Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Nej till att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft (MJU28)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att kommuner ska ta ställning för eller emot vindkraftsanläggningar i ett tidigare skede och utifrån ett annat underlag än vad som sker i dag.

Regeringen har lämnat förslag om att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft, det så kallade kommunala vetot. Enligt förslaget ska en kommun på begäran av en projektör ta ställning till om den medger eller motsätter sig att ett visst mark- eller vattenområde tas i anspråk för den aktuella vindkraftsanläggningen. En begäran om ställningstagande ska innehålla en karta som utvisar aktuellt mark- eller vattenområde samt uppgifter om det högsta antalet vindkraftverk och deras högsta höjd.

Riksdagen menar att det underlag som kommunerna enligt förslaget ska ta ställning till är alltför begränsat. Riksdagen anser också att villkoren för hur lokal kompensation för vindkraftsetableringar ska utformas måste klargöras först, om acceptansen för vindkraft ska öka. Mot bakgrund av detta sa riksdagen nej till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:4647, 2021/22:4657 yrkande 1, 2021/22:4661 yrkande 1, 2021/22:4664 och 2021/22:4665 att riksdagen avslår regeringens förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-06-02

Nej till att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft (MJU28)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att kommuner ska ta ställning för eller emot vindkraftsanläggningar i ett tidigare skede och utifrån ett annat underlag än vad som sker i dag.

Regeringen har lämnat förslag om att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft, det så kallade kommunala vetot. Enligt förslaget ska en kommun på begäran av en projektör ta ställning till om den medger eller motsätter sig att ett visst mark- eller vattenområde tas i anspråk för den aktuella vindkraftsanläggningen. En begäran om ställningstagande ska innehålla en karta som utvisar aktuellt mark- eller vattenområde samt uppgifter om det högsta antalet vindkraftverk och deras högsta höjd.

Miljö- och jordbruksutskottet menar att det underlag som kommunerna enligt förslaget ska ta ställning till är alltför begränsat. Utskottet anser också att villkoren för hur lokal kompensation för vindkraftsetableringar ska utformas måste klargöras först, om acceptansen för vindkraft ska öka. Mot bakgrund av detta föreslår utskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.