Finansutskottets betänkande
2000/01:FIU27

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001 (prop. 2000/01:100)


Innehåll

2000/01
FiU27
Sammanfattning


I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens  förslag om tilläggsbudget
till statsbudget för budgetåret 2001,
m.m.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag om tilläggsbudget 1 för 2001.
Förslaget innebär ökningar av anslagen
till  brutto 5 791 miljoner  kronor.
Minskningarna av 2001 års anslag uppgår
till totalt 3 335 miljoner kronor. Detta
innebär således att anvisade medel ökar
med 2 456 miljoner kronor netto. Efter de
föreslagna    åtgärderna    uppgår
budgeteringsmarginalen till 3,2 miljarder
kronor för år 2001.
Utöver ändrade belopp för vissa anslag
tillstyrker utskottet även regeringens
förslag om vissa ändrade anslagsvillkor
samt  vissa bemyndiganden, m.m. Detta
innebär bl.a. att utskottet tillstyrker
regeringens förslag om ändrade regler för
presstödet.  Ändringarna  innebär  att
driftstöd och distributionsstöd  ökas.
Utskottet tillstyrker också regeringens
förslag om ett nytt investeringsbidrag
för nybyggnad av hyresbostäder.
Utskottet  tillstyrker att regeringen
får vidta vissa åtgärder för att skydda
Svedabs kapital. Bemyndigandet möjliggör
för regeringen att låta Banverket och
Vägverket oåterkalleligen förbinda sig
att vid behov lämna aktieägartillskott
till Svedabs egna kapital i form av
betalningsutfästelser. Utskottet föreslår
dock att regeringen skall lämna årlig
redovisning till riksdagen samt att en
kontrollstation upprättas om fem år för
att kontrollera om utvecklingen följer
planeringen.
Utskottet  tillstyrker att  riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse
av  en  förvaltningsuppgift  till  en
övervakningskommitté  m.m.  med  den
ändringen att författningen träder  i
kraft den 31 juli 2001. Utskottet bedömer
att  bestämmelserna i 10 kap.  5  §
regeringsformen  är  tillämpliga  och
föreslår att lagen antas genom beslut med
kvalificerad   majoritet.   Utskottet
tillstyrker vidare att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:506) om överlåtelse av en
förvaltningsuppgift    till    en
övervakningskommitté  m.m  med  den
ändringen att den bör träda i kraft den 1
augusti 2001.
Till  betänkandet  har  fogats  11
reservationer och 3 särskilda yttranden.

Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning
I den ekonomiska vårpropositionen (prop.
2000/01:100, punkterna 11-37, avsnitt 8)
föreslår  regeringen  ändringar  på
tilläggsbudget.
Med  anledning  av  förslagen  om
tilläggsbudget har 12 motioner väckts.
Regeringens förslag och motionsförslagen
återges i bilaga 1.
Finansutskottet  har  berett  berörda
utskott tillfälle att yttra sig över de
förslag i propositionen jämte motioner
som rör respektive utskotts område.
De  lagförslag som regeringen lägger
fram i propositionen återges i bilaga 2.
En sammanställning av regeringens och
partiernas förslag till ändrade och nya
anslag på tilläggsbudget 2001 finns i
bilaga 3.
Yttranden har avlämnats från
- konstitutionsutskottet (2000/01:KU15y),
- skatteutskottet (2000/01:SkU6y),
- justitieutskottet (2000/01:JuU4y),
- utrikesutskottet (2000/01:UU4y)
- försvarsutskottet (2000/01:FöU5y)
-       socialförsäkringsutskottet
(2000/01:SfU6y   jämte   delar   av
2000/01:SfU5y),
-  socialutskottet  (protokollsutdrag
2000/01:36.4),
-  kulturutskottet  (protokollsutdrag
2000/01:25.3),
-  trafikutskottet (2000/01:TU2y jämte
delar av 2000/01:TU1y),
-   miljö-  och  jordbruksutskottet
(2000/01:MJU2y),
-  näringsutskottet  (protokollsutdrag
2000/01:25.3),
-         arbetsmarknadsutskottet
(protokollsutdrag 2000/01:25) och
- bostadsutskottet (2000/01:BoU6y).
Yttrandena återfinns i bilagorna 4-18.
Utbildningsutskottet har beslutat att
inte avge något yttrande.

Propositionen

I  proposition 2000/01:100  2001  års
ekonomiska  vårproposition   föreslår
regeringen
såvitt  avser  tilläggsbudget  till
statsbudgeten för budgetåret 2001
11.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1996:506)  om  överlåtelse  av  en
förvaltningsuppgift    till    en
övervakningskommitté m.m. (avsnitt 3.2
och 8.1.17),
12.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1997:756)   om   tilldelning   av
spårkapacitet (avsnitt 3.3 och 8.1.20),
13. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  för budgetåret 2001 besluta  om
krediter för myndigheters räntekonton i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av 16
900 000 000 kronor (avsnitt 8.1),
14. att riksdagen bemyndigar regeringen
att för budgetåret 2001 besluta om lån i
Riksgäldskontoret för investeringar  i
anläggningstillgångar  som  används  i
statens verksamhet intill ett belopp av
20 300 000 000 kronor (avsnitt 8.1),
15.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna ändringen av reglerna  för
presstöd (avsnitt 8.1.1),
16.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna användningen av det  under
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning uppförda  ramanslaget
2:9 Bidrag till kapitalet i Europeiska
utvecklingsbanken (avsnitt 8.1.2),
17. att riksdagen bemyndigar regeringen
att överta aktierna i Vasallen AB genom
utdelning eller annat förfarande (avsnitt
8.1.2),
18. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  avveckla  Brisingen  Holding  AB
(avsnitt 8.1.2),
19. att riksdagen bemyndigar regeringen
att meddela föreskrifter om avgifter för
ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd
enligt  de  riktlinjer  som  föreslås
(avsnitt 8.1.5),
20.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna användningen av det  under
utgiftsområde 6 Totalförsvar  uppförda
ramanslaget 6:4 Funktionen Civil ledning
(avsnitt 8.1.6),
21. att riksdagen godkänner förslaget
till   ny   investeringsplan   för
Kustbevakningen för perioden 2001-2004
(avsnitt 8.1.6),
22. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under år 2001, såvitt avser det under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg uppförda ram- anslaget 16:3
Statsbidrag till vårdartjänst m.m., ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  innebär
utgifter på högst 90 000 000 kronor efter
år 2001 (avsnitt 8.1.9),
23. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2001, såvitt avser det under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg uppförda ramanslaget 17:1
Stimulansbidrag  och  åtgärder  inom
äldrepolitiken,   ingå   ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter  på
högst 60 000 000 kronor efter år 2001
(avsnitt 8.1.9),
24.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna  användningen av  medel  i
folkpensioneringsfonden (avsnitt 8.1.10),
25. att riksdagen godkänner regeringens
förslag i fråga om erbjudande av plats
inom aktivitetsgarantin (avsnitt 8.1.12),
26. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under år 2001, såvitt avser det under
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning   och   byggande
föreslagna  nya  ramanslaget  31:12
Investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder, besluta  om  stöd  som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
innebär utgifter på högst 1 300 000 000
kronor  under åren 2002-2004 (avsnitt
8.1.16),
27.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna användningen av det  under
utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling  uppförda ramanslaget  33:4
Ersättning   för   nedsättning   av
socialavgifter (avsnitt 8.1.17),
28. att riksdagen bemyndigar regeringen
att för 2001 ge Affärsverket svenska
kraftnät de finansiella befogenheter som
föreslås (avsnitt 8.1.19),
29.  att  riksdagen  godkänner  att
ansvaret     för    delfunktionen
Landsvägstransporter  i  det  civila
försvaret förs över från Överstyrelsen
för  civil  beredskap till  Vägverket
(8.1.20),
30.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna  användningen  av  den  av
riksdagen  fastställda  låneramen  för
Göteborgsöverenskommelsen    (avsnitt
8.1.19),
31. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  låta  Vägverket ta upp  lån  i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
100  000 000 kronor för att  inleda
utbyggnaden av väg E 6 del Hogdal-Nordby
(avsnitt 8.1.20),
32. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  vidta de åtgärder i  fråga  om
aktieägartillskott  till  Svensk-Danska
Broförbindelser  AB:s  (Svedab)  som
föreslås (avsnitt 8.1.20),
33.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna  användningen  av  den  av
riksdagen för år 2001 beslutade låneramen
i  Riksgäldskontoret  för  Banverkets
investeringar (avsnitt 8.1.20),
34.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna användningen av det  under
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar uppförda
ramanslaget 43:1 Statens jordbruksverk
och redovisningen av djurregisteravgifter
(avsnitt 8.1.21),
35.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna användningen av det  under
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar uppförda
ramanslaget 43:5 Arealersättningar och
djurbidrag m.m. (avsnitt 8.1.21),
36. att riksdagen bemyndigar regeringen
att   under  2001  ikläda  staten
betalningsansvar intill ett belopp av
högst  175  000 000 000 kronor  för
exportkreditgarantier (avsnitt 8.1.22),
37. att riksdagen för budgetåret 2001
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med specifikation i
tabell 2.1.

Följdmotioner

2000/01:Fi20 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):
27. Riksdagen avslår regeringens yrkande
15.
28. Riksdagen avslår regeringens yrkande
26.
29. Riksdagen tillkännager för regeringen
vad i motionen anförs om behovet av
ytterligare  25 miljoner  kronor  på
anslag 5:1 Utrikesförvaltningen  inom
utgiftsområde  5 för  att  bibehålla
ambassaderna i Tunis, Lima, Beirut och
vid Heliga stolen.
2000/01:Fi21 av Knut Billing m.fl. (m):
Riksdagen beslutar att investeringsbidrag
inte skall anvisas för nybyggnad  av
hyresrätter.
2000/01:Fi22 av Elisabeth Fleetwood m.fl.
(m):
Riksdagen avslår regeringens förslag att
föra över 400 000 kr från anslaget 30:1
Stöd till idrott till anslaget 30:4 Stöd
till friluftsorganisationer i enlighet
med vad som anförs i motionen.
2000/01:Fi23 av Margit Gennser m.fl. (m):
1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening att Migrationsverket bör
tillföras  ytterligare  25  miljoner
kronor för återstoden av innevarande år
i  enlighet med vad som  anförs  i
motionen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening att Utlänningsnämnden
bör tillföras ytterligare 2,5 miljoner
kronor för återstoden av innevarande år
i  enlighet med vad som  anförs  i
motionen.
2000/01:Fi24 av Bo Lundgren m.fl. (m):
1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet     av     ytterligare
utbildningsplatser         inom
polisutbildningen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
vad i motionen anförs om behovet av
förstärkning   av   anslaget   4:1
Polisorganisationen med 250  miljoner
kronor utöver regeringens förslag till
tilläggsbudget.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av civil personal till polisen.
2000/01:Fi25 av Tom Heyman och Lars
Björkman (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen vad
i motionen anförs om att inte utvidga
sjöfartsstödet.
2000/01:Fi27 av Lennart Hedquist (m):
1. Riksdagen avslår regeringens förslag
om investeringsbidrag till nybyggnad av
hyresbostäder.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
förutsättningar för nyproduktionen av
hyresbostäder.
2000/01:Fi28 av Per Unckel m.fl. (m):
Riksdagen avslår regeringens förslag till
tilläggsbudget avseende anslaget  27:2
Presstöd i enlighet med vad som anförs i
motionen.
2000/01:Fi29 av Mats Odell m.fl. (kd):
1. Riksdagen avslår regeringens förslag
att ändra stödbeloppen för driftsstöd
med 12 % inom anslaget 27:2 Presstöd.
2. Riksdagen avslår regeringens förslag
att  låta medel inom anslaget  33:4
Nedsättning av socialavgifter användas
för  att genomföra program för  att
främja   användningen  av   modern
informationsteknik.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
införande   av   det   utvidgade
sjöfartsstödet senast den 1 september
2001.
2000/01:Fi30 av Per-Richard Molén m.fl.
(m):
1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
omfördelningen av medel mellan anslaget
36:2  Vägverket:  Administration  och
anslaget  36:4 Vägverket: Väghållning
och statsbidrag.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att vägavgifterna över Svinesundsbron
skall betalas av alla trafikanter.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att beräkningarna kring avgifterna över
Svinesundsbron bör presenteras.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
bristerna  i konstruktionen  av  det
mellanstatliga Öresundsbrobolaget.
2000/01:Fi31 av Henrik Landerholm m.fl.
(m):
1. Riksdagen beslutar att anslaget 6:1
Förbandsverksamhet och beredskap m.m.
ökas med 1 400 000 000 kr.
2. Riksdagen beslutar att anslaget 6:3
Materiel, anläggningar samt forskning
och utveckling minskas med 1 400 000
000 kr.
3. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till ändring av om- och
nylokalisering av försvarsverksamhet i
enlighet med vad som anförs i motionen.
2000/01:Fi32 av Bengt-Ola Ryttar m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
vikten       av      fortsatt
omarronderingsverksamhet   på   minst
oförändrad nivå.

Motionen

Moderata  samlingspartiet (m kommitté)
framhåller i motion Fi31 att den obalans
mellan uppgifter och anvisade medel som
uppstod under år 2000 inom Försvarsmakten
är ett resultat av försvarsbeslutet våren
2000. Avsatta resurser motsvarar inte den
verksamhet som Försvarsmakten väntades
genomföra. Konsekvenserna av regeringens
försvarspolitik är att förbanden vare sig
får  erforderlig  utbildning  eller
utrustning. Försvarsmakten har begärt att
få omfördela sammanlagt 1,4 miljarder
kronor från ramanslaget 6:3 Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling till ramanslaget  6:1
Förbandsverksamhet och beredskap m.m. för
att täcka överutnyttjandet för år 2000
samt  för  att  kunna genomföra  den
planerade verksamheten under innevarande
er.  Regeringen  föreslår  endast  en
omfördelning med 700 miljoner kronor.
Regeringens  förslag att  nu  endast
omfördela 700 miljoner kronor medför att
den beslutade förändringen försenas och
försvåras.  Moderata  samlingspartiet
föreslår  att  1,4  miljarder  kronor
omfördelas mellan de berörda anslagen.
Vidare  föreslås  i  motionen  att
riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att
pröva samtliga nu beslutade, pågående och
planerade om- och nylokaliseringar av
försvarsverksamheten  för  att  minska
behovet av investeringsmedel.

Försvarsutskottets överväganden

Försvarsmakten har i en föredragning för
utskottet redogjort för det ekonomiska
läget under innevarande budgetår  och
skälen för att myndigheten förordar en
större omfördelning mellan anslagen än
den regeringen föreslagit. Till grund för
Försvarsmaktens överväganden ligger att
inte  planera  för att utnyttja  den
anslagskredit som kan ianspråktas för
anslaget  6:1  Förbandsverksamhet  och
beredskap m.m.
Utskottet  noterar  att  det  enligt
Riksrevisionsverkets  och  regeringens
uppfattning   finns   brister   i
Försvarsmaktens styrning och uppföljning
av förbandsverksamheten. Utskottet har
erfarit att Försvarsmakten inte invänder
mot den bedömningen. Försvarsmakten har
för  utskottet  vid flera  tillfällen
redogjort för de åtgärder som nu vidtas
för att åstadkomma en tillfredsställande
ordning på detta område.
Utskottet är inte främmande för att en
omfördelning enligt det  förslag  som
regeringen förordar i propositionen kan
medföra  betydande  ingrepp  i  den
verksamhet   som   planerats   av
Försvarsmakten för innevarande år. Om
anslagskrediten - som uppgår till drygt
540  miljoner kronor - utnyttjas bör
åtminstone huvuddelen av de redovisade
konsekvenserna kunna bemästras. Efterhand
som  styr-  och  uppföljningsrutinerna
förbättras skapas säkrare  grund  för
övervägandena  om  behovet  av  en
långsiktigt motiverad omavvägning mellan
resurserna   för   förbandsverksamhet
respektive för materielförsörjning m.m.
Regeringen anmäler i propositionen att
den vid behov återkommer till riksdagen
med förslag till ytterligare omfördelning
under innevarande budgetår mellan berörda
anslag i budgetpropositionen för år 2002.
Utskottet räknar med att frågan om en
eventuell  annan  avvägning  mellan
förbandsverksamhet          och
materielförsörjning   m.m.    under
försvarsbeslutsperioden  redovisas  i
budgetpropositionen för år 2002.
Utskottet  förordar  att  riksdagen
godkänner den föreslagna användningen av
medel under ramanslaget 6:4 Funktionen
Civil ledning. Det är angeläget  att
skyddet ökar mot informationsoperationer
hos de större finansiella företagen.
Utskottet tillstyrker förslag till ny
investeringsplan för Kustbevakningen.
Mot bakgrund av vad utskottet nu anfört
·     tillstyrker  utskottet  att
riksdagen godkänner regeringens förslag
nr 37 såvitt avser utgiftsområde 6
Totalförsvar,
·
·     avstyrker utskottet  motion
2000/01:Fi31,
·
·     tillstyrker  utskottet  att
riksdagen godkänner regeringens förslag
till ny användning av ramanslaget 6:4
Funktionen Civil ledning,
·
tillstyrker  utskottet  att  riksdagen
godkänner   förslag   till    ny
investeringsplan för Kustbevakningen.

Stockholm den 15 maj 2001
På försvarsutskottets vägnar

Henrik Landerholm

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Henrik Landerholm (m), Tone
Tingsgård (s), Christer Skoog (s), Stig
Sandström (v), Åke Carnerö (kd), Olle
Lindström (m), Rolf Gunnarsson (m), Ola
Rask (s), Berit Jóhannesson (v),
Margareta Viklund (kd), Anna Lilliehöök
(m), Lars Ångström (mp), Erik Arthur
Egervärn (c), Runar Patriksson (fp) och
Berndt Sköldestig (s).


Avvikande mening


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande avvikande mening.
Tilläggsbudget för år 2001 -
Utgiftsområde 6 Totalförsvar (m)
av Henrik Landerholm, Olle Lindström,
Rolf Gunnarsson och Anna Lilliehöök (alla
m).
Försvarskrisen är över oss igen. Förra
årets försvarsbeslut visar sig redan nu
vara  otillräckligt,  även  med  de
begränsade ambitioner som ligger bakom
beslutet.
Försvarsbeslutet  som  helhet   är
underbalanserat. Driften blir avsevärt
dyrare  än  beräknat  under  perioden
2002-2004. Dessutom har regeringen genom
beslutade och föreslagna pålagor belastat
Försvarsmakten med kostnader på minst 650
miljoner - kanske upp till 1 250 miljoner
- kronor per år utöver vad som fanns med
i försvarsbeslutet.
Underskottet  för förbandsverksamheten
uppgick  förra året till  drygt  700
miljoner kronor. Detta som följd av högre
kostnader än beräknat - framför allt för
avveckling men också för kostnader för
driften av den nya organisationen - och
därmed   svårigheter  att   anpassa
verksamheten i övergången från den gamla
till den nya ekonomiska ramen. Resultatet
av överutnyttjandet innebar alltför stora
ambitionssänkningar redan i förbandens
planerade verksamhet under 2001. En stor
del av de påverkbara kostnaderna skars
bort i budgetdialoger under början av
året.  Utveckling  och  framtidstro
förvandlades till ett utbildningsår med
ytterligare hårda sparkrav.
För  att  både klara av situationen
kortsiktigt och komma till rätta med
underskotten   långsiktigt   föreslog
Försvarsmakten i budgetunderlaget att det
skulle  få  använda  överskott  från
materielanskaffningen  för  att  täcka
överskridanden inom förbandsverksamheten,
såväl de existerande för 2000 som de
väntade för 2001. Regeringen föreslår
emellertid  att  endast  förra  årets
överskridande skall täckas genom  att
använda     överskottet     från
materielanskaffningen. En  organisation
som  redan utsatts för ytterst hårda
sparkrav   tvingas  att   inskränka
verksamheten med ytterligare 700 miljoner
kronor för innevarande år.
Moderata samlingspartiet anser i grunden
att  av riksdagen beslutad verksamhet
skall  genomföras inom de ramar  som
anvisats. Detta kräver emellertid att det
finns  en  balans  mellan  beslutad
verksamhet och tilldelade resurser.
Förslaget i tilläggsbudgeten är sålunda
orimligt. Det är inte möjligt att minska
anslaget  6:1  Förbandsverksamhet  och
beredskap m.m. under de kvarvarande sju
månaderna  på  ett sådant  sätt  som
regeringen   begär.   Att   "öka
omvandlingstrycket" för att få försvaret
att komma i kostymen är en sak, men
metoderna ansvarslösa. Det är möjligt att
den kamerala ekvationen kan lyckas. Detta
kräver dock att all förbandsverksamhet i
huvudsak inställs under resten av året.
Försvarsmaktens högkvarter  har  inför
försvarsutskottet   redovisat   vilka
konsekvenserna blir under 2001. Förslagen
är att:
- hemvärnsutbildningen reduceras med 50
%,
-  förbandsutbildningen  minskas  med
30-40 % av de rörliga kostnaderna,
- flygtidsuttag och gångtid på fartyg
reduceras kraftigt,
- omskolningen av JAS försenas cirka
ett år (utöver effekten av den militära
flygutbildningens lokalisering),
-  helikopterverksamheten i försvaret
inskränks till fredsräddning, SAR (Search
and Rescue) och ambulanstransporter, samt
- vid skolor och centrum senareläggs
övergångsutbildning av arméofficerare och
studie- och utvecklingsverksamheten dras
ned kraftigt.
Sammantaget innebär detta  att  såväl
internationalisering som utveckling av
insatsorganisationen  försenas.  Utöver
detta försenas omställningen till "det
nya     försvaret".     Planerad
omförrådsställning senareläggs och på den
utrustning som finns i förråd begränsas
underhållet  (300-500  civilanställda
avskedas).
Övriga åtgärder som övervägs är att
ställa in eller reducera det taktiska
programmet   samt   stabs-   och
chefsprogrammen  vid Försvarshögskolan.
Detta trots att 70 % av kostnaden vid
Försvarshögskolan inte går att påverka.
Hemvärnets verksamhet övervägs att helt
ställas in. Dessutom övervägs ytterligare
reduceringar av förbandsverksamheten.
Det  handlar  alltså om  att  hitta
åtgärder som över huvud taget är möjliga
att genomföra för att spara pengar. Men
då  får skattebetalarna heller  ingen
vidare effekt av de 45 miljarder kronor
som faktiskt satsas på totalförsvaret.
Stora oönskade avgångar av officerare är
redan en del av verkligheten. Förra året
slutade över 400 officerare helt utan de
generösa erbjudanden som andra fått. Och
avhoppen - för att inte säga strömhoppen
-  fortsätter.  Många  duktiga  och
välutbildade nyckelpersoner  försvinner
när    Försvarsdepartementet   ökar
omvandlingstrycket. Försvaret blöder inte
bara ekonomiskt, utan också personellt.
Kompetensflykten   fortsätter.   Om
utvecklingen  fortsätter riskeras  ett
självgenererande    förfall    och
systemkollaps.
Särskilt allvarliga blir konsekvenserna
för de delar av verksamheten där de
berörda  kan  "rösta  med  fötterna".
Åtskilliga hemvärnsmän och framför allt
unga officerare kommer inte att finnas
kvar efter detta halvårs stålbad. Också
framtida  rekryteringskraft såväl  vad
gäller hemvärn som officersyrke försämras
genom åtgärderna.
För att ta försvaret ur detta kaos
krävs handling på kort och på lång sikt.
På kort sikt mera pengar - i första hand
ett ekonomiskt tillskott, i andra hand
överföringar från materielanslagen för
2001. Det drabbar visserligen förnyelsen
- investeringarna som inte görs nu måste
göras senare - men är till skillnad från
dråpslaget   mot   övnings-   och
utbildningsverksamheten   inte   helt
omöjliga att ta igen.
Regeringen tror sig genom den hårda
linjen  driva  på  för  en  bättre
budgetdisciplin  i  försvaret,  vars
förbandsverksamhet  nu  "skall  in  i
kostymen". Ambitionen är god, men de
panikåtgärder som planeras har inget med
frågan om att komma in i kostnadsramen
för nästa försvarsbeslutsperiod att göra.
Om besparingsåtgärderna vore ett led i en
anpassning av förbandsverksamheten skulle
det vara förståeligt. Självklart behövs
åtgärder  på sikt - planeringen  och
prognosinstrumenten    har    varit
undermåliga, men är också till stor del
ett resultat av brister i regeringens
styrning av Försvarsmakten - men detta är
inget skäl för att utsätta Försvarsmakten
för panikbesparingar som fördröjer den
nödvändiga omställningen av försvaret.
Regeringen försvarar sig med att pengar
kan komma att tillskjutas sedan - när man
känner utfallet. Då är skadan  redan
skedd. I efterhand kan ju pengar bara
skjutas till om panikåtgärderna inte ger
det utfall man hoppas på. Verksamheten
drabbas lika hårt i alla fall. Regeringen
agerar i stället för att reagera. Detta
är inte ansvarsfullt.
Samtidigt  har stora investeringar  i
försvarsfastigheter genomförts under 1990-
talet. Av dessa investeringar har minst 1
½  miljard  kronor  investerats  i
försvarsfastigheter som nu har lämnats
eller som man planerar att lämna. Nya
investeringar pågår och andra planeras.
Det är utmanande att genomföra dessa
investeringar med sikte på 2010-2015 när
utrymmet för de åtaganden som staten gör
samtidigt krymper på de flesta områden.
Det  är  ett  uppenbart slöseri  med
skattebetalarnas pengar. Samtidigt är det
förvånande att dessa investeringar kan
göras   obehindrat  samtidigt   som
förbandsverksamheten        åläggs
besparingskrav av sådan omfattning att
det    blir    förödande    för
utbildningsresultat och övrig verksamhet.
Denna utveckling är destruktiv för de
anställda inom Försvarsmakten och för
allmänhetens förtroende för det sätt på
vilket  riksdag  och  regering  styr
utvecklingen av det s.k. "nya försvaret".
Moderata samlingspartiet föreslår  att
1  400 000 000 kr, i enlighet  med
Försvarsmaktens  förslag,  förs  från
ramanslaget 6.3 Materiel, anläggningar
samt  forskning  och utveckling  till
ramanslaget 6.1 Förbandsverksamhet och
beredskap m.m.
Riksdagen bör därutöver ge regeringen i
uppdrag att pröva samtliga nu beslutade,
pågående  och  planerade  om-  och
nylokaliseringar av försvarsverksamhet.
Syftet  skall  vara  att  frigöra
investeringsmedel som kan tillföras ram-
anslaget 6:3 Materiel, anläggningar samt
forskning  och  utveckling  som  en
engångskompensation för de reduktioner
som  har genomförts och som man  nu
planerar att genomföra inom detta anslag.

Bilaga 9
Socialförsäkringsutskottets yttrande
2000/01:SfU6y


Tilläggsbudget för år 2001 -
utgiftsområdena 8, 10 och 11

Till finansutskottetFinansutskottet har den 19 april 2001
beslutat bereda övriga berörda utskott
tillfälle att yttra sig över 2001 års
ekonomiska vårproposition (2000/01:100),
i  vad  avser  tilläggsbudget  till
statsbudgeten  för  budgetåret  2001
(yrkandena 11-37) jämte de motioner som
kan komma att väckas, allt i de delar som
berör     respektive     utskotts
beredningsområde.  Vårpropositionen  är
resultatet  av  ett samarbete  mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet.
De delar som utskottet yttrar sig över
är regeringens förslag om tilläggsbudget
till statsbudgeten för budgetåret 2001
till utgiftsområdena 8, 10 och 11 tillika
med  förslag om ett bemyndigande för
regeringen (punkt 19) och ett godkännande
(punkt 24) samt motion 2000/01:Fi23 av
Margit Gennser m.fl. (m).

Tilläggsbudget för 2001 för
utgiftsområdena 8, 10
och 11

Propositionen

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
Med hänsyn till att prognoser visar att
antalet personer som kommer att tas emot
av  kommuner blir färre än vad  som
beräknats anser regeringen att anslaget
10:3    Kommunersättningar    vid
flyktingmottagande bör minskas med 200
miljoner kronor. Denna minskning  bör
enligt  regeringen användas  för  att
finansiera ökningar på andra anslag inom
utgiftsområdet.
Antalet  asylsökande i år överstiger
tidigare bedömningar främst på grund av
kriserna  i  Kosovo  och  Bosnien-
Hercegovina. Därför bör anslaget 12:1
Migrationsverket  förstärkas  med  27
miljoner  kronor  för  att   inte
handläggnings- och väntetider skall öka.
Regeringen  räknar  också  med  ökade
kostnader för uppbyggnaden av ett IT-
system för administration av viseringar,
asyl-  och  migrationsärenden.  Även
anslaget 12:4 Utlänningsnämnden bör ökas
i syfte att minska handläggningstiderna
hos nämnden. Ökningen bör uppgå till 5
miljoner kronor enligt regeringen.
Vidare  föreslås att  anslaget  12:2
Mottagande av asylsökande ökas med 168
miljoner kronor. Ett nytt ramanslag 12:7
Från EU-budgeten finansierade insatser
för asylsökande och flyktingar bör enligt
regeringen föras upp på statsbudgeten.
Anslagsbeloppet,  38 miljoner  kronor,
motsvarar EU:s finansiering av projekt
för att utveckla mottagningssystem för
asylsökande,  för  integrationsinsatser
m.m.
Ramen för utgiftsområdet föreslås ökas
med 38 miljoner kronor.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Av propositionen framgår att på grund av
att sjukfrånvaron fortsätter att öka har
utgifterna för sjukpenning stigit även
för 2001. De medel som anvisats  på
statsbudgeten för 2001 har därför visat
sig vara otillräckliga. Regeringen anger
att de prognoser som ligger till grund
för bedömningen av utgiftsutvecklingen
för 2001 dock är osäkra och kan komma att
justeras under året. Regeringen kommer
att följa utvecklingen noga för att kunna
bedöma om den föreslagna ökningen är
tillräcklig.  Regeringen föreslår  att
anslaget   19:1   Sjukpenning   och
rehabilitering m.m. ökas med 3 miljarder
kronor.
I propositionen anges vidare att den
kraftigt ökade sjukfrånvaron under de
senaste åren har lett till att utgifterna
för sjukpenning och även kostnaderna för
att handlägga och kontrollera ärendena
ökat.  Regeringen  som  i  budget-
propositionen för 2001 framfört avsikten
att  vid behov tillskjuta medel  för
administrationsändamål på tilläggsbudget
i  samband  med 2001 års ekono-miska
vårproposition föreslår att anslaget 19:8
Allmänna  försäkringskassor  ökas  med
100 miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att ramen för utgiftsområde 10
ökas med 3,1 miljarder kronor.
Regeringen föreslår också (punkt 24)
att om så erfordras kostnader på högst
30 miljoner kronor, som uppstår i samband
med lokaliseringen av Stockholms läns
allmänna försäkringskassas utlandskontors
pensionsenhet till Gotlands läns allmänna
försäkringskassa, får finansieras  med
medel från folkpensioneringsfonden.
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Regeringen anför att när beslut fattades
om budgetpropositionen för 2001 var vissa
förhållanden  som påverkar  utgifterna
rörande efterlevandepensioner till vuxna
inte kända, varför ett för lågt belopp
föreslogs för anslaget.
Regeringen föreslår därför att anslaget
20:2 Efterlevandepensioner till vuxna nu
ökas med 30 miljoner kronor.
Anslaget  för delpensioner är  under
avveckling och fr.o.m. den 1 januari 2001
beviljas inga nya delpensioner. De sista
utbetalningarna sker under 2004. Under
2000 nybeviljades ett oväntat stort antal
delpensioner, varför  belastningen  på
anslaget blir större än anslaget  på
statsbudgeten.
Regeringen föreslår att anslaget 20:4
Delpension ökas med 120 miljoner kronor
och  att finansiering sker genom att
anslaget  20:3  Bostadstillägg  till
pensionärer  minskas  med  motsvarande
belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att ramen för utgiftsområde 11
ökas med 30 miljoner kronor.
Motion
I motion Fi23 av Margit Gennser m.fl. (m)
begärs   tillkännagivande  om   att
ytterligare 25 miljoner kronor  skall
tillföras   Migrationsverket    och
ytterligare 2,5 miljoner kronor skall
tillföras   Utlänningsnämnden   för
återstoden av innevarande år. En sådan
förstärkning utöver regeringens förslag
är  nödvändig  för  att  förkorta
handläggningstiderna, anser motionärerna.
Utskottet
Utskottet  konstaterar  att  antalet
asylsökande under innevarande år enligt
aktuella prognoser kommer att överstiga
tidigare gjorda bedömningar främst på
grund av kriserna i Kosovo och Bosnien-
Hercegovina. Mot den bakgrunden instämmer
utskottet i regeringens bedömning att
anslagen för Migrationsverket respektive
Utlänningsnämnden  bör  utökas  under
innevarande  budgetår  för  att  inte
handläggningstiderna  och  de  långa
väntetiderna skall förlängas.
Utskottet,  som  förutsätter   att
regeringen  vid behov återkommer  med
ytterligare förslag på tilläggsbudget,
avstyrker motion Fi23 och tillstyrker
regeringens förslag om tilläggsbudget för
utgiftsområde   8  Invandrare   och
flyktingar.
Utskottet    tillstyrker    också
regeringsförslagen inom utgiftområdena 10
och 11 samt godkänner den föreslagna
användningen    av    medel    i
folkpensioneringsfonden (punkt 24).

Avgifter för ansökan om uppehålls- och
arbetstillstånd

Propositionen
I propositionen (punkt 19) föreslås att
regeringen  bemyndigas  att  meddela
föreskrifter om avgifter för ansökan om
uppehålls- och arbetstillstånd för vissa
sökande. Det gäller ansökningar som görs
av andra än personer som i Sverige söker
uppehållstillstånd hos Migrationsverket
på grund av skyddsbehov eller anhöriga
som söker uppehållstillstånd på grund av
familjeanknytning till personer som fått
uppehållstillstånd  enligt  3  kap.
utlänningslagen  eller  på  grund  av
humanitära skäl. Undantag görs också för
personer  som omfattas av EES-avtalet
eller    andra    internationella
överenskommelser samt för personer som
tas ut på den s.k. flyktingkvoten för
vidarebosättning i Sverige.  Förslaget
finns redovisat under utgiftsområde 5.
Utskottet
Som grundprincip föreslås att ansökningar
om arbets- och uppehållstillstånd skall
vara avgiftsbelagda. Avgifterna utgår, i
likhet med vad som gäller för andra
avgifter, i form av ansökningsavgifter.
Från  denna princip görs  ett  antal
undantag, där det av olika skäl anses
vara olämpligt att ta ut en avgift.
Ansökningar  om uppehållstillstånd  på
grund av skyddsbehov, när ansökan görs i
Sverige,  utgör ett sådant  undantag.
Vidare kan avgifter inte tas ut när
rätten till vistelse följer av  EES-
avtalet.
Huvudregeln  är  att ansökningar  om
arbets-  och uppehållstillstånd  skall
göras där sökanden uppehåller sig och
prövas före inresan i landet. Enligt
uppgift förefaller det lämpligt att den
utlandsmyndighet som tar emot ansökan
även tar emot ansökningsavgiften.
Såvitt  utskottet kan bedöma  kommer
avgifterna främst att beröra olika typer
av sökande från icke EES-länder såsom
t.ex. säsongsarbetare och andra sökanden
med arbetserbjudande, gäststuderande och
gästforskare. Anhöriga till de nämnda
kategorierna samt andra anhöriga som inte
omfattas av EES-avtalet betalar också
avgift. Även ansökningar om förlängning
av  arbets-  och  uppehållstillstånd
omfattas av avgift.
Utskottet har erfarit att avgifterna i
samband med en ansökan om arbets- och
uppehållstillstånd normalt planeras uppgå
till 1 000 kronor. För barn under 18 år
och för anhöriga uttas halv avgift.
Utskottet, som utgår från att åtgärden
kommer att följas upp bl.a. vad gäller
konsekvenserna  för   de   sökande,
tillstyrker regeringens förslag om ett
bemyndigande.

Stockholm den 15 maj 2001

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Berit Andnor


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Berit Andnor (s), Bo Könberg
(fp), Margit Gennser (m), Maud Björnemalm
(s), Anita Jönsson (s), Ulla Hoffmann
(v), Rose-Marie Frebran (kd), Gustaf von
Essen (m), Mariann Ytterberg (s), Göran
Lindblad (m), Lennart Klockare (s), Sven-
Erik Sjöstrand (v), Cecilia Magnusson
(m), Kerstin-Maria Stalin (mp), Birgitta
Carlsson (c), Göte Wahlström (s) och
Magda Ayoub (kd).

Avvikande mening


Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
Margit Gennser, Gustaf von Essen, Göran
Lindblad och Cecilia Magnusson (alla m)
anser:
Enligt  vår  mening  bör  ytterligare
resurser tillföras Migrationsverket. Mot
bakgrund av att antalet asylsökande under
innevarande  budgetår  väntas   bli
väsentligt fler än regeringens tidigare
bedömningar anser även regeringen att
anslaget bör öka. Regeringens förslag
till  anslagsökning  är  dock  helt
otillräckligt,  eftersom  endast  12
miljoner kronor skall användas för att
förkorta handläggningstiderna och därmed
de långa väntetiderna. Enligt vår mening
bör    Migrationsverket   tillföras
ytterligare 25 miljoner kronor utöver de
27  miljoner  kronor  som  regeringen
föreslagit för återstoden av innevarande
budgetår.
Även Utlänningsnämnden bör få utökade
resurser, nämligen 2,5 miljoner kronor
utöver regeringens förslag till ökning,
för att kunna fullgöra sina uppgifter.
Särskilt yttrande


Avgifter för ansökan om uppehålls- och
arbetstillstånd
Ulla Hoffmann och Sven-Erik Sjöstrand
(båda v) anför:
Vänsterpartiet  - har  haft  och  -
vidhåller en oro för vad avgifter för
sökande av uppehålls- och arbetstillstånd
kan innebära. Vid den av utskottet i
yttrandet  begärda  uppföljningen  av
avgifter anser vi att det är viktigt att
samtliga effekter av ansökningsavgifterna
undersöks. Frågan om ansökningsavgifterna
är så höga att de förhindrar eller i vart
fall försvårar invandring av t.ex. en
anhörig måste noga analyseras. Skulle så
visa sig vara fallet är vår uppfattning
att avgifterna måste tas bort. Vidare bör
det  i detta sammanhang betänkas att
avgifterna går direkt till statskassan
och inte kan användas för att förkorta
väntetiderna vid utlänningsmyndigheterna
- vilket annars hade varit ett angeläget
ändamål.
Bilaga 10
Socialförsäkringsutskottets yttrande
2000/01:SfU5y (utdrag)


Preliminära ramar för utgiftsområdena 8,
10, 11 och 12 samt ålderspensionssystemet
vid sidan av statsbudgeten

Till finansutskottetEn stor del av utgifterna inom området
avser handläggningen av asylärenden och
mottagande  av  asylsökande.  Antalet
asylsökande är naturligtvis av avgörande
betydelse för kostnadernas utveckling.
Prognosen för antalet asylsökande  är
alltid mycket osäker, och olika händelser
kan kraftigt påverka antalet ansökningar.
De långa handläggningstiderna är dessutom
kostsamma i asylärenden bl.a. på grund av
att de sökande under tiden vistas i
Migrationsverkets mottagningssystem. Vid
behandlingen av budgeten för 2001 ansåg
utskottet (bet. 2000/01:SfU2) att den
ansvariga  myndigheten  måste  kunna
utnyttja de samlade resurserna på bästa
möjliga sätt i en verksamhet som kan
fluktuera snabbt och där det är av stor
vikt  med tidiga insatser. Regeringen
anser  emellertid att  det  inte  nu
föreligger  behov av några  särskilda
åtgärder.  Eftersom  ett  flexiblare
utnyttjande av medlen för detta område
ryms inom den föreslagna utgiftsramen
konstaterar utskottet att de  närmare
villkoren för anslagen 12:1 och 12:2 blir
aktuella först i samband med budgeten för
2002. Utskottet vill redan nu understryka
att prioriteringar inom andra områden
också  kan  få betydelse  för  detta
utgiftsområde. Av betydelse för budgeten
kan  också  bli  den  granskning  av
handläggningstider, anslagsstruktur och
budgetarbete inom migrationspolitiken som
för närvarande genomförs av Riksdagens
revisorer.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till preliminära  ramar  för
budgetåren 2002, 2003 och  2004  och
avstyrker motionerna Fi17, Fi18, Fi19 och
Fi20 i aktuella delar.
Stockholm den 15 maj 2001

På socialförsäkringsutskottets vägnar
Berit Andnor


Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Berit Andnor (s), Bo Könberg
(fp), Margit Gennser (m), Maud Björnemalm
(s), Anita Jönsson (s), Ulla Hoffmann
(v), Rose-Marie Frebran (kd), Gustaf von
Essen (m), Mariann Ytterberg (s), Göran
Lindblad (m), Lennart Klockare (s), Sven-
Erik Sjöstrand (v), Cecilia Magnusson
(m), Kerstin-Maria Stalin (mp), Birgitta
Carlsson (c), Göte Wahlström (s) och
Magda Ayoub (kd).

