Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (prop.2001/02:100)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (FiU21)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002. Anvisade medel ökar med 6 451 miljoner kronor netto. Bland de största posterna kan nämnas följande: Eftersom sjukfrånvaron fortsätter att öka höjs anslaget för sjukpenning och rehabilitering med 2 500 miljoner kronor. Till följd av ett fortsatt högt antal konkurser ökas bidraget till lönegarantiersättning med 970 miljoner kronor. För att inte handläggningstider och väntetider i Migrationsverkets mottagandesystem ska öka höjs flera anslag inom politikområdet Migrationspolitik med sammanlagt 680 miljoner kronor. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i arbetet med nästa års statsbudget bör uppmärksamma huruvida storleken på anslaget för ersättningar för viltskador motsvarar de faktiska förhållandena.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-21
Justering: 2002-05-30
Trycklov: 2002-06-03
Reservationer 16
Betänkande 2001/02:FIU21

Alla beredningar i utskottet

2002-05-21, 2002-05-16, 2002-05-14

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002. Enligt förslaget ökar anvisade medel med 6 451 miljoner kronor netto. Bland de största posterna kan nämnas följande: Eftersom sjukfrånvaron fortsätter att öka höjs anslaget för sjukpenning och rehabilitering med 2 500 miljoner kronor. Till följd av ett fortsatt högt antal konkurser ökas bidraget till lönegarantiersättning med 970 miljoner kronor. För att inte handläggningstider och väntetider i Migrationsverkets mottagandesystem ska öka höjs flera anslag inom politikområdet Migrationspolitik med sammanlagt 680 miljoner kronor. Vidare föreslår utskottet, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i arbetet med nästa års statsbudget bör uppmärksamma huruvida storleken på anslaget för ersättningar för viltskador motsvarar de faktiska förhållandena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-12
4

Beslut

Beslut: 2002-06-12
25 förslagspunkter, 19 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beräkningsunderlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 1.

Reservation 1 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m07209
c13005
fp13012
kd04002
v37006
mp16000
-0101
Totalt196113139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Statens fastighetsverk - förvärvande av fastighet samt ny investeringsplan

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten förvärvar fastigheten Proserpina 4 i Stockholms kommun och godkänner en ny investeringsplan för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 5 samt avslår motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 2 (m)

3. Vidgat uppdrag för Vasallen AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att det bolag som har i uppgift att utveckla försvarsfastigheter även skall få förvärva och utveckla kommunala bostadsfastigheter i enlighet med vad regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 6 samt avslår motionerna 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkande 4 samt 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 4.

Reservation 3 (m, fp, kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m07209
c00135
fp01402
kd04002
v37006
mp16000
-0101
Totalt1701271339

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Civilt försvar (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget 6:21 Civilt försvar, besluta om avtal och beställningar avseende beredskapsåtgärder och andra åtgärder som syftar till att motstå svåra påfrestningar på samhället i fred, vilka inklusive tidiga gjorda åtaganden medför utgifter på högst 445 000 000 kr efter 2002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 7. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

5. Biståndsverksamhet (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet, göra utfästelser och åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 26 148 000 000 kr efter 2002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 8.

6. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 9:2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier, ställa ut garantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till ett belopp om högst 950 000 000 kr. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 9. Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

7. Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar uppförda ramanslaget 12:7 Från EU- budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kr under 2003. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 10. Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

8. Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (förskottsutbetalningar)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att från det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda ramanslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 11. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

9. Kreditgarantier för bostadsföretag i samband med obeståndshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002 till ett belopp om högst 500 000 000 kr ställa ut kreditgarantier för bostadsföretag i samband med obeståndshantering i enlighet med vad regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 12.

10. Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (bemyndigande) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda ramanslaget 31:7 Investeringsbidrag för a

Utskottets förslag:

Reservation 5 (m)

11. Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder (bemyndigande)

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda ramanslaget 31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 500 000 000 kr under 2003-2006. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 14 samt avslår motionerna 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkande 5, 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 9 samt 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 3.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

12. Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002 vidta de åtgärder i fråga om omstrukturering av kommunala bostadsföretag som regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 15 samt avslår motionerna 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkande 6, 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 11-13, 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkandena 11-13 samt 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 4 (i denna del).

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)
Reservation 10 (fp)

13. Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (förskottsutbetalningar)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att från det under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling uppförda ramanslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 16. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

14. Lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 4 samt avslår motionerna 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8 samt 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 2.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)

15. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 110 000 000 kr under 2003, högst 90 000 000 kr under 2004, högst 75 000 000 kr under 2005, högst 45 000 000 kr under 2006 och högst 40 000 000 kr under 2007. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 17. Utgiftsområde 21 Energipolitik

16. Åtgärder för effektivare energianvändning (anslagsvillkor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energipolitik uppförda ramanslaget 35:4 Åtgärder för effektivare energianvändning. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 19. Utgiftsområde 22 Kommunikationer

17. Kreditgaranti för Green Cargo AB:s åtagande gentemot Nordisk Renting AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att låta Riksgäldskontoret ställa ut en kreditgaranti på högst 170 000 000 kr för Green Cargo AB:s åtagande gentemot Nordisk Renting AB. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 20.

18. Luftfartsverkets finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2002 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 21.

19. Rikstrafiken: Trafikupphandling (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:13 Rikstrafiken: Trafikupphandling, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 700 000 000 kr under 2003-2008. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 22. Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

20. Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 12 100 000 kr efter 2002, varav 8 200 000 kr under 2003 och 3 900 000 kr under 2004. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 23.

21. Ersättning för viltskador (motionsförslag)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om anslaget 42:6 Ersättningar för viltskador m.m. under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2001/02:Fi43 av Carl G Nilsson (m).

22. Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (förskottsutbetalningar)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att från det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:10 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 24.

23. Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (förskottsutbetalningar)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att från det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 25. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

24. Bidrag för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (anslagsvillkor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner uppförda reservationsanslaget 91:2 Bidrag för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 26. Ramar för utgiftsområden samt anslag

25. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 27 samt avslår motionerna 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkandena 7 och 8, 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 5-7, 9, 10 och 14, 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkandena 5-8, 14, 15, 17 och 18 samt 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkandena 1, 2, 4 (i denna del), 5 och 6.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (fp)
Reservation 16 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m00729
c00135
fp00142
kd04002
v37006
mp16000
-0011
Totalt1704010039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag