Terrorism

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Uppmaningar till regeringen om arbetet mot terrorism (JuU32)

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om arbetet mot terrorism:

  • Regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen. Översynen ska göras för att säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig utsträckning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem och för att öka myndigheters möjligheter att utbyta information för att förebygga och förhindra brott.
  • Regeringen bör ta fram nationella riktlinjer för att hantera så kallade återvändare samt säkerställa att återvändare kan kallas till förhör.

Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om arbetet mot terrorism. Förslagen handlar bland annat om skärpta straff för terroristbrott, offentlig uppmaning till och utbildning för terrorism, finansiering av terrorism och resa i terrorismsyfte samt frågor om återvändare och om samverkan mot terrorism.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen för att dels säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig omfattning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem, att öka möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förebygga och förhindra brott dels att ta fram nationella riktlinjer för att hantera s.k. återvändare och att säkerställa att återvändare kan kallas till förhör. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-01-23, 2020-02-13

Uppmaningar till regeringen om arbetet mot terrorism (JuU32)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om arbetet mot terrorism:

  • Regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen. Översynen ska göras för att säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig utsträckning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem och för att öka myndigheters möjligheter att utbyta information för att förebygga och förhindra brott.
  • Regeringen bör ta fram nationella riktlinjer för att hantera så kallade återvändare samt säkerställa att återvändare kan kallas till förhör.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om arbetet mot terrorism. Förslagen handlar bland annat om skärpta straff för terroristbrott, offentlig uppmaning till och utbildning för terrorism, finansiering av terrorism och resa i terrorismsyfte samt frågor om återvändare och om samverkan mot terrorism.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.