Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003(prop. 2002/03:100)

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Förlängd sjuklöneperiod tungt inslag i vårens tilläggsbudget (FiU21)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändrade utgiftsramar samt ändrade och nya anslag i tilläggsbudgeten för 2003, förutom på en punkt som gäller bostadsbidrag. Nya beräkningar visar att regeringens förslag till regeländringar om bostadsbidrag inledningsvis inte ger de besparingar som regeringen tänkt sig. Riksdagen avslog därför regeringens förslag på denna punkt. Riksdagen godkände en förlängd sjuklöneperiod. Det innebär att arbetsgivarna ska betala ut sjuklön i 21 dagar i stället för som hittills i 14 dagar. Samtidigt införs ett högkostnadsskydd för arbetsgivare med få anställda. Sjukpenningen för arbetslösa ska vidare inte få överstiga den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen beslutade om en annan lösning än den regeringen föreslagit. Maximalt utbetalas 521 kronor per dag från och med den 1 juli 2003. Riksdagen godkände också regeringens förslag att förbättra kapitalstrukturen i statliga företag. Samtidigt gjordes ett tillkännagivande till regeringen om att riksdagen i varje enskilt fall ska besluta om finansiella omstruktureringar inom de statliga bolagen. Riksdagens roll i dessa frågor förtydligas jämfört med regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på proposition 2002/03:100 punkt 16. Delvis bifall på punkterna 10, 11, 37 och 40. Bifall på punkterna 9, 12-15, 17-36, 38, 39, 41 och 42. Avslag på förslag 2002/03:RR13 samt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-05-08, 2003-05-15, 2003-05-20

Förlängd sjuklöneperiod tungt inslag i vårens tilläggsbudget (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrade utgiftsramar samt ändrade och nya anslag i tilläggsbudgeten för 2003, förutom på en punkt som gäller bostadsbidrag. Nya beräkningar visar att regeringens förslag till regeländringar om bostadsbidrag inledningsvis inte ger de besparingar som regeringen tänkt sig. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag på denna punkt. Riksdagen föreslås godkänna en förlängd sjuklöneperiod. Det innebär att arbetsgivarna ska betala ut sjuklön i 21 dagar i stället för som hittills i 14 dagar. Samtidigt föreslås att det införs ett högkostnadsskydd för arbetsgivare med få anställda. Sjukpenningen för arbetslösa ska vidare inte få överstiga den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. Här föreslår finansutskottet att riksdagen beslutar om en annan lösning än den regeringen föreslagit. Maximalt utbetalas 521 kronor per dag från och med den 1 juli 2003. Riksdagen föreslås också godkänna regeringens förslag att förbättra kapitalstrukturen i statliga företag. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att riksdagen i varje enskilt fall ska besluta om finansiella omstruktureringar inom de statliga bolagen. Riksdagens roll i dessa frågor förtydligas jämfört med regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.