totalförsvaret. Vi vill därför betona vikten
av att verksamheten i totalförsvaret tillgodoser de
krav som det internationella engagemanget ställer.
I samband  med  internationella  kriser är de
uppgifter som åligger markstridsförband synnerligen
påtagliga och Sverige måste därför satsa på sådana
förband som flexibelt kan anpassas till aktuell
uppgift.  För  att vi ska kunna få en modern
försvarsmakt som är interoperabel med andra länders
måste  samtidigt  utvecklingen  av  sjö-  och
luftstridskrafternas  förmåga  att  delta  i
fredsframtvingande  operationer i vårt närområde
fortsätta. Delar av sjö- och flygstridskrafterna har
i dag sådan interoperabilitet  så  att de med
begränsade kompletteringar kan utnyttjas. Ju bättre
interoperabilitet vi får desto färre förberedelser
inför  övningar och internationella  operationer
behöver göras.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6. beträffande deltagande i internationella
fredsbevarande insatser
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fö9 yrkandena 12
och 13 som sin mening ger regeringen till känna
vad  utskottet anfört samt förklarar motion
1998/99:Fö7 yrkande 3 besvarad med vad utskottet
anfört,

7. Civila insatser vid fredsbevarande
arbete (mom. 9)

Lars Ångström (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 32
börjar med "Sverige har kapacitet" och på s. 32
slutar med "och fredsframtvingande insatser" bort ha
följande lydelse:
Utskottet  har  dock  konstaterat att Sveriges
beredskap att delta i sådana fredsfrämjande insatser
med civila enheter är alldeles för liten. OSSE:s
verifikationsmission i Kosovo, där Sverige endast
bidrog med 74 personer i en styrka på 2 000, visade
detta.  OSSE-ländernas  underlåtenhet  att  höja
beredskapen för civila fredsfrämjande insatser har
kostat ett alltför högt pris. Därför anser utskottet
att Sverige i enlighet med Miljöpartiets motion Fö15
yrkande  3 bör  vidareutveckla  och  organisera
obeväpnade   och  civila  insatsenheter  för
fredsfrämjande och humanitära insatser.
dels att utskottets hemställan under 9 bort ha
följande lydelse:
9.  beträffande  civila  insatser  vid
fredsbevarande arbete
att  riksdagen  med  bifall  till  motion
1998/99:Fö15  yrkande 3 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,

8. Insatser för internationell minröjning (mom. 11)

Lars Ångström (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 33
börjar  med  "Totalförsvarets  ammunitions-  och
minröjningscentrum"  och  på  s. 36 slutar med
"initiativ är lämpliga" bort ha följande lydelse:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscenter,
SWEDEC, har inrättats i Eksjö och bland annat Bofors
kommer  att  testa  sin  nya  minröjningsmaskin
"Mineguzzlern"  där.  Utskottet  anser   att
förutsättningarna finns för att också göra SWEDEC
till  ett  internationellt  testområde   för
minröjningssy-stem. Något sådant finns inte och
skulle vara till stor hjälp för att få fram och
certifiera den bästa minröjningstekniken som finns.
Med över 100 miljoner landminor som varje år
skördar  10  000  dödsoffer  är  behovet  av
minröjningsinsatser i världen oerhört. Utskottet
anser att det är av yttersta vikt att regeringens
utfästelser om att minröjningsinsatser skall vara en
prioriterad  del av  försvarets  internationella
verksamhet inte får stanna vid bara ord. Inte heller
nedskärningarna av militärutgifterna till följd av
att  det  militära invasionshotet  inte  längre
existerar får  påverka  en  ökad  satsning  på
minröjningsinsatserna.
dels att utskottets hemställan under 11 bort ha
följande lydelse:
11. beträffande insatser för internationell
minröjning
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:U405 yrkandena 1
och 2 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört samt förklarar motionerna
1998/99:U404 yrkandena 1 och 2, 1998/99:U405
yrkandena 3-5 besvarade  med  vad utskottet
anfört,