Avvikande mening


1. Margit Gennser, Cecilia Magnusson,
Gustaf von Essen och Göran Lindblad (alla
m) anser att utskottets yttrande i nedan
angivna avseenden bort ha följande
lydelse:
Vi anser att asylsökande skall få en
snabb och grundlig behandling av sina
ärenden för att inte fastna i vanmakt och
passivisering. De nuvarande väntetiderna
för  asylsökande  är  alltför  långa.
Migrationsverkets resurser bör därför öka
med 50 miljoner kronor utöver regeringens
förslag. Även Utlänningsnämndens anslag
bör utökas. Vi känner viss tveksamhet när
det gäller Integrationsverkets uppgifter
och föreslår att en del av verkets anslag
liksom  en  del  av  anslaget  för
integrationsåtgärder   används   som
delfinansiering  av förstärkningen  av
Migrationsverket och Utlänningsnämnden.

BILAGA 11
Socialutskottets protokollsutdrag
2000/01:36.4BILAGA 12
Kulturutskottets protokollsutdrag
2000/01:25.3Bilaga 13
Trafikutskottets yttrande
2000/01:TU2y


Tilläggsbudget för år 2001 -
utgiftsområde 22 Kommunikationer

Till finansutskottetFinansutskottet beslöt den 19 april 2001
att  bereda  övriga  berörda  utskott
tillfälle att yttra sig över 2001 års
ekonomiska vårproposition (2001/01:100)
om tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 2001 (yrkandena 11-37) och de
motioner som kan komma att väckas, allt i
de delar som berör respektive utskotts
beredningsområde.
I   detta   yttrande   behandlar
trafikutskottet yrkandena 12, 29-33 och
37 (delvis) i propositionens förslag till
riksdagsbeslut,   innebärande   att
regeringen föreslår att riksdagen såvitt
avser tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 2001
12. antar regeringens förslag till lag
om  ändring  i  lagen (1977:756)  om
tilldelning av spårkapacitet,
29.  godkänner  att  ansvaret  för
delfunktionen Landsvägstransporter i det
civila  försvaret  förs  över  från
Överstyrelsen för civil beredskap till
Vägverket,
30.   godkänner   den   föreslagna
användningen  av  den  av  riksdagen
fastställda     låneramen     för
Göteborgsöverenskommelsen,
31.  bemyndigar regeringen att  låta
Vägverket ta upp lån i Riksgäldskontoret
intill ett belopp av 100 000 000 kr för
att inleda utbyggnaden av väg E 6 del
Hogdal-Nordby,
32. bemyndigar regeringen att vidta de
åtgärder i fråga om aktieägartillskott
till Svensk-Danska Broförbindelser AB:s
(Svedab) som föreslås,
33.   godkänner   den   föreslagna
användningen av den av riksdagen för år
2001   beslutade   låneramen   i
Riksgäldskontoret   för   Banverkets
investeringar,
37.  (delvis)  för  budgetåret  2001
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med specifikation i
tabell 2.1 i propositionen.

Vidare behandlar utskottet motion
2000/01:Fi30 av Per-Richard Molén m.fl.
(m).


1 Ändrad ram och ändrade anslag

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen  på
tilläggsbudget till statsbudgeten  för
budgetåret 2001 godkänner ändrade ramar
för utgiftsområden samt anvisar ändrade
och nya anslag i enligt med specifikation
i tabell 2.1 i propositionen.
I   fråga  om  utgiftsområde  22
Kommunikationer har tabellen  följande
innehåll:
Anslags-      Belopp Föränd Ny
enligt ring  ram/
Nummer       statsb av   ny
udgete ram/an ansla
n 2001 slag  gsniv
å
22        24 690      24
Kommunikatione   313  -10  680
r             000  313
34: Bidrag till   203 077 20 000
1  Sveriges             223
meteorologiska          077
och
hydrologiska
institut m.m.,
ramanslag
36: Vägverket:            787
1  Administration  1 044  -257  130
, ramanslag     730  600
36: Väghållning            13
2  och       13 662  230  892
statsbidrag,    925  000  925
ramanslag
36: Banverket:   749 849
3  Administration     -2 400 747
, ramanslag           449
36: Bidrag till   409 000
8  sjöfarten,         105  514
ramanslag         000  000
36: Ersättning   140 000
10 till Statens        -90   50
järnvägar i        000  000
samband med
utdelning från
AB
Swedcarrier,
ramanslag
36: Rikstrafiken:  190 000
12 Trafikupphandl       -15  775
ing, ramanslag       000  000
Som  framgår  av  tabellen  innebär
regeringens  förslag  att  ramen  för
utgiftsområdet minskar med 10 miljoner
kronor. Inom utgiftsområdet sker  den
största omfördelningen inom vägområdet.
Ramanslaget Väghållning och statsbidrag
föreslås öka med 230 miljoner kronor för
väghållningsåtgärder med anledning  av
översvämningarna sommaren år 2000 samt
för          anslagsfinansierad
myndighetsutövning. Finansieringen sker
genom att medel omförs från anslaget
Vägverket: Administration.
För  anslaget  Bidrag till  Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
föreslås en ökning med 20 miljoner kronor
med hänsyn till att kostnaderna under
innevarande  år  ökar  för  Sveriges
medverkan i det europeiska samarbetet
inom  European Organization  for  the
Exploitation of Meteorological Satellites
(EUMETSAT). Finansieringen sker genom att
10 miljoner kronor tillförs från anslaget
Bidrag  till  Fonden för  fukt-  och
mögelskador  under  utgiftsområde  18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt att anslaget Vägverket:
Administration reduceras med 10 miljoner
kronor.
När det gäller ramanslaget Bidrag till
sjöfarten  bedömer  regeringen  att
förväntade   utbetalningar   enligt
förordningen (1996:1559) om statligt stöd
till svensk sjöfart kommer att överskrida
tidigare anvisade medel med 105 miljoner
konor. Det ökade medelsbehovet bör enligt
regeringen tillföras anslaget genom en
minskning av dels anslaget Ersättning
till Statens järnvägar i samband med
utdelning  från  AB  Swedcarrier  (90
miljoner   kronor),  dels  anslaget
Rikstrafiken (15 miljoner kronor).
Regeringens anslagsberäkning innebär
vidare att det under utgiftsområde 24
Näringsliv uppförda anslaget Myndigheten
för företagsutveckling:
Förvaltningskostnader tillförs 20
miljoner kronor. Finansieringen sker
genom att ramanslaget Vägverket:
Administration minskas med 17 600 000 kr
och att ramanslaget Banverket:
Administration minskas med 2 400 000 kr.
Motionsförslag
Per-Richard Molén m.fl. (m) anser  i
motion Fi30 yrkande 1 att regeringens
förslag  till medelsomfördelning  inom
vägområdet är rimlig men framhåller att
reduceringen av ramanslaget Vägverket:
Administration inte får  resultera  i
minskade forskningsinsatser.
Trafikutskottets ställningstagande
Trafikutskottet  ställer  sig  bakom
regeringens förslag till ändrad ram och
ändrade  anslag  för budgetåret  2001
avseende utgiftsområde 22 Kommunikationer
(punkt 37 delvis).
Trafikutskottet noterar att propositionen
ger begränsad information om vilken
påverkan som den förordade
anslagsminskningen för Vägverkets
administrationsanslag får för aktuell
verksamhet. Enligt vad trafikutskottet
erfarit kommer dock inte Vägverkets FoU-
verksamhet att påverkas. Trafikutskottet
förutsätter att så inte sker. Enligt
trafikutskottets mening är det angeläget
att konsekvenserna av förslag till större
medelsomföringar fortsättningsvis
redovisas. Med hänvisning till det
anförda föreslår trafikutskottet att
finansutskottet avstyrker motion Fi32 (m)
yrkande 1.

2 Ändring i lagen (1997:756) om
tilldelning av spårkapacitet
Regeringens förslag
Tågtrafikledningen  är  i  dag  en
självständig enhet inom Banverket med
ansvar   för  bl.a.  banfördelning,
trafikledning  och  tilldelning  av
tåglägen.   Regeringen  anser   att
tågtrafikledningens operativa verksamhet
bör integreras i Banverket för att uppnå
effektivitetsvinster         och
kostnadsbesparingar. För att möjliggöra
organisationsförändringen  föreslås  en
ändring i lagen (1997:756) om tilldelning
av spårkapacitet.
Trafikutskottets ställningstagande
Trafikutskottet anser det angeläget att
statens spåranläggningar utnyttjas
effektivt och tillstyrker regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1997:756) om tilldelning av
spårkapacitet (punkt 12).
3 Funktionen Transporter
Regeringens förslag
Regeringen  anser  att  ansvaret  för
delfunktionen Landsvägstransporter i det
civila försvaret bör föras över från
Överstyrelsen för civil beredskap till
Vägverket fr.o.m. den 1 juli 2001. Som
skäl  anförs att den för det civila
försvaret  vägledande  ansvarsprincipen
entydigt    talar    för    att
delfunktionsansvaret         för
Landsvägstransporter  bör  ligga  på
Vägverket.
Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet har för sin del ingen
erinran mot regeringens förslag och
föreslår därför att finansutskottet
tillstyrker detta (punkt 29).

4 Göteborgsöverenskommelsen
Bakgrund
I december 1997 godkände riksdagen ett
förslag av regeringen till förändringar i
trafiklösningarna i Göteborgsregionen
(prop. 1996/97:160, bet. 1997/98: TU1,
rskr. 1997/98:104). Riksdagen har
därefter godkänt att staten ersätter
berörda kommuner för del av nedlagda
planeringskostnader enligt den tidigare
Göteborgsöverenskommelsen, dock
sammanlagt högst 200 miljoner kronor
(prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU27,
rskr. 1997/98:317).
Regeringens förslag
Regeringen föreslår att den av riksdagen
tidigare fastställda låneramen för
Göteborgsöverenskommelsen får användas
även för att finansiera ytterligare s.k.
förgäveskostnader på 13,6 miljoner kronor
enligt 3 § i Göteborgsöverenskommelsen.
Med förgäveskostnader avses
planeringsåtgärder enligt den tidigare
Göteborgsöverenskommelsen för
vägtullssystem m.m. och vägprojektet
Östra länken som inte kommit till nytta.
Trafikutskottets ställningstagande
Trafikutskottet har för sin del ingen
erinran mot regeringens förslag och
föreslår att finansutskottet tillstyrker
detta (punkt 30).

5 Utbyggnad av väg E 6
Regeringens förslag
I propositionen redovisas att Vägverket
på   regeringens   uppdrag   utrett
förutsättningarna att belägga trafiken på
väg E 6 i norra Bohuslän med vägavgifter
i syfte att finansiera utbyggnaden av den
nordliga delen av väg E 6 inklusive halva
den nya bron över Svinesund. Vägverkets
förslag till vägavgifter innebär  att
endast den tunga trafiken skall beläggas
med  avgift  vid färd till  Sverige.
Avgiften är beräknad till ca 100 svenska
kronor. Av Vägverkets utredning framgår
bl.a.  att  återbetalningstiden  för
investeringen i halva Svinesundsbron till
Nordby samt sträckan Nordby-Hogdal är 27
år  vid en låg fordonsvolym och  en
återbetalningstid på 22 år vid en hög
fordonsvolym.
För att inleda utbyggnaden av väg E 6 del
Hogdal-Nordby föreslås i propositionen
att regeringen får besluta om lån i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
100 miljoner kronor. Genom att sträckan
lånefinansieras kan byggnationen inledas
år 2001. Lånet i Riksgäldskontoret kommer
enligt regeringen att återbetalas under
20 år i första hand med framtida
vägavgifter och i andra hand med medel
från ramanslaget Väghållning och
statsbidrag.
Motionsförslag
Per-Richard Molén m.fl. (m) välkomnar i
motion Fi30 regeringens förslag  till
avgiftsfinansiering men framhåller att
avgifterna  bör  betalas  av  alla
trafikanter  (yrkande 2). Motionärerna
efterlyser vidare en redovisning från
regeringen  för  att  närmare  kunna
fastställa  avgiftssystemets utformning
(yrkande 3).
Trafikutskottets ställningstagande
Utbyggnaden av väg E 6 mellan Rabbalshede
och  den planerade avgiftsfinansierade
sträckan  vid  Svinesund  ingår  i
planeringsramen  för  investeringar  i
nationella     stamvägar     för
planeringsperioden  1998-2007  (prop.
1996/97:53,  bet.  1996/97:TU7,  rskr.
1996/97:174). Trafikutskottet anser att
det  är  viktigt  inte  minst  från
trafiksäkerhetssynpunkt att utbyggnaden
av E 6 kan genomföras i enlighet med
tidigare planer. Trafikutskottet anser
mot denna bakgrund att riksdagen bör
bifalla regeringens förslag om lån i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
100  miljoner kronor för att  inleda
utbyggnaden av väg E 6 del Hogdal-Nordby
(punkt 31).

Enligt väglagen (1971:948) ankommer det
på regeringen att i varje särskilt fall
besluta att avgift får tas ut för
begagnande av väg. Som framgår av
propositionen är den slutliga
utformningen av avgiftssystemet för den
nordliga delen av väg E 6 inklusive
Svinesundsbron ännu inte klar. Först
krävs bl.a. överläggningar med den norska
staten. Trafikutskottet förutsätter att
regeringen kommer att redovisa för
riksdagen hur den fortsatta utbyggnaden
av väg  E 6 kommer att genomföras och
finansieras. Enligt trafikutskottets
mening finns det mot denna bakgrund inte
någon anledning för riksdagen att nu ha
några synpunkter på Vägverkets förslag
till avgiftssystem eller begära
ytterligare beslutsunderlag.
Trafikutskottet föreslår därför att
finansutskottet avstyrker motion Fi30 (m)
yrkandena 2 och 3.


6 Banverket och Vägverket

Bakgrund
Beslutet om en fast förbindelse över
Öresund fattades 1991 på grundval av ett
avtal  mellan  Sveriges och  Danmarks
regeringar.  Avtalet  godkändes  av
riksdagen den 12 juni 1991. Samtidigt
beslutade  riksdagen om de ekonomiska
åtaganden som avtalet förutsatte (prop.
1990/91:158, bet. 1990/91:TU31,  rskr.
1990/91:379).  Enligt  beslutet  skall
Öresundsförbindelsen  finansieras  med
avgifter från trafikanterna så att ingen
belastning  på statsbudgeten  uppstår.
Vidare angavs att anslutningarna på den
svenska sidan skulle finansieras med det
överskott Öresundsförbindelsen beräknades
ge.
Med  anledning  av  regeringsavtalet
bildades  två helstatliga bolag,  ett
svenskt  (Svensk-Danska Broförbindelsen
AB)   och   ett   danskt   (A/S
Øresundsforbindelsen)  som  tillsammans
bildat Öresundskonsortiet som svarat för
planering, projektering, byggande, drift,
underhåll och finansiering av kust- till-
kustförbindelsen.          Sedan
Öresundsförbindelsen öppnades för trafik
den    1 juli 2000 har konsortiet
ändrat namn till Øresundsbro Konsortiet
och koncentrerat sin verksamheten till
drift, kundservice och marknadsföring.
Svensk-Danska  Broförbindelsen  AB
(Svedab)  äger  50%  av  Øresundsbro
Konsortiet   och   de    svenska
landanslutningarna  till  Öresundsbron.
Bolagets  verksamhet är  huvudsakligen
koncentrerad till ekonomisk koncern- och
bolagsförvaltning  samt  drifts-  och
underhållsförvaltning  av  de  svenska
landanslutningarna  till  Öresundsbron.
Svedab  skall  dessutom  medverka  i
finansieringen av Citytunneln. Bolaget
ägs av den svenska staten genom Banverket
(50 %) och Vägverket (50 %).
I och med att Öresundsförbindelsen togs
i   drift   påbörjas  avskrivningen
(värdeminskningen)  av  anläggningen,
vilket leder till ett negativt resultat i
Svedabs ekonomi som inte kan tillgodoses
med Svedabs eget kapital. Förhållandet
med negativt kapital har enligt tidigare
riksdagsbeslut beräknats  bestå  under
flera år.
Regeringens förslag
I propositionen föreslås att regeringen
bemyndigas att dels låta Banverket och
Vägverket oåterkalleligen förbinda sig
att vid behov lämna aktieägartillskott
för att Svedabs eget kapital vid varje
tillfälle  skall  uppgå  till  det
registrerade aktiekapitalet, dels låta
Banverket och Vägverket årligen lämna
erforderliga          villkorade
aktieägartillskott till  Svedab  jämte
ränta i form av betalningsutfästelser.
Motionsförslag
Per-Richard Molén m.fl. (m) konstaterar i
motion Fi30 yrkande 4 att Øresundsbro
Konsortiets underskott inte kan täckas
med höjda taxor. Underskottet kan heller
inte belasta de redan hårt ansträngda
trafikverken. Eftersom underskottet kan
förutses bli bestående under många år
föreslås att kostnaden i stället täcks
direkt  av  staten  genom  en  egen
anslagspost i statsbudgeten som inryms
under budgettaket.
Trafikutskottets ställningstagande
Enligt den kalkyl som presenterades inför
riksdagsbeslutet år 1991 om att anlägga
en  fast  förbindelse  över  Öresund
beräknades konsortiet gå med  förlust
under  cirka sex år efter  det  att
förbindelsen  öppnats  för  trafik.
Anledningen var att kostnaderna genom
avskrivningar,  räntor  och   drift
inledningsvis  beräknades   överstiga
intäkterna.  Återbetalningstiden  för
upptagna lån beräknades till 27 år. Till
följd  av  tidigare  ej  förutsatt
mervärdesskattebeläggning       av
broavgifterna  beräknas  numera  att
återbetalningstiden för upptagna lån blir
förlängd till 30 år. För Svedabs del
beräknas återbetalningstiden för upptagna
lån till 38 år.
Med hänsyn bl.a. till att Øresundsbro
Konsortiets resultat redovisas hos de
båda moderbolagen redovisar även Svedab
ett negativt resultat under de inledande
åren efter det att förbindelsen tagits i
drift. Detta innebär att Svedabs eget
kapital kommer att understiga hälften av
det   registrerade   aktiekapitalet.
Riksdagen  har  mot  denna  bakgrund
bemyndigat regeringen att  uppdra  åt
Banverket och Vägverket att  utställa
kapitaltäckningsgarantier till skydd för
Svedabs eget kapital (prop. 1992/93:100
bil.  7,  bet.  1994/95:TU2,  rskr.
1994/95:50). Riksdagen förutsatte därvid
att kapitaltillskott till Svedab inte
skulle öka statens årliga utgifter och
därmed  heller  inte  innebära  någon
anslagsbelastning.
Trafikutskottet har mot denna bakgrund
ingen erinran mot förslaget att
regeringen bemyndigas att dels låta
Banverket och Vägverket oåterkalleligen
förbinda sig att vid behov lämna
aktieägartillskott för att Svedabs eget
kapital vid varje tillfälle skall uppgå
till det registrerade aktiekapitalet,
dels låta Banverket och Vägverket årligen
lämna erforderliga villkorade
aktieägartillskott till Svedab jämte
ränta i form av betalningsutfästelser
(punkt 32). Trafikutskottet förutsätter
att regeringen i budgetpropositionen
fortsättningsvis redovisar Øresundsbro
Konsortiets och Svedabs ekonomi.
Trafikutskottet avstyrker därmed motion
Fi30 (m) yrkande 4.
7 Banverkets låneram
Bakgrund
Enligt riksdagens beslut med anledning av
budgetpropositionen för år 2001
disponerar Banverket en låneram i
Riksgäldskontoret om högst 9 miljarder
kronor för investeringar i eldrifts- och
teleanläggningar, produktions- och
telenätsutrustning, rörelsekapital,
finansiering av omsättningstillgångar
samt för statens andel av
kapitalkostnader för lån avseende vissa
investeringar i Stockholmsområdet år 1983
mellan Statens järnvägar, Stockholms läns
landsting och staten.
Regeringens förslag
Av propositionen framgår att Banverket
finansierar projekteringskostnader  för
järnvägsinvesteringar genom upplåning i
Riksgäldskontoret. Vid byggstart görs en
anslagsavräkning   av    upparbetad
projekteringskostnad. Under senare år har
värdet  av  projekteringslagret  ökat
kraftigt,  bl.a.  beroende  på  att
investeringsprojekt inte kunnat påbörjas
i  planerad  omfattning.  Vidare  har
Riksrevisionsverket i en revisionsrapport
avseende Banverkets årsredovisning för
1999 påtalat att regleringsbrevet inte
ger ett tydligt stöd för den hittills
tillämpade principen.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att  ändamålet för Banverkets låneram
vidgas   till  att  även  omfatta
projekteringskostnader        för
järnvägsinvesteringar. Av propositionen
framgår att Banverket avser att på några
års  sikt avveckla projekteringslagret
till  aktuell  genomförandeplan  för
stomnätsplanens objekt.
Trafikutskottets ställningstagande
Trafikutskottet har ingen erinran mot
regeringens förslag att den av riksdagen
för  år  2001  godkända låneramen  i
Riksgäldskontoret även får användas för
att  finansiera projekteringskostnader.
Riksdagen bör därför bifalla punkt 33 i
propositionen. Enligt vad trafikutskottet
erfarit beräknas medelsbehovet för detta
ändamål uppgå till omkring 1 miljard
kronor.

Stockholm den 15 maj 2001

På trafikutskottets vägnar

Monica Öhman


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Monica Öhman (s), Per-Richard
Molén (m), Jarl Lander (s), Hans Stenberg
(s), Karin Svensson Smith (v), Johnny
Gylling (kd), Tom Heyman (m), Krister
Örnfjäder (s), Lars Björkman (m), Monica
Green (s), Inger Segelström (s), Stig
Eriksson  (v),  Tuve  Skånberg  (kd),
Birgitta Wistrand (m), Mikael Johansson
(mp), Kenth Skårvik (fp) och Viviann
Gerdin (c).

Avvikande meningar
1. Ändrad ram och ändrade anslag
Per-Richard Molén (m), Tom Heyman (m),
Lars Björkman (m) och Birgitta Wistrand
(m) anför:
Vi   anser  att  forsknings-  och
utvecklingsverksamhet är viktigt för den
fortsatta     utvecklingen     av
vägtrafiksystemet och för att förbättra
väghållningens effektivitet.  Riksdagen
bör  därför bifalla motion Fi30  (m)
yrkande 1. Det betyder att minskningen av
anslaget Vägverket: Administration bör
ske  genom  en  effektivisering  av
administrationen och inte resultera i
minskade   forskningsinsatser   inom
vägområdet. Vi har ingen erinran mot
regeringens  förslag  för  innevarande
budgetår beträffande ändringar av ramen
för utgiftsområde 22 Kommunikationer och
anslagen.

2. Utbyggnad av väg E 6
Per-Richard Molén (m), Tom Heyman (m),
Lars Björkman (m) och Birgitta Wistrand
(m) anför:
Moderata samlingspartiet har sedan länge
förordat en fortsatt utbyggnad av väg E
6. Vi har därför ingen erinran mot
regeringens förslag att Vägverket får ta
upp lån i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av 100 miljoner kronor för att
inleda utbyggnaden av väg E 6 del
Hogdal-Nordby. Vi anser dock att
avgifterna för den aktuella sträckan
inklusive den halva bron över Svinesund
bör betalas av samtliga trafikanter. För
att kunna närmare fastställa avgiftsnivån
bör regeringen återkomma till riksdagen
med information om hur avgiftsberäkningen
bör utformas. Riksdagen bör således
bifalla motion Fi30 (m) yrkandena 2 och
3.
3. Utbyggnad av väg E 6
Karin Svensson Smith (v), Stig Eriksson
(v) och Mikael Johansson (mp) anför:
Av utskottsmajoritetens skrivningar
framgår att utbyggnaden av väg E 6 mellan
Rabbalshede och den planerade
avgiftsfinansierade sträckan vid
Svinesund ingår i planeringsramen för
investeringar i nationella stamvägar för
planeringsperioden 1998-2007 (prop.
1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr.
1996/97:174). Meningen i majoritetstexten
som lyder "Trafikutskottet anser att det
är viktigt inte minst från
trafiksäkerhetssynpunkt att utbyggnaden
av E 6 kan genomföras i enlighet med
tidigare planer" bör utgå. I övrigt har
vi inget att erinra mot
utskottsmajoritetens skrivningar i detta
avsnitt.
4. Banverket och Vägverket
Per-Richard Molén (m), Tom Heyman (m),
Lars Björkman (m) och Birgitta Wistrand
(m) anför:
Som redovisas i motion Fi30 yrkande 4 är
den ekonomiska konstruktionen av
Øresundsbro Konsortiet inte hållbar. De
beräknade underskott som uppstår under de
inledande åren sedan Öresundsbron öppnats
för trafik kan inte täckas med höjda
taxor. De redan hårt ansträngda
trafikverken Vägverket och Banverket har
heller ingen möjlighet att ge
erforderliga kapitaltillskott.
Regeringens förslag att trafikverken får
ställa ut obegränsade
kapitaltäckningsgarantier är oklart och
innebär att budgetsystemet kringgås.
Eftersom underskottet kan förutses bli
bestående under många år bör kostnaden i
stället täckas direkt av staten genom en
egen anslagspost i statsbudgeten som
inryms under budgettaket. Vi anser därför
att riksdagen bör bifalla motion Fi30 (m)
yrkande 4.
Särskilt yttrande
Banverket och Vägverket
Johnny Gylling (kd), Tuve Skånberg (kd)
och Vivann Gerdin (c) anför:
Regeringens förslag till kapitaltäckning
för Svedab ger ingen information  om
medelsbehovets storlek eller eventuella
risker  som  är  förknippade  med
betalningsutfästelserna.  Enligt  vår
mening  är  det viktigt att  statens
finanser präglas av tydlighet för att
skapa förutsättningar för en god kontroll
och ett effektivt användande av statens
resurser.  Som  Riksdagens  revisorer
nyligen föreslagit efter en granskning av
investeringar i trafikens infrastruktur
är det viktigt att motiv till, risker med
och  ekonomiska konsekvenser av olika
finansieringsförslag  klarläggs  (förs.
2000/01:RR11). Vi anser att Öresundsbron
med landanslutningar skall finansieras
med trafikavgifter som riksdagen tidigare
lagt fast. Det bör ankomma på regeringen
att  redovisa  en ekonomiskt  hållbar
finansieringslösning för projektet.

Bilaga 14
Trafikutskottets yttrande
2000/01:TU1y (utdrag)


Preliminära ramar för utgiftsområde 22
Kommunikationer åren 2002-2004

Till finansutskottetSjöfartsstödet
Motionerna
Tom Heyman och Lars Björkman (båda m)
framhåller  i  motion  Fi25   att
sjöfartsstödet inte skall utvidgas. De
pekar  på  att den svenskregistrerade
handelsflottan, utom färjorna, länge har
haft svårt att hävda sig i konkurrensen
och att den sedan år 1989 är beroende av
statligt stöd. Detta är enligt motionen
en olycklig lösning. Enligt motionen har
många utvärderingar gjorts av denna typ
av riktade industristöd och de ger alla
en genomgående mycket negativ bild av
effekterna.  Stödet skapar ineffektiva
organisationer, snedvrider konkurrensen
och konserverar föråldrad teknik. Sedan
stödet  infördes har enligt  motionen
handelsflottan minskat, medelåldern hos
tonnaget ökat, den tekniska utvecklingen
mer  eller  mindre  avstannat  och
riskkapitalet i stort sett försvunnit.
Regeringen aviserar nu att stödet skall
mer än fördubblas och nu även utgå till
färjesjöfarten. I motionen anges att det
utökade stödet till den helt dominerande
delen kommer att utgå till ett enda
företag. Det torde inte ha inträffat
sedan varvsstödets dagar att ett enskilt
företag erhåller ett så omfattande belopp
för att täcka löpande driftunderskott.
Sjöfartsstödet kommer direkt att påverka
det  statliga  upplåningsbehovet,  och
kostnaden för det nya driftbidraget till
färjorna överlåtes därmed till framtida
generationer att betala. När den svenska
arbetsmarknaden står inför personalbrist
på många områden planerar regeringen att
med skattemedel subventionera tämligen
lågbetalda sjöarbeten. Detta kan enligt
motionen inte vara en riktig utveckling.
Stödet bör enligt motionen därför ej
utökas och det nuvarande sjöfartsstödet
bör avvecklas.
I motion Fi29 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande  3 framhålls att det  enligt
propositionen framgår att sjöfartsstödet
skall införas så snart som möjligt, dock
senast   den   1  januari   2002.
Kristdemokraterna anser att  det  nya
sjöfartsstödet skall träda i kraft redan
till  sommaren, dock  senast  den  1
september 2001. I motionen framhålls att
svensk handelssjöfart är ledande när det
gäller miljö- och säkerhetstänkande men
att den lever under pressade ekonomiska
förhållanden. Slutligen framhålls att det
är viktigt att kompetensen finns kvar i
Sverige och för det krävs enligt motionen
en aktiv sjöfartspolitik.
Trafikutskottets ställningstagande
I sitt av riksdagen godkända betänkande
(prop.  2000/01:1 utg.omr.  22,  bet.
2000/01:TU1, rskr. 2000/01:80) noterade
utskottet   med   tillfredsställelse
regeringens     uttalande     i
budgetpropositionen för år 2001 att den
ville  slå  vakt  om  den  svenska
sjöfartsnäringen,    inte    minst
färjesjöfarten. Regeringen betonade att
den, efter en översyn av lastsjöfartens
och färjenäringens villkor, ville ge den
svenska    sjöfarten    likvärdiga
konkurrensvillkor, och att det samlade
stödet borde utökas till att omfatta även
färjenäringen. Utskottet välkomnade denna
översyn och dess inriktning samt det
förslag  som regeringen då aviserade.
Utskottet framhöll också att åtgärder
behövde genomföras redan under år 2001
för  att stärka konkurrenskraften och
motverka utflaggning. Utskottet framhöll
vidare att regeringen snarast möjligt
borde  återkomma till  riksdagen  med
förslag om hur åtgärderna under år 2001
skulle utformas. Det som då anfördes av
utskottet gavs regeringen till känna.
Regeringen lämnade den 10 maj 2001 en
proposition till riksdagen om  vidgat
statligt   ekonomiskt   stöd   till
sjöfartsnäringen (prop. 2000/01:127). I
propositionen  föreslås   att   ett
sjöfartsstöd införs som omfattar både
last-   och   passagerarfartyg   i
internationell trafik. Syftet är att ge
svensk sjöfartsnäring konkurrensvillkor
som är likvärdiga med andra EU-länders
handelsflottor. Trafikutskottet  kommer
att behandla denna proposition senare i
vår. I avvaktan på denna behandling bör
riksdagen avslå motionerna Fi25 (m) och
Fi29 (kd) yrkande 3.

Stockholm den 15 maj 2001

På trafikutskottets vägnar

Monica Öhman

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Monica Öhman (s), Per-Richard
Molén (m), Jarl Lander (s), Hans Stenberg
(s), Karin Svensson Smith (v), Johnny
Gylling (kd), Tom Heyman (m), Krister
Örnfjäder (s), Lars Björkman (m), Monica
Green (s), Inger Segelström (s), Stig
Eriksson  (v),  Tuve  Skånberg  (kd),
Birgitta Wistrand (m), Mikael Johansson
(mp), Kenth Skårvik (fp) och Viviann
Gerdin (c).

Avvikande meningar


5. Sjöfartsstödet
Per-Richard Molén (m), Tom Heyman (m),
Lars Björkman (m) och Birgitta Wistrand
yemnaH(m) anför:
Den  svenskregistrerade handelsflottan,
utom färjorna, har länge haft svårt att
hävda sig i konkurrensen. Sedan år 1989
är den beroende av statligt stöd, vilket
är  en  olycklig  lösning.  Många
utvärderingar har gjorts av denna typ av
riktade industristöd och de ger alla en
genomgående  mycket negativ  bild  av
effekterna.  Stödet skapar ineffektiva
organisationer, snedvrider konkurrensen
och konserverar föråldrad teknik. Sedan
stödet  infördes  har  handelsflottan
minskat, medelåldern hos tonnaget ökat,
den  tekniska utvecklingen mer  eller
mindre avstannat och riskkapitalet  i
stort  sett  försvunnit.  Regeringen
aviserar nu att stödet skall mer än
fördubblas  och  även  utgå  till
färjesjöfarten. Det utökade stödet kommer
till den helt dominerande delen att utgå
till ett enda företag. Det borde inte ha
inträffat sedan varvsstödets dagar att
ett enskilt företag erhåller ett  så
omfattande belopp för att täcka löpande
driftunderskott. Eftersom färjenäringen,
till  skillnad  från  den  vanliga
lastsjöfarten,  verkar  på  en  sorts
oligopolmarknad  med mycket  begränsad
konkurrens mellan de olika företagen, är
stödet   än   mer  anmärkningsvärt.
Sjöfartsstödet kommer därför direkt att
påverka det statliga upplåningsbehovet,
och kostnaden för det nya driftbidraget
till  färjorna överlåtes därmed  till
framtida generationer att betala. När den
svenska  arbetsmarknaden  står  inför
personalbrist på många områden planerar
regeringen   att  med   skattemedel
subventionera   tämligen   lågbetalda
sjöarbeten.  Detta  kan  enligt  vår
uppfattning  inte  vara  en  riktig
utveckling. Stödet bör enligt motionen
därför  ej  utökas och det nuvarande
sjöfartsstödet bör avvecklas.
Riksdagen bör således bifalla motion Fi25
(m).
6. Sjöfartsstödet
Johnny Gylling (kd) och Tuve Skånberg
(kd) anför:
I vårpropositionen skriver regeringen
att sjöfartsstödet skall införas så snart
som möjligt, dock senast den 1 januari
2002. Kristdemokraterna anser att det nya
sjöfartsstödet skall träda i kraft redan
till sommaren, dock senast den    1
september 2001. Vi anser att  svensk
handelssjöfart är ledande på miljö- och
säkerhetstänkande men att den lever under
pressade ekonomiska förhållanden. Därför
vill vi framhålla att det är viktigt att
kompetensen finns kvar i Sverige och för
det krävs enligt vår uppfattning en aktiv
sjöfartspolitik. Riksdagen bör således
bifalla motion Fi29 (kd) yrkande 3.

Bilaga 15
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
2000/01:MJU2y


Tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 2001

Till finansutskottetFinansutskottet har den 19 april 2001
beslutat  att  bereda övriga  utskott
tillfälle att yttra sig över 2001 års
ekonomiska   vårproposition   (prop.
2000/01:100) i vad avser tilläggsbudget
till statsbudgeten för budgetåret 2001
(yrkandena 11-37) jämte motioner, allt i
de delar som berör respektive utskotts
beredningsområde.
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar i
yttrandet de förslag i propositionen som
avser tilläggsbudget för utgiftsområdena
Allmän   miljö-   och   naturvård
(utgiftsområde  20)  samt  Jord-  och
skogsbruk, fiske med anslutande näringar
(utgiftsområde 23). I anslutning till
yttrandet behandlas även en följdmotion.
Utskottet

I   propositionen  föreslås   under
utgiftsområde  20 att  anslaget  34:1
Naturvårdsverket ökas med 4 000 000 kr.
Finansiering sker genom att anslaget 34:1
Stöd till lokala investeringsprogram för
ekologisk hållbarhet under utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande minskas. Enligt regeringen
skall  ett statligt pilotprojekt  för
myggbekämpning inledas under år 2001 till
en total kostnad av 4 000 000 kr.
Under utgiftsområde 23 föreslås  att
anslaget      25:1     Sveriges
lantbruksuniversitet ökas med 1 000 000
kr.  För  att  möjliggöra  en  ökad
fältforskningsverksamhet     rörande
ekologisk     produktion     bör
lantbruksuniversitetet     tillföras
7 000 000 kr. Dessutom minskas anslaget
med 6 000 000 kr för att bidra till
finansiering av ökningar av andra anslag
inom utgiftsområde 23. Vidare föreslås
att anslaget 26:1 Forskningsrådet för
miljö,   areella   näringar   och
samhällsbyggande: Forskning och kollektiv
forskning minskas med 6 000 000 kr för
att finansiera åtgärder redovisade under
anslagen 42:1 Statens veterinärmedicinska
anstalt och 43:1 Statens jordbruksverk.
Mot bakgrund av behovet av ytterligare
ett  smittskyddsklassat  laboratorium
föreslås att anslaget 42:1 tillförs 5 000
000 kr under innevarande år. När det
gäller utgifter för detta ändamål år 2002
avser  regeringen  att  återkomma  i
budgetpropositionen för  år  2002.  I
propositionen  föreslås  vidare  att
anslaget 43:1 minskas med 3 400 000 kr.
Anslaget skall även få användas för BSE-
kontroller. Dessutom slopas inkomsttiteln
2556 Djurregisteravgifter och avgifterna
redovisas fr.o.m. den 1 januari 2001 mot
anslaget   43:1.   Anslaget   43:5
Arealersättningar och djurbidrag  m.m.
skall  också kunna användas för  att
finansiera BSE-kontroller och ett program
för kontroll av campylobakter. Regeringen
föreslår att riksdagen godkänner  den
föreslagna användningen av ramanslagen
43:1  Statens jordbruksverk och  43:5
Arealersättningar och djurbidrag  m.m.
samt      redovisningen      av
djurregisteravgifter.  Anslagen  43:7
Räntekostnader   för   förskotterade
arealersättningar m.m. och 43:16 Åtgärder
inom livsmedelsområdet minskas med 2 100
000 kr respektive 3 000 000 kr för att
finansiera  åtgärder redovisade  under
anslaget 43:1. Även anslaget 44:4 Stöd
till  jordbrukets rationalisering  m.m
minskas  för att finansiera  åtgärder
redovisade  under  anslaget   43:1.
Minskningen, som uppgår till 2 000 000
kr, finansierar också ökningen av det
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse
upptagna anslaget 45:1 Sametinget.
I motion Fi32 (s) framhålls vikten av
fortsatt  omarronderingsverksamhet  på
minst oförändrad nivå. Riksdagen bör på
nytt genom ett tillkännagivande fästa
regeringens    uppmärksamhet    på
nödvändigheten  av att omarronderingen
även  framgent kan bedrivas på minst
oförändrad nivå.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
samtliga förslag under utgiftsområdena 20
och 23. Enligt vad utskottet erfarit
finansieras  den  under  sistnämnda
utgiftsområde redovisade förstärkningen
av    anslaget   25:1   Sveriges
lantbruksuniversitet  med  7  miljoner
kronor  (netto  1 miljon  kronor  på
anslaget)    med    hjälp    av
budgeteringsmarginalen. När det gäller
anslaget  44:4 Stöd till  jordbrukets
rationalisering  m.m.  vill  utskottet
dessutom anföra följande. I statsbudgeten
för år 2001 finns för detta ändamål
uppfört ett ramanslag på 20 miljoner
kronor. 5 miljoner kronor avser bidrag
till  jordbrukets rationalisering  och
15 miljoner kronor skall täcka förluster
på grund av statlig kreditgaranti. Enligt
vad utskottet erfarit avser regeringens
förslag  om en minskning av anslaget
delposten  bidrag  till  jordbrukets
rationalisering, som  till  stor  del
används   för   att   finansiera
omarronderingsverksamheten. I samband med
riksdagens behandling av statsbudgeten
för innevarande år konstaterade utskottet
att   omarronderingsverksamheten  bör
bedrivas fortlöpande. Det främsta motivet
är  naturligtvis att nå de  positiva
effekter för enskilda och samhället som
en      rationalisering      av
fastighetsindelningen ger, särskilt vad
gäller  jord-  och  skogsbruk.  En
kontinuerligt          bedriven
omarronderingsverksamhet är  också  en
förutsättning för att lantmäteriet skall
kunna bevara och utveckla sin kompetens
på  området. Utskottet fann mot  den
bakgrunden att bidraget till jordbrukets
rationalisering inte borde begränsas till
enbart tidigare beslutade åtgärder utan
även   få   användas   till   nya
omarronderingsprojekt. Om detta innebar
att  anslagsbehovet  måste  omprövas
förutsatte  utskottet  att  regeringen
skulle  återkomma  med  förslag  till
finansiering     i     kommande
budgetproposition. Riksdagen  beslutade
att  ge  regeringen till  känna  vad
utskottet      anfört      om
omarronderingsverksamheten     (bet.
2000/01:MJU2,  rskr.  2000/01:86-87).
Enligt utskottets mening är regeringens
förslag  att minska anslaget avseende
bidrag till jordbrukets rationalisering
inte till någon del ägnat att tillgodose
riksdagens tidigare beslut när det gäller
den fortsatta omarronderingsverksamheten.
Förutom de uppenbara svårigheter  som
följer av förslaget när det gäller att
kunna fullfölja redan gjorda åtaganden
innebär det, såvitt utskottet förstår,
att  möjligheterna att finansiera nya
omarronderingsprojekt  blir   ytterst
begränsade. Enligt utskottets mening bör
riksdagen därför än en gång uppmärksamma
regeringen på nödvändigheten  av  att
omarronderingen  även  framgent  kan
bedrivas på minst oförändrad nivå. Det
anförda, som även ligger i linje med de
synpunkter som redovisas i motion Fi32
(s), bör ges regeringen till känna.
Stockholm den 15 maj 2001

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Ulf Björklund

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Ulf Björklund (kd), Sinikka
Bohlin  (s), Inge Carlsson (s),  Kaj
Larsson (s), Ingvar Eriksson (m), Alf
Eriksson (s), Carl G Nilsson (m), Ann-
Kristine  Johansson  (s),  Kjell-Erik
Karlsson (v), Caroline Hagström (kd),
Catharina  Elmsäter-Svärd (m),  Gudrun
Lindvall (mp), Eskil Erlandsson  (c),
Harald Nordlund (fp), Michael Hagberg
(s), Maggi Mikaelsson (v) och Anders G
Högmark (m).

