Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (prop.2001/02:100)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (FiU21)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002. Anvisade medel ökar med 6 451 miljoner kronor netto. Bland de största posterna kan nämnas följande: Eftersom sjukfrånvaron fortsätter att öka höjs anslaget för sjukpenning och rehabilitering med 2 500 miljoner kronor. Till följd av ett fortsatt högt antal konkurser ökas bidraget till lönegarantiersättning med 970 miljoner kronor. För att inte handläggningstider och väntetider i Migrationsverkets mottagandesystem ska öka höjs flera anslag inom politikområdet Migrationspolitik med sammanlagt 680 miljoner kronor. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i arbetet med nästa års statsbudget bör uppmärksamma huruvida storleken på anslaget för ersättningar för viltskador motsvarar de faktiska förhållandena.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2002-05-14, 2002-05-16, 2002-05-21

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002. Enligt förslaget ökar anvisade medel med 6 451 miljoner kronor netto. Bland de största posterna kan nämnas följande: Eftersom sjukfrånvaron fortsätter att öka höjs anslaget för sjukpenning och rehabilitering med 2 500 miljoner kronor. Till följd av ett fortsatt högt antal konkurser ökas bidraget till lönegarantiersättning med 970 miljoner kronor. För att inte handläggningstider och väntetider i Migrationsverkets mottagandesystem ska öka höjs flera anslag inom politikområdet Migrationspolitik med sammanlagt 680 miljoner kronor. Vidare föreslår utskottet, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i arbetet med nästa års statsbudget bör uppmärksamma huruvida storleken på anslaget för ersättningar för viltskador motsvarar de faktiska förhållandena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.