9. En årlig regeringsskrivelse om svenska
insatser för internationell minröjning
(mom. 12)

Lars Ohly, Berit Jóhannesson (båda v), Karl-Göran
Biörsmark (fp) och Lars Ångström (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 36
börjar med "Utskottet utgår från" och på s. 36
slutar med "regeringsskrivelse om minröjning" bort
ha följande lydelse:
För att tydligt markera den vikt som regeringen
lägger vid utfästelserna om att minröjning är en
prioriterad del  av  försvarets  internationella
verksamhet anser utskottet att regeringen varje år
bör  överlämna en skrivelse till riksdagen som
utförligt  skildrar  Sveriges  engagemang  för
minröjning. En sådan skrivelse gör det möjligt att
utvärdera, ompröva och förbättra Sveriges insatser i
av FN ledda minröjningsoperationer.
dels att utskottets hemställan under 12 bort ha
följande lydelse:
12. beträffande en årlig regeringsskrivelse om
svenska insatser för internationell minröjning
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:U405 yrkande 7
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

10. Stöd till FN:s insatser för minröjning
(mom. 13)

Lars Ohly, Berit Jóhannesson (båda v) och Lars
Ångström (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 36
börjar med "Sverige har under" och på s. 36 slutar
med "av enskilda organisationer" bort ha följande
lydelse:
Utskottet delar uppfattningen att alltför få deltar
i FN-ledd minröjning. Med nuvarande takt kommer det
att  ta över 1 000 år att röja världen från
landminor.  Trots att minröjning skall vara en
prioriterad   verksamhet   inom   försvarets
internationella arbete så utgör den mindre än 2 % av
försvarsanslagen   vilket   vittnar   om  en
otillfredsställande  diskrepans  mellan  ord och
handling. Den viktiga minröjningen i Västsahara, som
genomförs  för att möjliggöra demokratiska val,
omfattade till exempel bara ett åttiotal personer
och innebar minröjning i huvudsak för militären och
inte för civilbefolkningen. Därför anser utskottet
att regeringen skyndsamt bör öka Sveriges bidrag och
engagemang i FN:s minröjningsoperationer.
dels att utskottets hemställan under 13 bort ha
följande lydelse:
13. beträffande stöd till FN:s insatser för
minröjning
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fö210 yrkande 6
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

11. Avveckling av den svenska
krigsmaterielexporten (mom. 14)

Lars Ångström (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 39
börjar med "Utrikesutskottet har i" och på s. 39
slutar med "ställningstagande fortfarande giltighet"
bort ha följande lydelse:
Trots att vapenexport i princip är förbjuden och
trots stränga  riktlinjer  om när undantag får
beviljas har svenska vapen exporterats till en rad
stater som varit i väpnad konflikt med annan stat,
såsom Indien och Pakistan, samt till diktaturer som
konsekvent kränker de mänskliga rättigheterna såsom
Saudiarabien. Svenskexporterat sprängämne finns i ca
1 miljon landminor som Saddam Hussein vräkt ut över
bland annat irakiska Kurdistan, och Serbien sköt med
Bofors luftvärnskanoner mot FN:s personal i det
forna Jugoslavien.
Utskottet anser att all denna vapenexport som skett
med regeringens  goda  minne motverkat Sveriges
utrikespolitiska  målsättning  om  att  motverka
diktatur och främja demokrati. Vapenexporten bör
därför avvecklas.

dels att utskottets hemställan under 14 bort ha
följande lydelse:
14. beträffande avveckling av den svenska
krigsmaterielexporten
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fö210 yrkande 10
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

12. Gemensamma EU-regler för
krigsmaterielexport (mom. 15)

Henrik Landerholm, Göran Lennmarker, Olle Lindström
och Karin Enström (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 40
börjar med "Under förutsättning att" och på s. 40
slutar med "exportregler inom EU" bort ha följande
lydelse:
Med den svenska restriktiva linjen som utgångspunkt
bör den tydliga  målsättningen  vara att uppnå
gemensamma EU-regler för krigsmaterielexport.
dels att utskottets hemställan under 15 bort ha
följande lydelse:
15. beträffande  gemensamma  EU-regler för
krigsmaterielexport
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fö6 yrkande 20
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