BILAGA 16
Näringsutskottets protokollsutdrag
2000/01:25.3Bilaga 17
Arbetsmarknadsutskottets protokollsutdrag
Bilaga till arbetsmarknadsutskottets
protokoll 2000/01:25

Till finansutskottet


Yttrande över regeringens förslag till
tilläggsbudget till statsbudgeten  för
2001.

Arbetsmarknadsutskottet yttrar sig över
regeringens    förslag    avseende
utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14
Arbetsliv (prop. yrk. 25 och 37 delvis).
Utskottet kan konstatera att det inte har
väckts några motioner i dessa delar.

Utskottet
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Enligt  regeringens   förslag  till
tilläggsbudget skall anslagen 2:2 Bidrag
till   arbetslöshetsersättning   och
aktivitetsstöd  samt  22:3  Köp  av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader minskas med 474 863 000 kr
respektive 343 768 000 kr. Detta innebär
att ramarna för utgiftsområdet minskas
med 818 632 000 kr. Som skäl anger
regeringen att den bedömer att antalet
deltagare    i   konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska  program  blir
lägre än vad som antogs i budgeten för år
2001. Då beräknades antalet deltagare
till i genomsnitt 121 500 personer per
månad  (inklusive  arbetslivsinriktad
rehabilitering). Nu bedömer regeringen
att  behovet  beräknas  motsvara  i
genomsnitt 107 000 personer per månad.
Utskottet kan acceptera förslaget men
vill ändå göra följande påpekanden.
Behovet  av  arbetsmarknadspolitiska
program  är i hög grad beroende  av
utvecklingen   på   arbetsmarknaden.
Försämras  det  arbetsmarknadspolitiska
läget krävs ökade insatser. Det är också
viktigt  att arbetsmarknadsutbildningen
kan    upprätthållas    på    en
tillfredsställande nivå för att undvika
flaskhalsar  och  kunna  rusta  de
arbetssökande att möta ständigt ökande
kompetenskrav. Detta är särskilt viktigt
i ett regionalt tillväxtperspektiv. Det
är   även  av  stor  vikt   att
Arbetsmarknadsverket ges möjlighet att
planera långsiktigt, exempelvis när det
gäller  upphandlingar,  och  att  god
kvalitet kan uppnås i åtgärderna.
Utvecklingen på arbetsmarknaden är för
närvarande god, men det finns att antal
faktorer som kan leda till att  den
positiva trenden bryts. Vissa regioner
har fortfarande hög arbetslöshet och låg
sysselsättningsgrad.     Motsvarande
förhållanden   gäller   för   många
invandrargrupper.         Antalet
deltidsarbetslösa och långtidsinskrivna
har minskat men inte i den omfattning som
är önskvärd.
Enligt utskottets uppfattning är det
därför viktigt att vara uppmärksam på den
fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden
och att se till att det finns nödvändig
beredskap för förändringar. Om det finns
risk för att den positiva utvecklingen på
arbetsmarknaden  bryts  genom   att
arbetslösheten stiger eller genom att den
ändrar struktur är det viktigt att man
snabbt kan öka volymerna i programmen för
att motverka en sådan utveckling.
Erbjudande om plats inom
aktivitetsgarantin
Riksdagen beslutade vid behandlingen av
regeringens förslag till förändringar i
arbetslöshetsförsäkringen december 2000
(prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5,
rskr. 2000/01:102) att de som har fyllt
20 år och som är eller riskerar att bli
långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen
senast   inom  27  månader   från
arbetslöshetens inträde skall erbjudas en
heltidsaktivitet  inom  ramen   för
aktivitetsgarantin. Regeringen föreslår
nu att riksdagen med ändring av sitt
tidigare  beslut ändrar "skall"  till
"bör". Genom en sådan förändring uppnås
enligt regeringen den flexibilitet som
krävs för att aktivitetsgarantin skall
fungera med god kvalitet (prop. yrk. 25).
Avsikten med aktivitetsgarantin var att
tillskapa  en  ny form av  flexibelt
arbetsmarknadspolitiskt  program  som
skulle  motverka  långtidsinskrivning.
Programmet riktar sig i första hand till
den  som har eller riskerar att  få
särskilt svårt att komma tillbaka till
reguljärt  arbete.  Inom  ramen  för
programmet  skall man  kunna  anpassa
insatserna   efter  den   enskildes
förutsättningar. För att detta skall vara
möjligt krävs enligt utskottets mening
att programmet utvecklas i sådan takt att
kvaliteten inte äventyras. En alltför
kraftig  ökning av aktivitetsgarantins
omfattning   riskerar   leda   till
kvalitetsförsämringar.  Utskottet  kan
konstatera att aktivitetsgarantin  för
närvarande omfattar ca 30 000 arbetslösa.
Med kriteriet "skall" finns det, som
regeringen påpekat, en risk för  att
kvalitetskravet i åtgärden  inte  kan
upprätthållas. Bara det förhållandet att
det  för närvarande finns ca 50 000
långtidsinskrivna utan arbete innebär med
en strikt tillämpning av kriteriet att
man är tvungen att på mycket kort tid
drastiskt  öka  antalet  platser  i
aktivitetsgarantin. Med den föreslagna
förändringen  får  arbetsförmedlingarna
möjlighet att under en övergångsperiod
överbrygga  dessa problem.  Det  blir
lättare att se till att de som bäst
behöver en insats inom aktivitetsgarantin
också kommer att få den, samtidigt som
det  blir  möjlighet att upprätthålla
kvalitetskravet.
Utskottet - som står bakom regeringens
förslag i denna del - anser att man inte
får tolka den föreslagna förändringen på
det sättet att enskilda som riskerar att
bli utförsäkrade inte kommer att anvisas
plats  inom aktivitetsgarantin. Enligt
utskottets mening är det viktigt att
betona  att enskilda som  utan  egen
förskyllan är arbetslösa inte får stå
utan försörjning om de uppfyller kraven
att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Utgiftsområde 14 Arbetsliv
Utskottet har ingen erinran mot förslaget
att    anslaget   1:2   Statliga
tjänstepensioner m.m. minskas med 19 000
000 kr.


Särskilda yttranden

1. Aktivitetsgarantin (Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Folkpartiet)
Margareta Andersson (c), Stefan Attefall
(kd),  Maria Larsson (kd) och  Elver
Jonsson (fp) anför:

Trots ett förbättrat konjunkturläge är
antalet långtidsinskrivna alltför stort.
För  att  komma till rätta  med  de
långtidsinskrivnas problem  krävs  ett
flertal åtgärder. Vi har därför varit
positiva   till   införandet   av
aktivitetsgaranti, som är ett program som
riktar sig till denna grupp. Enligt vår
uppfattning är själva grundidén riktig
att de långtidsinskrivna kommer in i ett
mer  aktivt  och nära samarbete  med
arbetsförmedlingens personal  och  att
varje individs särskilda behov beaktas i
utformningen   av  en   individuell
handlingsplan. Vi vill dock poängtera att
aktivitetsgarantin står och faller med
den  praktiska tillämpningen. Vad som
behövs är tydliga krav som går att leva
upp  till, stöd och hjälp att bryta
arbetslöshetsmönstret och aktiva insatser
för  att möta den enskilde personens
konkreta behov och problem. Det är också
viktigt att nära samverkan sker  med
föreningsliv,   näringsliv,   privata
bemanningsföretag och  förmedlare.  En
förutsättning för att man skall kunna
utveckla  aktivitetsgarantin  i  denna
riktning är att volymen inte blir alltför
stor.  Enligt  vår  uppfattning  har
utvecklingen av aktivitetsgarantin gått
mycket fort. Från att ha börjat som en
försöksverksamhet våren 2000  omfattar
programmet i dag ca 30 000 deltagare över
hela landet. Risken är uppenbar att den
snabba utvecklingen kan leda till problem
med programmets innehåll och kvalitet.
Det finns också tecken som tyder på att
kvaliteten i aktivitetsgarantin faktiskt
har blivit lidande. Kritik har framförts
från bl.a. enskilda som beskrivit att de
upplever aktiviteterna som meningslösa
och utan innehåll och att det i vissa
fall endast är en form av "förvaring".
Vi  anser därför att den föreslagna
förändringen från "skall" till "bör" är
bra. Förändringen innebär att det ges en
möjlighet för arbetsförmedlingarna att på
ett    rimligt   sätt   utveckla
aktivitetsgarantin. Det är dock viktigt
att man i fortsättningen noggrant följer
utvecklingen av programmet så att det i
framtiden   uppfyller   kraven   på
effektivitet och kvalitet.
2. Aktivitetsgarantin (Moderaterna)
Mikael  Odenberg,  Patrik  Norinder,
Christel Anderberg och Henrik Westman
(alla m) anför:

Enligt vår uppfattning är det viktigt att
arbetslösa så snabbt som möjligt kommer
ut  antingen på riktiga arbetsplatser
eller       i       fokuserad
arbetsmarknadsutbildning. Vi motsatte oss
införandet  av aktivitetsgarantin  och
menade att den i praktiken bara skulle
bli  ytterligare  en  i  raden  av
arbetsmarknadspolitiska  volymåtgärder.
Farhågorna har besannats, kvaliteten har
varit bristfällig och kritiken mot den
s.k.  agan är mycket hård  från  de
arbetslösas sida. Vår kritik förändras på
intet sätt till följd av de förändringar
som föreslås i tilläggsbudgeten. Vi har
dock - mot bakgrund av vårt tidigare
ställningstagande - ingen anledning att
anlägga några ytterligare synpunkter på
agans närmare utformning.

Bilaga 18
Bostadsutskottets yttrande
2000/01:BoU6y


Tilläggsbudget för år 2001 -
utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande

Till finansutskottetFinansutskottet har beslutat att bereda
bl.a.  bostadsutskottet tillfälle  att
yttra  sig  över 2001 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2000/01:100) i vad
avser tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 2001 jämte motioner, allt
i  de  delar  som  berör  utskottets
beredningsområde.
I detta yttrande behandlas förslagen i
den  ekonomiska  vårpropositionen  om
tilläggsbudget vad avser utgiftsområde
18. Vidare tar bostadsutskottet ställning
till förslagen i Folkpartiets partimotion
2000/01:Fi20 yrkande 28 samt i motionerna
2000/01:F21 (m) och 2000/01:Fi27 (m).
En av de frågor som aktualiseras genom
regeringens förslag om tilläggsbudget för
år 2001 för utgiftsområde 18 är vilka
åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett ökat byggande av hyresbostäder. Denna
fråga har bostadsutskottet tidigare i vår
uppmärksammat genom en av utskottet
anordnad offentlig utfrågning på temat
"Varför byggs det så få hyresbostäder i
Sverige?". Utskottet bifogar protokollet
från denna utfrågning som bilaga till
yttrandet.Sammanfattning


Utskottet föreslår att riksdagen skall
godkänna  regeringens  förslag   om
anslagsförändringar på tilläggsbudget för
2001 avseende utgiftsområde 18. Vidare
tillstyrker utskottet regeringens förslag
att inrätta ett nytt investeringsbidrag
för nybyggnad av hyresbostäder samt om
ett bemyndigande för regeringen att fatta
beslut  om  sådant  stöd.  Motstående
motionsförslag avstyrks.
Till yttrandet har fogats en gemensam
avvikande mening (m, kd, c, fp) med
innebörden  att riksdagen bör  avvisa
förslaget    om    det    nya
investeringsbidraget.   I   särskilda
yttranden  redovisar ledamöterna  från
dessa  partier även sin syn på  ett
initiativ  från  bostadsutskottet  om
tillfällig     förändring     av
beräkningsgrunderna  för  bostadsbidrag
till studerande.
Utskottets överväganden


21:10 Bostadsbidrag
Bostadsbidrag till barnfamiljer och till
ungdomar mellan 18 och 29 år utan barn
utgår  enligt bestämmelserna i  lagen
(1993:737) om bostadsbidrag. De senaste
mer betydande förändringarna i reglerna
för  bostadsbidragen  beslutades  av
riksdagen våren 1996 och trädde i kraft
den 1 januari 1997.
I  statsbudgeten för innevarande  år
finns för bostadsbidrag uppfört ett ram-
anslag  på  4  760 miljoner  kronor.
Regeringen föreslår att detta  anslag
minskas med 500 miljoner kronor.
Utgifterna  för  bostadsbidragen  är
starkt  beroende  av  hur  hushållens
inkomster,   bostadskostnader   och
sysselsättningsgrad utvecklas. Regeringen
anför att den gynnsammare utvecklingen av
sysselsättningen och reallönerna medför
att  utgifterna  för  bostadsbidraget
minskar. Mot bakgrund av den ekonomiska
bedömning som regeringen nu gör anses
därför anslaget kunna minskas med det
föreslagna beloppet.
Förslaget,  som  inte  mött  några
invändningar  i  motioner  eller  vid
beredningen av ärendet, tillstyrks av
bostadsutskottet.
Utskottet  vill  i detta  sammanhang
informera  finansutskottet  om  vissa
pågående  överväganden  om  förändrade
villkor för bostadsbidrag under andra
halvåret  i år. Bostadsutskottet  har
uppmärksammat  att den omläggning  av
studiemedelssystemet  som  kommer  att
genomföras den 1 juli i år kan få vissa
oönskade effekter för bostadsbidrag till
studerande.  Denna  förändring   av
studiemedlen kan i vissa fall leda till
minskade  bostadsbidrag till studenter
trots att de efter omläggningen har en
sammantaget   oförändrad   ekonomisk
situation. Denna effekt uppkommer genom
den omfördelning mellan lån och bidrag
som sker inom studiemedelssystemet.
Bostadsutskottet   överväger   för
närvarande  olika lösningar  för  att
undvika  att  de oönskade  effekterna
uppkommer under löpande bidragsår. Dessa
lösningar kommer att innebära en mindre
utgiftsökning inom bostadsbidragssystemet
för  budgetåret 2001. Oavsett  vilken
teknisk  lösning som väljs kan  dock
kostnaderna beräknas till omkring  25
miljoner kronor. Utskottet gör emellertid
bedömningen  att  denna  begränsade
utgiftsökning väl kommer att rymmas inom
anslaget för bostadsbidrag även efter den
anslagsminskning   som   regeringen
föreslagit och utskottet ovan tillstyrkt.
Som framgått ovan redovisar regeringen i
tilläggsbudgeten  för  2001  sjunkande
utgifter för bostadsbidragen och föreslår
därför ett minskat anslag. Erfarenheterna
från de senaste åren visar att regeringen
regelmässigt överskattat utgifterna för
bostadsbidragen. Detta gällde inte minst
för  budgetåret 2000 där de slutliga
utgifterna för bostadsbidragen kom att
ligga närmare 1 300 miljoner kronor under
det ursprungligen anvisade anslaget. Det
finns mot den bakgrunden inte anledning
att nu göra någon ytterligare justering
av bostadsbidragsanslaget.
31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och
mögelskador
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  50  miljoner  kronor.  Regeringen
föreslår att detta anslag minskas med 10
miljoner  kronor.  Avsikten  är  att
anslagsminskningen skall bidra till att
finansiera en ökning av anslaget Bidrag
till  Sveriges  meteorologiska  och
hydrologiska institut.
Bostadsutskottet       tillstyrker
regeringens förslag.
31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av
hyresbostäder
I förslaget om tilläggsbudget för år 2001
lägger regeringen fram ett förslag med
innebörden    att    ett    nytt
investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder  skall  inrättas.  Det
formella   förslaget   vad   gäller
tilläggsbudgeten avser inrättandet av ett
nytt ramanslag 31:12 Investeringsbidrag
för nybyggnad av hyresbostäder på  1
miljon kronor. Utbetalning av stöd avses
emellertid inte komma att ske under år
2001. Förslaget om att inrätta ett anslag
för ändamålet redan under innevarande år
läggs i stället fram för att ge en
lämplig anknytning till statsbudgeten för
det  förslag  om  bemyndigande  som
regeringen  också  presenterar  under
tilläggsbudgeten.  Det  föreslås  att
regeringen bemyndigas att under år 2001
inom utgiftsområde 18 besluta om stöd
till  investeringar för nybyggnad  av
hyresbostäder i områden med bostadsbrist
som innebär utgifter på högst 1 300
miljoner kronor under åren 2002-2004.
Fördelningen mellan budgetåren avses vara
100 miljoner kronor under 2002 samt 600
miljoner kronor under 2003 respektive
2004. Regeringen avser att återkomma i
frågan i budgetpropositionen för 2002.
Regeringen lämnar en redovisning  om
inriktningen på och omfattningen av den
föreslagna   stödformen   som   kan
sammanfattas enligt följande. Den totala
omfattningen på bidragsgivningen avses
uppgå till 2,5 miljarder kronor under fem
år. Bidrag skall kunna utgå till projekt
som påbörjas under tiden den 17 april
2001-den  31  december  2004  och
färdigställs  inom  två  år  från
påbörjandet. Stöd skall endast kunna utgå
till nyproduktion av bostäder upplåtna
med hyresrätt. Vid utformningen av de
närmare  vilkoren  för  stödet  bör
önskemålen om skälig produktionskostnad
och boendekostnad beaktas. Syftet är att
uppnå en produktion av främst små eller
medelstora lägenheter. Bidraget är inte
avsett   för   olika   typer   av
kategoribostäder. Stöd bör lämnas för
bostäder som tillkommer med stöd enligt
förordningen  (1992:986)  om  statlig
bostadsbyggnadssubvention. Det är viktigt
att de ekologiska aspekterna beaktas.
Därför skall bidraget också kunna lämnas
utan  hinder  av att  bidrag  enligt
förordningen (2000:1389) om statligt stöd
till  bostadsinvesteringar som främjar
ekologisk hållbarhet lämnas för samma
projekt. Länsstyrelserna föreslås bereda
och  besluta om bidragen baserat  på
föreskrifter utfärdade av Boverket. Som
ett  villkor föreslås gälla  att  de
bostäder som byggs med stödet  skall
förmedlas   via   den   kommunala
bostadsförmedlingen eller i samarbete med
kommunerna. Det bör enligt propositionen
ankomma på regeringen att utforma de
närmare     bestämmelserna     om
bidragsgivningen.
Regeringens förslag om att inrätta ett
investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder avvisas i flera motioner.
I Folkpartiets partimotion 2000/01:Fi20
yrkande  28  föreslås att regeringens
förslag  avslås av riksdagen.  Enligt
motionen är inte bidraget en effektiv
åtgärd  mot  bostadsbristen.  Även  i
partimotionerna   2000/01:Fi17   (m),
2000/01:Fi18 (kd) och 2000/01:Fi19 (c)
förordas  ett  riksdagens  avslag  på
regeringsförslaget.   Förslagen   om
preliminär ram för utgiftsområde 18 för
åren 2002-2004 utgår i dessa motioner
från denna förutsättning. I motionerna
framhålls  att  skattelättnader  inom
bostadssektorn är en bättre åtgärd för
att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande.
I Centerpartiets motion framhålls även
behovet  av åtgärder som kan  främja
konkurrensen inom bostadsbyggandet.
Moderata  samlingspartiets  syn  på
regeringens förslag utvecklas i motion
2000/01:Fi21 (m). I motionen anförs att
erfarenheterna  av direkta  ekonomiska
bidrag  till bostadsbyggande i  olika
generella former entydigt pekar i negativ
riktning. Motionärerna framhåller också
att näringslivet samstämmigt har avvisat
tanken   på   att   införa   ett
investeringsbidrag. Investeringsbidraget
anses kunna bli kostnadsdrivande  och
konkurrenshämmande. Motsvarande argument
för ett avslag på regeringsförslaget förs
också fram i motion 2000/01:
Fi27 (m). I denna motion föreslås även
att  riksdagen i ett tillkännagivande
skall framhålla att förutsättningarna för
nyproduktion  av  hyresbostäder  bör
förbättras på annat sätt. Detta  bör
enligt motionären ske genom bl.a. sänkta
skatter, ökad konkurrens, förändringar i
fastighetsbildningen, förenklingar i plan-
och bygglovsprocessen samt förändringar i
hyressättningssystemet.
Bostadsutskottet  anför  följande  om
regeringsförslagen  om   ett   nytt
investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder  samt  de  motstående
motionerna.
Utveckling på bostadsmarknaden  under
1990-talet har sedan en längre tid givit
anledning  till  oro.  De  ekonomiska
problemen i början av detta decennium
bidrog  till  en kraftig  nedgång  i
bostadsproduktionen.  Även  om  det
ekonomiska läget förbättrats under senare
år  kvarstår  omfattande  problem  på
bostadsmarknaden. Trots en i vissa delar
av  landet  allt  mer  tilltagande
bostadsbrist  har  nyproduktionen  av
bostäder fortfarande inte kommit upp till
en nivå som kan anses vara långsiktigt
hållbar.  Enligt Boverkets bedömningar
skulle det behöva byggas 25 000-30 000
lägenheter årligen för att svara mot den
långsiktiga efterfrågan. Det kan nämnas
att under de senaste åtta åren har det i
genomsnitt  endast  byggts  13  000
lägenheter per år.
Förutom att den totala omfattningen av
bostadsbyggandet  behöver  öka  finns
anledning att rikta uppmärksamhet mot
vilken typ av bostäder som byggs. Andelen
bostadsrätter  i  nyproduktionen  har
markant ökat under senare år. Detta trots
att många hushåll, inte minst ungdomar
och  yngre  familjer, i första  hand
efterfrågar hyreslägenheter med en rimlig
boendekostnad.    Tillgången    på
hyreslägenheter   har   ytterligare
begränsats  genom  den  politik  med
utförsäljning  av  kommunalt   ägda
hyresbostäder  som  bedrivs  i  vissa
kommuner.
Orsakerna  till  att  hyreslägenheter
produceras i alltför begränsad omfattning
är flera. Det handlar bland annat om
snabbt   stigande  markpriser   och
byggkostnader som inte kunnat hållas på
en rimlig nivå. På en starkt överhettad
bostadsmarknad ger dyra bostadsrätter i
exklusiva lägen ett större utrymme för
vinster än hyreslägenheter, som måste
hålla sig inom de ekonomiska ramar som
bruksvärdessystemet sätter upp.  Flera
borgerligt styrda kommuner har  också
visat ett ointresse för att låta sina
bostadsföretag           bygga
hyresrättslägenheter.  Bostadsutskottet
går emellertid i detta sammanhang inte
närmare  in  på orsakerna  till  den
nuvarande situationen på bostadsmarknaden
eller vilka ytterligare åtgärder som kan
bli nödvändiga för att på längre sikt
komma till rätta med problemen. För en
ytterligare belysning av denna  fråga
hänvisar utskottet till det protokoll
från   bostadsutskottets   offentliga
utfrågning den 6 mars i år på temat
"Varför byggs det så få hyresbostäder i
Sverige?" som har bifogat detta yttrande.
Mot bakgrund av den ovan summariskt
redovisade     situationen     på
bostadsmarknaden framstår  det  enligt
utskottet uppfattning som nödvändigt med
statliga åtgärder för att åstadkomma en
ökad produktion av bostäder upplåtna med
hyresrätt. Utskottet ser därför positivt
på  regeringens förslag om ett  nytt
investeringsbidrag. Särskilt positivt är
att förslaget givits en inriktning som
innebär att stödet kan kanaliseras till
den typ av bostäder som bäst behövs, dvs.
hyresbostäder som kan upplåtas till en
rimlig boendekostnad. Det är samtidigt
viktigt  att  framhålla  att   en
förutsättning för att bidraget skall få
avsedd effekt är att alla berörda parter
aktivt medverkar till att hålla de totala
produktionskostnaderna       nere.
Byggföretagen har en viktig  roll  i
arbetet  med att begränsa de direkta
byggkostnaderna.  Som  framhålls  i
propositionen             har
Byggkostnadsdelegationen visat att det
genom en konsekvent kostnadskontroll går
att  producera bostäder till  rimliga
kostnader. En ytterligare förutsättning
för att boendekostnaden skall kunna hamna
på en rimlig nivå är att kommunerna genom
sin markpolitik bidrar till att även
markkostnaderna begränsas.
Med hänvisning till det ovan anförda
tillstyrker bostadsutskottet regeringens
förslag om att inrätta en nytt anslag för
investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder samt förslaget  om  ett
bemyndigande vad gäller beslut om bidrag
som  innebär  utgifter  under  åren
2002-2004. De motstående motionsförslagen
avstyrks.
34:1 Stöd till investeringsprogram för
ekologisk hållbarhet
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 1 364,5 miljoner kronor. Regeringen
föreslår att detta anslag minskas med 4
miljoner kronor för att finansiera en
höjning    av   anslaget    till
Naturvårdsverket.
Förslaget  har  inte  mött  några
invändningar  i  motioner  eller  vid
beredningen  av  ärendet.  Utskottet
tillstyrker regeringens förslag.
Stockholm den 15 maj 2001

På bostadsutskottets vägnar

Knut Billing

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet:  Knut Billing (m),  Lennart
Nilsson (s), Lilian Virgin (s),  Owe
Hellberg (v), Ulla-Britt Hagström (kd),
Inga Berggren (m), Anders Ygeman (s),
Sten  Lundström (v), Annelie Enochson
(kd),  Carl-Erik Skårman (m),  Helena
Hillar Rosenqvist (mp), Rigmor Stenmark
(c),  Yvonne  Ångström  (fp),  Carina
Adolfsson Elgestam (s), Ewa Thalén Finné
(m), Leif Jakobsson (s) och Dag Ericson
(s).


Avvikande mening


Investeringsbidrag för nybyggnad av
hyresbostäder
Knut Billing (m), Ulla-Britt Hagström
(kd), Inga Berggren (m), Annelie Enochson
(kd),  Carl-Erik Skårman (m),  Rigmor
Stenmark (c), Yvonne Ångström (fp) och
Ewa Thalén Finné (m) anser:
I motioner (m), (kd), (c) och (fp) har
regeringens förslag om att inrätta ett
system  för  investeringsbidrag  för
nybyggnad av hyresbostäder avvisats. Vi
står    givetvis   bakom   dessa
avslagsyrkanden. Det behövs helt andra
åtgärder för att komma till rätta med de
omfattande problemen på bostadsmarknaden.
Som framhålls i de aktuella motionerna
behöver långsiktigt goda förutsättningar
för byggande och förvaltning av bostäder
skapas.  Det handlar bl.a. om  sänkt
skattetryck    på   bostadssektorn,
förenklingar i plan- och byggprocessen,
en översyn av hyressättningssystemet samt
åtgärder för att främja konkurrensen inom
byggsektorn. På dessa områden har vi
presenterat delvis olika förslag, men med
en  inriktning som till stora  delar
sammanfaller.    Inför    höstens
riksdagsarbete har vi för avsikt att
återkomma  med  förslag  om   hur
bostadsmarknaden skall kunna bringas i
balans i hela landet. Vi anser emellertid
inte att det finns skäl att i samband med
detta  yttrande  över  2001   års
tilläggsbudget fördjupa sig  i  dessa
frågor. I detta sammanhang avgränsar vi
oss  därför till att helt kortfattat
redogöra för några av de skäl som talar
mot regeringens förslag om att införa ett
nytt investeringsbidrag.
Rent allmänt kan det konstateras att en
bidragsgivning  med  den  föreslagna
utformningen inte på något sätt påverkar
de  grundläggande orsakerna  till  de
problem  som  föranlett  regeringens
förslag.  Erfarenheterna från liknande
bidragsformer är också till stora delar
negativa. Inte sällan har denna typ av
statliga insatser visat sig kunna bli
såväl    kostnadsdrivande     som
konkurrenshämmande. Det finns således en
uppenbar   risk   för   att   ett
investeringsbidrag med  den  förordade
inriktningen inte bara kommer att visa
sig vara ineffektivt utan att det även
direkt motverkar sitt syfte och  gör
betydligt mer skada än nytta. Redan nu
har  den  effekten  uppkommit  att
bostadsföretag skjuter  upp  planerade
byggprojekt i avvaktan på att de närmare
villkoren för bidraget skall redovisas.
Från flera håll har det också ifrågasatts
om bidraget, med de villkor om hyrestak
m.m. som regeringen aviserat, alls kommer
att kunna användas där behovet av nya
bostäder är som störst.
Det  är  enligt  vår  uppfattning
anmärkningsvärt  att  regeringen  inte
förmått ta fasta på de enträgna krav på
långsiktigt  hållbara  regler   för
bostadsbyggandet  som  vid  upprepade
tillfällen förts fram av en i stort sett
enig bygg- och bostadssektor. Ett nytt
tillfälligt investeringsbidrag riskerar
att ytterligare försena de nödvändiga
åtgärderna. Bostadsmarknaden har under
alltför lång tid lidit av tillfälliga och
ogenomtänkta   statliga   insatser.
Regeringen  har  också  fått  tydliga
signaler  om att bostadssektorn  inte
önskar nya åtgärder av denna typ. Vid
exempelvis den offentliga utfrågning på
temat  "Varför  byggs  det  så  få
hyresbostäder   i   Sverige?"   som
bostadsutskottet genomförde i mars i år
fanns det i princip ingen part som tyckte
att investeringsbidrag är önskvärda. Även
de partsföreträdare som i brist på andra
insatser inte ansåg sig helt kunna avvisa
tanken på sådana åtgärder uttryckte en
stor tveksamhet på grund av risken för
oönskade  bieffekter och  bristen  på
långsiktighet.
Med hänvisning till det ovan anförda
anser vi att regeringens förslag om ett
nytt investeringsbidrag för byggande av
hyresbostäder bör avslås av riksdagen. Vi
tillstyrker således de avslagsförslag som
lagts fram i motioner (m), (kd), (c) och
(fp).


Särskilda yttranden


1. Bostadsbidrag
Knut Billing (m), Inga Berggren (m), Carl-
Erik Skårman (m), Rigmor Stenmark (c),
Yvonne Ångström (fp) och Ewa Thalén Finné
(m) anför:
Bostadsutskottets s-ledamöter har tagit
initiativ till en tillfällig ändring av
beräkningen  av  bostadsbidrag  till
studerande  under år 2001.  Om  inte
beräkningsgrunderna  ändras  leder  de
förändringar i studiemedelssystemet som
träder  i  kraft den 1 juli  i  år
automatiskt  till en sämre  ekonomisk
situation  för många studenter  genom
sänkta  bostadsbidrag. Budgeteffekterna
för  innevarande  budgetår  av  den
föreslagna     ändringen      i
bostadsbidragssystemet redovisas i detta
yttrande till finansutskottet.
Vi  vill  inte  motsätta  oss  den
föreslagna  tillfälliga  ändringen  av
bidragsvillkoren trots att vi inte står
bakom  bostadsbidragssystemet  i  dess
nuvarande utformning. Det skulle vara
orimligt att låta vad som får förmodas
vara ett förbiseende eller misstag från
regeringens sida leda till att många
studerande under löpande bidragsår får en
försämrad  ekonomisk situation.  Detta
särskilt   som   förändringen   i
studiebidragssystemet lanserats som en
förbättring för studenterna. Vi anser det
emellertid  vara  anmärkningsvärt  att
regeringen i sitt beredningsarbete inte
kunnat förutse denna effekt och i god tid
vidtagit    nödvändiga    åtgärder.
Förbiseendet kan också  ses  som  en
indikation  bland många på  att  det
nuvarande systemet är för komplicerat och
i många avseenden leder till oönskade
effekter.
Vi har i andra sammanhang presenterat
förslag   till   förändringar   och
förenklingar av bostadsbidragssystemet.
De förslag som våra respektive partier
fört  fram om preliminära ramar  för
utgiftsområde 18 under åren 2002-2004 (se
yttr. 2000/01:BoU5y) utgår också från att
förenklingar  av bostadsbidragssystemet
kan inledas under denna period.
2. Bostadsbidrag
Ulla-Britt Hagström (kd) och  Annelie
Enochson (kd) anför:
Kristdemokraterna  har  sedan  länge
reagerat  mot regeringens  kortsiktiga
politik i fråga om bostadsbidragen. De
förändringar i systemet som genomfördes
för några år sedan har lett till att
bidraget sammantaget har fått en prägel
av stöd till ensamföräldrar boende i
hyresrätt. Kristdemokraterna har därför
begärt    en    översyn    av
bostadsbidragsreglerna  samt  av  de
konsekvenser som senare års förändringar
medfört. Vi har också föreslagit att de
individuella   inkomstgränserna   som
bidragsgrund för bostadsbidragen skall
slopas  och  att den bidragsgrundande
bostadsytan  skall öka. Vårt  förslag
innebär även att den barnrelaterade delen
av bostadsbidraget skall höjas för de
hushåll  som  är  berättigade  till
bostadsbidrag.
Kristdemokraterna har också vid ett antal
tillfällen  begärt  att  avstämnings-
perioderna för bostadsbidraget skall vara
halvårsvisa. Ett sådant system skulle
minska  de  oönskade  effekter  som
uppkommer, inte minst när studier och
förvärvsarbete växlar under kalenderåret.
Om vårt förslag tidigare vunnit bifall
hade det varit enklare att hantera de
problem  med  bostadsbidragen   för
studerande som utskottet uppmärksammar i
sitt yttrande. I det nu uppkomna läget
vill vi emellertid inte motsätta oss det
förslag om en tillfällig regeländring som
bostadsutskottet har för avsikt att lägga
fram  för riksdagen. Det är givetvis
orimligt  att  en  förändring   i
studiemedelssystemet  med  omfördelning
mellan lån och bidrag skall tillåtas leda
till minskade bostadsbidrag, trots att
studenterna efter omläggningen får en
oförändrad ekonomisk situation. Vi vill i
sammanhanget  också  erinra  om  att
Kristdemokraterna  förordat  en  något
större  ökning  av  bidragsdelen  i
studiemedelssystemet än den förändring
som träder i kraft den 1 juli i år.

Utskottets överväganden

Inledning
Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan
riksdagen  för  löpande  budgetår  på
tilläggsbudget göra en ny beräkning av
statsinkomster samt ändra och anvisa nya
anslag. Utskottet behandlar förslagen på
tilläggsbudget utgiftsområdesvis. I det
avslutande  avsnittet  Finansutskottets
sammanställning   av   anslag   och
utgiftsområden   på   tilläggsbudget
redovisar utskottet konsekvenserna  av
sina ställningstaganden för anslag och
utgiftsområden för 2001.

Finansiering av investeringar och
rörelsekapital

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
för budgetåret 2001 får besluta  om
krediter för myndigheters räntekonton i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
16 900 000 000 kr. Vidare tillstyrker
utskottet att regeringen för budgetåret
2001  får  besluta  om  lån  i
Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som  används  i
statens verksamhet intill ett belopp av
20 300 000 000 kr.
Därmed tillstyrks punkterna 13 och 14 i
propositionen.
Propositionen
Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten
fastställer  riksdagen  årligen  en
kreditram inom vilken regeringen  får
besluta  att rörelsekapital i statens
verksamhet skall finansieras med krediter
i  Riksgäldskontoret (21  §).  Vidare
fastställer riksdagen årligen en total
låneram  i  Riksgäldskontoret   för
investeringar som används  i  statens
verksamhet (20 §).
I  syfte  att  tillgodose  statliga
myndigheters  behov av  rörelsekapital
föreslår  regeringen att  den  totala
kreditramen höjs med 2 300 000 000 kr,
dvs. till 16 900 000 000 kr. Höjningen är
bl.a.   en   följd   av   att
Premiepensionsmyndighetens (PPM) behov av
rörelsekapital tidigare finansierats med
lån avseende anläggningstillgångar. PPM
skall   på   sikt   bli   helt
avgiftsfinansierad.         Under
uppbyggnadsskedet  finansieras   dock
myndigheten genom krediter och lån i
Riksgäldskontoret.
Den totala låneramen för investeringar i
anläggningstillgångar föreslås sänkas med
600 miljoner kronor, det vill säga till
20 300 000 000 kr. Förslaget om minskad
låneram  är föranlett av  att  PPM:s
rörelsekapital  i   stället   skall
tillgodoses   från   ramen   för
räntekontokrediter. Att den föreslagna
minskningen   av   låneramen   för
investeringar inte blir större är en
följd av att en renodling av vissa andra
myndigheters  krediter  också   bör
genomföras i sammanhanget.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker propositionen
(punkterna 13 och 14).

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:2 Presstöd
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
bifaller  regeringens  förslag  att
reglerna för presstöd ändras så att
stödbeloppen för driftsstödet höjs med
12   %   och   örestalen   för
distributionsstödet med 5 % fr.o.m. den
1 januari 2001. Därmed tillstyrks punkt
15 i propositionen. Motstående motioner
avstyrks.
Jämför reservationerna 1 (m, fp) och 2
(kd).
Propositionen
Efter en översyn avseende dagspressens
ekonomiska  situation  gör  regeringen
bedömningen att det behövs ökade statliga
insatser för att bibehålla mångfalden på
dagstidningsmarknaden. Utan ökat statligt
stöd föreligger en risk för att många
tidningar tvingas lägga ned eller minska
utgivningen  under de närmaste  åren.
Därför föreslås en generell höjning av
driftsstödet med 12 % fr.o.m. den 1
januari 2001. Tillsammans med den höjning
av driftsstödet med 3 % fr.o.m. 2001 som
riksdagen  redan beslutat  om  (prop.
2000/01:1,  bet.  2000/01:KU1,  rskr.
2000/01:65) kan en ytterligare höjning
bidra till att lösa många andratidningars
akuta ekonomiska problem. En höjning av
stödet bör dessutom kunna bidra till att
skapa förutsättningar för en förbättrad
ekonomisk situation för dessa tidningar
även på längre sikt. Höjningen sker genom
att stödbeloppen höjs med 12 %.
Samdistributionen  bidrar  till  en
effektiv  distribution  och  en  bred
spridning av dagstidningar. Nivån  på
distributionsstödet  har  trots  ökade
kostnader  för  distributionen  varit
oförändrad sedan 1997 då örestalen för
stödet  skrevs  upp  med  6  %.
Distributionsstödets andel av de totala
distributionskostnaderna  har  minskat
under   en  följd  av  år.   Om
distributionsstödets andel av de totala
distributionskostnaderna     minskar
ytterligare uppstår en risk för att stora
tidningsföretag väljer att avstå från
distributionsstödet. De kan då överge den
s.k. likaprisprincipen och ta ut ett
högre pris av de mindre tidningarna för
distributionen.  Mot  denna  bakgrund
föreslås    en    höjning    av
distributionsstödet med 5 % fr.o.m. den 1
januari 2001. Höjningen sker genom att
örestalen för stödet skrivs upp med 5 %.
Med utgångspunkt i ett oförändrat antal
stödberättigade  tidningar   beräknas
utgifterna för presstödet öka med ca 48
miljoner  kronor  under  2001,  varav
höjningen av driftsstödet motsvarar ca 44
miljoner  kronor  och  höjningen  av
distributionsstödet  motsvarar  ca  4
miljoner kronor. De ökade utgifterna ryms
inom det av riksdagen för 2001 anvisade
anslaget.
Motioner
I  motion Fi20 yrkande 27  av  Lars
Leijonborg  m.fl. (fp)  föreslås  att
regeringens  förslag   om   ändrade
presstödsregler    skall    avslås.
Motionärerna anför att presstödet sedan
ett trettiotal år har haft i stort samma
inriktning,  trots att medielandskapet
förändrats  dramatiskt. Det  nuvarande
presstödet  konserverar   en   viss
mediestruktur    och    snedvrider
konkurrensen. Motionärerna  anser  att
presstödet bör kunna skäras ned kraftigt.
Även i motion Fi28 av Per Unckel m.fl.
(m) föreslås att regeringens förslag om
ändrade  presstödsregler skall avslås.
Motionärerna menar att presstödet inte
har  bidragit till att  tidningar  i
ekonomiska svårigheter har kunnat räddas
som förväntat. Stödet har bidragit till
att strukturella reformer har försenats
och att konkurrensvillkoren snedvridits.
Att  höja  presstödet för att  medel
frigjorts  till  följd  av  tidningen
Arbetets   nedläggning  är   enligt
motionärerna inte motiverat. Vidare menar
motionärerna att den föreslagna höjningen
är  onödig  eftersom  de  anser  att
presstödet skall avskaffas.
I motion Fi29 yrkande 1 av Mats Odell
m.fl. (kd) begärs att riksdagen avslår
regeringens   förslag   att   ändra
stödbeloppen för driftsstöd med 12 %.
Motionärerna framhåller  att  det  är
relativt   kraftiga   ökningar   av
driftsstödet som föreslås. De accepterar
uppjusteringen av samdistributionsstödet
med 5 %. Regelförändringen vad avser
driftsstödet anser de däremot bör avslås.
Konstitutionsutskottets yttrande
Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande  KU15y  propositionen  och
avstyrker motionerna.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,   propositionen
(punkt 15). Motionerna Fi20 (fp) yrkande
27, Fi28 (m) och Fi29 (kd) yrkande 1
avstyrks.
45:1 Sametinget

Propositionen
Sametinget har under perioden 1996-1999
varit ansvarigt för genomförandet av de
samiska utvecklingsprogrammen inom MÅL 6,
Interreg. Nordkalotten och Nordens Gröna
Bälte. Den nya programperioden 2001-2006
har inletts, och behovet av ytterligare
anslagsmedel är större än tidigare då
bl.a. andelen tekniskt stöd i vissa fall
blir lägre och kostnaderna också blir
högre på grund av start och organisering.
För att programmen skall kunna genomföras
bör anslaget 45:1 Sametinget ökas med
1 600 000 kr. Finansiering sker genom att
anslaget  44:4 Stöd till  jordbrukets
rationalisering m.m. inom utgiftsområde
23  Jord-  och skogsbruk, fiske  med
anslutande näringar minskas.
Konstitutionsutskottets yttrande
Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande KU15y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
46:1 Allmänna val

Propositionen
Från och med den 1 juli 2001 överförs
ansvaret för drift och förvaltning av det
IT-stöd som avses användas vid valen från
och med 2002 från Riksskatteverket till
den   nyinrättade   Valmyndigheten.
Kostnaderna för driften och förvaltningen
av detta IT-stöd har hittills belastat
anslaget 3:2 Skattemyndigheterna under
utgiftsområde 3 Skatteförvaltning  och
uppbörd. Den särskilde utredare som fått
i uppdrag att förbereda och genomföra
bildandet av den nya myndigheten (dir.
2001:4) har föreslagit att kostnaderna
för driften och förvaltningen av IT-
stödet  som  används  vid  valen  i
fortsättningen i stället skall belasta
anslaget 46:1 Allmänna val. Regeringen
föreslår att anslaget 46:1 Allmänna val
ökas med 1 400 000 kr. Finansieringen
sker   genom  att  anslaget   3:2
Skattemyndigheterna under utgiftsområde 3
Skatteförvaltning och uppbörd minskas med
motsvarande belopp.
Konstitutionsutskottets yttrande
Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande KU15y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
46:5 Valmyndigheten

Propositionen
En särskild utredare har utrett frågan om
att  flytta  funktionen  som  central
valmyndighet från Riksskatteverket till
en annan myndighet. Utredaren har i denna
fråga föreslagit att en ny myndighet
inrättas. Regeringen avser att inrätta en
ny  valmyndighet den  1  juli  2001.
Valmyndigheten skall ha formen av en
nämndmyndighet  och  vara   central
valmyndighet enligt vallagen (1997:157).
Regeringen  har tillsatt en  särskild
utredare för att förbereda och genomföra
bildandet av den nya myndigheten.
För Valmyndighetens verksamhet bör ett
nytt  ramanslag  46:5  Valmyndigheten
uppföras under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse.  Medlen  avser  myndighetens
förvaltningskostnader.     Regeringen
föreslår därför att ett nytt  anslag
uppförs  på statsbudgeten  för  detta
ändamål och att 3 450 000 kr anvisas för
2001. Finansiering sker genom att det
under utgiftsområde 3 Skatteförvaltning
och  uppbörd  uppförda  anslaget  3:1
Riksskatteverket minskas med motsvarande
belopp.
Konstitutionsutskottets yttrande
Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande KU15y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
90:5 Regeringskansliet m.m.

