Teracom AB - garanti och omstrukturering

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2002

Beslut

Kreditgaranti till Teracom AB (KrU7)

Regeringen fick befogenhet att ge Teracom AB en kreditgaranti på högst 2 miljarder kronor mot bakgrund av att bolaget behöver en tillfällig ekonomisk förstärkning. Garantin ska gälla t.o.m. den 31 december 2002, dvs. två månader längre än vad regeringen föreslagit. Detta bl.a. med hänvisning till att riksdagen på grund av kommande riksdagsval inte bedöms hinna behandla ett eventuellt regeringsförslag om förlängning av garantitiden. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av Teracoms finansiella ställning och långsiktiga finansieringsbehov.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-02-05
Justering: 2002-02-07
Trycklov: 2002-02-12
Reservationer 6
Betänkande 2001/02:KRU7

Alla beredningar i utskottet

2002-02-05, 2002-01-29, 2002-01-24

Kreditgaranti till Teracom AB (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen befogenhet att ge Teracom AB en kreditgaranti på högst 2 miljarder kronor mot bakgrund av att bolaget behöver en tillfällig ekonomisk förstärkning. Garantin ska gälla t.o.m. den 31 december 2002, dvs. två månader längre än vad regeringen föreslagit. Detta bl.a. med hänvisning till att riksdagen på grund av kommande riksdagsval inte bedöms hinna behandla ett eventuellt regeringsförslag om förlängning av garantitiden. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av Teracoms finansiella ställning och långsiktiga finansieringsbehov.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-20
4

Beslut

Beslut: 2002-02-20
8 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försäljning av Teracoms dotterbolag Boxer och Senda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr4 yrkande 2 och 2001/02:Kr220 yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m07407
c17001
fp13102
kd37005
v38005
mp13003
-0000
Totalt24076033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beslut om privatisering av Teracom AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr3 yrkande 3, 2001/02:Kr4 yrkande 4, 2001/02:Kr5, 2001/02:Kr220 yrkande 1 i denna del och 2001/02:K243 yrkande 18.

Reservation 2 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123008
m07407
c17001
fp01402
kd39003
v38005
mp14002
-0000
Totalt23189029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr3 yrkande 1, 2001/02:Kr4 yrkande 1 och 2001/02:Kr6 yrkande 1.

Reservation 3 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123008
m07308
c17001
fp01402
kd39003
v38005
mp11023
-0101
Totalt22888231

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utfärdande av en kreditgaranti till Teracom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att, i enlighet med vad utskottet anfört, mot en riskavspeglande avgift som inkluderar statens administrativa kostnader utfärda en kreditgaranti till Teracom AB intill ett belopp om 2 000 000 000 kronor med en löptid t.o.m. den 31 december 2002. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:76.

5. Redovisning av Teracoms långsiktiga finansieringsbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en redovisning av Teracoms långsiktiga finansieringsbehov. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2001/02:Kr6 yrkande 2 i denna del och avslår motion 2001/02:Kr7.

Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123008
m69039
c17001
fp13003
kd03903
v38005
mp13003
-1001
Totalt27439333

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Risker förknippade med EU:s statsstödsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr6 yrkande 2 i denna del.

7. Finansiering av den digitala sändningsverksamheten och avkodningsboxarna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr3 yrkande 2.

Reservation 5 (m, fp)

8. Departementstillhörighet för Teracom AB

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr4 yrkande 3.

Reservation 6 (m)