13. Deltagande i det europeiska
försvarsindustrisamarbetet (mom. 16)

Lars Ohly och Berit Jóhannesson (båda v) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 40
börjar med "Sverige deltar i" och på s. 40 slutar
med "exportregler inom EU" bort ha följande lydelse:
Utskottets  långsiktiga  mål  är  att  all
försvarsindustri   omstruktureras  till  civil
produktion och nytta. I nuläget har alltmer av
svensk försvarsindustri fått utländskt delägarskap
och tendensen är att samarbete över gränserna kommer
att fortsätta. Härmed kommer frågan om regler för
vapenexport i ett annat läge. Sverige har vid
internationell jämförelse relativt strikta regler
för till vem och på vilka villkor vi exporterar. Ett
viktigt  villkor  för  svensk  medverkan  i
försvarsindustrisamarbete  är  att  den  svenska
hållningen kan upprätthållas. Ett viktigt villkor
för ett svenskt deltagande i ett utvidgat europeiskt
försvarsindustrisamarbete  är  att  den  svenska
hållningen  avseende  krigsmaterielexporten  kan
upprätthållas.
dels att utskottets hemställan under 16 bort ha
följande lydelse:
16. beträffande deltagande i det europeiska
försvarsindustrisamarbetet
att riksdagen med bifall till motion
1998/99:Fö8 yrkande 5 som sin
mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,

Särskilda yttranden

1. Utvecklingen på Balkan

Lars Ohly och Berit Jóhannesson (båda v) anför:

Företrädare  för  Vänsterpartiets  riksdagsgrupp
förklarade redan 1993 att situationen i Kosovo var
explosiv  och  ansåg  att  en  internationell
övervakningsstyrka  borde  sättas in i området.
Vänsterpartiet motsatte sig därefter regeringens
politik  att  arbeta för ett återinförande  av
kosovoalbanska  flyktingar  till  Jugoslavien.
Situationen försämrades därefter successivt.
Den 24 mars i år inledde Nato ett flygangrepp på
FRJ i syfte att värna de mänskliga rättigheterna i
Kosovo. Angreppen sattes i första hand in mot
Serbien, men även mot Montenegro och vissa delar av
Kosovo. Den jugoslaviska armén, specialpolisens och
paramilitära gruppers kränkningar av de mänskliga
rättigheterna mot den kosovoalbanska befolkningen
trappades i ett slag upp till en tidigare aldrig
skådad nivå. Från Natohåll förklarade man att man
var överraskad över med vilken intensitet detta
skedde samtidigt som man  länge känt till att
Milosevic och hans regering sedan läge planerat det
som inträffade i Kosovo. Samtidigt var Nato berett
på den massflykt som följde på de jugoslaviska
övergreppen. Försvarsalliansen Natos angrepp  på
Jugoslavien gav Milosevic en förevändning för att
sätta sina planer i verket samtidigt som Nato inte
insett effekterna av ett angrepp på Jugoslavien
skulle medföra. Kosovoalbanerna lämnades utan skydd
och som flyktingar har de mötts av oförberedda
hjälp- och biståndsorganisationer.
Vänsterpartiet förhåller sig starkt kritiskt till
Natos agerande, vilket  uppenbarligen allvarligt
bidragit till att försämra situationen på Balkan.
Natos ingripande var inte sanktionerat av Förenta
Nationerna. Det har dessutom varit illa planerat,
illa genomfört  och utan någon tanke på vilka
konsekvenser ingripandet skulle leda till. Man har
skadat FN:s auktoritet och skadat det politiska
klimat av öppenhet och respekt som börjat utvecklas
efter det kalla krigets slut.
Vänsterpartiet har inget att invända  mot att
regeringen klargör sin avsikt att medverka i en
fredsfrämjande styrka i Kosovo, men vi anser det
vara klart olämpligt att denna avsiktsförklaring,
även om den är preliminär och icke-bindande, lämnas
till Nato. Det finns andra internationella organ som
det är viktigare att vända sig till. Vänsterpartiet
anser att ett svenskt deltagande i en fredsfrämjande
styrka måste ske på FN:s uppdrag. På denna punkt är
Väsnterpartiet överens med utskottsmajoriteten.