Propositionen
Utökade    bemanningskrav     för
Försvarsdepartementet utomlands har lett
till större utgifter än vad regeringen
tidigare  beräknat.  Regeringen  anser
därför  att  22 600 000 kr  behöver
tillföras anslaget 90:5 Regeringskansliet
m.m.
Finansiering sker genom att anslag inom
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell    samverkan    och
utgiftsområde 6 Totalförsvar minskas med
sammantaget motsvarande belopp.
Konstitutionsutskottets yttrande
Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande KU15y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

1:6 Statistiska centralbyrån

Propositionen
Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar
för äktenskapsregistret. Kostnaderna för
verksamheten finansieras genom att de
sökande   betalar   avgifter   hos
tingsrätterna som dessa redovisar mot en
inkomsttitel.  Riksskatteverket   har
därefter från inkomsttitel överfört medel
till SCB motsvarande kostnaderna  för
verksamheten.  Riksrevisionsverket  har
påpekat att detta förfarande kan sakna
författningsstöd. Regeringen föreslår att
SCB:s anslag i stället tillförs medel
motsvarande ett genomsnitt av de senaste
årens  kostnader  för  driften  av
äktenskapsregistret.   Anslaget   1:6
Statistiska centralbyrån bör av detta
skäl ökas med 3 700 000 kr.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
2:2 Finansinspektionen

Propositionen
Regeringen föreslår att anslaget  2:2
Finansinspektionen ökas med 6 300 000 kr.
Finansiering sker genom att anslaget 2:4
Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
minskas med 2 300 000 kr och genom att
anslaget    2:7    Avgift    för
stadshypotekskassans grundfond  minskas
med 4 000 000 kr.
International   Organization    of
Securities Commissions (IOSCO) arrangerar
sitt årsmötet under 2001 i Stockholm. I
IOSCO   ingår  ett  stort   antal
tillsynsmyndigheter, flera börser  och
marknadsplatser som anslutna medlemmar.
Värdepappersföretag          och
branschorganisationer   ingår   som
observatörer. Årsmötet förväntas samla ca
800 deltagare från närmare 100 länder.
Finansinspektionen skall stå som värd för
årsmötet  i  samarbete   med   OM
Stockholmsbörsen. IOSCO:s årsmöte kommer
nu liksom tidigare att finansieras via
deltagaravgifter, statsbidrag och några
utvalda  sponsorer.  Konferensen  i
Stockholm beräknas totalt kosta ca 15-17
miljoner  kronor  och  genomförs  och
redovisas helt avskild från inspektionens
övriga löpande verksamhet.
Finansinspektionen har på regeringens
uppdrag utrett förutsättningarna för att
införa ett internt graderingssystem för
stabiliteten i de finansiella instituten
efter  ett antal kriterier.  Systemet
syftar  till  att vidareutveckla  det
nuvarande systemet avseende tillsyn för
de väsentliga instituten och resultera i
en  årlig  samlad riskbedömning.  Det
interna graderingssystemet utgör också
ett steg till att anpassa tillsynen till
de ökade insatserna som de nya planerade
reglerna för kapitaltäckning förutsätter.
Finansutskottet  har  i  betänkande
2000/01:FiU2    Utgiftsområde    2
Samhällsekonomi  och  finansförvaltning
också  berört frågan om det  interna
graderingssystemet.
Finansieringsåtgärderna   har   ingen
inverkan på den verksamhet som bedrivs
inom   ramen  för  anslaget   2:4
Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
och   anslaget  2:7  Avgift   för
stadshypotekskassans grundfond.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
2:9 Bidrag till kapitalet i Europeiska
utvecklingsbanken
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att anslaget 2:9
Bidrag  till kapitalet i  Europeiska
utvecklingsbanken får användas även för
årlig medlemsavgift till Europarådets
utvecklingsbank.  Därmed  tillstyrks
punkt 16 i propositionen.
Propositionen
Regeringen föreslår att anslaget  2:9
Bidrag  till  kapitalet i  Europeiska
utvecklingsbanken får användas även för
årlig  medlemsavgift till Europarådets
utvecklingsbank.
Uppgiften   för   att   finansiera
medlemsavgiften   till   Europarådets
utvecklingsbank har förts från det under
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell   samverkan   uppförda
anslaget  5:4  Bidrag  till  vissa
internationella  organisationer  till
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning.    Den    årliga
medlemsavgiften   till   Europarådets
utvecklingsbank på 36 526 euro är för
liten för att motivera ett eget anslag.
Närmaste anslagsändamål är 2:9 Bidrag
till   kapitalet   i   Europeiska
utvecklingsbanken, där ett  ekonomiskt
utrymme finns som medger betalning av
denna           medlemsavgift.
Finansieringsåtgärden  påverkar  inte
möjligheten   att   medverka   till
kapitalhöjningen i EBRD.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 16).
Utskottet vill dock påpeka att det inte
är tillfredsställande att ett anslags
benämning  inte täcker ändamålet.  Om
regeringen avser att föreslå riksdagen
att  det nu aktuella anslaget  skall
anvisas för det nya ändamålet även under
2002 förutsätter utskottet att regeringen
överväger en mer adekvat benämning på
anslaget.
Ägande av Vasallen AB
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar  regeringen  att  överta
aktierna i Vasallen AB genom utdelning
eller   annat  förfarande.  Därmed
tillstyrks punkt 17 i propositionen.
Propositionen
Riksdagen godkände regeringens förslag
(prop.  1996/97:4, bet.  1996/97:FöU1,
rskr.   1996/97:109)   att   vissa
organisationsenheter inom Försvarsmakten
skulle läggas ned före den 1 januari 1999
och att alla avvecklingsåtgärder skall
vara genomförda före den 1 januari 2000.
Enligt  regeringens  förslag  skulle
genomförandet av avvecklingen påbörjas
direkt  efter riksdagens  beslut  och
slutföras  så  snabbt  som  möjligt.
Regeringen  avsåg att  lämna  närmare
anvisningar  om  genomförandet  till
Försvarsmakten.     Ett     antal
organisationsenheter skulle läggas ned
enligt riksdagsbeslutet.
I 1997 års ekonomiska vårpropositionen
(prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20,
rskr. 1996/97:284) redogjorde regeringen
för att ett aktiebolag skulle bildas för
att  utveckla försvarsfastigheter  som
skulle  avvecklas  genom  1996  år
försvarsbeslut. För att utveckla  och
förädla före detta försvarsfastigheter
för ny användning och för att slutligen
sälja  fastigheterna  på  kommersiella
villkor   bildades  fastighetsbolaget
Vasallen  AB i september  1997.  Det
nybildade bolaget blev då ett dotterbolag
till  Civitas  Holding  AB,  tidigare
Vasakronan  Holding AB. Från  starten
förvärvade  Vasallen  AB  ett  antal
fastigheter  i  olika  kommuner  från
Fortifikationsverket.
För  att säkerställa den finansiella
uthålligheten i bolaget ansåg regeringen
att det då var en fördel att inordna
bolaget i en större fastighetskoncern som
dessutom har kompetens och erfarenhet av
liknande utvecklingsprojekt.
Vasallen  AB har efter det  senaste
försvarsbeslutet  år  2000  förvärvat
ytterligare fastigheter från staten genom
Fortifikationsverket. Regeringen avser nu
att skilja ut dotterbolaget Vasallen AB
ur  Civitaskoncernen. Bolaget föreslås
tills vidare ägas direkt av staten. Den
finansiella säkerheten och kompetensen
finns  numera  i  Vasallen  AB.  Ett
direktägande av aktierna i Vasallen AB
innebär vidare att bolaget följs på nära
håll och att täta dialoger kan genomföras
mellan ägare och bolag. Avskiljandet av
Vasallen  AB  skall  också  ses  som
ytterligare ett led i en renodling av
Civitaskoncernens fastighetsbestånd.
Mot  denna  bakgrund  föreslås  att
regeringen, genom utdelning eller  på
annat  sätt, får överta  aktierna  i
Vasallen AB.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 17).
Avveckling av Brisingen Holding AB
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att  riksdagen
bemyndigar  regeringen  att  avveckla
Brisingen Holding AB. Därmed tillstyrks
punkt 18 i propositionen.
Propositionen
Genom Finansdepartementet köpte staten
den 10 juli 1997 ett vilande bolag,
Securum Lagerbolag 19 AB från Securum
Aktier AB. Bolaget namnändrades  till
Brisingen Holding AB. Köpeskilling var
50  000  kr, och utgiften  belastade
anslaget B 6 Värdering av aktier  i
Värdepapperscentralen   AB   (prop.
1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284). Bolaget förvärvades i syfte
att  kunna  utnyttjas  vid  vissa
infrastrukturella åtgärder.
Det  har  nu  visat  sig  att  det
fortfarande vilande bolaget  Brisingen
Holding  AB  inte behövs  för  några
infrastrukturella åtgärder och att staten
i övrigt inte heller har behov av att äga
bolaget. Bolaget har heller inte efter
förvärvet haft någon verksamhet eller
några anställda.
Regeringen föreslås därför bemyndigas
att  avveckla bolaget. Inkomster från
avvecklingen  skall  redovisas  mot
inkomsttitel 3312 Övriga inkomster av
försåld egendom.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 18).

Utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och
uppbörd

3:2 Skattemyndigheterna

Propositionen
Regeringen     föreslår     att
skattemyndigheterna skall kompenseras för
admini-strationskostnaderna för uttag av
avgifter till registrerade trossamfund
(prop. 1998/99:124 avsnitten 4.5.1 och
7.1).   Förberedelsekostnaderna   har
beräknats till 75 000 kr per samfund.
Kostnaderna i övrigt kan beräknas till 21
kr per person. Regeringen har beslutat om
uppbördshjälp för sju trossamfund. Enligt
uppgift  från Riksskatteverket  kommer
skattemyndigheterna att 2001 svara för
uppbörden  avseende 77 363  personer.
Kostnaderna  härför  beräknas  till
2 150 000 kr. Regeringen föreslår därför
att anslaget 3:2 Skattemyndigheterna ökas
med 2 150 000 kr. Finansiering sker genom
att det under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid uppförda
anslaget  28:38 Stöd till trossamfund
minskas med motsvarande belopp. Vidare
skall anslaget 3:2 Skattemyndigheterna
minskas  med 1 400 000 kr för  att
finansiera  ökningen  av  det  under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda
anslaget 46:1 Allmänna val.
Skatteutskottets yttrande
Skatteutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande SkU6y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
skatteutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1 Polisorganisationen

Propositionen
Polisens ekonomiska situation är fortsatt
bekymmersam. Vid ingången av 2001 hade
polisen utnyttjat en anslagskredit på 304
miljoner  kronor.  I  år  beräknas
förbrukningen överstiga anslaget med 406
miljoner kronor. Det leder till  ett
underskott på drygt 700 miljoner kronor
vid årets slut. Polisen måste fortsätta
att arbeta aktivt för att effektivisera
resursanvändningen. För att inte äventyra
verksamheten är dock ett resurstillskott
för innevarande år nödvändigt. Regeringen
föreslår därför att anslaget tillförs
770 000 000 kr.
Motionen
I motion Fi24 av Bo Lundgren m.fl. (m)
begärs ett tillkännagivande om behovet av
ytterligare  utbildningsplatser  inom
polisutbildningen   (yrkande    1).
Motionärerna  föreslår  också   ett
tillkännagivande  om   behovet   av
förstärkning   av   anslaget   4:1
Polisorganisationen med  250  miljoner
kronor  utöver  regeringens  förslag
(yrkande  2).  Vidare  begärs  ett
tillkännagivande  om   behovet   av
civilanställd  personal  hos  polisen
(yrkande 3).
Justitieutskottets yttrande
Justitieutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande JuU4y propositionens förslag och
avstyrker motionen.
Justitieutskottet konstaterar först att
utgiftsprognosen för rättsväsendet pekar
på att utgifterna innevarande budgetår
kommer att uppgå till 24 592 miljoner
kronor eller 619 miljoner kronor mer än
vad som budgeterats.
Som framgår av propositionen är det
främst polisen som kommer att överskrida
sin  budget.  Följaktligen  föreslår
regeringen   att   merparten   av
nytillskottet, 770 miljoner kronor, skall
tillföras polisen. Prognosen pekar för
polisens  del  på  ett  ackumulerat
underskott vid årets slut på drygt 700
miljoner kronor inklusive effekterna av
de    nedan    nämnda   minskade
hyreskostnaderna. Vid  bedömningen  av
polisens  medelsbehov  måste  nämligen
hänsyn också tas till att regeringen
aviserat  sin  avsikt  att  göra  en
indragning på 170 miljoner kronor från
polisens  anslag. Bakgrunden  är  att
polisens kompensation för hyreskostnader
har   varit   felaktigt  beräknade.
Nettotillskottet till polisens  budget
blir alltså 600 miljoner kronor vilket,
enligt justitieutskottets mening, innebär
en  betydande förbättring av polisens
ekonomiska situation. Polisen måste dock
fortsätta att arbeta aktivt  på  att
effektivisera resursanvändningen, något
som i sig knappast kan betecknas som
negativt.
När  det  gäller  motionen  utgår
justitieutskottet från att avsikten är
att tillföra polisen ytterligare resurser
i syfte att förstärka polisutbildningen
och   öka  antalet  civilanställda.
Justitieutskottet delar i och för sig
motionärernas uppfattning om att det är
nödvändigt att utöka polisutbildningen
och att åtminstone en del av polisens
personalproblem kan lösas genom  fler
civilanställda,  särskilt  inom  den
brottsutredande verksamheten där behovet
av experter i många fall är stort. Detta
är frågor som justitieutskottet behandlat
vid ett stort antal tillfällen under
senare år (senast 2000/01:JuU1 s. 39 f.).
Justitieutskottet kan också konstatera
att   Rikspolisstyrelsen   utförligt
behandlat  hithörande frågor  i  sitt
budgetunderlag för 2002-2004 och  att
arbete pågår i Regeringskansliet  med
nästa    års   budget.    Enligt
justitieutskottets  mening  bör  dessa
frågor, som har strategisk betydelse för
utvecklingen   av  polisverksamheten,
beredas i budgetsammanhang så som också
sker. Justitieutskottet kan dock inte
undvika att anmärka att den utbyggnad
redan i år av polisutbildningen  som
förespråkas i motionen knappast är möjlig
med  bibehållna  kvalitetskrav,  och
justitieutskottet är inte berett att göra
avkall  på  de  kvalitetskrav  som
ovillkorligen  måste   ställas   på
utbildningen. När det slutligen gäller
den utökning av polispersonalen under
året som förespråkas i motionen  kan
justitieutskottet  konstatera  att  de
polisaspiranter som lämnar Polishögskolan
i vår redan har fått anställning vid
landets   polismyndigheter.   Enligt
Rikspolisstyrelsen finns det inte heller
några  färdigutbildade,  arbetssökande
poliser.  Det  framstår  alltså  som
osannolikt att det skulle gå att på några
månaders sikt rekrytera ett stort antal
polismän  som  kan  träda  i  tjänst
omedelbart.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt  37 delvis). Motion Fi24  (m)
avstyrks.
4:6 Kriminalvården

Propositionen
Kostnader  för  författningsreglerade
personskador  inom kriminalvården  har
hittills finansierats genom att det under
utgiftsområde  14  Arbetsliv  upptagna
anslaget 1:2 Statliga tjänstepensioner
m.m. har belastats. Från och med i år
tillämpas     en    premiebaserad
försäkringsteknisk    lösning    i
Kammarkollegiets regi. I och med detta
föreslås  att  anslaget 1:2  Statliga
tjänstepensioner  m.m.  minskas  och
anslaget  4:6  Kriminalvården  ökas.
Överföringsbeloppet   motsvarar   ett
genomsnitt av kostnaderna för intagna
m.fl. enligt lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada m.m. under de
tre  senaste  åren.  Anslaget  4:6
Kriminalvården bör av detta skäl ökas med
3 000 000 kr.
Justitieutskottets yttrande
Justitieutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande JuU4y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
4:10 Brottsoffermyndigheten

Propositionen
I  regeringens proposition Stöd  till
brottsoffer (prop. 2000/01:79) föreslås
ett flertal åtgärder som syftar till att
förbättra omhändertagandet av och stödet
till     brottsoffer.     Förutom
författningsändringar föreslås ett antal
myndighetsgemensamma       uppdrag.
Brottsoffermyndigheten har en  central
roll i flera av dessa uppdrag, särskilt
vad gäller uppdragen rörande utbildning
om     brottsofferfrågor     och
vittnesstödsverksamhet  vid   landets
tingsrätter.  Anslaget  bör  därför
tillföras 3 000 000 kr. Finansiering sker
genom att anslaget 4:11 Ersättning för
skador på grund av brott minskas med
motsvarande belopp.
Justitieutskottets yttrande
Justitieutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande JuU4y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell samverkan

5.1 Utrikesförvaltningen

Propositionen
Den   nya   och   processinriktade
organisationen  för  hantering   av
utlänningsärenden, som infördes  under
1999, innebär att en större del  av
tillstånds-   och   ärendehantering
koncentrerats    till     svenska
utlandsmyndigheter. Avsikten är att de
skall arbeta direkt mot Migrationsverket
i Norrköping. För detta ändamål har ett
omfattande IT-stöd utvecklats. På grund
av   tekniska   svårigheter   under
utvecklingsarbetet samt ökade tekniska
krav när det gäller säkerhet och snabbhet
i  dataförbindelserna för att undvika
långdragna  tillståndsprocesser,  har
projektkostnaderna  ökat  för  såväl
utrikesförvaltningen som Migrationsverket
jämfört med vad som tidigare planerats.
Regeringen anser därför att ytterligare
14  000  000  kr  behöver  tillföras
utrikesförvaltningen.
Finansieringen av det ökade anslaget
till utrikesförvaltningen sker genom att
avgifter, som kommer att tas ut för
ansökningar   om   uppehålls-   och
arbetstillstånd vid utlandsmyndigheterna,
och som beräknas uppgå till 14 000 000
kr, tillförs en inkomsttitel.
Anslaget skall samtidigt minskas med
2  600 000 kr till följd av ändrat
kostnadsansvar  för  försvarsattachéers
kanslilokaler.
Utrikesutskottets yttrande
Utrikesutskottet påpekar i sitt yttrande
UU4y att regeringen föreslår en ökning
med 14 miljoner kronor. Av dessa medel är
11,4 miljoner kronor avsedda att användas
för  att  till del avhjälpa tekniska
svårigheter som uppstått vid utvecklandet
av  IT-stödet  för  hantering  av
utlänningsärenden   i   vad   rör
förbindelserna    mellan    svenska
utlandsmyndigheter och Migrationsverket i
Norrköping  samt för att möta  ökade
tekniska krav i samband därmed. Enligt
vad  utrikesutskottet  erfarit  kommer
övriga delar av kostnaderna för  här
aktuella åtgärder att bestridas med medel
från utgiftsområde 8 (Migrationsverkets
anslag).
Inom  ramen  för  sitt  arbete  med
uppföljning  och  utvärdering   har
utrikesutskottet         granskat
utrikesförvaltningens   bokslut   för
budgetåret  2000  och  därvid,  genom
föredragning  av  Utrikesdepartementets
expeditionschef, särskilt fått  belyst
sammanslagningen  av Regeringskansliets
två   IT-organisationer,  den  inom
Utrikesdepartementet och den för övriga
Regeringskansliet, vilken genomfördes med
verkan  fr.o.m. den 1 januari  2000.
Kostnaderna  för  Regeringskansliets,
inklusive  Utrikesdepartementets,  IT-
verksamhet skall efter sammanslagningen
av de två organisationerna i princip
bestridas med medel från utgiftsområde 1.
Mot  denna  bakgrund  är  det  inte
omedelbart uppenbart varför regeringen på
tilläggsbudget för innevarande budgetår
äskar medel för ovan beskrivna IT-projekt
över utgiftsområde 5. På förfrågan har
uppgivits  att så sker  av  tekniska
orsaker, vilka sammanhänger  med  att
projektarbetet inleddes redan 1999  i
samband  med  omorganisationen   av
hanteringen av utlänningsärendena  och
därmed  före sammanslagningen av  IT-
enheterna. Dessutom ligger  delar  av
projektet  såsom verksamhetsutveckling,
utbildning av UD:s egen personal och
kurirkostnader   inom  departementets
förvaltningsansvar.   Huvuddelen   av
kostnaderna  för  utvecklingen   av
departementets     IT-stöd     i
migrationshanteringen  finansieras  via
utgiftsområde 1. Större delen av de 14
miljoner  kronorna kommer därför  att
användas  för  att  finansiera  de
oförutsedda   kostnadsökningarna   på
utgiftsområde 1.
Beaktande  vad  som  erfarits  kan
utrikesutskottet  inte  utesluta  att
särskilda omständigheter i fallet kan
göra    förfarandet    ursäktligt.
Utrikesutskottet vill emellertid som sin
uppfattning  uttrycka att  det  valda
förfaringssättet är mindre lämpligt och
att det, om det upprepas, särskilt bör
påtalas.
Samtidigt som regeringen föreslår att
anslaget 5.1 Utrikesförvaltningen skall
ökas med 14 miljoner kronor föreslår den
att det minskas med 2 600 000 kr till
följd  av  ändrat kostnadsansvar  för
försvarsattachéers     kanslilokaler.
Utrikesutskottet, som har underrättat sig
om  bakgrunden  härtill,  har  ingen
invändning mot förslaget.
Mot bakgrund av det anförda tillstyrker
utrikesutskottet propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utrikesutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Motion om medel till utrikesförvaltningen
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår
motion  Fi20  (fp)  yrkande  29  om
tillkännagivande  om  medel   till
utrikesförvaltningen.
Jämför reservation 3 (m, kd, c, fp).
I motion 2000/01:Fi20 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) föreslås att riksdagen gör ett
tillkännagivande  till  regeringen  om
behovet av ytterligare 25 miljoner kronor
på anslaget 5:1 Utrikesförvaltningen inom
utgiftsområde  5  för  att  bibehålla
ambassaderna i Tunis, Lima, Beirut och
vid Heliga stolen (yrkande 29).
Utrikesutskottets yttrande
Enligt utrikesutskottet, som har avlämnat
yttrande UU4y till finansutskottet, finns
inte utrymme för att genomföra förslaget,
varför det bör avstyrkas.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet avstyrker, i likhet med
utrikesutskottet,  motion  Fi20  (fp)
yrkande 29.
Ansökningsavgifter för uppehålls- och
arbetstillstånd
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas att meddela föreskrifter om
avgifter för ansökan om uppehålls- och
arbetstillstånd enligt de  riktlinjer
som föreslås. Därmed tillstyrks punkt
19 i propositionen.
Propositionen
Regeringen föreslår att den bemyndigas
att meddela föreskrifter om avgifter för
ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd
som görs av andra än personer som i
Sverige  söker uppehållstillstånd  hos
Migrationsverket på grund av skyddsbehov
eller    anhöriga   som    söker
uppehållstillstånd  på   grund   av
familjeanknytning till personer som fått
uppehållstillstånd  enligt  3  kap.
utlänningslagen  eller  på  grund  av
humanitära skäl. Undantag görs också för
personer  som omfattas av EES-avtalet
eller    andra    internationella
överenskommelser samt för personer som
tas ut på den s.k. flyktingkvoten för
vidarebosättning i Sverige. Avgifterna
skall redovisas mot inkomsttitel 2511.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet påpekar i sitt
yttrande  SfU6y att som  grundprincip
föreslås att ansökningar om arbets- och
uppehållstillstånd    skall    vara
avgiftsbelagda.  Avgifterna  utgår,  i
likhet med vad som gäller för andra
avgifter, i form av ansökningsavgifter.
Från  denna princip görs  ett  antal
undantag, där det av olika skäl anses
vara olämpligt att ta ut en avgift.
Ansökningar  om uppehållstillstånd  på
grund av skyddsbehov, när ansökan görs i
Sverige,  utgör ett sådant  undantag.
Vidare kan avgifter inte tas ut när
rätten till vistelse följer av  EES-
avtalet.
Huvudregeln  är  att ansökningar  om
arbets-  och uppehållstillstånd  skall
göras där sökanden uppehåller sig och
prövas före inresan i landet. Enligt
uppgift förefaller det lämpligt att den
utlandsmyndighet som tar emot ansökan
även tar emot ansökningsavgiften.
Såvitt socialförsäkringsutskottet  kan
bedöma  kommer avgifterna främst  att
beröra olika typer av sökande från icke
EES-länder såsom t.ex. säsongsarbetare
och andra sökanden med arbetserbjudande,
gäststuderande och gästforskare. Anhöriga
till de nämnda kategorierna samt andra
anhöriga som inte omfattas av EES-avtalet
betalar också avgift. Även ansökningar om
förlängning   av   arbets-   och
uppehållstillstånd omfattas av avgift.
Socialförsäkringsutskottet har erfarit
att avgifterna i samband med en ansökan
om arbets- och uppehållstillstånd normalt
planeras uppgå till 1 000 kr. För barn
under 18 år och för anhöriga uttas halv
avgift.
Socialförsäkringsutskottet, som  utgår
från att åtgärden kommer att följas upp
bl.a. vad gäller konsekvenserna för de
sökande, tillstyrker regeringens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 19).

Utgiftsområde 6 Totalförsvar

6:1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m.

Propositionen
Under  2000  uppstod  en  obalans  i
Försvarsmaktens ekonomi och fördelningen
av  utgifter  för  verksamhet  mellan
anslagen  6:1  Förbandsverksamhet  och
beredskap  m.m.  och  6:3  Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling. Utgifterna på anslaget
6:1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m.
blev mer än 700 000 000 kr högre än vad
som hade planerats. Regeringen anser att
703 700 000 kr bör tillföras anslaget 6:1
Förbandsverksamhet och beredskap m.m. för
att  skapa  förutsättningar  för  att
verksamheten  skall  kunna  genomföras
enligt  den  planerade  inriktningen.
Finansiering sker genom att anslaget 6:3
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling minskas.
Riksrevisionsverket  har   i   sin
revisionsrapport bekräftat  regeringens
uppfattning att det finns  allvarliga
brister i Försvarsmaktens styrning och
uppföljning  av  förbandsverksamheten.
Regeringen följer noggrant utvecklingen
för  ovan  nämnda  anslag,  särskilt
utvecklingen  inom förbandsverksamheten
och värnpliktsutbildningen, och avser vid
behov att återkomma till riksdagen i
samband med budgetpropositionen för 2002
med eventuell ytterligare överföring av
medel mellan anslagen 6:3 och 6:1.
Den föreslagna ökningen av anslaget 6:1
Förbandsverksamhet och beredskap  m.m.
utgör för överskådlighetens skull  en
nettoförändring som motiveras av några
olika  förändringar. Utöver den stora
överföringen från anslaget 6:3 Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling  ligger  bakom  denna
förändring  också en överföring  från
anslaget 1:2 Statliga tjänstepensioner
m.m. under utgiftsområde 14 Arbetsliv
till följd av ändrat kostnadsansvar för
personskadeskydd.  Vidare  ingår  en
överföring   från   anslaget   5:1
Utrikesförvaltningen under utgiftsområde
5 Utrikesförvaltning och internationell
samverkan   motiverad   av   ändrat
kostnadsansvar  för  försvarsattachéers
kanslilokaler.  Slutligen  finns  en
beräkningsmässig överföring till anslaget
90:5  Regeringskansliet  m.m.  under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse för att
finansiera ökade utgifter utomlands för
Försvarsdepartementet.
Motionen
I motion Fi31 av Henrik Landerholm m.fl.
(m) framhålls att den obalans mellan
uppgifter och anvisade medel som uppstod
under år 2000 i Försvars-makten är ett
resultat av försvarsbeslutet våren 2000.
Avsatta  resurser motsvarar inte  den
verksamhet som Försvarsmakten väntades
genomföra. Konsekvenserna av regeringens
försvarspolitik är att förbanden varken
får  erforderlig  utbildning  eller
utrustning. Försvarsmakten har begärt att
få omfördela sammanlagt 1,4 miljarder
kronor från ramanslaget 6:3 Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
utveckling  till  ramanslaget   6:1
Förbandsverksamhet och beredskap m.m.,
för att täcka överutnyttjandet för år
2000 samt för att kunna genomföra den
planerade verksamheten under innevarande
år.  Regeringen  föreslår  endast  en
omfördelning med 700 miljoner kronor.
Regeringens  förslag att  nu  endast
omfördela 700 miljoner kronor medför att
den beslutade förändringen försenas och
försvåras. I motionen föreslås att 1,4
miljarder omfördelas mellan de berörda
anslagen (yrkandena 1 och 2).
Vidare  föreslås  i  motionen  att
riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att
pröva samtliga nu beslutade, pågående och
planerade om- och nylokaliseringar av
försvarsverksamheten  för  att  minska
behovet av investeringsmedel (yrkande 3).
Försvarsutskottets yttrande
Försvarsutskottet anför i sitt yttrande
FöU5y  att  Försvarsmakten  i  en
föredragning för utskottet har redogjort
för  det  ekonomiska  läget  under
innevarande budgetår och skälen för att
myndigheten  förordar   en   större
omfördelning mellan anslagen  än  den
regeringen föreslagit. Till grund för
Försvars-maktens överväganden ligger att
inte  planera  för att utnyttja  den
anslagskredit som kan ianspråktas för
anslaget  6:1  Förbandsverksamhet  och
beredskap m.m.
Försvarsutskottet  noterar  att  det
enligt   Riksrevisionsverkets   och
regeringens uppfattning finns brister i
Försvarsmaktens styrning och uppföljning
av förbandsverksamheten. Utskottet har
erfarit att Försvarsmakten inte invänder
mot den bedömningen. Försvarsmakten har
för  utskottet  vid flera  tillfällen
redogjort för de åtgärder som nu vidtas
för att åstadkomma en tillfredsställande
ordning på detta område.
Försvarsutskottet är inte främmande för
att en omfördelning, enligt det förslag
som regeringen förordar i propositionen,
kan  medföra betydande ingrepp i den
verksamhet   som   planerats   av
Försvarsmakten för innevarande år. Om
anslagskrediten utnyttjas - som uppgår
till drygt 540 miljoner kronor - bör
åtminstone huvuddelen av de redovisade
konsekvenserna kunna bemästras. Efterhand
som  styr-  och  uppföljningsrutinerna
förbättras skapas säkrare  grund  för
övervägandena  om  behovet  av  en
långsiktigt motiverad omavvägning mellan
resurserna för förbandsverksamhet resp.
för materielförsörjning m.m. Regeringen
anmäler i propositionen att den vid behov
återkommer till riksdagen med förslag
till  ytterligare  omfördelning  under
innevarande  budgetår  mellan  berörda
anslag i budgetpropositionen för år 2002.
Försvarsutskottet räknar med att frågan
om en eventuell annan avvägning mellan
förbandsverksamhet          och
materielförsörjning   m.m.    under
försvarsbeslutsperioden  redovisas  i
budgetpropositionen för år 2002.
Försvarsutskottet      tillstyrker
propositionen och avstyrker motionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
försvarsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis) och avstyrker motion
Fi31 (m).
6:2 Fredsfrämjande truppinsatser

Propositionen
Försvarsmakten har beslutat att  höja
lönerna för anställda i utlandsstyrkan
med 20 % fr.o.m. den 1 januari 2001.
Anslaget 6:2 Fredsfrämjande truppinsatser
behöver därför ökas med 81 000 000 kr.
Finansiering sker genom att anslaget
6:3 Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling minskas.
Försvarsutskottets yttrande
Försvarsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande FöU5y propositionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
försvarsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
6:3 Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling

Propositionen
På anslaget 6:3 Materiel, anläggningar
samt forskning och teknikutveckling finns
ett  stort  anslagssparande.  Anslaget
minskas med 787 000 000 kr för att
finansiera  utgiftsökningar  på  andra
anslag, främst inom utgiftsområdet.
Försvarsutskottets yttrande
Försvarsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande FöU5y propositionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
försvarsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
6:4 Funktionen Civil ledning
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att anslaget 6:4
Funktionen Civil ledning får användas
dven för Finansinspektionens verksamhet
med  att  förbättra  skyddet  mot
informationsoperationer hos de större
finansiella   företagen.    Därmed
tillstyrks punkt 20 i propositionen.
Propositionen
Enligt  budgetpropositionen  för  2001
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning,   anslaget   2:2
Finansinspektionen, skall Överstyrelsen
för civil beredskap avsätta 1 000 000 kr
av anslaget 6:4 Funktionen Civil ledning
för Finansinspektionens verksamhet med
att    förbättra   skyddet   mot
informationsoperationer hos de  större
finansiella  företagen. I  regeringens
beskrivning i budgetpropositionen  för
2001  av ändamålet med anslaget  6:4
Funktionen Civil ledning framgår inte
detta, vilket det rätteligen borde ha
gjort. Regeringen föreslår därför nu att
riksdagen godkänner denna användning av
anslaget.
Försvarsutskottets yttrande
Försvarsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande    FöU5y    propositionen.
Försvarsutskottet anför  att  det  är
angeläget  att  skyddet  ökar  mot
informationsoperationer hos de  större
finansiella företagen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
försvarsutskottet, propositionens förslag
(punkt 20).
7:1 Kustbevakningen
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker förslaget till ny
investeringsplan   för    perioden
2001-2004. Därmed tillstyrks punkt 21 i
propositionen.
Propositionen
Riksdagen har för innevarande år godkänt
en investeringsplan för Kustbevakningen.
Regeringen  föreslår  att  en  ny
investeringsplan för Kustbevakningen för
perioden 2001-2004 godkänns.
I  Kustbevakningens  investeringsplan
ingår köp av två kombinationsfartyg. I
budgetpropositionen för 2001 beräknades
ett av fartygen levereras under 2001 och
ett  under  2002. Av Kustbevakningens
budgetunderlag för 2002 framgår att båda
fartygen kommer att levereras under 2001.
En  ny  investeringsplan  bör  därför
godkännas.
Investeringsplan för Kustbevakningen
Miljoner kronor
Tot Budg  Beräknat
alt et
2001 200 200 20
2  3  04
KBV 201-202  256 256   0  0
0
Flygplan    135    10  65  60
Övriga     110  34 21  28  27
investeringar
Summa     501 290  31  93  87
investeringar
Lån      501 290  31  93  87
Summa     501 290  31  93  87
finansiering
Försvarsutskottets yttrande
Försvarsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande FöU5y propositionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
försvarsutskottet, propositionens förslag
(punkt 21).

