Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2017

Beslut

Skrivelse om politik för internationell krishantering har granskats (UU8)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering.

Skrivelsen handlar om vilken inriktning Sverige har vad gäller internationell civil och militär krishantering, och vad Sverige har för engagemang, ambition och aktörsroll inom samma område.

Regeringen konstaterar bland annat att vi lever i en oroligare värld, med ett ökande antal konflikter som har en mer direkt påverkan på Sverige än tidigare. I skrivelsen redogörs i tolv punkter hur regeringen ska verka för hur verksamheten kring internationell civil och militär krishantering ska bedrivas.

Riksdagen håller med regeringen om att multilateralt samarbete är av stor vikt då inget land ensamt kan hantera utmaningar mot den gemensamma säkerheten. Riksdagen anser liksom regeringen att Sverige bör fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i civila och militära internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelse läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer 12
Betänkande 2017/18:UU8

Alla beredningar i utskottet

2017-10-26, 2017-10-19, 2017-09-21

Skrivelse om politik för internationell krishantering har granskats (UU8)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering.

Skrivelsen handlar om vilken inriktning Sverige har vad gäller internationell civil och militär krishantering, och vad Sverige har för engagemang, ambition och aktörsroll inom samma område.

Regeringen konstaterar bland annat att vi lever i en oroligare värld, med ett ökande antal konflikter som har en mer direkt påverkan på Sverige än tidigare. I skrivelsen redogörs i tolv punkter hur regeringen ska verka för hur verksamheten kring internationell civil och militär krishantering ska bedrivas.

Utrikesutskottet håller med regeringen om att multilateralt samarbete är av stor vikt då inget land ensamt kan hantera utmaningar mot den gemensamma säkerheten. Utskottet anser liksom regeringen att Sverige bör fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i civila och militära internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE.

Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna, det vill säga att ärendet avslutas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-15
Debatt i kammaren: 2017-11-16
4

Beslut

Beslut: 2017-11-16
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Deltagande i civila och militära insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12,

2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 8,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 17,

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 29,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 18,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 15 och 16,

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 2, 3 och 10,

2017/18:293 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 47,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 19,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 11, 39 och 40,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 11 och

2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

2. Samarbete med FN, EU och Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20,

2017/18:293 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 3,

2017/18:323 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:354 av Karin Enström m.fl. (M),

2017/18:355 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1-3,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12 och

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 5 (M, C, L, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 70 0 13
SD 0 0 40 6
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 2 2
Totalt 132 115 42 60


3. Kvinnors roll i konflikthantering och skydd av civila i konflikter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 18 och 19,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 17, 19, 20 och 22,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 18,

2017/18:228 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 8,

2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 3-5, 7 och 9-11,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 14 och

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

4. Psykologiskt försvar och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:355 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

5. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:196 till handlingarna.

6. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2198 av Hans Hoff (S),

2016/17:94 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:899 av Hans Hoff (S),

2016/17:2870 av Lawen Redar (S),

2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD),

2017/18:784 av Lawen Redar (S) och

2017/18:936 av Hans Hoff (S).