Vidare anser Vänsterpartiet att det på
nuvarande stadium är olämpligt att
fastställa något tak för hur många
kosovoalbanska flyktingar som Sverige skall
ta emot.


2. De senaste årens säkerhetspolitiska
utveckling

Åke Carnerö och Jan Erik Ågren (båda kd) anför:

När det gäller utskottets överväganden i 4.2.4 vad
gäller de senaste årens utveckling i omvärlden och
dess betydelse för Europas och Sveriges säkerhet
vill Kristdemokraterna betona följande:
Efter det kalla krigets slut har vi en annorlunda
hotbild, och flera olika säkerhetsstrukturer har
tillkommit  i Europa med  inriktning  på  ökat
samarbete.  Förutsättningarna   för   Sveriges
säkerhetspolitik är därmed annorlunda än under det
kalla krigets epok. Vi måste därför finna de bästa
lösningarna för att behålla vår fred och frihet och
för att kunna möta morgondagens utmaningar utan
gårdagens låsningar. Vårt medlemskap i EU, samarbete
med Nato i SFOR och PFF och observatörskap i VEU har
ökat   förutsättningarna   för   en   aktiv
säkerhetspolitik. Därigenom har Sverige en historisk
möjlighet att delta i arbetet med att skapa ett enat
Europa  präglat  av integration, samarbete  och
gemensam säkerhet. Genom att Polen, Tjeckien och
Ungern från den 12 mars 1999 är medlemmar i Nato
har den gamla uppdelningen av Europa mellan Nato och
den forna Warszawapakten upphört. Nato omger nu
Sverige från Kolahalvön till Kaliningrad, och Polens
medlemskap   i  Nato  höjer  säkerheten  i
Östersjöregionen.
Det  är  därför  viktigt  att  Sverige  har
handlingsfrihet att i takt med förändringar  i
omvärlden kunna utveckla sitt deltagande i det
europeiska säkerhetspolitiska samarbetet. För att
Sverige  inte  skall  hamna  i  ett  sämre
säkerhetspolitiskt  läge  när  det  europeiska
säkerhetsmönstret förändras är det viktigt att vi är
med i de olika forum som finns för att kunna påverka
utvecklingen och därigenom tydliggöra vår vilja att
ta aktivt ansvar för Europas säkerhet. Målsättningen
bör vara att Sverige är öppet för medlemskap i alla
de  säkerhetsorganisationer som finns i Europa.
Svensk säkerhetspolitik skall inte låsas fast vid en
linje i den nya och svårförutsägbara situation som
råder. Om vi i framtiden skulle ställas inför hot om
väpnat angrepp  måste  vi vara beredda att ta
konsekvenserna av den djupa samverkan som vi har med
de fredsbevarande krafterna i Europa så att vi är
med där besluten fattas.
Ett öppet och nära samarbete med Nato har blivit en
naturlig del av svensk säkerhetspolitik. Nato är en
viktig   del   av   Europas   framväxande
säkerhetsarkitektur och bidrar till stabilitet och
säkerhet.  En utveckling där Litauen, Lettland,
Estland och kanske Finland blir Natomedlemmar är
sannolik. Sverige kan inte stå likgiltigt inför en
utveckling som säkrar de baltiska ländernas frihet
och självständighet. Eftersom vi själva värdesätter
frihet och demokrati, bör vi också vara beredda att
försvara de principer om frihet, demokrati och
mänskliga rättigheter som utgör själva grunden för
ett fredligt Europa.
Svenskt medlemskap i Nato är för närvarande inte
aktuellt men det avtalade samarbetet mellan Nato och
Ryssland (PJC), Natoutvidgningen österut med Polen,
Tjeckien och Ungern och PFF-samarbetet gör att vi
måste vara beredda att förutsättningslöst pröva vår
egen relation till Nato.
EU är av fundamental betydelse för säkerhet och
stabilitet i Europa och Sveriges medlemskap ger
ökade möjligheter att verka för ett Europa präglat
av  öppenhet,  demokrati och gemensam säkerhet.
Sverige har ett intresse av att de hot, risker och
påfrestningar  som  ryms  inom  det  vidgade
säkerhetsbegreppet kan hanteras gemensamt med andra
länder i vårt närområde samt inom EU. Även om EU
saknar förpliktelser om rent militär hjälp är det
självklart  att medlemsländerna  inte  kan  stå
likgiltiga om något annat medlemsland utsätts för
våld eller hot om våld. Detta innebär att vårt
medlemskap i EU i sig utgör en säkerhetspolitisk
nettofördel.
Säkerheten i Sveriges närområde spelar en central
roll i utformningen av vår säkerhetspolitik. Österut
kvarstår en politisk osäkerhet och därmed ett hot
mot säkerheten. Genom ett starkt samarbete med våra
grannländer i Östersjöregionen kan vi bidra till att
förbättra hotbilden och förebygga konflikter. De
baltiska ländernas försvarsförmåga kan stärkas och
utvecklas genom fortsatt stöd till deras uppbyggnad
av totalförsvar och andra säkerhetsfunktioner. De
bör även stödjas i sin strävan att bli medlemmar i
EU,  vilket  är  ett viktigt säkerhetspolitiskt
intresse för Sverige.