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1 Biståndsverksamhet

Propositionen
Inströmningen av asylsökanden har ökat
betydligt, framför allt för flyktingar
från Kosovo och Bosnien. Prognosen har
mot den bakgrunden reviderats upp med
107  000 000 kr, och därigenom ökar
avräkningarna   från   biståndsramen.
Regeringen föreslår att anslaget  8:1
Biståndsverksamhet   minskas    med
107 000 000 kr.
Utrikesutskottets yttrande
Utrikesutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande UU4y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utrikesutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:3 Kommunersättningar vid
flyktingmottagande

Propositionen
Regeringen föreslår att anslaget 10:3
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
minskas med 200 000 000 kr. Aktuella
prognoser visar att antalet personer som
kommer att tas emot av kommuner blir
färre än vad som beräknats. Anslaget kan
därför minskas. Denna minskning används
för att finansiera ökningar på andra
anslag inom utgiftsområdet.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
12:1 Migrationsverket

Propositionen
Antalet asylsökande under innevarande år
kommer enligt aktuella prognoser  att
överstiga  tidigare gjorda bedömningar
främst på grund av kriserna i provinsen
Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien
och Bosnien-Hercegovina. För att inte
handläggningstiderna  och  de  långa
väntetiderna   i   Migrationsverkets
mottagningssystem skall öka bör anslaget
förstärkas.     Därutöver     har
Migrationsverket även ökade kostnader för
uppbyggnaden av ett IT-system för att
hantera administrativa rutiner rörande
viseringar, asyl- och migrationsärenden.
Anslaget 12:1 Migrationsverket behöver
därför  ökas  med 27  000  000  kr.
Finansiering sker genom att anslaget 10:3
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
minskas.
Motionen
I motion Fi23 av Margit Gennser m.fl. (m)
begärs  ett tillkännagivande  om  att
ytterligare 25 miljoner kronor  skall
tillföras Migrationsverket för återstoden
av innevarande år. En sådan förstärkning
utöver regeringens förslag är nödvändig
för att förkorta handläggningstiderna,
anser motionärerna.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet,      som
förutsätter att regeringen vid  behov
återkommer med ytterligare förslag på
tilläggsbudget,  tillstyrker  i  sitt
yttrande SfU6y propositionens förslag och
avstyrker motionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis)
och avstyrker motion Fi23 (m) yrkande 1.
12:2 Mottagande av asylsökande

Propositionen
Inströmningen av asylsökande har ökat
till följd av främst kriserna i provinsen
Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien
och i Bosnien-Hercegovina. Sammantaget
har detta medfört att fler personer än
beräknat tas om hand i Migrationsverkets
mottagandesystem.   Kostnaderna   för
mottagande  av  asylsökande   under
innevarande  år kommer att  överstiga
anslagna medel.
I propositionen föreslås således att
anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande
ökas med 168 000 000 kr. Finansiering
sker   genom  att  anslaget  10:3
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
minskas.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
12:4 Utlänningsnämnden

Propositionen
Antalet asylsökande under innevarande år
kommer enligt aktuella prognoser  att
överstiga  tidigare gjorda bedömningar
främst på grund av kriserna i provinsen
Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien
och Bosnien-Hercegovina. Som en följd av
regeringens   förslag   att   utöka
Migrationsverkets   förvaltningsanslag
anser regeringen det även motiverat att
öka Utlänningsnämndens resurser för att
minska handläggningstiderna hos nämnden
och  därmed  minskade  väntetider  i
Migrationsverkets    mottagandesystem.
Anslaget  12:4  Utlänningsnämnden  bör
därför öka med 5 000 000 kr. Finansiering
sker   genom  att  anslaget  10:3
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
minskas.
Motionen
I motion Fi23 av Margit Gennser m.fl. (m)
begärs  ett tillkännagivande  om  att
ytterligare 2,5 miljoner kronor skall
tillföras   Utlänningsnämnden   för
återstoden av innevarande år. En sådan
förstärkning utöver regeringens förslag
är nödvändig för att nämnden skall kunna
fullgöra sina uppgifter.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet,      som
förutsätter att regeringen vid  behov
återkommer med ytterligare förslag på
tilläggsbudget,  tillstyrker  i  sitt
yttrande SfU6y propositionens förslag och
avstyrker motionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis)
och avstyrker motion Fi23 (m) yrkande 2.
Flexiblare användning av medel på
migrationsområdet

Propositionen
I  propositionen  anförs  följande:
Riksdagen  har  tillkännagivit  för
regeringen att regeringen i samband med
2001 års ekonomiska vårproposition bör
redovisa  ett  sätt  att  möjliggöra
flexiblare utnyttjande av anslagen på
migrationsområdet, då i  första  hand
anslagen 12:1 Migrationsverket och 12:2
Mottagande  av  asylsökande   (bet.
2000/01:SfU2).
För  det första kan konstateras att
nuvarande anslagssystem är konstruerat så
att  flexibilitet  finns  inbyggd  i
systemet.  I  första  hand  skall
flexibilitet finnas inom anslagen genom
möjligheten att utnyttja anslagskredit
respektive anslagssparande.  Om  dessa
möjligheter inte är tillräckliga  kan
regeringen  två  gånger  per  år  i
tilläggsbudgeten         föreslå
omprioriteringar.
För det andra är det en viktig princip
att  förvaltningsanslag och  sakanslag
skall hållas åtskilda. Syftet med detta
dr  att  underlätta  styrningen  av
förvaltningen och att anslagets ändamål
skall vara tydliga för såväl riksdag som
regering. En strävan bör därmed vara att
sakanslag hålls så rena som möjligt och
inte belastas med förvaltningskostnader.
Finansutskottet (bet. 2000/01:FiU2 s. 10)
har  också uttryckt kritik  mot  att
regeringen  inom  ett  och  samma
politikområde           blandar
transfereringsutgifter        med
förvaltningsutgifter.      Utskottet
konstaterar  att  det  strider  mot
intentionerna  bakom  den  nuvarande
indelningen i utgiftsområden och hänvisar
till att de realekonomiska effekterna av
dessa utgifter är väsentligt olika och
därför av analysskäl bör hållas åtskilda.
Anslagsstrukturen          inom
migrationsområdet är konstruerad så att
myndigheternas förvaltningsutgifter och
övriga utgifter hålls isär. Från anslaget
12:1   Migrationsverket   finansieras
Migrationsverkets centrala administration
och prövning av uppehållstillstånd och
medborgarskap.  Från  anslaget  12:2
Mottagande av asylsökande finansieras all
den verksamhet som rör mottagandet av
asylsökande. Det handlar om bistånd i
form av bostadsersättning, dagersättning
och  särskilt  bidrag. Från  anslaget
finansieras  också  ersättning  till
kommuner och landsting för kostnader för
skola,  hälso-  och  sjukvård  m.m.
Anslagsutbetalningarna  styrs  i  stor
utsträckning av lagar och förordningar.
Därutöver  finansieras  från  anslaget
kostnader  för  anläggningsboende  för
asylsökande och lokaler samt för personal
som arbetar med organiserad verksamhet
för  asylsökande  och  vissa  andra
verksgemensamma kostnader.
Mot  bakgrund av det anförda  anser
regeringen att det nu inte finns behov av
att lägga fram förslag till särskilda
åtgärder   med   anledning    av
socialförsäkringsutskottets initiativ.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
SfU5y
I   sitt  yttrande  SfU5y   anför
socialförsäkringsutskottet att en stor
del av utgifterna inom området avser
handläggningen  av  asylärenden  och
mottagande  av  asylsökande.  Antalet
asylsökande är naturligtvis av avgörande
betydelse för kostnadernas utveckling.
Prognosen för antalet asylsökande  är
alltid mycket osäker, och olika händelser
kan kraftigt påverka antalet ansökningar.
De långa handläggningstiderna är dessutom
kostsamma i asylärenden bl.a. på grund av
att de sökande under tiden vistas i
Migrationsverkets mottagningssystem. Vid
behandlingen av budgeten för 2001 ansåg
socialförsäkringsutskottet     (bet.
2000/01:SfU2)  att  den   ansvariga
myndigheten  måste kunna utnyttja  de
samlade resurserna på bästa möjliga sätt
i en verksamhet som kan fluktuera snabbt
och där det är av stor vikt med tidiga
insatser. Regeringen anser emellertid att
det inte nu föreligger behov av några
särskilda  åtgärder.  Eftersom  ett
flexiblare utnyttjande av medlen  för
detta område ryms inom den föreslagna
utgiftsramen konstaterar utskottet att de
närmare villkoren för anslagen 12:1 och
12:2 blir aktuella först i samband med
budgeten      för       2002.
Socialförsäkringsutskottet vill redan nu
understryka att prioriteringar inom andra
områden också kan få betydelse för detta
utgiftsområde. Av betydelse för budgeten
kan  också  bli  den  granskning  av
handläggningstider, anslagsstruktur och
budget-arbete  inom migrationspolitiken
som  för  närvarande  genomförs  av
Riksdagens revisorer.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet instämmer i regeringens
bedömning att det inte föreligger något
behov för regeringen att nu vidta några
åtgärder.   Den  flexibilitet   som
eftersträvas för medelsanvändningen kan i
första hand nås genom utnyttjande av
anslagssparande respektive anslagskredit.
Om  detta  inte är tillräckligt  kan
regeringen  på  tilläggsbudget  begära
ändrad medelsanvisning.
Finansutskottet  vill  erinra   om
regeringsformens  bestämmelse  om  att
riksdagen anvisar anslag till angivna
ändamål  (9  kap.  3  §).  Någon
delegeringsmöjlighet finns  inte.  Det
innebär att när omfördelningar  skall
göras  mellan anslag, så måste dessa
beslutas av riksdagen.
Utskottet vill också understryka vikten
av  att hålla förvaltningsanslag  och
sakanslag åtskilda. Syftet med detta är
att öka informationsvärdet av budgeten
och  att  underlätta  styrningen  av
förvaltningen.
Som      socialförsäkringsutskottet
konstaterar i sitt yttrande, så kommer
medelstilldelningen  för  de  olika
ändamålen liksom anslagsvillkor att bli
föremål för beredning i samband  med
behandlingen av budgetpropositionen för
2002. Det blir då åter aktuellt att pröva
medelstilldelningen  för  de  berörda
myndigheterna och verksamheterna.
12:7 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och flyktingar

Propositionen
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål inte uppfört något
anslag. Regeringen föreslår att ett nytt
ramanslag   12:7  Från  EU-budgeten
finansierade insatser för asylsökande och
flyktingar  förs upp i statsbudgeten.
Anslaget anvisas med 38 000 000 kr.
EG-kommissionen  har  inrättat  en
europeisk  flyktingfond  som  skall
underlätta för EU-länderna att ta emot
asylsökande och flyktingar. Medlen skall
användas    för   att   utveckla
mottagningssystemet för asylsökande, för
integrationsinsatser och för att hjälpa
personer att återvända eller återvandra
till sitt hemland. Målet för fonden är
att ge Europa en gemensam grund och en
liknande  struktur  för  arbetet  med
asylsökande och flyktingar. Fonden skall
verka under fem år.
Anslagsbeloppet   motsvarar   EU:s
finansiering av projekten. Under 2001
beräknas  svenska  projekt  erhålla
38  000  000 kr i bidrag från  den
europeiska  flyktingfonden.  Bidraget
administreras  av  Migrationsverket  i
samarbete   med   Integrationsverket.
Bidraget redovisas under inkomsttiteln
6911 Övriga bidrag från EU.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

14:3 Bidrag till Nordiska
hälsovårdshögskolan

Propositionen
Nordiska ministerrådet fastställer varje
år en total ekonomisk ram för Nordiska
hälsovårdshögskolans (NHV) verksamhet och
en  garantinivå  för  finansieringen.
Utgifter   för  verksamheten   inom
garantinivån fördelas mellan de nordiska
länderna efter samma proportioner som
gäller  för  den  ordinarie  nordiska
budgeten.  NHV:s  budget  för  2001
fastställdes dock först i november 2000.
Dessutom tillkom en utgift för Sverige på
3 500 000 kr avseende avräkning för 1999.
I budgetpropositionen för 2001 bedömde
regeringen att medelsbehovet skulle kunna
klaras  genom att utnyttja  befintlig
anslagskredit. Vid ingången av år 2001
har det dock visat sig att anslaget och
anslagskrediten inte räcker  för  att
finansiera den i november 2000 uträknade
avgiften för år 2001.
Regeringen kommer under våren att lägga
fram  ett  förslag  till  Nordiska
ministerrådet     om     ändrade
finansieringsprinciper   för   NHV:s
verksamhet för att möjliggöra en bättre
prognostisering av Sveriges andel  av
kostnaderna för NHV. Med hänsyn till det
nu  gällande  nordiska  avtalet  för
finansieringen  av  NHV:s  verksamhet
föreslår regeringen att anslaget 14:3
Nordiska hälsovårdshögskolan ökas  med
1 970 000 kr. Finansiering sker genom att
anslaget 14:10 Alkoholsortimentsnämnden
minskas med 400 000 kr och anslaget 13:5
Hälso-  och  sjukvårdens  ansvarsnämnd
minskas med 1 570 000 kr.
Socialutskottets yttrande
Socialutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
16:3 Statsbidrag till vårdartjänst m.m.
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas att i fråga om ramanslaget
16:3 Statsbidrag till vårdartjänst m.m.
under  år  2001  ingå  ekonomiska
förpliktelser som inklusive  tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst 90
000 000 kr efter 2001.
Därmed  tillstyrks  punkt  22  i
propositionen.
Propositionen
Det nuvarande bemyndigandet i fråga om
ramanslaget  16:3  Statsbidrag  till
vårdartjänst m.m. innebär att regeringen
får ingå ekonomiska förpliktelser som
innebär utgifter på högst 60 miljoner
kronor efter 2001. Regeringen föreslår
att summan höjs med 30 miljoner kronor
till sammanlagt 90 miljoner kronor. Det
nuvarande bemyndigandet gäller den del av
anslaget  som  rör  bidrag   till
omvårdnadsinsatser vid riksgymnasier för
svårt rörelsehindrade ungdomar. Höjningen
gäller den del av anslaget som täcker
kostnader för vårdartjänst åt studerande
med  funktionshinder vid folkhögskola.
Till skillnad från vad som hittills varit
fallet  kommer folkhögskolorna fr.o.m.
2001 att lämna en bidragsansökan som
gäller  ett  helt läsår,  höst-  och
vårtermin, varför det finns behov av att
höja bemyndiganderamen på anslaget.
Socialutskottets yttrande
Socialutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 22).
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom
äldrepolitiken
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas att i fråga om anslaget 17:1
Stimulansbidrag  och  åtgärder  inom
äldrepolitiken   ingå   ekonomiska
förpliktelser som inklusive  tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst 60
miljoner kronor efter 2001.
Därmed  tillstyrks  punkt  23  i
propositionen.
Propositionen
Regeringen har tidigare inom ramen för
den  Nationella  handlingsplanen  för
äldrepolitiken beviljat stimulansbidrag
till  15  regionala  FoU-center  inom
äldreområdet under åren 2000 till 2001.
Regeringen avser bevilja fortsatt stöd
till uppbyggnad av regionala FoU-center
även  under  perioden  2002-2004  med
sammanlagt 60 miljoner kronor i enlighet
med   vad   som   redovisas   i
budgetpropositionen för 2001. Regeringen
föreslår därför att riksdagen medger att
regeringen   för   anslaget   17:1
Stimulansbidrag  och  åtgärder  inom
äldrepolitiken får besluta om bidrag som
inklusive  tidigare åtaganden  innebär
utgifter på högst 60 miljoner kronor
efter 2001.
Socialutskottets yttrande
Socialutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 23).

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp

19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Propositionen
Sjukfrånvaron fortsätter att öka, vilket
får  till  följd att utgifterna  för
sjukpenning ökar även för 2001. De medel
som anvisades på statsbudgeten för 2001
har därför visat sig vara otillräckliga.
De prognoser som ligger till grund för
regeringens bedömning för år 2001 är dock
osäkra och kan komma att justeras under
året.  Regeringen  kommer  att  följa
utvecklingen noga för  att  göra  en
bedömning av om den föreslagna ökningen
är tillräcklig.
Anslaget   19:1  Sjukpenning   och
rehabilitering m.m. behöver nu ökas med
3 000 000 000 kr.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
19:8 Allmänna försäkringskassor

Propositionen
På  grund  av  den  kraftigt  ökade
sjukfrånvaron under de senaste åren har
utgifterna för sjukpenning  och  även
kostnaderna  för  att  handlägga  och
kontrollera ärendena ökat.  Regeringen
framförde i budgetpropositionen för 2001
avsikten att vid behov tillskjuta medel
för    administrationsändamål    på
tilläggsbudget i samband med 2001 års
ekonomiska  vårproposition. Regeringens
bedömning  är  nu att anslaget  19:8
Allmänna försäkringskassor behöver ökas
med 100 000 000 kr.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
Användning av medel i
folkpensioneringsfonden
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner  att,  om  så  erfordras,
kostnader på högst 30 000 000 kr, som
uppstår i samband med lokaliseringen av
Stockholms     läns     allmänna
försäkringskassas     utlandskontors
pensionsenhet  till  Gotlands  läns
allmänna   försäkringskassa,   får
finansieras   med   medel   från
folkpensioneringsfonden.
Därmed  tillstyrks  punkt  24  i
propositionen.
Propositionen
Regeringen har beslutat den 29 mars 2001
att   Stockholms   läns   allmänna
försäkringskassas     utlandskontors
pensionsenhet skall omlokaliseras till
Gotlands läns allmänna försäkringskassa.
Verksamheten vid enheten skall fr.o.m.
den 1 januari 2002 bedrivas på Gotland.
Regeringen har samtidigt beslutat att
12 000 000 kr skall belasta det under
utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling  upptagna  anslaget  33:9
Utgifter för lokalisering av statliga
arbetstillfällen till vissa kommuner för
att täcka en del av de kostnader som
uppstår i samband med omlokaliseringen.
Folkpensioneringsfonden  bildades  i
samband med 1913 års lag om  allmän
pensionsförsäkring   och   regeringen
beslutade  1983  att  fonden  skulle
avvecklas. Fonden finns emellertid kvar
och   förvaltas  sedan  1999   av
Kammarkollegiet efter att tidigare ha
förvaltats  av  Riksförsäkringsverket.
Fonden utgör i dag inte någon källa för
finansiering av någon löpande verksamhet.
I  samband  med inrättandet  av  ett
försäkringsmedicinskt  centrum  (prop.
1998/99:76, bet. 1998/99:SfU 8, rskr.
1998/99:232)  beslutade riksdagen  att
kostnader  som uppstod när  den  nya
verksamheten bildades skulle finansieras
från  folkpensioneringsfonden.  Fondens
tillgångar uppgår till ca 78 miljoner
kronor den 30 mars 2001.
De kostnader som uppstår i samband med
omlokaliseringen  av  Stockholms  läns
allmänna försäkringskassas utlandskontors
pensionsenhet till Gotlands läns allmänna
försäkringskassa bör till viss del kunna
finansieras från folkpensioneringsfonden.
Regeringen föreslår att högst 30 000 000
kr  av folkpensionsfondens medel  får
användas  för detta ändamål. Därefter
fyller fonden inte något praktiskt syfte,
och regeringen avser därför att avveckla
folkpensioneringsfonden senast den  30
juni 2002.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 24).

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom

20:2 Efterlevandepensioner till vuxna

Propositionen
När  regeringen  fattade  beslut  om
budgetpropositionen för 2001 var vissa
förhållanden som påverkar utgifterna inte
kända,  varför ett för  lågt  belopp
föreslogs     för      anslaget
efterlevandepensioner till vuxna.
Regeringen föreslår därför att anslaget
20:2 Efterlevandepensioner till vuxna nu
ökas med 30 000 000 kr.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
20:4 Delpension

Propositionen
Anslaget  för delpensioner  är  under
avveckling och fr.o.m. den 1 januari 2001
beviljas inga nya delpensioner. De sista
utbetalningarna sker under 2004. Under
2000 nybeviljades ett oväntat stort antal
delpensioner,  och  belastningen  på
anslaget blir därmed större än anslaget
på statsbudgeten.
Regeringen föreslår att anslaget 20:4
Delpension ökas med 120 000 000 kr.
Finansiering sker genom att anslaget 20:3
Bostadstillägg till pensionärer minskas
med 120 000 000 kr.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  SfU6y  propositionens
förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd samt 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning och övriga
kostnader

Propositionen
Regeringen bedömer att antalet deltagare
i           konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska  program  blir
lägre än antagandena i budgeten för 2001.
Antalet deltagare beräknades  till  i
genomsnitt 121 500 personer per månad
(inklusive       arbetslivsinriktad
rehabilitering). Regeringen bedömer nu
behovet  av  programplatser  till  i
genomsnitt 107 000 personer per månad.
Regeringen föreslår därför att anslaget
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och   aktivitetsstöd  minskas   med
474  863 000 kr. Regeringen föreslår
vidare,  med  samma  motivering,  att
anslaget    22:3    Köp    av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader minskas med 343 768 000 kr.
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
Arbetsmarknadsutskottet, som har yttrat
sig  i form av protokollsutdrag, kan
acceptera förslaget men vill ändå göra
följande påpekanden.
Behovet  av  arbetsmarknadspolitiska
program  är i hög grad beroende  av
utvecklingen   på   arbetsmarknaden.
Försämras  det  arbetsmarknadspolitiska
läget krävs ökade insatser. Det är också
viktigt  att arbetsmarknadsutbildningen
kan    upprätthållas    på    en
tillfredsställande nivå för att undvika
flaskhalsar  och  kunna  rusta  de
arbetssökande att möta ständigt ökande
kompetenskrav. Detta är särskilt viktigt
i ett regionalt tillväxtperspektiv. Det
är   även  av  stor  vikt   att
Arbetsmarknadsverket ges möjlighet att
planera långsiktigt, exempelvis när det
gäller  upphandlingar,  och  att  god
kvalitet kan uppnås i åtgärderna.
Utvecklingen på arbetsmarknaden är för
närvarande god, men det finns ett antal
faktorer som kan leda till att  den
positiva trenden bryts. Vissa regioner
har fortfarande hög arbetslöshet och låg
sysselsättningsgrad.     Motsvarande
förhållanden   gäller   för   många
invandrargrupper.         Antalet
deltidsarbetslösa och långtidsinskrivna
har minskat men inte i den omfattning som
är önskvärd.
Enligt     arbetsmarknadsutskottets
uppfattning är det därför viktigt att
vara  uppmärksam  på  den  fortsatta
utvecklingen på arbetsmarknaden och att
se till att det finns nödvändig beredskap
för förändringar. Om det finns risk för
att  den  positiva  utvecklingen  på
arbetsmarknaden  bryts  genom   att
arbetslösheten stiger eller genom att den
ändrar struktur är det viktigt att man
snabbt kan öka volymerna i programmen för
att motverka en sådan utveckling.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
arbetsmarknadsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
Erbjudande av plats inom
aktivitetsgarantin
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att den som har
fyllt 20 år och är eller riskerar att
bli     långtidsinskriven    vid
arbetsförmedlingen  senast  inom  27
månader  från arbetslöshetens inträde
bör erbjudas en heltidsaktivitet inom
ramen för aktivitetsgarantin.
Därmed  tillstyrks  punkt  25  i
propositionen.
Riksdagen beslutade vid behandlingen av
regeringens förslag till förändringar i
arbetslöshetsförsäkringen i december 2000
(prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5,
rskr. 2000/01:102) att de som har fyllt
20 år och som är eller riskerar att bli
långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen
senast   inom  27  månader   från
arbetslöshetens inträde skall erbjudas en
heltidsaktivitet  inom  ramen   för
aktivitetsgarantin. Regeringen föreslår
nu att riksdagen med ändring av sitt
tidigare  beslut ändrar "skall"  till
"bör". Genom en sådan förändring uppnås
enligt regeringen den flexibilitet som
krävs för att aktivitetsgarantin skall
fungera med god kvalitet.
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
Arbetsmarknadsutskottet, som har yttrat
sig i form av protokollsutdrag, påpekar
att avsikten med aktivitetsgarantin var
att tillskapa en ny form av flexibelt
arbetsmarknadspolitiskt  program  som
skulle  motverka  långtidsinskrivning.
Programmet riktar sig i första hand till
den  som har eller riskerar att  få
särskilt svårt att komma tillbaka till
reguljärt  arbete.  Inom  ramen  för
programmet  skall man  kunna  anpassa
insatserna   efter  den   enskildes
förutsättningar. För att detta skall vara
möjligt      krävs      enligt
arbetsmarknadsutskottets  mening  att
programmet utvecklas i sådan takt att
kvaliteten inte äventyras. En alltför
kraftig  ökning av aktivitetsgarantins
omfattning  riskerar  att  leda  till
kvalitetsförsämringar.
Arbetsmarknadsutskottet kan  konstatera
att  aktivitetsgarantin för närvarande
omfattar ca 30 000 arbetslösa.
Med kriteriet "skall" finns det, som
regeringen påpekat, en risk för  att
kvalitetskravet i åtgärden  inte  kan
upprätthållas. Bara det förhållandet att
det  för närvarande finns ca 50 000
långtidsinskrivna utan arbete innebär med
en strikt tillämpning av kriteriet att
man är tvungen att på mycket kort tid
drastiskt  öka  antalet  platser  i
aktivitetsgarantin. Med den föreslagna
förändringen  får  arbetsförmedlingarna
möjlighet att under en övergångsperiod
överbrygga  dessa problem.  Det  blir
lättare att se till att de som bäst
behöver en insats inom aktivitetsgarantin
också kommer att få den, samtidigt som
det  blir  möjligt  att  upprätthålla
kvalitetskravet.
Arbetsmarknadsutskottet - som står bakom
regeringens förslag i denna del - anser
att man inte får tolka den föreslagna
förändringen på det sättet att enskilda
som riskerar att bli utförsäkrade inte
kommer  att  anvisas  plats  inom
aktivitetsgarantin.        Enligt
arbetsmarknadsutskottets mening är det
viktigt att betona att enskilda som utan
egen förskyllan är arbetslösa inte får
stå utan försörjning om de uppfyller
kraven  att stå till arbetsmarknadens
förfogande.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
arbetsmarknadsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 25).

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

1:2 Statliga tjänstepensioner m.m.
Regeringen föreslår att anslaget  1:2
Statliga tjänstepensioner m.m. minskas
med 19 000 000 kr för att finansiera
vkningen av det under utgiftsområde 4
Rättsväsendet  upptagna  anslaget  4:6
Kriminalvården med 3 000 000 kr samt
ökningen av det under utgiftsområde 6
Totalförsvar  upptagna  anslaget  6:1
Förbandsverksamhet och beredskap m.m. med
16 000 000 kr.
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
Arbetsmarknadsutskottet, som har yttrat
sig i form av protokollsutdrag, har ingen
erinran mot förslaget.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
arbetsmarknadsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

25:5 Statens institut för handikappfrågor
i skolan

Propositionen
Regeringen föreslår att anslaget 25:5
Statens institut för handikappfrågor i
skolan  ökas  med 88  656  000  kr.
Finansiering sker genom att anslaget 25:7
Specialskolemyndigheten och resurscenter
minskas med 73 656 000 kr samt att
anslaget  25:8 Särskilda insatser  på
skolområdet minskas med 15 000 000 kr.
I enlighet med riksdagens beslut med
anledning av propositionen om Elever med
funktionshinder - ansvar för utbildning
och  stöd  (prop.  1998/99:105,  bet.
1999/2000:UbU4, rskr. 1999/2000:14) skall
Statens institut för handikappfrågor i
skolan ombildas till en ny myndighet. Den
nya  myndigheten,  Specialpedagogiska
institutet, skall inrättas den 1 juli
2001.
Ekeskolans,       Hällsboskolans,
Tomtebodaskolans  och  Åsbackaskolans
resurscenter skall inordnas i den nya
myndigheten och upphör därmed att vara
egna  myndigheter.  Till  den  nya
myndigheten skall också föras de statliga
bidragen för vissa kunskapscenter och
datapedagogerna  vid  de  regionala
dataresurscentren, de s.k. REDAH-centren.
De medel som finns beräknade för denna
verksamhet   under  anslagen   25:7
Specialskolemyndigheten och resurscenter
och  25:8  Särskilda  insatser  på
skolområdet förs i stället upp under
anslaget  25:5 Statens  institut  för
handikappfrågor i skolan.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
25:10 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.
I propositionen föreslås att anslaget
25:10 Maxtaxa i barnomsorgen m.m. minskas
med 150 000 000 kr för att finansiera
höjningen  av anslaget 91:1 Generellt
statsbidrag till kommuner och landsting
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner. Från och med den 1 juli
2001 blir kommunerna skyldiga att erbjuda
plats i förskoleverksamhet för barn med
arbetslösa  föräldrar. De  kompenseras
därför genom en ökning av det generella
statsbidraget.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
25:76 Centrala studiestödsnämnden

Propositionen
Regeringen har uppdragit åt  Centrala
studiestödsnämnden (CSN) att inrätta ett
servicecenter för studiestöd lokaliserat
till Kiruna. Uppdraget utgör ett led i
arbetet  med att effektivisera  CSN:s
verksamhet och ingår också som en åtgärd
i  regeringens utvecklingsprogram  för
kommuner      med     särskilda
omställningsproblem främst på grund av
strukturomvandlingar  inom  försvars-
makten. Centret skall från hösten omfatta
minst   80   årsarbetsplatser.   En
förutsättning  är att CSN:s  resurser
förstärks med sammanlagt 70  miljoner
kronor under åren 2001-2003.
Finansiering sker genom att anslaget
25:70 Särskilda utgifter inom universitet
och högskolor m.m. minskas.
Den  1  maj  2001  inrättas  den
överklagandenämnd för studiestödsärenden
som skall finnas enligt studiestödslagen
(1999:1395). Inrättandet av myndigheten
förväntas   innebära   en   minskad
arbetsbelastning för CSN, och därför kan
CSN:s administrativa resurser minskas.
Med beaktande härav anser regeringen
att  anslaget 25:76 Centrala  studie-
stödsnämnden behöver ökas med 17 500 000
kr. Finansiering sker genom att anslaget
25:70 Särskilda utgifter inom universitet
och högskolor m.m. minskas.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
25:77 Överklagandemyndighet

Propositionen
Den  1  maj  2001  inrättas  den
överklagandenämnd för studiestödsärenden
som skall finnas enligt studiestödslagen
(1999:1395). Kostnadsberäkningar  visar
att   myndighetens   anslag   25:77
Överklagandemyndighet behöver tillföras
ytterligare 2 500 000 kr för att nämnden
skall kunna fullgöra sina uppgifter när
det nya studiestödssystemet träder  i
kraft den 1 juli 2001. Finansiering sker
genom  att  anslaget 25:70  Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor
m.m. minskas.
Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).


Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte och samarbete  ökas  med
18  916  000 kr. Skälet är  att  i
statsbudgeten för 2001 ingår medel för
att justera statsbidragen till teater-,
dans-  och  musikinstitutioner  med
anledning  av  att  premierna  för
tjänstepension            och
tjänstegrupplivförsäkring anpassas till
de  faktiska kostnaderna.  Det  ökade
premieuttaget innebär att  också  den
särskilda löneskatten höjs. Regeringen,
som  anser  att  institutionerna  bör
kompenseras även för detta, föreslår att
anslaget ökas med 18 916 000 kr.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
kulturutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
28:14 Bidrag till Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
28:14 Bidrag till Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden ökas med
176 000 kr. Skälet är att i statsbudgeten
för 2001 gjordes en teknisk justering av
anslaget för att kompensera för ändringen
i sättet att beräkna premier för de
statliga      avtalsförsäkringarna.
Justeringen var preliminär, och det har
visat sig att anslaget tillfördes en för
låg  kompensation. Regeringen föreslår
därför att ytterligare 176 000 kr anvisas
för att täcka de ökade kostnaderna för
premierna   för   de    statliga
avtalsförsäkringarna.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
kulturutskottet, propositionens förslag.
28:19 Bidrag till bild- och formområdet

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
28:19 Bidrag till bild- och formområdet
ökas med 74 000 kr. Skälet till förslaget
är att i statsbudgeten för 2001 gjordes
en teknisk justering av anslaget för att
kompensera för ändringen i sättet att
beräkna  premier  för  de  statliga
avtalsförsäkringarna.  Justeringen  var
preliminär, och det har visat sig att
anslaget  tillfördes  en  för  låg
kompensation. Regeringen föreslår därför
att ytterligare 74 000 kr anvisas för att
täcka de ökade kostnaderna för premierna
för de statliga avtalsförsäkringarna.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
kulturutskottet, propositionens förslag.
28:29 Centrala museer: Stiftelser

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
28:29 Centrala museer: Stiftelser minskas
med 514 000 kr. Skälet till förslaget är
att i statsbudgeten för 2001 gjordes
under detta anslag en teknisk justering
för att kompensera för ändringar i sättet
att  beräkna premier för de statliga
avtalsförsäkringarna.  Justeringen  var
preliminär, och det har nu visat sig att
anslaget  tillfördes  en  för  hög
kompensation. Regeringen föreslår därför
att  anslaget 28:29 Centrala  museer:
Stiftelser minskas med 514 000 kr för att
finansiera motsvarande ökningar på andra
anslag inom utgiftsområdet.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
kulturutskottet, propositionens förslag.
28:31 Bidrag till vissa museer

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
28:31 Bidrag till vissa museer ökas med
264 000 kr. Skälet är att i statsbudgeten
för 2001 gjordes en teknisk justering av
anslaget för att kompensera för ändring i
sättet  att beräkna premier  för  de
statliga      avtalsförsäkringarna.
Justeringen var preliminär, och det har
nu visat sig att anslaget tillfördes en
för låg kompensation. Regeringen föreslår
därför att ytterligare 264 000 kr anvisas
för att täcka de ökade kostnaderna för
premierna   för   de    statliga
avtalsförsäkringarna.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
kulturutskottet, propositionens förslag.
28:38 Stöd till trossamfund

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
28:38 Stöd till trossamfund minskas med
2  150 000 kr. Minskningen motsvarar
kostnader för avgiftshjälp som räknas av
från trossamfundens statsbidrag. Anslaget
minskas för att finansiera ökade utgifter
på  det  under  utgiftsområde   3
Skatteförvaltning och uppbörd uppförda
anslaget 3:2 Skattemyndigheterna.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
kulturutskottet, propositionens förslag.
30:4 Stöd till friluftsorganisationer

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
30:4  Stöd till friluftsorganisationer
ökas med 400 000 kr och att finansiering
sker genom att anslaget 30:1 Stöd till
idrotten minskas med 400 000 kr. Under
2000 har ett antal organisationer som
bedriver     frilufts-      och
främjandeverksamhet        bildat
samarbetsorganet   Frisam.    Denna
organisation har till ändamål att bevara
och  utveckla  förutsättningarna  för
friluftsliv  och  rekreation  i  vid
bemärkelse. Anslaget föreslås ökas för
att göra det möjligt för Frisam att
genomföra projekt som syftar till att
belysa bl.a. friluftslivets betydelse för
folkhälsan   samt   för   besöks
näringen/turismen           och
friluftsorganisationerna som en del av
den sociala ekonomin.
Motionen
I den moderata motionen Fi22 av Elisabeth
Fleetwood  m.fl.  (m)  åberopas  att
moderaterna   i   samband    med
budgetregleringen i höstas föreslog att
anslaget    för    stöd    till
friluftsorganisationer borde varit lägre,
eftersom      stödet      till
friluftsorganisationer  bör  gå  till
verksamhet som riktas särskilt till barn
och ungdom. Nu föreslår regeringen en
ökning  av  detta  anslag,  vilket
motionärerna avvisar. Regeringen borde ha
haft  bättre  framförhållning.  Frisam
existerade redan år 2000. Vidare menar
motionärerna    att    regeringens
argumentering  för att  stödja  denna
organisation finansiellt både är svag och
bristfällig. Regeringen anser bl.a. att
Frisam skall genomföra projekt för att
belysa  friluftslivets  betydelse  för
folkhälsan, men ett sådant projekt borde
kunna finansieras av de medel som står
till Folkhälsoinstitutets förfogande.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag
och avstyrker motionen.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
kulturutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis) och avstyrker motion
Fi22 (m).

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande

21:1 Bostadsbidrag

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
21:1   Bostadsbidrag  minskas   med
500  000  000  kr.  Utgifterna  för
bostadsbidrag  är  beroende  av  hur
hushållens  inkomster, bostadskostnader
och sysselsättningsgrad utvecklas. Den
gynnsammare    utvecklingen    av
sysselsättningen och reallönerna medför
att  utgifterna  för  bostadsbidraget
minskar.
Bostadsutskottets yttrande
Bostadsutskottet tillstyrker i yttrandet
BoU6y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och
mögelskador

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
34:5 Bidrag till Fonden för fukt- och
mögelskador minskas med 10 000 000 kr.
Anslaget 34:5 föreslås minskas för att
bidra till att finansiera ökningen av
anslaget  34:1  Bidrag till  Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
under utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Bostadsutskottets yttrande
Bostadsutskottet tillstyrker i yttrandet
BoU6y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av
hyresbostäder
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas att under år  2001  inom
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande besluta
om  stöd  till  investeringar  för
nybyggnad av hyresbostäder i områden
med bostadsbrist som innebär utgifter
på högst 1 300 000 000 kr under åren
2002-2004.
Det  innebär att  punkt  26  i
propositionen  tillstyrks.  Ett  nytt
ramanslag 31:12 Investeringsbidrag för
nybyggnad av hyresbostäder på 1 000 000
kr   anvisas.   (Jfr   avsnittet
Finansutskottets  sammanställning  av
anslag och utgiftsområden.) Motstående
motioner avstyrks.
Jämför reservation 4 (m, kd, c, fp).
Propositionen
I propositionen föreslås att regeringen
bemyndigas  att under år  2001  inom
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande besluta
om stöd till investeringar för nybyggnad
av  hyresbostäder  i  områden  med
bostadsbrist som innebär utgifter  på
högst 1 300 000 000 kr under  åren
2002-2004 (punkt 26) samt att ett nytt
ramanslag 31:12 Investeringsbidrag för
nybyggnad av hyresbostäder på 1 000 000
kr anvisas.
Skälet till regeringens förslag är att
bostadsbristen har ökat i landet sedan
mitten  av  1990-talet. I dag  råder
bostadsbrist  i  61  kommuner  med
tillsammans 45 % av landets befolkning. I
tillväxtregionerna        beräknas
sysselsättningen  öka  kraftigt  och
befolkningen öka med totalt 250  000
personer fram till år 2010. Det låga
bostadsbyggandet riskerar att begränsa
den  ekonomiska  tillväxten  såväl  i
tillväxtregionerna som i  landet  som
helhet. Flera prognoser pekar nu på ett
vkat byggande de kommande åren. Andelen
hyresrätter  i nyproduktionen  sjunker
dock. Ombildningar från hyresrätt till
bostadsrätt i storstadsregionerna minskar
ytterligare tillgången på hyresrätter i
bostadsbeståndet. Det är angeläget att
eftersträva   en   blandning   av
upplåtelseformer vid  nyproduktion  av
bostäder.
Motioner
Regeringens förslag om att inrätta ett
investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder avvisas i sex motioner.
I Folkpartiets partimotion Fi20 yrkande
28  föreslås att regeringens  förslag
avslås av riksdagen. Enligt motionen är
inte bidraget en effektiv åtgärd mot
bostadsbristen. Även i partimotionerna
Fi17 (m), Fi18 (kd) och Fi19 (c) förordas
ett    riksdagens   avslag    på
regeringsförslaget.   Förslagen   om
preliminär ram för utgiftsområde 18 för
åren 2002-2004 utgår i dessa motioner
från denna förutsättning. I motionerna
framhålls  att  skattelättnader  inom
bostadssektorn är en bättre åtgärd för
att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande.
I Centerpartiets motion framhålls även
behovet  av åtgärder som kan  främja
konkurrensen inom bostadsbyggandet.
Moderata  samlingspartiets  syn  på
regeringens förslag utvecklas i motion
Fi21  (m).  I  motionen  anförs  att
erfarenheterna  av direkta  ekonomiska
bidrag  till bostadsbyggande i  olika
generella former entydigt pekar i negativ
riktning. Motionärerna framhåller också
att näringslivet samstämmigt har avvisat
tanken   på   att   införa   ett
investeringsbidrag. Investeringsbidraget
anses kunna bli kostnadsdrivande  och
konkurrenshämmande. Motsvarande argument
för ett avslag på regeringsförslaget förs
också fram i motion Fi27 (m). I denna
motion föreslås även att riksdagen i ett
tillkännagivande skall  framhålla  att
förutsättningarna för nyproduktion  av
hyresbostäder bör förbättras på annat
sätt. Detta bör enligt motionären ske
genom  bl.a.  sänkta  skatter,  ökad
konkurrens,    förändringar     i
fastighetsbildningen, förenklingar i plan-
och bygglovsprocessen samt förändringar i
hyressättningssystemet.
Bostadsutskottets yttrande
Bostadsutskottet tillstyrker i yttrande
BoU6y  propositionens  förslag  och
avstyrker motionerna.
Utvecklingen på bostadsmarknaden under
1990-talet har sedan en längre tid givit
anledning  till  oro.  De  ekonomiska
problemen i början av detta decennium
bidrog  till  en kraftig  nedgång  i
bostadsproduktionen.  Även  om  det
ekonomiska läget förbättrats under senare
år  kvarstår  omfattande  problem  på
bostadsmarknaden. Trots en i vissa delar
av   landet   alltmer   tilltagande
bostadsbrist  har  nyproduktionen  av
bostäder fortfarande inte kommit upp till
en nivå som kan anses vara långsiktigt
hållbar.  Enligt Boverkets bedömningar
skulle det behöva byggas 25 000-30 000
lägenheter årligen för att svara mot den
långsiktiga efterfrågan. Det kan nämnas
att under de senaste åtta åren har det i
genomsnitt  endast  byggts  13  000
lägenheter per år.
Förutom att den totala omfattningen av
bostadsbyggandet  behöver  öka  finns
anledning att rikta uppmärksamhet mot
vilken typ av bostäder som byggs. Andelen
bostadsrätter  i  nyproduktionen  har
markant ökat under senare år. Detta trots
att många hushåll, inte minst ungdomar
och  yngre  familjer, i första  hand
efterfrågar hyreslägenheter med en rimlig
boendekostnad.    Tillgången    på
hyreslägenheter   har   ytterligare
begränsats  genom  den  politik  med
utförsäljning  av  kommunalt   ägda
hyresbostäder  som  bedrivs  i  vissa
kommuner.
Mot bakgrund av den ovan summariskt
redovisade     situationen     på
bostadsmarknaden framstår  det  enligt
bostadsutskottets   uppfattning   som
nödvändigt med statliga åtgärder för att
åstadkomma en ökad produktion av bostäder
upplåtna med hyresrätt. Utskottet ser
därför positivt på regeringens förslag om
ett  nytt investeringsbidrag. Särskilt
positivt är att förslaget givits  en
inriktning som innebär att stödet kan
kanaliseras till den typ av bostäder som
bäst behövs, dvs. hyresbostäder som kan
upplåtas till en rimlig boendekostnad.
Det är samtidigt viktigt att framhålla
att en förutsättning för att bidraget
skall få avsedd effekt är att  alla
berörda parter aktivt medverkar till att
hålla de totala produktionskostnaderna
nere. Byggföretagen har en viktig roll i
arbetet  med att begränsa de direkta
byggkostnaderna.  Som  framhålls  i
propositionen             har
Byggkostnadsdelegationen visat att det
genom en konsekvent kostnadskontroll går
att  producera bostäder till  rimliga
kostnader. En ytterligare förutsättning
för att boendekostnaden skall kunna hamna
på en rimlig nivå är att kommunerna genom
sin markpolitik bidrar till att även
markkostnaderna begränsas.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 26) och avstyrker motionerna Fi21
(m), Fi27 (m) yrkande 2 och Fi20 (fp)
yrkande 28.
34:1 Stöd till lokala investeringsprogram
för ekologisk hållbarhet

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
34:1 Stöd till lokala investeringsprogram
för  ekologisk hållbarhet minskas med
4 000 000 kr för att finansiera höjningen
av anslaget 34:1 Naturvårdsverket under
utgiftsområde  20 Allmän  miljö-  och
naturvård.
Bostadsutskottets yttrande
Bostadsutskottet tillstyrker i yttrande
BoU6y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling

