Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Utrikesutskottets bet 2017/18:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2017

Beslut

Ändrade regler för Sveriges sjöterritorium och gränser i havet (UU7)

De svenska lagar som gäller Sveriges sjöterritorium och gränser i havet ska moderniseras. Ett antal regler samlas i en lag som anger Sveriges gränser till havs med geografiska koordinater som har beräknats enligt internationella överenskommelser och med den senaste tekniken. Sveriges officiella gränser i havet ska kunna redovisas digitalt och på ett enhetligt sätt. Det ska underlätta arbetet för bland annat Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Det införs även en angränsande zon runt Sveriges kust i anslutning till Sveriges territorium. I zonen får Sverige utöva den kontroll som behövs för att förhindra och bestraffa överträdelser som skett på svenskt territorium och som gäller tullar, skatter, inresor eller hälsofrågor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med mindre ändringar. Riksdagen sa samtidigt nej till en motion från den allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2016/17:215 punkterna 2-10. Delvis bifall 2016/15:215 punkt 1. Avslag på motion 2016/17:3097.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
bet 2017/18:UU7

Alla beredningar i utskottet

2017-10-26, 2017-10-19

Ändrade regler för Sveriges sjöterritorium och gränser i havet (UU7)

De svenska lagar som gäller Sveriges sjöterritorium och gränser i havet ska moderniseras. Ett antal regler samlas i en lag som anger Sveriges gränser till havs med geografiska koordinater som har beräknats enligt internationella överenskommelser och med den senaste tekniken. Sveriges officiella gränser i havet ska kunna redovisas digitalt och på ett enhetligt sätt. Det ska underlätta arbetet för bland annat Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Det införs även en angränsande zon runt Sveriges kust i anslutning till Sveriges territorium. I zonen får Sverige utöva den kontroll som behövs för att förhindra och bestraffa överträdelser som skett på svenskt territorium och som gäller tullar, skatter, inresor eller hälsofrågor.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med mindre ändringar. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion från den allmänna motionstiden 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-15
Debatt i kammaren: 2017-11-16
4

Beslut

Beslut: 2017-11-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med de ändringarna 
- att orden "i havet" ska införas i första paragrafens sista mening efter ordet "gräns" samt i ingressen till lagens bilaga 1 första meningen efter ordet "gräns",
- att orden "dock med undantag av punkterna vid ön Märket, för vilka det inte finns något avtal med annan stat" ska införas i ingressen till lagens bilaga 3 fjärde stycket efter uttrycket "(KP)",
2. lag om Sveriges angränsande zon,
3. lag om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
5. lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning,
6. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
7. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
9. lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation,
10. lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:215 punkterna 2-10, bifaller delvis proposition 2016/17:215 punkt 1 och avslår motion

2016/17:3097 av Allan Widman och Maria Weimer (båda L).