3. Svenskt observatörskap i VEU (mom. 5)

Lars Ohly och Berit Jóhannesson (båda v) anför:

Vänsterpartiet anser  att  utvecklingen  av den
gemensamma utrikes- och försvarspolitiken inom EU är
mycket oroande. Vi anser att Sverige måste arbeta
mot de krafter, bland annat företrädda av EU-
kommissionens nya ordförande  Romano Prodi, som
arbetar för ett Europas förenta stater med ett
gemensamt försvar. Det är av avgörande betydelse för
den svenska alliansfrihetens upprätthållande att
försvars- och säkerhetspolitikens grunddrag bestäms
på nationell nivå. Däremot är Vänsterpartiet i
dagsläget inte berett att biträda förslag om att
Sverige skall lämna sin observatörsplats i VEU.
Denna bör användas till att få insyn som gör det
möjligt  att nära följa utvecklingen  av  EU:s
försvars- och säkerhetspolitik.

4. Nato, PFF, OSSE och FN

Lars Ohly och Berit Jóhannesson (båda v) anför:

Vänsterpartiet har i tidigare motioner angående PFF
påtalat risken med  att  i  längden  låta  en
militärallians med starkt beroende av USA:s ledning
och  militära resurser  dominera  fredsfrämjande
operationer. Vi har svårt att i dag se att PFF har
spelat någon positiv  roll när det gäller att
stabilisera läget i Europa.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att hävda
den svenska neutralitetspolitiken och det är mycket
viktigt  att  Sverige hålls utanför Nato.  Vår
tradition  av  neutralitet  innebär  en  rad
förpliktelser  som  gör  Sverige lämpat som en
fredsbevarande kraft. Ett framtida medlemskap i Nato
skulle knyta vårt land fastare till Nato och vi
skulle som medlemmar bli tvingade att bistå en annan
Natostat om dess intressen hotades. Vi anser att
fredsskapande, fredsbevarande och fredsframtvingande
åtgärder skall ske på OSSE:s eller FN:s uppdrag och
under dessa organisationers ledning. De åtgärder som
nu  görs  för  att  öka genomskinligheten  och
förtroendet mellan stater kan ske inom OSSE:s ram.
Denna organisation bör ges ett utökat mandat och
tilldelas mer resurser på bekostnad av satsningar på
deltagande i PFF.