Överlåtande av förvaltningsuppgift till
organ i annat medlemsland beträffande
strukturfondsprogram
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att  riksdagen
antar propositionens förslag om lag om
ändring  i  lagen  (1996:506)  om
överlåtelse av en förvaltningsuppgift
till  en  övervakningskommitté  m.m.
(punkt 11 i propositionen) med  den
ändringen att lagen bör träda i kraft
den 31 juli 2001. Lagen innebär att
regeringen   när   det   gäller
strukturfondsprogram         för
gemenskapsinitiativ   får   överlåta
uppgiften som förvaltningsmyndighet och
utbetalande myndighet till ett organ i
ett  annat medlemsland inom EU  som
deltar i programmet.
Propositionen
I propositionen föreslås att regeringen
skall  få  överlåta  uppgiften  som
förvaltningsmyndighet  och  utbetalande
myndighet till ett organ i ett annat
medlems-land  inom EU som  deltar  i
programmet   när   det    gäller
strukturfondsprogram         för
gemenskapsinitiativ.  Bakgrunden  till
förslaget är att i EG:s regelverk, främst
i rådets förordning nr 1260/1999 av den
21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för
strukturfonderna artikel 9, fastställs
att   det   för  den  innevarande
strukturfondsperioden skall finnas  en
förvaltningsmyndighet per program samt en
eller flera nationella, regionala eller
lokala   utbetalande   myndigheter.
Programmen inom Interreg skall således
enligt regelverket förvaltas gemensamt av
länderna.   Inför   medlemsländernas
förhandlingar  med  kommissionen  om
innehållen  i  programmen  har  de
medlemsländer det gäller kommit överens
om att vissa av de program som Sverige
deltar i kommer att förvaltas av en
svensk myndighet och andra av ett organ i
ett annat medlemsland i enlighet med
rådets förordning.
Övrigt
Enligt 10 kap. 5 § regeringsformen kan
rättskipnings- eller förvaltningsuppgift
som  ej  direkt  grundar  sig  på
regeringsformen genom beslut av riksdagen
överlåtas  till  annan  stat,  till
mellanfolklig organisation eller  till
utländsk eller internationell inrättning
eller samfällighet. Riksdagen får också i
lag  bemyndiga regeringen eller annan
myndighet att i särskilda fall besluta om
sådan överlåtelse. Innefattar uppgiften
myndighetsutövning,  skall  riksdagens
förordnande ske genom ett beslut, varom
minst tre fjärdedelar av de röstande
förenar sig. Riksdagens beslut i fråga om
sådan överlåtelse kan också fattas i den
ordning som gäller för stiftande  av
grundlag.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 11) med den ändringen att lagen
bör träda i kraft den 31 juli 2001.
Skälet för ändringen är att författningen
bör komma ur trycket i god tid innan den
träder i kraft.
Utskottet förordar att riksdagen fattar
beslut  med kvalificerad majoritet  i
enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 5 §
regeringsformen.
33:4 Ersättning för nedsättning av
socialavgifter
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att anslaget 33:4
Ersättning   för  nedsättning   av
socialavgifter även får användas för
att  genomföra ett program för  att
främja   användningen  av   modern
informationsteknik i  företag  i  de
regionalpolitiskt mest utsatta områdena
(punkt 27 i propositionen). Motstående
motion avstyrks.
Jämför reservation 5 (kd).
Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
33:4  Ersättning för  nedsättning  av
socialavgifter även får användas för att
genomföra ett program för att främja
användningen av modern informationsteknik
i företag i de regionalpolitiskt mest
utsatta områdena.
Till följd av EG-kommissionens beslut
den 21 december 2000, att stödformen inte
är förenlig med den gemensamma marknaden
och  att den därför inte längre får
tillämpas efter år 1999, kommer anslaget
under  2001 endast att belastas  med
retroaktiva utbetalningar.
Regeringen har tidigare förklarat att
den avser att föreslå riksdagen att de
regionalpolitiska medel som frigörs om
stödformen inte godkänns i stället skall
användas för att på andra sätt förbättra
förutsättningarna för näringslivet i de
regionalpolitiskt  sett  mest  utsatta
områdena, dvs. i huvudsak de områden som
tidigare haft nedsatta socialavgifter.
Ett  användningsområde,  som  redan
beslutats,  är att delvis  finansiera
utbyggnad av regionala transportnät för
IT-infrastruktur som inte kommer till
stånd på kommersiella grunder.
Ett annat användningsområde för dessa
medel,  som  regeringen aviserat,  är
genomförandet av ett särskilt program för
att  främja  användningen  av  modern
informationsteknik i företag i  dessa
områden. Verket för näringslivsutveckling
har för närvarande regeringens uppdrag
att  lämna  förslag  till  innehåll,
omfattning och genomförande av ett sådant
program. Programmet beräknas igångsättas
under budgetåret. Utgifter för ett sådant
program  bör  fortsättningsvis  kunna
finansieras från anslaget 33:4 Ersättning
för nedsatta socialavgifter inom hela
eller delar av stödområde A.
Motioner
I motion Fi29 av Mats Odell m.fl. (kd)
avvisas regeringens förslag. I motionen
anförs att Kristdemokraterna anser att de
medel som frigörs efter kommissionens
beslut   skall   återföras   till
statsbudgeten. Det finns  inte  någon
färdig  plan  för hur  medlen  skall
användas.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 27). Motion Fi29 (kd) yrkande 2
avstyrks.
Utskottet vill dock påpeka att det inte
är tillfredsställande att ett anslags
benämning  inte täcker ändamålet.  Om
regeringen avser att föreslå riksdagen
att  det nu aktuella anslaget  skall
anvisas för det nya ändamålet även under
2002 förutsätter utskottet att regeringen
överväger en mer adekvat benämning på
anslaget.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård

34:1 Naturvårdsverket

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
34:1 Naturvårdsverket ökas med 4 000 000
kr.  Skälet  är  att  ett  statligt
pilotprojekt för myggbekämpning  avses
inledas.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 21 Energi

Affärsverket svenska kraftnäts
finansiella befogenheter
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas att ge Affärsverket svenska
kraftnät rätt att för år 2001 lämna
delägarlån och teckna borgen för lån
till  bolag,  i  vilka  Affärsverket
svenska  kraftnät  förvaltar  statens
aktier och andelar, intill ett belopp
om  30  miljoner  kronor.  Därmed
tillstyrks punkt 19 i propositionen.
Därmed  tillstyrks  punkt  28  i
propositionen.
Propositionen
I propositionen föreslås att regeringen
bemyndigas att ge Affärsverket svenska
kraftnät rätt att för år 2001 lämna
delägarlån och teckna borgen för lån till
bolag,  i vilka Affärsverket  svenska
kraftnät förvaltar statens aktier och
andelar, intill ett belopp om 30 miljoner
kronor.  Affärsverket svenska kraftnät
dger 25 % i Swedish Transmission Research
Institute (STRI AB) i Ludvika. Företaget
bedriver utveckling och provning inom
området elektrisk kraftöverföring  och
distribution. Verksamhet bedrivs i en
fastighet som innehåller en för ändamålet
anpassad provhall. STRI AB hyr i dag
fastigheten  av ett  av  ABB  delägt
fastighetsbolag.  Ett  förvärv   av
fastigheten skulle nedbringa STRI AB:s
kostnader för verksamheten. För att STRI
AB  skall  kunna  finansiera  ett
fastighetsköp  erfordras  borgen  från
delägarna. Övriga delägare, dvs. ABB,
Vattenfall AB och norska Statnett SF,
meddelade att de är villiga att teckna
borgen i relation till sitt aktieinnehav.
För Affärsverket svenska kraftnät betyder
detta ett borgensåtagande för STRI AB:s
räkning om 20 miljoner kronor, vilket är
10 miljoner kronor mer än Affärsverket
svenska kraftnäts bemyndiganderam  ger
utrymme för. Långivaren accepterade en
borgen från Affärsverket svenska kraftnät
om  endast 10 miljoner kronor  under
förutsättning att Affärsverket svenska
kraftnät tog initiativ till ett utökat
borgensbemyndigande. Fastighetsförvärvet
genomfördes av STRI AB i december 2000.
Av dessa skäl föreslås regeringen 2001
att få befogenhet att låta Affärsverket
svenska  kraftnät i ökad utsträckning
teckna borgen för bolag som affärsverket
förvaltar aktier eller andelar i.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 28).

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Funktionen Transporter
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att ansvaret för
delfunktionen  Landsvägstransporter  i
det civila försvaret förs över från
Överstyrelsen för civil beredskap till
Vägverket. Förslaget innebär att punkt
29 i propositionen tillstyrks.
Propositionen
I propositionen föreslås (punkt 29) att
ansvaret     för    delfunktionen
Landsvägstransporter  i  det  civila
försvaret förs över från Överstyrelsen
för  civil  beredskap till Vägverket.
Regeringen anser att den för det civila
försvaret  vägledande  ansvarsprincipen
entydigt    talar    för    att
delfunktionsansvaret         för
Landsvägstransporter  bör  ligga  på
Vägverket. Genom sitt sektorsansvar och
därmed   följande   kontakter   med
landsvägstransportnäringen - framför allt
åkeri- och bussbranschen - är Vägverket
dessutom väl lämpat att ta ansvaret för
delfunktionen.  Vägverket  bör  därför
fr.o.m. den 1 juli 2001 ha ansvaret för
delfunktionen Landsvägstransporter.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande TU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 29).
34:1 Bidrag till Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
34:1 Bidrag till Sveriges meteorologiska
och  hydrologiska institut  ökas  med
20 000 000 kr. Med anledning av att
kostnaderna under innevarande år ökar för
Sveriges  medverkan i det  europeiska
samarbetet inom European organisation for
the  exploitation  of  meteorological
satellites (EUMETSAT) ökar resursbehovet.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande TU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
36:1 Vägverket: Administration

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
36:1 Vägverket: Administration minskas
med  257 600 000 kr. I samband med
omstruktureringar  av  de  centrala
myndighetsfunktionerna        inom
näringslivsområdet fördelades medel efter
en   bedömning  av  anslagsbehovet.
Regeringen bedömer nu att fördelningen
behöver justeras med hänsyn tagen till
myndigheternas uppgifter. Vidare bidrar
minskningen  till  finansieringen  av
ökningarna  av  andra  anslag  inom
utgiftsområdet.
Motionen
Per-Richard Molén m.fl. (m) anser  i
motion Fi30 yrkande 1 att regeringens
förslag  till medelsomfördelning  inom
vägområdet är rimligt men framhåller att
reduceringen av ramanslaget Vägverket:
Administration inte får  resultera  i
minskade forskningsinsatser.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande TU2y propositionens förslag.
Trafikutskottet    noterar    att
propositionen ger begränsad information
om vilken påverkan som den förordade
anslagsminskningen   för   Vägverkets
administrationsanslag får för  aktuell
verksamhet. Enligt vad utskottet erfarit
kommer  dock  inte  Vägverkets  FoU-
verksamhet  att  påverkas.  Utskottet
förutsätter att så inte sker. Enligt
trafikutskottets mening är det angeläget
att konsekvenserna av förslag till större
medelsomföringar     fortsättningsvis
redovisas.  Med hänvisning  till  det
anförda  föreslår trafikutskottet  att
finansutskottet avstyrker motion Fi30 (m)
yrkande 1.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis) och avstyrker motion
Fi30 (m) yrkande 1.
36:2 Väghållning och statsbidrag

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
36:2 Väghållning och statsbidrag ökas med
230 000 000 kr. Vägverket har minskat
kostnaderna för administration åren 2000
och  2001 och behöver använda medlen
främst  för  väghållningsåtgärder  med
anledning av översvämningarna sommaren år
2000  samt  för  anslagsfinansierad
myndighetsutövning inom anslaget  36:2
Väghållning och statsbidrag. Innebörden
är  att  en  del  av  Vägverkets
administrationsanslag år 2001 i stället
kan användas för väghållningsåtgärder.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande TU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Göteborgsöverenskommelsen
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker  att  den  av
riksdagen  fastställda låneramen  för
Göteborgsöverenskommelsen  även  får
användas  för  att  finansiera  s.k.
förgäveskostnader  på  13  600  000
miljoner  kronor  enligt  3  §  i
Göteborgsöverenskommelsen.    Därmed
tillstyrks punkt 30 i propositionen.
Propositionen
I propositionen föreslås (punkt 30) att
den av riksdagen fastställda låneramen
för Göteborgsöverenskommelsen även får
användas  för  att  finansiera  s.k.
förgäveskostnader på 13 600 000 miljoner
kronor   enligt   3    §    i
Göteborgsöverenskommelsen.
Göteborgsregionen har till regeringen
framfört en begäran om ersättning för
planeringsåtgärder för vägtullssystemet
m.m. och Östra länken som inte kommer
till nytta, s.k. förgäveskostnader enligt
3  §  i  Göteborgsöverenskommelsen.
Ersättningsanspråken uppgår totalt till
13,6  miljoner kronor. I  proposition
1997/98:150 anförde regeringen bl.a. dels
att den nya överenskommelsen med Göteborg
innebär  att staten ersätter  berörda
kommuner för del av nedlagda kostnader
dock  sammanlagt högst  200  miljoner
kronor,  dels att återstoden  av  de
statliga åtagandena finansieras med de
statligt garanterade lånen på sammanlagt
3 700 miljoner kronor. Omfattningen av
ersättningsanspråk  enligt  3  §  i
Göteborgsöverenskommelsen var inte känd
när proposition 1997/98:150 beslöts. Mot
bakgrund av detta anser regeringen att de
aktuella   förgäveskostnaderna   bör
finansieras inom ramen för de lån som
skall             finansiera
Göteborgsöverenskommelsen. Effekterna av
finansieringsåtgärden    är    att
Göteborgsöverenskommelsen kan fullföljas
utan att några ytterligare anslagsmedel
nu behöver tillskjutas för att finansiera
Göteborgsregionens   ersättningsanspråk
enligt 3 § i Göteborgsöverenskommelsen.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande TU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 30).
Utbyggnad av väg E 6
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
får besluta om lån i Riksgäldskontoret
intill ett belopp av 100 000 000 kr för
att inleda utbyggnaden av väg E 6 del
Hogdal-Nordby. Därmed tillstyrks punkt
31 i propositionen. En motion avstyrks.
Jämför reservation 6 (m).
Propositionen
I propositionen redovisas att Vägverket
på   regeringens   uppdrag   utrett
förutsättningarna att belägga trafiken på
väg E 6 i norra Bohuslän med vägavgifter
i syfte att finansiera utbyggnaden av den
nordliga delen av väg E 6 inklusive halva
den nya bron över Svinesund. Vägverkets
förslag till vägavgifter innebär  att
endast den tunga trafiken skall beläggas
med  avgift  vid färd till  Sverige.
Avgiften är beräknad till ca 100 svenska
kr. Av Vägverkets utredning framgår bl.a.
att återbetalningstiden för investeringen
i halva Svinesundsbron till Nordby samt
sträckan Nordby-Hogdal är 27 år vid en
låg fordonsvolym och en återbetalningstid
på 22 år vid en hög fordonsvolym.
För att inleda utbyggnaden av väg E 6
del   Hogdal-Nordby   föreslås   i
propositionen att regeringen får besluta
om lån i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av 100 miljoner kronor. Genom att
sträckan lånefinansieras kan byggnationen
inledas   år   2001.   Lånet   i
Riksgäldskontoret   kommer   enligt
regeringen att återbetalas under 20 år i
första hand med framtida vägavgifter och
i andra hand med medel från ramanslaget
Väghållning och statsbidrag.
Motionen
Per-Richard Molén m.fl. (m) välkomnar i
motion Fi30 regeringens förslag  till
avgiftsfinansiering men framhåller att
avgifterna  bör  betalas  av  alla
trafikanter  (yrkande 2). Motionärerna
efterlyser vidare en redovisning från
regeringen  för  att  närmare  kunna
fastställa  avgiftssystemets utformning
(yrkande 3).
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande  TU2y propositionens förslag.
Utbyggnaden av väg E 6 mellan Rabbalshede
och  den planerade avgiftsfinansierade
sträckan  vid  Svinesund  ingår  i
planeringsramen  för  investeringar  i
nationella     stamvägar     för
planeringsperioden  1998-2007  (prop.
1996/97:53,  bet.  1996/97:TU7,  rskr.
1996/97:174). Trafikutskottet anser att
det  är  viktigt  inte  minst  från
trafiksäkerhetssynpunkt att utbyggnaden
av E 6 kan genomföras i enlighet med
tidigare planer. Utskottet anser  mot
denna bakgrund att riksdagen bör bifalla
regeringens  förslag  om  lån   i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
100  miljoner kronor för att  inleda
utbyggnaden av väg E 6 del Hogdal-Nordby
(punkt 31).
Enligt väglagen (1971:948) ankommer det
på regeringen att i varje särskilt fall
besluta att avgift får tas  ut  för
begagnande  av väg. Som  framgår  av
propositionen   är   den   slutliga
utformningen av avgiftssystemet för den
nordliga delen av väg E 6 inklusive
Svinesundsbron ännu inte klar.  Först
krävs bl.a. överläggningar med den norska
staten. Trafikutskottet förutsätter att
regeringen  kommer att  redovisa  för
riksdagen hur den fortsatta utbyggnaden
av väg E 6 kommer att genomföras och
finansieras.  Enligt  trafikutskottets
mening finns det mot denna bakgrund inte
någon anledning för riksdagen att nu ha
några synpunkter på Vägverkets förslag
till   avgiftssystem  eller  begära
ytterligare       beslutsunderlag.
Trafikutskottet  föreslår  därför  att
finansutskottet avstyrker motion Fi30 (m)
yrkandena 2 och 3.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 31) och avstyrker motion Fi30 (m)
yrkandena 2 och 3.
36:3 Banverket: Administration

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
36:3 Banverket: Administration minskas
med  2  400 000 kr. I samband  med
omstruktureringar  av  de  centrala
myndighetsfunktionerna        inom
näringslivsområdet fördelades medel efter
en   översiktlig   bedömning   av
anslagsbehovet. Regeringen bedömer nu att
fördelningen behöver justeras med hänsyn
tagen till myndigheternas uppgifter.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande TU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Banverket och Vägverket (Svedab)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas att
dels  låta  Banverket  och
Vägverket oåterkalleligen förbinda sig
att vid behov lämna aktieägartillskott
för att Svensk-Danska Broförbindelsen
AB:s (Svedab) egna kapital vid varje
tillfälle  skall uppgå  till  det
registrerade aktiekapitalet,
dels  låta  Banverket  och
Vägverket årligen lämna erforderliga
villkorade aktieägartillskott till Svedab
jämte   ränta   i   form   av
betalningsutfästelser (punkt 32  i
propositionen).
Bemyndigandet bör dock ges med  det
ytterligare  villkoret i  förhållande
till  propositionens  förslag  att
regeringen noggrant följer  att  den
planerade  utvecklingen uppfylls.  En
fördjupad     prövning      av
betalningsutfästelsernas storlek  samt
en  fördjupad analys av Svedabs och
Öresundskonsortiets      ekonomiska
utveckling skall göras efter fem år.
Regeringen skall för riksdagen årligen
redovisa   hur   stora   belopp
betalningsutfästelserna    sammanlagt
uppgår till.
Motstående motion avstyrks. Jämför
reservation 7 (m).
Propositionen
Regeringen föreslår nu att Banverket och
Vägverket  gentemot  Svedab  med  en
oåterkallelig förpliktelse förbinder sig
att lämna årliga aktieägartillskott för
att  skydda  Svedabs  egna  kapital.
Banverket och Vägverket skall vid behov
årligen     lämna     villkorade
aktieägartillskott till Svedab i form av
betalningsutfästelser. För den fordran
som  Svedab  därigenom  får  gentemot
Banverket och Vägverket skall  verken
årligen erlägga ränta som också  får
tillskjutas    i    form    av
betalningsutfästelser.
En  betalningsutfästelse kan i  viss
mening anses vara en betalning. Enligt
bestämmelserna i lagen (1996:1059) om
statsbudgeten  är  dock  knappast  en
betalningsutfästelse att anse som  en
betalning som skall anslagsavräknas vid
utställandet. Avräkning mot anslag blir
aktuell  först  när  en  utfästelse
eventuellt  behöver  infrias  genom
utbetalning av likvida medel. Villkorade
aktieägartillskott jämte ränta kommer i
form  av  betalningsutfästelser  att
avräknas mot Vägverkets och Banverkets
anslag om dessa behöver infrias genom
utbetalning av likvida medel. Regeringen
bedömer    vidare    att    de
betalningsutfästelser som Vägverket och
Banverket kommer att ställa ut  till
Svedab inte är att betrakta som lån och
att  således bestämmelserna  i  lagen
(1988:1387) om statens upplåning  och
skuldförvaltning inte är tillämpliga.
Motionen
Per-Richard Molén m.fl. (m) konstaterar i
motion Fi32 yrkande 4 att Øresundsbro
Konsortiets underskott inte kan täckas
med höjda taxor. Underskottet kan heller
inte belasta de redan hårt ansträngda
trafikverken. Eftersom underskottet kan
förutses bli bestående under många år
föreslås att kostnaden i stället täcks
direkt  av  staten  genom  en  egen
anslagspost i statsbudgeten som inryms
under budgettaket.
Trafikutskottets yttrande
I trafikutskottets yttrande TU6y anförs
följande:  Enligt  den  kalkyl  som
presenterades inför riksdagsbeslutet år
1991 om att anlägga en fast förbindelse
över Öresund beräknades konsortiet gå med
förlust under cirka sex år efter det att
förbindelsen  öppnats  för  trafik.
Anledningen var att kostnaderna genom
avskrivningar,  räntor  och   drift
inledningsvis  beräknades   överstiga
intäkterna.  Återbetalningstiden  för
upptagna lån beräknades till 27 år. Till
följd  av  tidigare  ej  förutsatt
mervärdesskattebeläggning       av
broavgifterna  beräknas  numera  att
återbetalningstiden för upptagna lån blir
förlängd till 30 år. För Svedabs del
beräknas återbetalningstiden för upptagna
lån till 38 år.
Med hänsyn bl.a. till att Øresundsbro
Konsortiets resultat redovisas hos de
båda moderbolagen redovisar även Svedab
ett negativt resultat under de inledande
åren efter det att förbindelsen tagits i
drift. Detta innebär att Svedabs egna
kapital kommer att understiga hälften av
det   registrerade   aktiekapitalet.
Riksdagen  har  mot  denna  bakgrund
bemyndigat regeringen att  uppdra  åt
Banverket och Vägverket att  utställa
kapitaltäckningsgarantier till skydd för
Svedabs egna kapital (prop. 1992/93:100
bil.  7,  bet.  1994/95:TU2,  rskr.
1994/95:50). Riksdagen förutsatte därvid
att kapitaltillskott till Svedab inte
skulle öka statens årliga utgifter och
därmed  heller  inte  innebära  någon
anslagsbelastning.
Trafikutskottet har mot denna bakgrund
ingen  erinran  mot  förslaget  att
regeringen bemyndigas att  dels  låta
Banverket och Vägverket oåterkalleligen
förbinda  sig  att vid  behov  lämna
aktieägartillskott för att Svedabs egna
kapital vid varje tillfälle skall uppgå
till  det registrerade aktiekapitalet,
dels låta Banverket och Vägverket årligen
lämna    erforderliga    villkorade
aktieägartillskott till  Svedab  jämte
ränta i form av betalningsutfästelser
(punkt 32). Utskottet förutsätter att
regeringen   i   budgetpropositionen
fortsättningsvis redovisar  Øresundsbro
Konsortiets  och  Svedabs  ekonomi.
Trafikutskottet avstyrker därmed motion
Fi32 (m) yrkande 4.
Finansutskottets ställningstagande
Såvitt finansutskottet har kunnat utröna
är Svedab det första exemplet på att
staten  skulle  komma  att  utfärda
aktieägartillskott   i   form   av
betalningsutfästelser. Det sätt som i
första hand bör komma i fråga när staten
skall lämna kapitaltillskott är, enligt
utskottets mening, aktieägartillskott i
form av likvida medel som avräknas från
anslag. I vissa situationer kan det i
stället  vara  aktuellt  att  utfärda
statliga garantier. Givet de premisser
som är för handen, och som redovisas i
propositionen,  förefaller  förslaget
emellertid att innehålla ett  rimligt
förfaringssätt. Svedab är inte i behov av
likvida medel och avsikten är inte att
finansiera bron med anslagsmedel.
Samtidigt  finns det  anledning  att
noggrant följa utvecklingen. Avsikten är
att betalningsutfästelserna aldrig skall
behöva infrias. Syftet är inte att skjuta
fram utgifter. När Svedab kan redovisa
vinst,  skall  betalningsutfästelserna
kunna återlämnas. Någon garanti för att
så skall bli fallet finns emellertid
inte. Regeringen bör därför förvissa sig
om  att  den  planerade  utvecklingen
uppfylls. Detta är desto angelägnare som
det bemyndigande som föreslås inte är
begränsat till ett specificerat belopp.
Betalningsutfästelserna skall vara  så
stora som krävs för att skydda Svedabs
kapital.  Som  en  betingelse  för
bemyndigandet bör därför regeringen göra
en    fördjupad   prövning    av
betalningsutfästelsernas storlek samt en
fördjupad  analys  av  Svedabs  och
Öresundsbrokonsortiets     ekonomiska
utveckling efter fem år, dvs. under år
2006. Om plan och verklighet avviker
efter dessa fem år bör mellanskillnaden
inte   täckas   av   ytterligare
betalningsutfästelser   utan   genom
anslagsavräkning. Vidare skall regeringen
för riksdagen årligen redovisa hur mycket
betalningsutfästelserna sammanlagt uppgår
till.  Trafikutskottet  föreslår  att
regeringen gör en årlig redovisning av
Öresundsbrokonsortiet och Svedabs ekonomi
i    budgetpropositionen,    vilket
finansutskottet inte har någon invändning
mot.   Slutligen   bör   riksdagens
bemyndigande  vara  betingat  av  att
Öresundsbrokonsortiet och Svedab  inte
expanderar sin verksamhet. Om så blir
aktuellt  skall riksdagens godkännande
inhämtas på nytt.
Utskottet    tillstyrker    delvis
propositionens förslag (punkt 32) med de
tillägg som här anförts och avstyrker
motion Fi32 (m) yrkande 4.
Banverkets låneram
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker  att  den  av
riksdagen  för  år  2001  godkända
låneramen i Riksgäldskontoret även får
användas   för   att   finansiera
projekteringskostnader        för
järnvägsinvesteringar
(projekteringslager). Därmed tillstyrks
punkt 33 i propositionen.
Propositionen
Av propositionen framgår att Banverket
finansierar projekteringskostnader  för
järnvägsinvesteringar genom upplåning i
Riksgäldskontoret. Vid byggstart görs en
anslagsavräkning   av    upparbetad
projekteringskostnad. Under senare år har
värdet  av  projekteringslagret  ökat
kraftigt,  bl.a.  beroende  på  att
investeringsprojekt inte kunnat påbörjas
i  planerad  omfattning.  Vidare  har
Riksrevisionsverket i en revisionsrapport
avseende Banverkets årsredovisning för
1999 påtalat att regleringsbrevet inte
ger ett tydligt stöd för den hittills
tillämpade principen.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att  ändamålet för Banverkets låneram
vidgas   till  att  även  omfatta
projekteringskostnader        för
järnvägsinvesteringar. Av propositionen
framgår att Banverket avser att på några
års  sikt avveckla projekteringslagret
till  aktuell  genomförandeplan  för
stomnätsplanens objekt.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet har i sitt yttrande TU2y
ingen erinran mot regeringens förslag att
den av riksdagen för år 2001 godkända
låneramen i Riksgäldskontoret även får
användas   för   att   finansiera
projekteringskostnader.  Riksdagen  bör
därför bifalla punkt 33 i propositionen.
Enligt vad utskottet erfarit beräknas
medelsbehovet för detta ändamål uppgå
till omkring 1 miljard kronor.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 33).
Ändring i lagen (1997:756) om tilldelning
av spårkapacitet
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1997:756) om tilldelning av
spårkapacitet med den ändringen att den
bör träda i kraft den 1 augusti 2001.
Därmed tillstyrks delvis punkt 12 i
propositionen.
Propositionen
Tågtrafikledningen  är  i  dag  en
självständig enhet inom Banverket med
ansvar   för  bl.a.  banfördelning,
trafikledning  och  tilldelning  av
tåglägen.   Regeringen  anser   att
tågtrafikledningens operativa verksamhet
bör integreras i Banverket för att uppnå
effektivitetsvinster         och
kostnadsbesparingar. För att möjliggöra
organisationsförändringen  föreslås  en
ändring i lagen (1997:756) om tilldelning
av spårkapacitet.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet anser i sitt yttrande
TU2y  det  angeläget  att  statens
spåranläggningar utnyttjas effektivt och
tillstyrker regeringens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet  tillstyrker, i likhet  med
trafikutskottet, regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1997:756) om
tilldelning av spårkapacitet (punkt 12)
med den ändringen att den bör träda i
kraft den 1 augusti 2001. Skälet för
ändringen är att författningen bör komma
ur trycket minst fyra veckor innan de
träder i kraft.
6:8 Bidrag till sjöfarten

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
36:8 Bidrag till sjöfarten ökas  med
105 000 000 kr. Finansiering sker genom
att  anslaget  36:10 Ersättning  till
Statens järnvägar i samband med utdelning
från Swedcarrier minskas med 90 000 000
kr  och  anslaget 36:12 Rikstrafiken:
Trafikupphandling minskas med 15 000 000
kr.  Bidrag utgår enligt förordningen
(1996:1559) om statligt stöd till svensk
sjöfart. Regeringen bedömer att medel
behöver  tillföras  anslaget  eftersom
beräknade utbetalningar under innevarande
år överskrider anvisade medel.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande TU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet  tillstyrker, i likhet  med
trafikutskottet, propositionens förslag.
Framtida sjöfartsstödet
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår
två  motioner  om  det  framtida
sjöfartsstödet  i  avvaktan  på  att
trafikutskottet  bereder  proposition
2000/01:127.
Jämför reservationerna 8 (m) och  9
(kd).
Motioner
Tom Heyman och Lars Björkman (båda m)
framhåller  i  motion  Fi25   att
sjöfartsstödet inte skall utvidgas. De
pekar  på  att den svenskregistrerade
handelsflottan, utom färjorna, länge har
haft svårt att hävda sig i konkurrensen
och att den sedan år 1989 är beroende av
statligt stöd. Detta är enligt motionen
en olycklig lösning. Enligt motionen har
många utvärderingar gjorts av denna typ
av riktade industristöd, och de ger alla
en genomgående mycket negativ bild av
effekterna.  Stödet skapar ineffektiva
organisationer, snedvrider konkurrensen
och konserverar föråldrad teknik. Sedan
stödet  infördes har enligt  motionen
handelsflottan minskat, medelåldern hos
tonnaget ökat, den tekniska utvecklingen
mer  eller  mindre  avstannat  och
riskkapitalet i stort sett försvunnit.
Regeringen aviserar nu att stödet skall
mer än fördubblas och nu även utgå till
färjesjöfarten. I motionen anges att det
utökade stödet till den helt dominerande
delen kommer att utgå till ett enda
företag. Det torde inte ha inträffat
sedan varvsstödets dagar att ett enskilt
företag erhåller ett så omfattande belopp
för att täcka löpande driftunderskott.
Sjöfartsstödet kommer direkt att påverka
det  statliga  upplåningsbehovet,  och
kostnaden för det nya driftbidraget till
färjorna överlåtes därmed till framtida
generationer att betala. När den svenska
arbetsmarknaden står inför personalbrist
på många områden planerar regeringen att
med skattemedel subventionera tämligen
lågbetalda sjöarbeten. Detta kan enligt
motionen inte vara en riktig utveckling.
Stödet bör enligt motionen därför ej
utökas, och det nuvarande sjöfartsstödet
bör avvecklas.
I motion Fi29 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande  3 framhålls att det  enligt
propositionen framgår att sjöfartsstödet
skall införas så snart som möjligt, dock
senast   den   1  januari   2002.
Kristdemokraterna anser att  det  nya
sjöfartsstödet skall träda i kraft redan
till  sommaren, dock  senast  den  1
september 2001. I motionen framhålls att
svensk handelssjöfart är ledande när det
gäller miljö- och säkerhetstänkande men
att den lever under pressade ekonomiska
förhållanden. Slutligen framhålls att det
är viktigt att kompetensen finns kvar i
Sverige,  och  för det krävs  enligt
motionen en aktiv sjöfartspolitik.
Trafikutskottets yttrande
Trafikutskottet anför följande i sitt
yttrande  TU1y: I sitt av  riksdagen
godkända  betänkande (prop.  2000/01:1
utgiftsområde 22, bet. 2000/01:TU1, rskr.
2000/01:80)  noterade  utskottet  med
tillfredsställelse regeringens uttalande
i budgetpropositionen för år 2001 att den
ville  slå  vakt  om  den  svenska
sjöfartsnäringen,    inte    minst
färjesjöfarten. Regeringen betonade att
den, efter en översyn av lastsjöfartens
och färjenäringens villkor, ville ge den
svenska    sjöfarten    likvärdiga
konkurrensvillkor, och att det samlade
stödet borde utökas till att omfatta även
färjenäringen. Utskottet välkomnade denna
översyn och dess inriktning samt det
förslag  som regeringen då aviserade.
Utskottet framhöll också att åtgärder
behövde genomföras redan under år 2001
för  att stärka konkurrenskraften och
motverka utflaggning. Utskottet framhöll
vidare att regeringen snarast möjligt
borde  återkomma till  riksdagen  med
förslag om hur åtgärderna under år 2001
skulle utformas. Det som då anfördes av
utskottet gavs regeringen till känna.
Regeringen lämnade den 10 maj 2001 en
proposition till riksdagen om  vidgat
statligt   ekonomiskt   stöd   till
sjöfartsnäringen (prop. 2000/01:127). I
propositionen  föreslås   att   ett
sjöfartsstöd införs som omfattar både
last-   och   passagerarfartyg   i
internationell trafik. Syftet är att ge
svensk sjöfartsnäring konkurrensvillkor
som är likvärdiga med andra EU-länders
handelsflottor. Utskottet  kommer  att
behandla denna proposition senare denna
vår. I avvaktan på denna behandling bör
riksdagen avslå motionerna Fi25 (m) och
Fi29 (kd) yrkande 3.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet  avstyrker,  i  likhet  med
trafikutskottet, motionerna Fi25 (m) och
Fi29 (kd) yrkande 3.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar

25:1 Sveriges lantbruksuniversitet

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
25:1 Sveriges lantbruksuniversitet ökas
med  1  000 000 kr. Syftet är  att
möjliggöra      en       ökad
fältforskningsverksamhet     rörande
ekologisk     produktion     vid
Lantbruksuniversitet, varför anslaget bör
tillföras 7 000 000 kr. Dessutom föreslås
anslaget minskas med 6 000 000 kr för att
bidra till finansiering av ökningar av
andra anslag inom utgiftsområde 23 Jord-
och  skogsbruk, fiske med  anslutande
näringar.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
och kollektiv forskning

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
och  kollektiv forskning minskas  med
6  000 000 kronor. Anslaget föreslås
minskas  för att finansiera  åtgärder
redovisade under anslagen 42:1 Statens
veterinärmedicinska anstalt  och  43:1
Statens jordbruksverk.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt
ökas med 5 000 000 kr. Det finns enligt
regeringen  behov av ytterligare  ett
smittskyddsklassat     laboratorium.
Existerande  laboratorium  är  fullt
belastat med BSE-analyser (galna  ko-
sjukan). Utbrott av allvarlig smittsam
djursjukdom av virologisk natur skulle
därför  vara  svår att  hantera  med
nuvarande laboratorieresurser. Samtidigt
är BSE-diagnostik av tillfällig karaktär
och  ligger  därför  utanför  Statens
veterinärmedicinska  anstalts   (SVA)
normala verksamhet. Regeringen anser att
SVA bör tillföras 5 000 000 kronor under
innevarande år. När det gäller utgifter
för detta ändamål 2002 avser regeringen
att återkomma i budgetpropositionen.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
43:1 Statens jordbruksverk
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att anslaget 43:1
Statens  jordbruksverk  minskas  med
3 400 000 kronor. Dessutom tillstyrks
att anslaget även får användas för BSE-
kontroller.  Det  senare  förslaget
innebär att utskottet tillstyrker punkt
34 i denna del i propositionen.
Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
43:1 Statens jordbruksverk minskas med
3 400 000 kr. Dessutom föreslås (punkt 34
delvis) att anslaget även får användas
för BSE-kontroller. Kostnaden för BSE-
kontroller av 20 000 djur beräknas till
19 000 000 kr. För detta ändamål finns
9  000 000 kr i statsbudgeten,  och
5 000 000 kr medfinansieras från EG-
budgeten. Regeringen anser att Statens
jordbruksverk   behöver   ytterligare
5 000 000 kr för BSE-kontroller.
Distriktsveterinärorganisationen  hade
år  2000  upplupna  kostnader  för
semesterlöneskuld  och  skadestånd  på
8  038 000 kr. Regeringen anser att
6 000 000 kr skall tillföras anslaget för
att täcka kostnaderna.
Jordbruksverket  ersätter  Tullverkets
kostnader för kontroll av livsmedel som
kan erhålla exportbidrag. Kostnaderna har
vkat och ytterligare 1 500 000 kr behövs
för  ändamålet.  För  dessa  åtgärder
behöver, menar regeringen, 12 500 000 kr
tillföras anslaget.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 34 i denna del).
Inkomsttitel 2556 Djurregisteravgifter
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att inkomsttitel
2556 Djurregisteravgifter  slopas och
att  avgiftsinkomsterna redovisas mot
anslaget  43:1 Statens jordbruksverk.
Förslaget  innebär  att  utskottet
tillstyrker punkt 34 i denna del i
propositionen.
Propositionen
I   propositionen   anförs   att
djurregisterverksamheten för nöt och gris
bör  hanteras  på  samma  sätt  som
hundregistret, köttklassificeringen m.m.
Detta  innebär att inkomsttitel  2556
Djurregisteravgifter föreslås slopas och
att  avgiftsinkomsterna redovisas  mot
anslaget  43:1  Statens  jordbruksverk
(punkt 34 i denna del).
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 34 i denna del).
43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m.
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att anslaget 43:5
Arealersättning  och djurbidrag  m.m.
också skall kunna användas för  att
finansiera  BSE-kontroller  och  ett
program för kontroll av campylobakter.
Förslaget  innebär  att  utskottet
tillstyrker punkt 35 i propositionen.
Propositionen
I propositionen (punkt 35) föreslås att
anslaget  43:5  Arealersättning  och
djurbidrag  m.m.  också  skall  kunna
användas  för  att  finansiera  BSE-
kontroller och ett program för kontroll
av campylobakter. Skälet för regeringens
förslag är att ett bidrag motsvarande
5 750 000 kr erhålls från EG-budgeten för
att finansiera kontroll av såväl BSE som
campylobakter. Bidraget ryms inom ramen
för anvisade medel.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 35).
43:7 Räntekostnader för förskotterade
arealersättningar m.m.

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
43:7  Räntekostnader för förskotterade
arealersättningar  m.m.  minskas  med
2 100 000 kr. Anslaget föreslås minskas
för att finansiera åtgärder redovisade
under   anslaget   43:1   Statens
jordbruksverk.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
43:16 Åtgärder inom livsmedelsområdet

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
43:16  Åtgärder inom livsmedelsområdet
minskas  för att finansiera  åtgärder
redovisade under anslaget 43:1 Statens
jordbruksverk.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i yttrande MJU2y propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker, i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet, propositionens
förslag (punkt 37 delvis).
44:4 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m.

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
44:4   Stöd   till   jordbrukets
rationalisering  m.m.  minskas  med
2 000 000 kr. Anslaget föreslås minskas
för att finansiera åtgärder redovisade
under   anslaget   43:1   Statens
jordbruksverk. Minskningen  finansierar
också ökningen av det under utgiftsområde
1 Rikets styrelse upptagna anslaget 45:1
Sametinget.
Motion
I motion Fi32 av Bengt-Ola Ryttar m.fl.
(s)  framhålls  vikten  av  fortsatt
omarronderingsverksamhet   på   minst
oförändrad nivå. Riksdagen bör på nytt
genom  ett  tillkännagivande  fästa
regeringens    uppmärksamhet    på
nödvändigheten  av att omarronderingen
även  framgent kan bedrivas på minst
oförändrad nivå.
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
När det gäller anslaget 44:4 Stöd till
jordbrukets   rationalisering   m.m.
tillstyrker miljö- och jordbruksutskottet
i  sitt yttrande MJU2y propositionens
förslag  men anför även följande.  I
statsbudgeten för år 2001 finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på  20
miljoner kronor. 5 miljoner kronor avser
bidrag till jordbrukets rationalisering
och  15 miljoner kronor skall  täcka
förluster  på  grund  av  statlig
kreditgaranti. Enligt vad miljö-  och
jordbruksutskottet   erfarit   avser
regeringens förslag om en minskning av
anslaget   delposten  Bidrag   till
jordbrukets rationalisering, som  till
stor  del används för att finansiera
omarronderingsverksamheten. I samband med
riksdagens behandling av statsbudgeten
för innevarande år konstaterade utskottet
att   omarronderingsverksamheten  bör
bedrivas fortlöpande. Det främsta motivet
är  naturligtvis att nå de  positiva
effekter för enskilda och samhället som
en      rationalisering      av
fastighetsindelningen ger, särskilt vad
gäller  jord-  och  skogsbruk.  En
kontinuerligt          bedriven
omarronderingsverksamhet är  också  en
förutsättning för att lantmäteriet skall
kunna bevara och utveckla sin kompetens
på området. Miljö- och jordbruksutskottet
fann mot den bakgrunden att bidraget till
jordbrukets rationalisering inte borde
begränsas till enbart tidigare beslutade
etgärder utan även få användas till nya
omarronderingsprojekt. Om detta innebar
att  anslagsbehovet  måste  omprövas
förutsatte  utskottet  att  regeringen
skulle  återkomma  med  förslag  till
finansiering     i     kommande
budgetproposition. Riksdagen  beslutade
att  ge  regeringen till  känna  vad
utskottet      anfört      om
omarronderingsverksamheten     (bet.
2000/01:MJU2, rskr. 2000/01:86 och 87).
Enligt  miljö- och jordbruksutskottets
mening är regeringens förslag att minska
anslaget avseende bidrag till jordbrukets
rationalisering inte till någon del ägnat
att tillgodose riksdagens tidigare beslut
när   det  gäller  den  fortsatta
omarronderingsverksamheten. Förutom  de
uppenbara  svårigheter som följer  av
förslaget  när det gäller att  kunna
fullfölja redan gjorda åtaganden innebär
det,  såvitt  utskottet förstår,  att
möjligheterna  att  finansiera  nya
omarronderingsprojekt  blir   ytterst
begränsade.   Enligt   miljö-   och
jordbruksutskottets mening bör riksdagen
därför än en gång uppmärksamma regeringen
på nödvändigheten av att omarronderingen
även  framgent kan bedrivas på minst
oförändrad nivå. Det anförda, som även
ligger i linje med de synpunkter som
redovisas i motion Fi32 (s), bör ges
regeringen till känna.
Finansutskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker i likhet med miljö-
och  jordbruksutskottet  propositionens
förslag  (punkt 37 delvis). Utskottet
föreslår också att riksdagen gör ett
tillkännagivande med den innebörd som
miljö- och jordbruksutskottet föreslår
och understryker att den finansiering som
behövs  får  ske inom utgiftsområdet.
Motion  Fi32  (s) tillstyrks  således
delvis.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:2 Verket för Innovationssystem:
Forskning och utveckling

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
26:2  Verket  för  innovationssystem:
Forskning och utveckling minskas  med
89 960 000 kr. I statsbudgeten för 2001
tillfördes anslaget 90 574 000 kr för att
lösa tidigare ingångna förpliktelser i
samband med övergång till ett renodlat
bemyndigandesystem. Huvuddelen av dessa
förpliktelser löstes emellertid  genom
förbrukning av ett stort anslagssparande
från det tidigare anslaget D1 Teknisk
forskning och utveckling (vilket numera
ingår  i  anslaget 26:2  Verket  för
innovationssystem:   Forskning   och
utveckling) redan under år 2000. Av de
ingångna förpliktelserna återstår endast
614 000 kr. För att en oförändrad ram
skall  behållas  för  2001  föreslår
regeringen  att anslaget minskas  med
89 960 000 kr.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
Ram för ordinarie exportgarantier
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas att under budgetåret 2001
ikläda staten betalningsansvar intill
ett belopp av högst 175 000 000 000 kr
för   exportkreditgarantier.  Därmed
tillstyrks punkt 36 i propositionen.
Propositionen
I propositionen föreslås att regeringen
bemyndigas att under budgetåret  2001
ikläda staten betalningsansvar intill ett
belopp av högst 175 000 000 000 kr för
exportkreditgarantier.  Skälet   till
förslaget är att efterfrågan på garantier
bedöms bli större än tidigare beräknat.
För  närvarande uppgår ramutnyttjandet
efter  schablonmässiga justeringar  av
utfästelsebeloppen till 112  miljarder
kronor.  Därmed  är  det  återstående
utrymmet inom den av riksdagen beslutade
ramen   otillräckligt.   Utnyttjandet
beräknas öka till 155 miljarder kronor
när några nu kända stora kontrakt kommer
att ingås. Dessutom är stora delar av
engagemanget i utländsk valuta, vilket
innebär  att stora valutafluktuationer
påverkar ramutnyttjandet.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 36).
38:1 Myndigheten för företagsutveckling:
Förvaltningskostnader

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
38:1 Myndigheten för företagsutveckling:
Förvaltningskostnader ökas med 20 000 000
kr. Skälet för regeringens förslag är att
i  statsbudgeten för  2001  minskades
resurserna  för det nya  Verket  för
näringslivsutveckling med 20  miljoner
kronor. Detta skedde utan att tillräcklig
hänsyn  togs  till  omfattningen  av
myndighetens uppgifter. Anslaget behöver
därför,  såsom näringsutskottet  redan
tidigare  påpekat (bet.  2000/01:NU1),
tillföras ytterligare medel.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
38:6 Sveriges geologiska undersökning:
Geovetenskaplig forskning

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
38:6 Sveriges geologiska undersökning:
Geovetenskaplig  forskning  ökas  med
4 000 000 kr. De utökade medlen avses
användas för att stödja forsknings- och
utvecklingsinsatser i  Norrbotten  och
Västerbotten. Insatserna avses vidtas för
hållbar utveckling inom gruvnäringen och
för kompetensutveckling med anknytning
till  geovetenskap,  malmgeologi  och
bergsteknik.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
38:10 Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll: Bidrag till
riksmätplatser

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
38:10 Styrelsen för ackreditering och
teknisk   kontroll:   Bidrag   till
riksmätplatser ökas med 2 700 000 kr.
Finansiering sker genom att  anslaget
38:12  Bidrag  till  standardisering,
provning och mätteknisk FoU m.m. minskas
med 1 000 000 kr och anslaget 38:14
Rymdverksamhet minskas med 1 700 000 kr.
Skälet till förslaget är att mättekniska
områden som särskilt behöver förstärkas
finns   inom  t.ex.   opto-   och
höghastighetselektronik.  FoU-samarbetet
med industrin behöver också stärkas och
den  mättekniska kompetensen ökas hos
särskilt mindre företag.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
39:5 Investeringsfrämjande

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
39:5  Investeringsfrämjande  ökas  med
14 720 000 kr. Finansiering sker genom
att  anslaget  39:3  Exportfrämjande
verksamhet minskas med 5 000 000 kr och
genom att anslaget 91:2 Bidrag  till
särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting minskas.
Den  investeringsfrämjande  verksamhet
som   Delegationen  för   utländska
investeringar i Sverige (Invest in Sweden
Agency, ISA) bedriver, har visat sig
resultera i ett ökat antal utländska
direktinvesteringar i Sverige. Regeringen
anser därför att ytterligare 5 000 000 kr
behövs för investeringsfrämjandet, som är
ett effektivt medel att uppnå regeringens
mål avseende tillväxt och sysselsättning.
Medlen skall användas till att förstärka
verksamheten  inom  främst  bioteknik,
biomedicin samt IT och elektronik.
För att skapa förutsättningar för den
skånska delen av Öresundsregionen att
marknadsföra  sig internationellt  och
därmed      stärka      Skånes
tillväxtförutsättningar      behöver
ytterligare  9 720 000 kr  tillföras
investeringsfrämjandet.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
40:1 Marknadsdomstolen

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
40:1 Marknadsdomstolen ökas med 500 000
kr.  Syftet  med  förslaget  är  att
säkerställa kvaliteten på verksamheten
vid Marknadsdomstolen.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
40:2 Konsumentverket

Propositionen
Anslaget 40:2 Konsumentverket föreslås
minskas för att finansiera ökningen av
andra  anslag  under  utgiftsområdet.
Effekterna   av  detta   är   att
Konsumentverket  får  ett   minskat
ekonomiskt utrymme och att vissa åtgärder
inte kommer att kunna genomföras under
innevarande år.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).
40:3 Allmänna reklamationsnämnden

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
40:3 Allmänna reklamationsnämnden ökas
med 1 500 000 kr. Skälet till förslaget
är  att antalet ärenden hos Allmänna
reklamationsnämnden har ökat  kraftigt
under  det  senaste halvåret,  varför
resursbehovet är betydligt större än vad
regeringen tidigare beräknat.
Näringsutskottets yttrande
Näringsutskottet  tillstyrker  i  ett
protokollsutdrag propositionens förslag.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 37 delvis).

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner

91:1 Generellt statsbidrag till kommuner
och landsting

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
91:1 Generellt statsbidrag till kommuner
och landsting ökas med 150 000 000 kr.
Reformen Maxtaxa och allmän förskola som
beslutades av riksdagen i november 2000
innehåller ett antal olika lagreglerade
delar som kommer att genomföras  vid
skilda tidpunkter. Den 1 juli 2001 införs
en skyldighet för kommuner att erbjuda
plats i förskoleverksamhet för barn med
arbetslösa föräldrar och den 1 januari
2002 införs motsvarande skyldighet för
barn vars föräldrar är hemmavarande för
vård av annat barn. Den 1 januari 2003
införs en allmän förskola för barn i
åldern  4-5 år. Då kommunerna  genom
lagstiftning   blir  skyldiga   att
tillhandahålla dessa reformer kompenseras
de genom en ökning av det generella
statsbidraget.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).
91:2 Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting

Propositionen
I propositionen föreslås att anslaget
91:2 Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting minskas med
9 720 000 kr. Minskningen föreslås för
att finansiera ökningen av det under
utgiftsområde  24 Näringsliv  uppförda
anslaget 39:5 Investeringsfrämjande.
Finansutskottets ställningstagande
Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 37 delvis).

Finansutskottets sammanställning av
anslag och utgiftsområden

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att  riksdagen
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med regeringens
förslag.    Därmed    tillstyrks
propositionens  punkt  37.  Utskottet
föreslår också ett tillkännagivande om
omarrondering. Därmed tillstyrks delvis
motion Fi32. Övriga motioner avstyrks.
Jämför reservationerna 10 (m) och 11
(fp).
Regeringens förslag till ökningar  av
anslagen  uppgår till brutto  5  791
miljoner kronor. I vissa fall  finns
förslag  till  finansiering  av  den
föreslagna   utgiftsökningen   genom
minskning  av  2001  års  anslag.
Minskningarna av 2001 års anslag uppgår
till totalt 3 335 miljoner kronor. Detta
innebär således att anvisade medel ökar
med 2 456 miljoner kronor netto. Efter de
föreslagna    åtgärderna    uppgår
budgeteringsmarginalen till 3,2 miljarder
kronor för år 2001.
Finansutskottet har i det föregående
tagit  ställning till  de  föreslagna
anslagsförändringarna. Utskottet har i
samtliga  fall tillstyrkt  regeringens
förslag   till   anslagsförändringar.
Motstående motioner har med ett undantag
avstyrkts.    Således    tillstyrks
propositionens förslag punkt 37  samt
delvis motion Fi32. Utskottets förslag
till riksdagsbeslut framgår av punkt 29 i
utskottets   förslag   jämte   den
efterföljande  specifikationen   över
ändrade  ramar på utgiftsområden  och
ändrade och nya anslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.    Finansiering av
investeringar och rörelsekapital
Riksdagen bemyndigar regeringen att
för  budgetåret  2001  besluta  om
krediter för myndigheters räntekonton
i Riksgäldskontoret intill ett belopp
av  16  900  000 000  kr.  Vidare
bemyndigar riksdagen regeringen  att
för budgetåret 2001 besluta om lån i
Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som används  i
statens verksamhet intill ett belopp
av 20 300 000 000 kr. Därmed bifaller
riksdagen  proposition 2000/01:  100
punkterna 13 och 14.
2.    Presstöd
Riksdagen godkänner den föreslagna
ändringen av reglerna för presstöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:100  punkt  15  och  avslår
motionerna 2000/01:Fi20 yrkande  27,
2000/01:Fi28 samt 2000/01:Fi29 yrkande
1.
Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd)
3.    Bidrag till kapitalet i
Europeiska utvecklingsbanken
Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi  och
finansförvaltning uppförda ramanslaget
2:9 Bidrag till kapitalet i Europeiska
utvecklingsbanken.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt 16.
4.    Ägande av Vasallen AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att
överta aktierna i Vasallen AB genom
utdelning  eller  annat  förfarande.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:100 punkt 17.
5.    Avvecklingen av Brisingen
Holding AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att
avveckla Brisingen Holding AB. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2000/01:100 punkt 18.
6.    Medel till
utrikesförvaltningen
Riksdagen avslår motion 2000/01:Fi20
yrkande 29.
Reservation 3 (m, kd, c, fp)
7.    Ansökningsavgifter för
uppehålls- och arbetstillstånd
Riksdagen bemyndigar regeringen att
meddela föreskrifter om avgifter för
ansökan   om   uppehålls-   och
arbetstillstånd enligt de riktlinjer
som   föreslås.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt 19.
8.    Funktionen Civil ledning
Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda
ramanslaget  6:4  Funktionen  Civil
ledning.  Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2000/01:100 punkt 20.
9.    Kustbevakningen
Riksdagen godkänner förslaget till
ny     investeringsplan     för
Kustbevakningen   för    perioden
2001-2004. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2000/01:100 punkt 21.
10.   Statsbidrag till
vårdartjänst m.m.
Riksdagen bemyndigar regeringen att
under år 2001, såvitt avser det under
utgiftsområde 9 Hälsovård,  sjukvård
och social omsorg uppförda ramanslaget
16:3  Statsbidrag till  vårdartjänst
m.m.,  ingå ekonomiska förpliktelser
som   inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden innebär utgifter på högst
90 000 000 kr efter år 2001. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2000/01:100 punkt 22.
11.   Stimulansbidrag och
åtgärder inom äldrepolitiken
Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2001, såvitt avser det under
utgiftsområde 9 Hälsovård,  sjukvård
och social omsorg uppförda ramanslaget
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom
äldrepolitiken,   ingå   ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter på
högst 60 000 000 kr efter år 2001.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:100 punkt 23.
12.   Användning av medel i
folkpensioneringsfonden
Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   medel    i
folkpensioneringsfonden.     Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2000/01:100 punkt 24.
13.   Erbjudande av plats inom
aktivitetsgarantin
Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag i fråga om erbjudande av plats
inom   aktivitetsgarantin.   Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2000/01:100 punkt 25.
14.    Investeringsbidrag för
nybyggnad av hyresbostäder
Riksdagen bemyndigar regeringen att
under år 2001, såvitt avser det under
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning   och   byggande
föreslagna  nya  ramanslaget  31:12
Investeringsbidrag för nybyggnad  av
hyresbostäder, besluta om stöd  som
inklusive  tidigare gjorda åtaganden
innebär utgifter på högst 1 300 000
000 kr under åren 2002-2004.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:100  punkt  26  och  avslår
motionerna 2000/01:Fi20 yrkande  28,
2000/01:Fi21 och 2000/01:Fi27 yrkande
2.
Reservation 4 (m, kd, c, fp)
15.   Överlåtelse av
förvaltningsuppgift till organ i annat
medlemsland beträffande
strukturfondsprogram
Riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1996:506)
om    överlåtelse    av    en
förvaltningsuppgift    till    en
övervakningskommitté  m.m.  med  den
ändringen  att  författningen  skall
träda i kraft den 31 juli 2001. Därmed
bifaller riksdagen delvis proposition
2000/01:100 punkt 11.
16.   Ersättning för nedsättning
av socialavgifter
Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde 19 Regional  utjämning
och  utveckling uppförda ramanslaget
33:4 Ersättning för nedsättning  av
socialavgifter.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt   27  och  avslår  motion
2000/01:Fi29 yrkande 2.
Reservation 5 (kd)
17.   Affärsverket svenska
kraftnäts finansiella befogenheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att
för  2001  ge Affärsverket  svenska
kraftnät de finansiella befogenheter
som   föreslås.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt 28.
18.   Funktionen Transporter
Riksdagen godkänner att ansvaret för
delfunktionen Landsvägstransporter  i
det civila försvaret förs över från
Överstyrelsen för civil beredskap till
Vägverket. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2000/01:100 punkt 29.
19.   Göteborgsöverenskommelsen
Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen  av den  av  riksdagen
fastställda    låneramen    för
Göteborgsöverenskommelsen.    Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2000/01:100 punkt 30.
20.   Utbyggnad av väg E 6
Riksdagen bemyndigar regeringen att
låta  Vägverket  ta  upp  lån  i
Riksgäldskontoret intill ett belopp av
100  000  000 kr för  att  inleda
utbyggnaden  av  väg  E  6  del
Hogdal-Nordby.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt   31  och  avslår  motion
2000/01:Fi30 yrkandena 2 och 3.
Reservation 6 (m)
21.   Banverket och Vägverket
(Svedab)
Riksdagen bemyndigar regeringen att
vidta  de  åtgärder  i  fråga  om
aktieägartillskott till Svensk-Danska
Broförbindelser  AB:s  (Svedab)  som
föreslås under de förutsättningar som
anges  i  propositionen  och  som
utskottet anför i avsnittet Banverket
och  Vägverket  (Svedab).  Därmed
bifaller riksdagen delvis proposition
2000/01:100 punkt 32 och avslår motion
2000/01:Fi30 yrkande 4.
Reservation 7 (m)
22.   Banverkets låneram
Riksdagen godkänner den  förslagna
användningen av den av riksdagen för
år  2001  beslutade  låneramen  i
Riksgäldskontoret  för   Banverkets
investeringar.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt 33.
23.   Ändring i lagen om
tilldelning av spårkapacitet
Riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1997:756)
om tilldelning av spårkapacitet med
den ändringen att den skall träda i
kraft  den 1 augusti 2001.  Därmed
bifaller riksdagen delvis proposition
2000/01:100 punkt 12.
24.   Framtida sjöfartsstödet
Riksdagen   avslår   motionerna
2000/01:Fi25 och 2000/01:Fi29 yrkande
3.
Reservation 8 (m)
Reservation 9 (kd)
25.   Statens jordbruksverk
Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar uppförda
ramanslaget    43:1     Statens
jordbruksverk.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt 34 i denna del.
26.   Inkomsttitel 2556
Djurregisteravgifter
Riksdagen godkänner att inkomsttitel
2556 Djurregisteravgifter slopas och
att avgiftsinkomsterna redovisas mot
anslaget 43:1 Statens jordbruksverk.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:100 punkt 34 i denna del.
27.   Arealersättning och
djurbidrag m.m.
Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar uppförda
ramanslaget 43:5 Arealersättningar och
djurbidrag  m.m.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt 35.
28.   Ram för ordinarie
exportgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att
under   2001   ikläda   staten
betalningsansvar intill ett belopp av
högst  175  000 000  000  kr  för
exportkreditgarantier. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2000/01:100
punkt 36.
29.   Ändrade och nya anslag samt
ändrade ramar för utgiftsområden för
år 2001
Riksdagen godkänner ändrade  ramar
för  utgiftsområden  samt  anvisar
ändrade och nya anslag för budgetåret
2001  i  enlighet  med  bifogad
specifikation samt tillkännager  för
regeringen  som  sin  mening  vad
utskottet  anfört om  omarrondering.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:100  punkt 37  samt  delvis
motion  2000/01:Fi32  och  avslår
motionerna 2000/01:Fi22, 2000/01:Fi23,
2000/01:Fi24, 2000/01:Fi27 yrkande 1,
2000/01:Fi30   yrkande   1   samt
2000/01:Fi31.
Reservation 10 (m)
Reservation 11 (fp)
Stockholm den 31 maj 2001

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Jan Bergqvist (s), Mats Odell
(kd),  Gunnar  Hökmark  (m),  Bengt
Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s),
Lennart Hedquist (m), Sonia Karlsson (s),
Anna Åkerhielm (m), Carin Lundberg (s),
Siv Holma (v), Per Landgren (kd), Gunnar
Axén (m), Yvonne Ruwaida (mp), Lena Ek
(c), Karin Pilsäter (fp), Tommy Waidelich
(s)   och  Lars  Bäckström   (v).


Förslag till beslut om tilläggsbudget 1
för budgetåret 2001 (punkt 29 i Förslag
till riksdagsbeslut)
Utskottets förslag till ramar och  anslag
överensstämmer med regeringens förslag.

Specifikation av ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag för budgetåret 2001
Tusental kronor
Utgiftsområde     Regeringens förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt ing av ram/ny
statsbu     anslag
dgeten ram/ans snivå
2001   lag
1   Rikets styrelse     5 316 29 050 5 345
203      253
45: Sametinget, ramanslag 14 703  1 600 16 303
1
46: Allmänna val,     25 000  1 400 26 400
1  ramanslag
46: Valmyndigheten,     Nytt  3 450 3 450
5  ramanslag
90: Regeringskansliet    3 269 22 600 3 292
5  m.m., ramanslag      649      249
2   Samhällsekonomi och   1 307  3 700 1 311
finansförvaltning     655      355
1:6 Statistiska      376 303  3 700  380
centralbyrån,              003
ramanslag
2:2 Finansinspektionen,  130 186  6 300  136
ramanslag                486
2:4 Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnader 256 402 -2 300  254
, ramanslag               102
2:7 Avgift för
Stadshypotekskassans  9 400 -4 000 5 400
grundfond, ramanslag
3   Skatteförvaltning och  6 206 -2 700 6 204
uppbörd          948      248
3:1 Riksskatteverket,   442 682 -3 450  439
ramanslag                232
3:2 Skattemyndigheterna,  4 593   750 4 594
ramanslag         878      628
4   Rättsväsendet     23 973 773 000 24 746
166      166
4:1 Polisorganisationen,  12 298 770 000 13 068
ramanslag         318      318
4:6 Kriminalvården,     4 148  3 000 4 151
ramanslag         078      078
4:1 Brottsoffermyndighete 16 852  3 000 19 852
0  n, ramanslag
4:1 Ersättning för skador
1  på grund av brott,   74 500 -3 000 71 500
ramanslag
5   Utrikesförvaltning
och internationell   2 908 11 400 2 919
samverkan         385      785
5:1 Utrikesförvaltningen,  1 816 11 400 1 827
ramanslag         068      468
6   Totalförsvar      46 530 -4 000 46 526
105      105
6:1 Förbandsverksamhet
och beredskap m.m.,  18 266 703 700 18 969
ramanslag         092      792
6:2 Fredsfrämjande     1 000 81 000 1 081
truppinsatser,      762      762
ramanslag
6:3 Materiel,
anläggningar samt   23 314  -787 22 527
forskning och       833   000  833
teknikutveckling,
ramanslag
7:4 Statens
räddningsverk:    555 449 -1 700  553
samhällets skydd mot           749
olyckor, ramanslag
7   Internationellt    14 966  -107 14 859
bistånd          011   000  011
8:1 Biståndsverksamhet,  13 603  -107 13 496
reservationsanslag    884   000  884
Utgiftsområde     Regeringens förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt ing av ram/ny
statsbu     anslag
dgeten ram/ans snivå
2001   lag
8   Invandrare och     4 941 38 000 4 979
flyktingar        878      878
10: Kommunersättningar
3  vid           2 238  -200 2 038
flyktingmottagande,    565   000  565
ramanslag
12: Migrationsverket,   446 031 27 000  473
1  ramanslag                031
12: Mottagande av      1 039 168 000 1 207
2  asylsökande,       335      335
ramanslag
12: Utlänningsnämnden,   70 483  5 000 75 483
4  ramanslag
12: Från EU-budgeten
7  finansierade insatser  Nytt 38 000 38 000
för
asylsökande,
ramanslag
9   Hälsovård, sjukvård  29 373    0 29 373
och social omsorg     625      625
13: Hälso- och
5  sjukvårdens      23 407 -1 570 21 837
ansvarsnämnd,
ramanslag
14: Bidrag till Nordiska
3  hälsovårdshögskolan,  16 896  1 970 18 866
ramanslag
14: Alkoholsortimentsnämn   401  -400   1
10 den, ramanslag
1   Ekonomisk trygghet
0   vid sjukdom och    101 949  3 100  105
handikapp         802   000  049
802
19: Sjukpenning och
1  rehabilitering m.m.,  38 425  3 000 41 425
ram-           000   000  000
anslag
19: Allmänna        5 049 100 000 5 149
8  försäkringskassor,    296      296
ramanslag
1   Ekonomisk trygghet   33 779 30 000 33 809
1   vid ålderdom       600      600
20: Efterlevandepensioner 13 141 30 000 13 171
2  till vuxna, ramanslag   000      000
20: Bostadstillägg till  10 264  -120 10 144
3  pensionärer,       000   000  000
ramanslag
20: Delpension, ramanslag 177 600 120 000  297
4                      600
1   Arbetsmarknad     63 030  -818 62 212
3                635   632  003
22: Bidrag till
2  arbetslöshetsersättni 38 962  -474 38 487
ng och          000   864  136
aktivitetsstöd,
ramanslag
22: Köp av
3  arbetsmarknadsutbildn  5 761  -343 5 417
ing och övriga      086   768  318
kostnader, ramanslag
1   Arbetsliv        8 541 -19 000 8 522
4                971      971
1:2 Statliga        7 500 -19 000 7 481
tjänstepensioner     000      000
m.m., ramanslag
1   Utbildning och     34 845  -150 34 695
6   universitetsforskning   518   000  518
25: Statens institut för
5  handikappfrågor i   125 292 88 656  213
skolan, ramanslag            948
25: Specialskolemyndighet
7  en och resurscenter, 411 774 -73 656  338
ramanslag                118
25: Särskilda insatser på 278 526 -15 000  263
8  skolområdet,               526
ramanslag
25: Maxtaxa i       150 000  -150   0
10 barnomsorgen m.m.,        000
ramanslag
25: Särskilda utgifter
70 inom universitet och 362 066 -20 000  342
högskolor m.m.,             066
ramanslag
25: Centrala       351 995 17 500  369
76 studiestödsnämnden,           495
ramanslag
25: Överklagandemyndighet  5 000  2 500 7 500
77 en, ramanslag

Utgiftsområde     Regeringens förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt ing av ram/ny
statsbu     anslag
dgeten ram/ans snivå
2001   lag
1   Kultur, medier,     7 806 16 766 7 823
7   trossamfund och      918      684
fritid
28: Bidrag till allmän
2  kulturverksamhet,   224 463 18 916  243
utveckling samt             379
internationellt
kulturarbete och
samarbete, ramanslag
28: Bidrag till Svenska
14 språknämnden och    4 569   176 4 745
Sverigefinska
språknämnden,
obetecknat anslag
28: Bidrag till bild- och 29 234   74 29 308
19 formområdet,
ramanslag
28: Centrala museer:   192 919  -514  192
29 Stiftelser,               405
obetecknat anslag
28: Bidrag till vissa   30 500   264 30 764
31 museer, obetecknat
anslag
28: Stöd till       50 750 -2 150 48 600
38 trossamfund,
ramanslag
30: Stöd till idrotten,  457 240  -400  456
1  ramanslag                840
30: Stöd till
4  friluftsorganisatione 13 000   400 13 400
r, obetecknat anslag
1   Samhällsplanering,
8   bostadsförsörjning   1 634  -513 1 121
och byggande       740   000  740
21: Bostadsbidrag,     4 760  -500 4 260
1  ramanslag         000   000  000
31: Bidrag till fonden
5  för fukt- och     50 000 -10 000 40 000
mögelskador,
ramanslag
31: Investeringsbidrag
12 för nybyggnad av     Nytt  1 000 1 000
hyresbostäder,
ramanslag
34: Stöd till lokala
1  investeringsprogram   1 364 -4 000 1 360
för ekologisk       500      500
hållbarhet, ramanslag
2   Allmän miljö- och    2 200  4 000 2 204
0   naturvård         522      522
34: Naturvårdsverket,   303 138  4 000  307
1  ramanslag                138
2   Kommunikationer    24 690 -10 000 24 680
2                313      313
34: Bidrag till Sveriges
1  meteorologiska och
hydrologiska institut 203 077 20 000  223
m.m., ramanslag             077
36: Vägverket:       1 044  -257  787
1  Administration,      730   600  130
ramanslag
36: Väghållning och    13 662 230 000 13 892
2  statsbidrag,       925      925
ramanslag
36: Banverket:      749 849 -2 400  747
3  Administration,             449
ramanslag
36: Bidrag till      409 000 105 000  514
8  sjöfarten, ramanslag           000
36: Ersättning till Statens
10 järnvägar i samband med  140 -90 000 50 000
utdelning från AB     000
Swedcarrier, ramanslag
36: Rikstrafiken:Trafikup 790 000 -15 000  775
12 phandling, ramanslag           000
2   Jord- och skogsbruk,
3   fiske med anslutande
näringar        13 677 -10 500 13 666
015      515
25: Sveriges        1 199  1 000 1 200
1  lantbruksuniversitet,   121      121
ramanslag
26: Forskningsrådet för
1  miljö, areella
näringar och     240 263 -6 000  234
samhällsbyggande:            263
Forskning och
kollektiv forskning,
ramanslag
42: Statens
1  veterinärmedicinska
anstalt, ram-     93 706  5 000 98 706
anslag
43: Statens        300 456 -3 400  297
1  jordbruksverk,              056
ramanslag
43: Räntekostnader för
7  förskotterade
arealersättningar   79 700 -2 100 77 600
m.m., ramanslag
43: Åtgärder inom     25 000 -3 000 22 000
16 livsmedelsområdet,
ramanslag
44: Stöd till jordbrukets
4  rationalisering m.m.,
ramanslag       20 000 -2 000 18 000
Utgiftsområde     Regeringens förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt ing av ram/ny
statsbu     anslag
dgeten ram/ans snivå
2001   lag
2   Näringsliv       3 517 -56 240 3 461
4                539      299
26: Verket för
2  innovationssystem:
Forskning och      1 005 -89 960  915
utveckling, ramanslag   949      989
38: Myndigheten för
1  företagsutveckling:
Förvaltningskostnader 183 537 20 000  203
, ramanslag               537
38: Sveriges geologiska
6  undersökning:
Geovetenskaplig     4 924  4 000 8 924
forskning, ramanslag
38: Styrelsen för
10 ackreditering och
teknisk kontroll:   13 947  2 700 16 647
Bidrag till
riksmätplatser,
ramanslag
38: Bidrag till
12 standardisering,
provnings- och     80 388 -1 000 79 388
mätteknisk FoU m.m.,
ramanslag
38: Rymdverksamhet,    535 809 -1 700  534
14 ramanslag                109
39: Exportfrämjande    173 656 -5 000  168
3  verksamhet, ramanslag          656
39: Investeringsfrämjande 51 357 14 720 66 077
5  , ramanslag
40: Marknadsdomstolen,   5 112   500 5 612
1  ramanslag
40: Konsumentverket,    92 972 -2 000 90 972
2  ramanslag
40: Allmänna        16 691  1 500 18 191
3  reklamationsnämnden,
ramanslag
2   Allmänna bidrag till  99 362 140 280 99 502
5   kommuner         633      913
91: Generellt statsbidrag
1  till kommuner och   78 105 150 000 78 255
landsting, ramanslag   500      500
91: Bidrag till särskilda
2  insatser i vissa
kommuner och      2 066 -9 720 2 056
landsting,        200      480
reservationsanslag
Summa            2 455 124
anslagsförändring på
tilläggsbudget

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.
1.Presstöd (punkt 2) (m, fp)
av  Gunnar  Hökmark  (m),  Lennart
Hedquist  (m), Anna Åkerhielm  (m),
Gunnar Axén (m) och Karin Pilsäter
(fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår den föreslagna ändringen
av reglerna för presstöd. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2000/01:Fi20 yrkande
27  och  2000/01:Fi28  samt  avslår
proposition 2000/01:100 punkt 15  och
motion 2000/01:Fi29 yrkande 1.
Ställningstagande
Regeringens  förslag   om   ändrade
presstödsregler bör, i enlighet med vad
som  anförs i motionerna Fi20  (fp)
yrkande  27  och Fi28  (m),  avslås.
Presstödet har sedan ett trettiotal år
haft i stort samma inriktning, trots att
medielandskapet förändrats  dramatiskt.
Det har inte bidragit till att tidningar
i  ekonomiska svårigheter har  kunnat
räddas som förväntat. Stödet har däremot
bidragit till att strukturella reformer
har försenats och att konkurrensvillkoren
snedvridits. Att höja presstödet för att
medel frigjorts till följd av tidningen
Arbetets nedläggning är inte motiverat.
2.Presstöd (punkt 2) (kd)
av Mats Odell och Per Landgren (båda
kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  godkänner  den  föreslagna
ändringen  av  reglerna för  presstöd
beträffande samdistributionsstödet  och
avslår förslaget beträffade driftsstödet.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2000/01:Fi29 yrkande 1, bifaller delvis
proposition 2000/01:100 punkt 15  och
avslår motionerna 2000/01:Fi20 yrkande 27
och 2000/01:Fi28.
Ställningstagande
När  det gäller förslaget om ändrade
presstödsregler bör endast uppjusteringen
av  samdistributionsstödet  med  5  %
genomföras.  Förslaget   att   höja
driftsstödet med 12 % bör, som anförs i
motion Fi 29 (kd) yrkande 1, däremot
avslås.
3.Medel till utrikesförvaltningen
(punkt 6) (m, kd, c, fp)
av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark
(m),  Lennart  Hedquist  (m),  Anna
Åkerhielm  (m), Per Landgren  (kd),
Gunnar Axén (m), Lena Ek (c) och Karin
Pilsäter (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen ger som sin mening regeringen
till känna vad som anförs i reservation 3
om ökade medel till utrikesförvaltningen.
Därmed  tillstyrker  riksdagen  motion
2000/01:Fi20 yrkande 29.
Ställningstagande

Vi anser att anslaget 5:1
Utrikesförvaltningen bör tillföras
ytterligare 25 miljoner för att göra
det möjligt att bibehålla ambassaderna
i Tunis, Lima, Beirut och vid Heliga
stolen. I länder som är av central
betydelse för Sveriges utrikes- eller
säkerhetspolitiska intressen, som är
viktiga för svenskt näringsliv, som är
partner i utvecklingssamarbetet eller
som är av stor regional betydelse är
det av betydande vikt att Sverige
besitter diplomatisk närvaro. Att av
besparingsskäl lägga ner ambassaderna
i Tunis, Lima, Beirut och vid Heliga
stolen anser vi vara oerhört
beklagligt. Sveriges utlandsbevakning
skulle på så vis bli nedgraderad på
ett mycket olyckligt sätt. Detta bör
riksdagen tillkännage för regeringen
som sin mening.

4.Investeringsbidrag för nybyggnad av
hyresbostäder (punkt 14) (m, kd, c,
fp)
av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark
(m),  Lennart  Hedquist  (m),  Anna
Åkerhielm  (m), Per Landgren  (kd),
Gunnar Axén (m), Lena Ek (c) och Karin
Pilsäter (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 14 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  avslår  förslaget  om  ett
investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder. Därmed bifaller riksdagen
motionerna  2000/01:Fi20  yrkande  28,
2000/01:Fi21  och delvis  2000/01:Fi27
yrkande  2  och  avslår  proposition
2000/01:100 punkt 26.
Ställningstagande
Det behövs helt andra åtgärder för att
komma  till  rätta med de omfattande
problemen  på  bostadsmarknaden.  Som
framhålls  i  motioner från  Moderata
samlingspartiet,    Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna
behöver långsiktigt goda förutsättningar
för byggande och förvaltning av bostäder
skapas.  Det handlar bl.a. om  sänkt
skattetryck    på   bostadssektorn,
förenklingar i plan- och byggprocessen,
en översyn av hyressättningssystemet samt
åtgärder för att främja konkurrensen inom
byggsektorn. På dessa områden har vi
presenterat delvis olika förslag, men med
en  inriktning som till stora  delar
sammanfaller.    Inför    höstens
riksdagsarbete har vi för avsikt att
återkomma  med  förslag  om   hur
bostadsmarknaden skall kunna bringas i
balans i hela landet. Vi anser emellertid
inte att det finns skäl att i samband med
2001 års tilläggsbudget fördjupa oss i
dessa  frågor.  I  detta  sammanhang
begränsar vi oss därför till att helt
kortfattat redogöra för några av de skäl
som talar mot regeringens förslag om att
införa ett nytt investeringsbidrag.
Rent allmänt kan det konstateras att en
bidragsgivning  med  den  föreslagna
utformningen inte på något sätt påverkar
de  grundläggande orsakerna  till  de
problem  som  föranlett  regeringens
förslag.  Erfarenheterna från liknande
bidragsformer är också till stora delar
negativa. Inte sällan har denna typ av
statliga insatser visat sig kunna bli
såväl    kostnadsdrivande     som
konkurrenshämmande. Det finns således en
uppenbar   risk   för   att   ett
investeringsbidrag med  den  förordade
inriktningen inte bara kommer att visa
sig vara ineffektivt utan att det även
direkt motverkar sitt syfte och  gör
betydligt mer skada än nytta. Redan nu
har  den  effekten  uppkommit  att
bostadsföretag skjuter  upp  planerade
byggprojekt i avvaktan på att de närmare
villkoren för bidraget skall redovisas.
Från flera håll har det också ifrågasatts
om bidraget, med de villkor om hyrestak
m.m. som regeringen aviserat, alls kommer
att kunna användas där behovet av nya
bostäder är som störst.
Det  är  enligt  vår  uppfattning
anmärkningsvärt  att  regeringen  inte
förmått ta fasta på de enträgna krav på
långsiktigt  hållbara  regler   för
bostadsbyggandet  som  vid  upprepade
tillfällen förts fram av en i stort sett
enig bygg- och bostadssektor. Ett nytt
tillfälligt investeringsbidrag riskerar
att ytterligare försena de nödvändiga
åtgärderna. Bostadsmarknaden har under
alltför lång tid lidit av tillfälliga och
ogenomtänkta   statliga   insatser.
Regeringen  har  också  fått  tydliga
signaler  om att bostadssektorn  inte
önskar nya åtgärder av denna typ. Vid
exempelvis den offentliga utfrågning på
temat  "Varför  byggs  det  så  få
hyresbostäder   i   Sverige?"   som
bostadsutskottet genomförde i mars i år
fanns det i princip ingen part som tyckte
att investeringsbidrag är önskvärda. Även
de partsföreträdare som i brist på andra
insatser inte ansåg sig helt kunna avvisa
tanken på sådana åtgärder uttryckte en
stor tveksamhet på grund av risken för
oönskade  bieffekter och  bristen  på
långsiktighet.
Med hänvisning till det ovan anförda
anser vi att regeringens förslag om ett
nytt investeringsbidrag för byggande av
hyresbostäder bör avslås av riksdagen.
5.Ersättning för nedsättning av
socialavgifter (punkt 16) (kd)
av Mats Odell och Per Landgren (båda
kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 16 borde ha följande lydelse:
Riksdagen   avslår  den  föreslagna
användningen av det under utgiftsområde
19  Regional utjämning och utveckling
uppförda ramanslaget 33:4 Ersättning för
nedsättning av socialavgifter.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2000/01:Fi29
yrkande  2  och  avslår  proposition
2000/01:100 punkt 27.
Ställningstagande
Vi avstyrker regeringens förslag till
användning  av det aktuella  anslaget
eftersom det inte finns någon färdig plan
för  hur  de frigjorda medlen  skall
användas.  Medlen bör återföras  till
statsbudgeten.
6.Utbyggnad av väg E 6 (punkt 20) (m)
av Gunnar Hökmark, Lennart Hedquist,
Anna Åkerhielm och Gunnar Axén (alla
m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 20 borde ha följande lydelse:
Riksdagen bemyndigar regeringen att låta
Vägverket ta upp lån i Riksgäldskontoret
intill ett belopp av 100 000 000 kr för
att inleda utbyggnaden av väg E 6 del
Hogdal-Nordby samt ger som sin mening
regeringen till känna vad som anförs i
reservation 6 om avgiftsfinansieringen.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis
proposition 2000/01:100 punkt 31 samt
helt motion 2000/01:Fi30 yrkandena 2 och
3.
Ställningstagande
Moderata samlingspartiet har sedan länge
förordat en fortsatt utbyggnad av väg E
6.  Vi har därför ingen erinran mot
regeringens förslag att Vägverket får ta
upp lån i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av 100 miljoner kronor för att
inleda utbyggnaden av väg E  6  del
Hogdal-Nordby.  Vi  anser  dock  att
avgifterna för den aktuella  sträckan
inklusive den halva bron över Svinesund
bör betalas av samtliga trafikanter. För
att kunna närmare fastställa avgiftsnivån
bör regeringen återkomma till riksdagen
med information om hur avgiftsberäkningen
bör  utformas.  Detta  bör  riksdagen
tillkännage  som  sin  mening  för
regeringen. Riksdagen bör således bifalla
motion Fi30 (m) yrkandena 2 och 3.
7.Banverket och Vägverket (Svedab)
(punkt 21) (m)
av Gunnar Hökmark, Lennart Hedquist,
Anna Åkerhielm och Gunnar Axén (alla
m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 21 borde ha följande lydelse:
Riksdagen   avslår   förslaget   om
aktieägartillskott   i   form   av
betalningsutfästelser till Svensk-Danska
Broförbindelser  AB:s  (Svedab)  samt
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad som anförs i reservation 7.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2000/01:Fi30  yrkande  4  och  avslår
proposition 2000/01:100 punkt 32.
Ställningstagande
Vi instämmer i den kritik som framförs i
motion Fi30 (m). Vi anser att regeringen
bör återkomma med ett nytt förslag i
budgetpropositionen  där  erforderligt
kapitaltillskott finansieras via anslag.
Detta bör riksdagen tillkännage som sin
mening för regeringen.
8.Framtida sjöfartsstödet (punkt 24) (m)
av Gunnar Hökmark, Lennart Hedquist,
Anna Åkerhielm och Gunnar Axén (alla
m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 24 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager som sin mening för
regeringen vad som anförs i reservation
8.  Riksdagen bifaller därmed  motion
2000/01:Fi25   och  avslår   motion
2000/01:Fi29 yrkande 3.
Ställningstagande
Den  svenskregistrerade handelsflottan,
utom färjorna, har länge haft svårt att
hävda sig i konkurrensen. Sedan år 1989
är den beroende av statligt stöd, vilket
är  en  olycklig  lösning.  Många
utvärderingar har gjorts av denna typ av
riktade industristöd och de ger alla en
genomgående  mycket negativ  bild  av
effekterna.  Stödet skapar ineffektiva
organisationer, snedvrider konkurrensen
och konserverar föråldrad teknik. Sedan
stödet  infördes  har  handelsflottan
minskat, medelåldern hos tonnaget ökat,
den  tekniska utvecklingen mer  eller
mindre avstannat och riskkapitalet  i
stort  sett  försvunnit.  Regeringen
aviserar nu att stödet skall mer än
fördubblas  och  även  utgå  till
färjesjöfarten. Det utökade stödet kommer
till den helt dominerande delen att utgå
till ett enda företag. Det borde inte ha
inträffat sedan varvsstödets dagar att
ett enskilt företag erhåller ett  så
omfattande belopp för att täcka löpande
driftunderskott. Eftersom färjenäringen,
till  skillnad  från  den  vanliga
lastsjöfarten,  verkar  i  en  sorts
oligopolmarknad  med mycket  begränsad
konkurrens mellan de olika företagen, är
stödet   än   mer  anmärkningsvärt.
Sjöfartsstödet kommer därför direkt att
påverka det statliga upplåningsbehovet,
och kostnaden för det nya driftsbidraget
till  färjorna överlåts  därmed  till
framtida generationer att betala. När den
svenska  arbetsmarknaden  står  inför
personalbrist på många områden planerar
regeringen   att  med   skattemedel
subventionera   tämligen   lågbetalda
sjöarbeten.  Detta  kan  enligt  vår
uppfattning  inte  vara  en  riktig
utveckling. Stödet bör enligt motionen
därför  ej  utökas och det nuvarande
sjöfartsstödet bör avvecklas. Detta bör
riksdagen tillkännage som sin mening för
regeringen.
Riksdagen bör således bifalla motion Fi25
(m).

9.Framtida sjöfartsstödet (punkt 24)
(kd)
av Mats Odell och Per Landgren (båda
kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 24 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager som sin mening för
regeringen vad som anförs i reservation
9.  Riksdagen bifaller därmed  motion
2000/01:Fi29 yrkande 3 och avslår motion
2000/01:Fi25.
Ställningstagande
I vårpropositionen skriver regeringen att
sjöfartsstödet skall införas så snart som
möjligt, dock senast den 1 januari 2002.
Kristdemokraterna anser att  det  nya
sjöfartsstödet skall träda i kraft redan
till  sommaren, dock  senast  den  1
september 2001. Vi anser att  svensk
handelssjöfart är ledande på miljö- och
säkerhetstänkande men att den lever under
pressade ekonomiska förhållanden. Därför
vill vi framhålla att det är viktigt att
kompetensen finns kvar i Sverige och för
det krävs enligt vår uppfattning en aktiv
sjöfartspolitik. Detta bör tillkännages
för regeringen. Riksdagen bör således
bifalla motion Fi29 (kd) yrkande 3.
10.    Ändrade och nya anslag samt
ändrade ramar för utgiftsområden för
år 2001 (punkt 29) (m)
av Gunnar Hökmark, Lennart Hedquist,
Anna Åkerhielm och Gunnar Axén (alla
m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 29 borde ha följande lydelse:
Riksdagen godkänner ändrade ramar för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag för budgetåret 2001 i enlighet
med den specifikation som betecknats med
(m) i bilaga 3 samt ger regeringen till
känna  vad  utskottet  anfört  om
omarrondering samt vad i reservation 10
anförs    om    polisverksamheten,
Migrationsverket, Utlänningsnämnden samt
om-   och   nylokalisering    av
försvarsverksamhet.  Därmed  bifaller
riksdagen delvis proposition 2000/01:100
punkt 37 och motion 2000/01:Fi32 och
bifaller helt motionerna 2000/01:Fi22,
2000/01:Fi23, 2000/01:Fi24, 2000/01:Fi27
yrkande 1, 2000/01:Fi30 yrkande 1 samt
2000/01:Fi31.
Ställningstagande
Vi biträder de förslag som finns i de
moderata motionerna Fi22, Fi23, Fi24,
Fi27, Fi30 och Fi31. Det innebär att
riksdagen bör avslå regeringens förslag
beträffande          försvaret,
friluftsorganisationer        och
investeringsbidrag  för  nybyggnad  av
hyresbostäder.  Regeringsförslaget  om
minskade  medel  till  Vägverket  kan
accepteras under förutsättning att det
inte  drabbar  forskningsverksamheten.
Dessutom  bör  riksdagen  göra  ett
tillkännagivande  om polisverksamheten,
Migrationsverket och Utlänningsnämnden.
Skälen för våra förslag är följande.
Försvarskrisen är över oss igen. Förra
årets försvarsbeslut visar sig redan nu
vara  otillräckligt,  även  med  de
begränsade ambitioner som ligger bakom
beslutet.
Försvarsbeslutet  som  helhet   är
underbalanserat. Driften blir avsevärt
dyrare  än  beräknat under 2002-2004.
Dessutom har regeringen genom beslutade
och   föreslagna  pålagor  belastat
Försvarsmakten med kostnader på minst 650
miljoner - kanske upp till 1 250 miljoner
- kronor/år utöver vad som fanns med i
försvarsbeslutet.
Underskottet  för förbandsverksamheten
uppgick  förra året till  drygt  700
miljoner. Detta som följd  av  högre
kostnader än beräknat - framför allt för
avveckling men också för kostnader för
driften av den nya organisationen - och
därmed   svårigheter  att   anpassa
verksamheten i övergången från den gamla
till den nya ekonomiska ramen. Resultatet
av överutnyttjandet innebar alltför stora
ambitionssänkningar redan i förbandens
planerade verksamhet under 2001. En stor
del av de påverkbara kostnaderna skars
bort i budgetdialoger under början av
året.  Utveckling  och  framtidstro
förvandlades till ett utbildningsår med
ytterligare hårda sparkrav.
För  att  både klara av situationen
kortsiktigt och komma till rätta med
underskotten   långsiktigt   föreslog
Försvarsmakten i budgetunderlaget att få
använda     överskott      från
materielanskaffningen  för  att  täcka
överskridanden inom förbandsverksamheten,
såväl de existerande för 2000 som de
väntade för 2001. Regeringen föreslår
emellertid  att  endast  förra  årets
vverskridande skall täckas genom  att
använda     överskottet     från
materielanskaffningen. En  organisation
som  redan utsatts för ytterst hårda
sparkrav   tvingas  att   inskränka
verksamheten med ytterligare 700 miljoner
kronor för innevarande år.
Moderata  samlingspartiet  anser  i
grunden  att  av  riksdagen  beslutad
verksamhet skall genomföras inom de ramar
som anvisats. Detta kräver emellertid att
det  finns en balans mellan beslutad
verksamhet och tilldelade resurser.
Förslaget i tilläggsbudgeten är sålunda
orimligt. Det är inte möjligt att minska
anslaget  6:1  Förbandsverksamhet  och
beredskap m.m. under de kvarvarande sju
månaderna  på  ett sådant  sätt  som
regeringen   begär.   Att   "öka
omvandlingstrycket" för att få försvaret
att komma i kostymen är en sak, men
metoderna ansvarslösa. Det är möjligt att
den kamerala ekvationen kan lyckas. Detta
kräver dock att all förbandsverksamhet i
huvudsak inställs under resten av året.
Försvarsmaktens högkvarter har  inför
försvarsutskottet   redovisat   vilka
konsekvenserna blir under 2001. Förslagen
är att:
·     hemvärnsutbildningen reduceras
med 50 %,
·
·    förbandsutbildningen minskas med
30-40 % av de rörliga kostnaderna,
·
·     flygtidsuttag och gångtid på
fartyg reduceras kraftigt,
·
·     omskolningen av JAS försenas ca
1 år (utöver effekten av den militära
flygutbildningens lokalisering),
·
·      helikopterverksamheten   i
försvaret inskränks till fredsräddning,
SAR  (Search  and  Rescue)  och
ambulanstransporter samt
·
·      vid  skolor  och  centrum
senareläggs  övergångsutbildning  av
arméofficerare  och  studie-  och
utvecklingsverksamheten  dras   ned
kraftigt.
·
Sammantaget innebär detta  att  såväl
internationalisering som utveckling av
insatsorganisationen  försenas.  Utöver
detta försenas omställningen till "det
nya     försvaret".     Planerad
omförrådsställning senareläggs och på den
utrustning som finns i förråd begränsas
underhållet  (300-500  civilanställda
avskedas).
Övriga åtgärder som övervägs är att
ställa in eller reducera det taktiska
programmet   samt   stabs-   och
chefsprogrammen  vid Försvarshögskolan.
Detta trots att 70% av kostnaden vid
Försvarshögskolan inte går att påverka.
Hemvärnets verksamhet övervägs att helt
ställas in. Dessutom övervägs ytterligare
reduceringar av förbandsverksamheten.
Det  handlar  alltså om  att  hitta
åtgärder som över huvud taget är möjliga
att genomföra för att spara pengar. Men
då  får skattebetalarna heller  ingen
vidare effekt av de 45 miljarder som
faktiskt satsas på totalförsvaret.
Stora oönskade avgångar av officerare
är redan en del av verkligheten. Förra
året slutade över 400 officerare helt
utan de generösa erbjudanden som andra
fått. Och avhoppen - för att inte säga
strömhoppen - fortsätter. Många duktiga
och   välutbildade   nyckelpersoner
försvinner när Försvarsdepartementet ökar
omvandlingstrycket. Försvaret blöder inte
bara ekonomiskt, utan också personellt.
Kompetensflykten   fortsätter.   Om
utvecklingen  fortsätter riskeras  ett
självgenererande    förfall    och
systemkollaps.
Särskilt allvarliga blir konsekvenserna
för de delar av verksamheten där de
berörda  kan  "rösta  med  fötterna".
Åtskilliga hemvärnsmän och framför allt
unga officerare kommer inte att finnas
kvar efter detta halvårs stålbad. Också
framtida rekryteringskraft vad  gäller
såväl hemvärn som officerare försämras
genom åtgärderna.
För att ta försvaret ur detta kaos
krävs handling på kort och på lång sikt.
På kort sikt mera pengar - i första hand
ett ekonomiskt tillskott, i andra hand
överföringar från materielanslagen för
2001. Det drabbar visserligen förnyelsen
- investeringarna som inte görs nu måste
göras senare - men är till skillnad från
dråpslaget   mot   övnings-   och
utbildningsverksamheten   inte   helt
omöjliga att ta igen.
Regeringen tror sig genom den hårda
linjen  driva  på  för  en  bättre
budgetdisciplin  i  försvaret  vars
förbandsverksamhet  nu  "skall  in  i
kostymen". Ambitionen är god, men de
panikåtgärder som planeras har inget med
frågan om att komma in i kostnadsramen
för nästa försvarsbeslutsperiod att göra.
Om besparingsåtgärderna vore ett led i en
anpassning av förbandsverksamheten skulle
det vara förståeligt. Självklart behövs
åtgärder  på sikt - planeringen  och
prognosinstrumenten    har    varit
undermåliga, men är också till stor del
ett resultat av brister i regeringens
styrning av Försvarsmakten - men detta är
inget skäl för att utsätta Försvarsmakten
för panikbesparingar som fördröjer den
nödvändiga omställningen av försvaret.
Regeringen försvarar sig med att pengar
kan komma att tillskjutas sedan - när man
känner utfallet. Då är skadan  redan
skedd. I efterhand kan ju pengar bara
skjutas till om panikåtgärderna inte ger
det utfall man hoppas på. Verksamheten
drabbas  lika  hårt i  vilket  fall.
Regeringen agerar i stället för  att
reagera. Detta är inte ansvarsfullt.
Samtidigt har stora investeringar  i
försvarsfastigheter genomförts under 1990-
talet. Av dessa investeringar har minst
en och en halv miljard kronor investerats
i försvarsfastigheter som nu har lämnats
eller  planeras  att  lämnas.  Nya
investeringar pågår och andra planeras.
Det är utmanande att genomföra dessa
investeringar med sikte på 2010-2015 när
utrymmet för de åtaganden som staten gör
samtidigt krymper på de flesta områden.
Det  är  ett  uppenbart slöseri  med
skattebetalarnas pengar. Samtidigt är det
förvånande att dessa investeringar kan
göras   obehindrat  samtidigt   som
förbandsverksamheten        åläggs
besparingskrav av sådan omfattning att
det    blir    förödande    för
utbildningsresultat och övrig verksamhet.
Denna utveckling är destruktiv för de
anställda inom Försvarsmakten och för
allmänhetens förtroende för det sätt på
vilket  riksdag  och  regering  styr
utvecklingen av det s.k. nya försvaret.
1 400 000 000 kr bör, i enlighet med
Försvarsmaktens  förslag,  föras  från
ramanslaget 6.3 Materiel, anläggningar
samt  forskning  och utveckling  till
ramanslaget 6.1 Förbandsverksamhet och
beredskap m.m.
Riksdagen bör därutöver ge regeringen i
uppdrag att pröva samtliga nu beslutade,
pågående  och  planerade  om-  och
nylokaliseringar av försvarsverksamhet.
Syftet  skall  vara  att  frigöra
investeringsmedel som kan tillföras ram-
anslaget 6:3 Materiel, anläggningar samt
forskning  och  utveckling  som  en
engångskompensation för de reduktioner
som har genomförts och nu planeras att
genomföras av detta anslag.
Moderaterna  föreslog i  samband  med
budgetregleringen i höstas att anslaget
för  stöd  till friluftsorganisationer
borde varit lägre, eftersom stödet till
friluftsorganisationer  bör  gå  till
verksamhet som riktas särskilt till barn
och ungdom. Nu föreslår regeringen en
ökning  av  detta  anslag,  vilket
motionärerna avvisar. Regeringen borde
haft  bättre  framförhållning.  Frisam
existerade redan år 2000. Vidare menar
motionärerna    att    regeringens
argumentering  för att  stödja  denna
organisation finansiellt både är svag och
bristfällig. Regeringen anser bl.a. att
Frisam skall genomföra projekt för att
belysa  friluftslivets  betydelse  för
folkhälsan, men ett sådant projekt borde
kunna finansieras av de medel som står
till Folkhälsoinstitutets förfogande.
Som vi redovisat i reservation nr. 4
anser vi att riksdagen inte bör bifalla
regeringens förslag om investeringsbidrag
för  nybyggnad  av  hyresbostäder.  I
konsekvens härmed behöver riksdagen inte
anvisa ett nytt anslag för ändamålet.
Antalet poliser, nu omkring 16  000,
räcker inte för att trygga medborgarnas
säkerhet. Rikspolisstyrelsens bedömning
är att det skulle behövas 19 000 poliser
för  att bl.a. närpolisreformen skall
fungera.  Vi delar den uppfattningen.
Polisbristen är ett påtagligt problem
överallt i landet, och det är realistiskt
att  räkna med att läget kommer att
försämras ytterligare om inte kraftfulla
insatser görs. Enligt vår mening borde
utskottet i enlighet med förslaget i
motion Fi24 ha begärt ett ytterligare
resurstillskott till polisen med  250
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag. Dessa medel skulle ha använts
för  att  täcka hela underskottet  i
polisens  budget. Dessutom skulle  en
kraftfull satsning på polisutbildningen
ha kunnat genomföras redan i år. Det
skulle också ha varit möjligt att lätta
på  den besvärliga personalsituationen
genom  att  omedelbart anställa  fler
experter  och  annan  civilanställd
personal.
Enligt  vår  mening  bör  ytterligare
resurser tillföras Migrationsverket. Mot
bakgrund av att antalet asylsökande under
innevarande  budgetår  väntas   bli
väsentligt större än regeringens tidigare
bedömningar anser även regeringen att
anslaget bör öka. Regeringens förslag
till  anslagsökning  är  dock  helt
otillräckligt,  eftersom  endast  12
miljoner kronor skall användas för att
förkorta handläggningstiderna och därmed
de långa väntetiderna. Enligt vår mening
bör    Migrationsverket   tillföras
ytterligare 25 miljoner kronor utöver de
27  miljoner  kronor  som  regeringen
föreslagit för återstoden av innevarande
budgetår.
Även Utlänningsnämnden bör få utökade
resurser, nämligen 2,5 miljoner kronor
utöver regeringens förslag till ökning,
för att kunna fullgöra sina uppgifter.
Vi   anser  att  forsknings-  och
utvecklingsverksamhet är viktigt för den
fortsatta     utvecklingen     av
vägtrafiksystemet och för att förbättra
väghållningens effektivitet.  Riksdagen
bör  därför bifalla motion Fi30  (m)
yrkande 1. Det betyder att minskningen av
anslaget Vägverket: Administration bör
ske  genom  en  effektivisering  av
administrationen och inte resultera i
minskade   forskningsinsatser   inom
vägområdet. Vi har ingen erinran mot
regeringens  förslag  för  innevarande
budgetår beträffande ändringar av ramen
för utgiftsområde 22 Kommunikationer och
anslagen.
11.    Ändrade och nya anslag samt
ändrade ramar för utgiftsområden för
år 2001 (punkt 29) (fp)
av Karin Pilsäter (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att utskottets förslag under
punkt 29 borde ha följande lydelse:
Riksdagen godkänner ändrade ramar för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag för budgetåret 2001 i enlighet
med den specifikation som betecknats med
(fp) i bilaga 3 samt tillkännager för
regeringen som sin mening vad som anförs
i reservation 11 om omarrondering. Därmed
bifaller  riksdagen delvis proposition
2000/01:100 punkt 37 samt  motionerna
2000/01:Fi32 och 2000/01:Fi27 yrkande 1
och  avslår  motionerna  2000/01:Fi22,
2000/01:Fi23, 2000/01:Fi24, 2000/01:Fi30
yrkande 1 samt 2000/01:Fi31.
Ställningstagande
Som jag redovisat i reservation nr 4
anser jag att riksdagen inte bör bifalla
regeringens förslag om investeringsbidrag
för  nybyggnad av hyresbostäder.  Jag
ställer mig bakom vad som anförs i frågan
i den folkpartistiska motionen Fi20. I
konsekvens härmed behöver riksdagen inte
anvisa ett nytt anslag för ändamålet. Jag
ställer mig även bakom vad miljö- och
jordbruksutskottet    anför    om
omarronderingen.

Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.
1. Kustbevakningen
av Lena Ek (c).
För Centerpartiet är det en hjärtefråga
att  ge  hela landet en  chans  att
utvecklas. När jag har ställt mig positiv
till  en  ny  investeringsplan  för
Kustbevakningen   bygger   det   på
förutsättningen att investeringarna inte
koncentreras till huvudstadsområdet, utan
även kommer andra delar av landet till
del.
2. Affärsverket svenska kraftnäts
finansiella befogenheter
av Lena Ek (c).
I en interpellation (2000/01:212) som
besvarades av näringsministern den  6
februari i år frågade jag vilka åtgärder
regeringen avser att vidta  för  att
säkerheten i eldistributionen skall vara
tillfredsställande. Bakgrunden till min
fråga var bl.a. att efter julhelgerna
inträffade ett snöfall runt Vättern och
Vänern, 3 decimeter snö. Det gav till
effekt att tusentals hushåll blev utan
el. Fler än 14 000 hushåll i dessa
områden var utan el i mer än en vecka,
och flera tusen hushåll var utan el i mer
än tio dagar enligt de uppgifter som har
framkommit  vid  förfrågan  till  de
ansvariga bolagen, främst Vattenfall.
I sitt svar angav näringsministern att
regeringen  bedriver ett kontinuerligt
förbättringsarbete  när  det  gäller
försörjningstryggheten i fråga om el.
Detta görs bl.a. genom att utvärdera och
förändra reglerna för tillsynen av och
driften av nätverksamhet. Hösten 1999
fick en utredare i uppdrag att se över
behovet av en skärpning av bestämmelserna
för   tillsyn   av   nätverksamhet.
Elnätsutredningen lämnade  i  november
förra året ett delbetänkande med förslag
som bl.a. innebär att större tyngd läggs
på kvaliteten i överföringen av el. Han
nämnde dessutom att regeringen har för
avsikt  att ge Elsäkerhetsverket  och
Energimyndigheten i uppdrag att se över
och utreda vilka ytterligare åtgärder som
bör vidtas för att i möjligaste mån
undvika  problem med  omfattande  och
långvariga elavbrott. Han nämnde också
att han i syfte att få information om
dessa frågor har träffat myndigheter och
nätföretag. Utifrån bl.a. den information
som han fick vid detta möte håller ett
utredningsuppdrag nu på att tas fram.
Näringsministerns förhoppning var  att
myndigheterna  skall  kunna  redovisa
konkreta förslag redan till sommaren.
När finansutskottet nu yttrat sig över
ett regeringsförslag om ökade finansiella
befogenheter för Affärsverket  svenska
kraftnät  har  jag  kunnat  acceptera
förslaget mot bakgrund av det svar som
näringsministern lämnat till mig. Det är
emellertid  enligt min mening  mycket
angeläget   att  Svenska  kraftnäts
verksamhet kontrolleras och utvärderas
löpande  för  att  tillförsäkra  en
tillfredsställande eldistribution i hela
landet.
3. Banverket och Vägverket (Svedab)
av Lena Ek (c).
Att jag avstått från att reservera mig
mot    förslaget    att    lämna
aktieägartillskott till Svedab innebär
givetvis  inte att Centerpartiet  har
ändrat uppfattning om Öresundsbron.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:506) om överlåtelse av en
förvaltningsuppgift till en
övervakningskommitté m.m.
Härigenom  föreskrivs  att   lagen
(1996:506)  om  överlåtelse  av  en
förvaltningsuppgift    till    en
övervakningskommitté  m.m.  skall  ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
Regeringen   får  Regeringen   får
överlåta till  en överlåta  till  en
övervakningskommitt övervakningskommitt
é  att  fullgöra é  att  fullgöra
förvaltningsuppgift förvaltningsuppgift
er i den omfattning er i den omfattning
som framgår av ett som framgår av ett
fastställt  samlat fastställt  samlat
programdokument   programdokument,
eller      ett ett    fastställt
fastställt      operativt  program
operativt program. eller      ett
Uppgifter som får fastställt  program
överlåtas    får för    gemenskaps
innefatta      initiativ.
myndighetsutövning. Uppgifter som  får
överlåtas    får
Övervakningskommit innefatta
téerna skall vara myndighetsutövning.
inrättade     i
enlighet    med  Övervakningskommit
artikel 25 i rådets téerna skall  vara
förordning (EEG) nr inrättade     i
4253/88 av den 19 enlighet     med
december 1988  om artikel 35 i rådets
tillämpningsföreskr förordning (EG) nr
ifter      för 1260/1999 av den 21
förordningen (EEG) juni   1999   om
nr  2052/88  vad allmänna
gäller samordningen bestämmelser   för
av   de   olika strukturfonderna
strukturfondernas  vad      gäller
verksamhet   dels samordningen av de
inbördes, dels med olika
Europeiska      strukturfondernas
investeringsbanken  verksamhet   dels
och      andra inbördes, dels med
befintliga      Europeiska
finansieringsorgans investeringsbanken
verksamhet.     och      andra
befintliga
Överlåtelse enligt finansieringsorgans
första stycket får verksamhet.
även ske till en
interregional     Överlåtelse enligt
beslutsgrupp,    första stycket får
vilken  inrättats även ske till  en
för genomförande av styrkommitté,
ett  operationellt vilken   inrättats
program för att öka för genomförande av
gränsregionalt    ett  program  för
samarbete.      gemenskapsinitiativ
för   att   öka
gränsregionalt
samarbete,   eller
till ett organ  i
ett      annat
medlemsland inom EU
vilket   i   ett
program     för
gemenskapsinitiativ
har  utsetts  att
vara
förvaltningsmyndigh
et       eller
utbetalande
myndighet för  det
programmet     i
enlighet     med
artikel 9 i rådets
förordning (EG) nr
1260/1999 av den 21
juni   1999   om
allmänna
bestämmelser   för
strukturfonderna.
Denna lag träder i kraft den 1 juli
2001.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1997:756) om tilldelning av
spårkapacitet

Härigenom föreskrivs att 2 §  lagen
(1997:756)   om   tilldelning   av
spårkapacitet skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
2 §
I denna lag avses med
statens    spåranläggningar:    de
spåranläggningar som tillhör staten och
som drivs av och förvaltas av Banverket,
spårinnehavare:  företag  som   är
ansvarigt för att anlägga och underhålla
spåranläggningen, liksom för att sköta
kontroll- och säkerhetssystemen,
trafikutövare:  varje  privat  eller
offentligt  företag vars  huvudsakliga
verksamhet   är   gods-    eller
passagerarbefordran på spåranläggningar
och som disponerar dragfordon för denna
trafik,
Tågtrafikledningen  Tågtrafikledningen
:  en enhet inom :  en  enhet inom
Banverket    med Banverket    med
ansvar för  bl.a. ansvar  för  bl.a.
banfördelning,    banfördelning  och
trafikledning  och tilldelning    av
tilldelning   av tåglägen,
tåglägen,
tågläge: ett tågs planerade läge  i
tidtabellen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2001.
Bilaga 3
Förslag i vårpropositionen och i parti- och kommittémotioner om ändrade ramar
för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för
budgetåret 2001
Tusental kronor
Utgiftsområde      Regeringens förslag  Partiernas
förslag
Anslag
i
förhålland
e till
regeringen
s förslag
Belopp Förändri   Ny (m) (fp)
enligt  ng av ram/ny
statsbud     anslags
geten ram/ansl  nivå
2001    ag
1    Rikets styrelse     5 316  29 050  5 345  0   0
203       253
45: Sametinget, ramanslag  14 703  1 600 16 303
1
46: Allmänna val,      25 000  1 400 26 400
1  ramanslag
46: Valmyndigheten,      Nytt  3 450  3 450
5  ramanslag
90: Regeringskansliet    3 269  22 600  3 292
5  m.m., ramanslag      649       249
2    Samhällsekonomi och   1 307  3 700  1 311  0   0
finansförvaltning     655       355
1:6 Statistiska      376 303  3 700 380 003
centralbyrån,
ramanslag
2:2 Finansinspektionen,  130 186  6 300 136 486
ramanslag
2:4 Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnader 256 402  -2 300 254 102
, ramanslag
2:7 Avgift för
Stadshypotekskassans   9 400  -4 000  5 400
grundfond, ramanslag
3   Skatteförvaltning och  6 206  -2 700  6 204  0   0
uppbörd          948       248
3:1 Riksskatteverket,   442 682  -3 450 439 232
ramanslag
3:2 Skattemyndigheterna,   4 593   750  4 594
ramanslag         878       628
4   Rättsväsendet      23 973 773 000 24 746  0   0
166       166
4:1 Polisorganisationen,  12 298 770 000 13 068
ramanslag         318       318
4:6 Kriminalvården,     4 148  3 000  4 151
ramanslag         078       078
4:1 Brottsoffermyndighete  16 852  3 000 19 852
0  n, ramanslag
4:1 Ersättning för skador
1  på grund av brott,   74 500  -3 000 71 500
ramanslag
5   Utrikesförvaltning
och internationell    2 908  11 400  2 919  0   0
samverkan         385       785
5:1 Utrikesförvaltningen,  1 816  11 400  1 827
ramanslag         068       468
6   Totalförsvar      46 530  -4 000 46 526 +100   0
105       105 000
6:1 Förbandsverksamhet
och beredskap m.m.,   18 266 703 700 18 969 +700
ramanslag         092       792 000
6:2 Fredsfrämjande      1 000  81 000  1 081
truppinsatser,       762       762
ramanslag
6:3 Materiel,
anläggningar samt    23 314 -787 000 22 527 -600
forskning och       833       833 000
teknikutveckling,
ramanslag
7:4 Statens
räddningsverk:     555 449  -1 700 553 749
Samhällets skydd mot
olyckor, ramanslag
7   Internationellt     14 966 -107 000 14 859  0   0
bistånd          011       011
8:1 Biståndsverksamhet,   13 603 -107 000 13 496
reservationsanslag     884       884

8    Invandrare och      4 941  38 000  4 979  0   0
flyktingar         878       878
10: Kommunersättningar
3  vid           2 238 -200 000  2 038
flyktingmottagande,    565       565
ramanslag
12: Migrationsverket,   446 031  27 000 473 031
1  ramanslag
12: Mottagande av      1 039 168 000  1 207
2  asylsökande,        335       335
ramanslag
12: Utlänningsnämnden,   70 483  5 000 75 483
4  ramanslag
12: Från EU-budgeten
7  finansierade insatser   Nytt  38 000 38 000
för
asylsökande,
ramanslag
9    Hälsovård, sjukvård   29 373    0 29 373  0   0
och social omsorg     625       625
13: Hälso- och
5  sjukvårdens       23 407  -1 570 21 837
ansvarsnämnd,
ramanslag
14: Bidrag till Nordiska
3  hälsovårdshögskolan,  16 896  1 970 18 866
ramanslag
14: Alkoholsortimentsnämn   401   -400    1
10  den, ramanslag
1    Ekonomisk trygghet
0   vid sjukdom och    101 949  3 100 105 049  0   0
handikapp         802   000   802
19: Sjukpenning och
1  rehabilitering m.m.,  38 425  3 000 41 425
ramanslag         000   000   000
19: Allmänna         5 049 100 000  5 149
8  försäkringskassor,     296       296
ramanslag


1    Ekonomisk trygghet   33 779  30 000 33 809  0   0
1   vid ålderdom        600       600
20: Efterlevandepensioner  13 141  30 000 13 171
2  till vuxna, ramanslag   000       000
20: Bostadstillägg till   10 264 -120 000 10 144
3  pensionärer,        000       000
ramanslag
20: Delpension, ramanslag 177 600 120 000 297 600
4
1    Arbetsmarknad      63 030 -818 632 62 212  0   0
3                635       003
22: Bidrag till
2  arbetslöshetsersättni  38 962 -474 864 38 487
ng och           000       136
aktivitetsstöd,
ramanslag
22: Köp av
3  arbetsmarknadsutbildn  5 761 -343 768  5 417
ing och övriga       086       318
kostnader, ramanslag

1    Arbetsliv        8 541 -19 000  8 522  0   0
4                971       971
1:2 Statliga         7 500 -19 000  7 481
tjänstepensioner      000       000
m.m., ramanslag
1    Utbildning och     34 845 -150 000 34 695  0   0
6   universitetsforskning   518       518
25: Statens institut för
5  handikappfrågor i   125 292  88 656 213 948
skolan, ramanslag
25: Specialskolemyndighet
7  en och resurscenter,  411 774 -73 656 338 118
ramanslag
25: Särskilda insatser på 278 526 -15 000 263 526
8  skolområdet,
ramanslag
25: Maxtaxa i       150 000 -150 000    0
10  barnomsorgen m.m.,
ramanslag
25: Särskilda utgifter
70  inom universitet och  362 066 -20 000 342 066
högskolor m.m.,
ramanslag
25: Centrala        351 995  17 500 369 495
76  studiestödsnämnden,
ramanslag
25: Överklagandemyndighet  5 000  2 500  7 500
77  en, ramanslag
1    Kultur, medier,     7 806  16 766  7 823  0   0
7   trossamfund och      918       684
fritid
28: Bidrag till allmän
2  kulturverksamhet,   224 463  18 916 243 379
utveckling samt
internationellt
kulturarbete och
samarbete, ramanslag
28: Bidrag till Svenska
14  språknämnden och     4 569   176  4 745
Sverigefinska
språknämnden,
obetecknat anslag
28: Bidrag till bild- och  29 234    74 29 308
19  formområdet,
ramanslag
28: Centrala museer:
29  Stiftelser,      192 919   -514 192 405
obetecknat anslag
28: Bidrag till vissa    30 500   264 30 764
31  museer, obetecknat
anslag
28: Stöd till        50 750  -2 150 48 600
38  trossamfund,
ramanslag
30: Stöd till idrotten,  457 240   -400 456 840 +400
1  ramanslag
30: Stöd till
4  friluftsorganisatione  13 000   400 13 400 -400
r, obetecknat anslag
1    Samhällsplanering,
8   bostadsförsörjning    1 634 -513 000  1 121  -1  -1
och byggande        740       740 000  000
21: Bostadsbidrag,      4 760 -500 000  4 260
1  ramanslag         000       000
31: Bidrag till Fonden
5  för fukt- och      50 000 -10 000 40 000
mögelskador,
ramanslag
31: Investeringsbidrag
12  för nybyggnad av     Nytt  1 000  1 000  -1  -1
hyresbostäder,                  000  000
ramanslag
34: Stöd till lokala
1  investeringsprogram   1 364  -4 000  1 360
för ekologisk       500       500
hållbarhet, ramanslag
2    Allmän miljö- och    2 200  4 000  2 204  0   0
0   naturvård         522       522
34: Naturvårdsverket,   303 138  4 000 307 138
1  ramanslag
2    Kommunikationer     24 690 -10 000 24 680  0   0
2                313       313
34: Bidrag till Sveriges
1  meteorologiska och
hydrologiska institut 203 077  20 000 223 077
m.m., ramanslag
36: Vägverket:        1 044 -257 600 787 130
1  Administration,      730
ramanslag
36: Väghållning och     13 662 230 000 13 892
2  statsbidrag,        925       925
ramanslag
36: Banverket:       749 849  -2 400 747 449
3  Administration,
ramanslag
36: Bidrag till      409 000 105 000 514 000
8  sjöfarten, ramanslag
36: Ersättning till
10  Statens järnvägar i   140 000 -90 000 50 000
samband med utdelning
från AB Swedcarrier,
ramanslag
36: Rikstrafiken:Trafikup 790 000 -15 000 775 000
12  phandling, ramanslag
2    Jord- och skogsbruk,
3   fiske med anslutande                0   0
näringar        13 677 -10 500 13 666
015       515
25: Sveriges         1 199  1 000  1 200
1  lantbruksuniversitet,   121       121
ramanslag
26: Forskningsrådet för
1  miljö, areella
näringar och      240 263  -6 000 234 263
samhällsbyggande:
Forskning och
kollektiv forskning,
ramanslag
42: Statens
1  veterinärmedicinska
anstalt, ramanslag   93 706  5 000 98 706
43: Statens        300 456  -3 400 297 056
1  jordbruksverk,
ramanslag
43: Räntekostnader för
7  förskotterade
arealersättningar    79 700  -2 100 77 600
m.m., ramanslag
43: Åtgärder inom
16  livsmedelsområdet,
ramanslag        25 000  -3 000 22 000
44: Stöd till jordbrukets
4  rationalisering m.m.,
ramanslag        20 000  -2 000 18 000
2    Näringsliv        3 517 -56 240  3 461  0   0
4                539       299
26: Verket för
2  innovationssystem:
Forskning och      1 005 -89 960 915 989
utveckling, ramanslag   949
38: Myndigheten för
1  företagsutveckling:
Förvaltningskostnader 183 537  20 000 203 537
, ramanslag
38: Sveriges geologiska
6  undersökning:
Geovetenskaplig     4 924  4 000  8 924
forskning, ramanslag
38: Styrelsen för
10  ackreditering och
teknisk kontroll:    13 947  2 700 16 647
Bidrag till
riksmätplatser,
ramanslag
38: Bidrag till
12  standardisering,
provnings- och     80 388  -1 000 79 388
mätteknisk FoU m.m.,
ramanslag
38: Rymdverksamhet,    535 809  -1 700 534 109
14  ramanslag
39: Exportfrämjande    173 656  -5 000 168 656
3  verksamhet, ramanslag
39: Investeringsfrämjande  51 357  14 720 66 077
5  , ramanslag
40: Marknadsdomstolen,    5 112   500  5 612
1  ramanslag
40: Konsumentverket,    92 972  -2 000 90 972
2  ramanslag
40: Allmänna        16 691  1 500 18 191
3  reklamationsnämnden,
ramanslag
2    Allmänna bidrag till  99 362 140 280 99 502  0   0
5   kommuner          633       913
91: Generellt statsbidrag  78 105 150 000 78 255
1  till kommuner och     500       500
landsting, ramanslag
91: Bidrag till särskilda
2  insatser i vissa
kommuner och       2 066  -9 720  2 056
landsting,         200       480
reservationsanslag
Summa             2 455 124      99  -1
anslagsförändring på               000  000
tilläggsbudget
Bilaga 4
Konstitutionsutskottets yttrande
2000/01:KU15y


Tilläggsbudget för år 2001
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Till finansutskottet
Finansutskottet     har     den     19     april     2001
beslutat      att      bereda      övriga       utskott
tillfälle    att    yttra    sig    över    2001    års
ekonomiska           vårproposition           (2000/01:100)
om      tilläggsbudget      till     statsbudgeten      för
budgetåret     2001    (yrkandena     11-37)     och     de
motioner    som   kan   komma   att   väckas,    allt    i
de     delar     som     berör     respektive     utskotts
beredningsområde.
I      propositionen      föreslås      höjningar      av
anslag       inom       utgiftsområde       1       med
sammanlagt      29     050     000      kr,      varav
22     600     000     kr    avser    anslaget     till
Regeringskansliet.          Utskottet           tillstyrker
regeringens förslag
Vidare      föreslås      i      propositionen      att
reglerna    för    presstöd    skall    ändras    så    att
stödbeloppen    för    driftsstödet     höjs     med     12
%      och      örestalen      för      distributionsstödet
med    5    %    fr.o.m.    den    1    januari    2001.
Höjningarna      motsvarar      ca      48      miljoner
kronor     och     finansieras     inom     ramen     för
anslaget.      Utskottet     tillstyrker      även      det
förslaget.
Två avvikande meningar har anmälts.


Utskottet


Propositionen
Tilläggsbudget
För      löpande      budgetår      kan      riksdagen,
enligt    9    kap.    5    §    regeringsformen,    på
tilläggsbudget     göra     en     ny     beräkning     av
statsinkomster      samt      ändra      anslag      och
anvisa nya anslag.
Regeringen      föreslår     i      propositionen      att
riksdagen      för      budgetåret      2001      godkänner
ändrade      ramar      för      utgiftsområden      samt
anvisar    ändrade    och    nya    anslag    i    enlighet
med     specifikation     i     tabell     2.1     (yrkande
37).
Beträffande      utgiftsområde      1      framgår      av
specifikationen       att       regeringen        föreslår
en       förändring       av       ramen       från
5   316   203   000   kr   till   5   345   253   000   kr,
dvs. en ökning med 29 050 000 kr.
Förändringarna        avser        anslagen        45:1
Sametinget,     46:1     Allmänna     val     och     90:5
Regeringskansliet       m.m.        Vidare        föreslår
regeringen     att     ett     nytt     ramanslag     46:5
Valmyndigheten anvisas medel.
Regeringen     anger     att     en     ny     myndighet,
Valmyndigheten,    skall    inrättas     den     1     juli
2001    och    föreslår    därför    att    ett    nytt
ramanslag        46:5        Valmyndigheten        uppförs
under     utgiftsområde    1    Rikets     styrelse     och
att   3   450   000   kr   anvisas   för   2001.   Medlen
avser          myndighetens          förvaltningskostnader.
Finansiering     sker     genom     att     det     under
utgiftsområde        3        Skatteförvaltning        och
uppbörd         uppförda         anslaget         3:1
Riksskatteverket       minskas       med       motsvarande
belopp.
För      anslaget      45:1      Sametinget      föreslår
regeringen   en   ökning   med   1   600   000   kr   för
att     programmen     inom     MÅL     6,     Interreg
Nordkalotten      och      Nordens      Gröna      Bälte
skall      kunna     genomföras.     Finansiering      sker
genom     att     anslaget     44:4     Stöd      till
jordbrukets        rationalisering        m.m.        inom
utgiftsområde      23      Jord-      och      skogsbruk,
fiske med anslutande näringar minskas.
Anslaget      46:1      Allmänna      val      föreslår
regeringen    skall    ökas   med    1    400    000    kr
för     att     finansiera    kostnaderna     för     drift
och    förvaltning    av    det    IT-stöd    som    avses
användas     vid     valen     fr.o.m.     år     2002.
Ansvaret    för    detta    har    tidigare    legat    på
Riksskatteverket      och      skall      nu      överföras
till      den      nya     valmyndigheten.     Finansiering
sker       genom       att       anslaget       3:2
Skattemyndigheterna       under       utgiftsområde       3
Skatteförvaltning och uppbörd minskas.
När       det       gäller       anslaget       90:5
Regeringskansliet             m.m.             föreslår
regeringen    en    ökning   med    22    600    000    kr
för     att     klara     utökade    bemanningskrav     för
Försvarsdepartementet                        utomlands.
Finansiering     sker    genom     att     anslag     under
utgiftsområde        5       Utrikesförvaltning        och
internationell             samverkan              och
utgiftsområde      6     Totalförsvar      minskas      med
sammantaget motsvarande belopp.
Ändrade presstödsregler
Regeringen      föreslår      att      reglerna      för
presstöd     ändras     så     att     stödbeloppen     för
driftsstödet    höjs    med    12    %    och    örestalen
för     distributionsstödet     med     5     %     fr.o.m.
den    1    januari    2001.    Med    utgångspunkt    i
ett        oförändrat        antal        stödberättigade
tidningar        beräknas        utgifterna         för
presstödet    öka    med    ca    48    miljoner    kronor
under       2001,       varav       höjningen       av
driftsstödet      motsvarar      ca      44      miljoner
kronor          och          höjningen          av
distributionsstödet        motsvarar        ca        4
miljoner        kronor.       Höjningen        finansieras
inom ramen för anslaget 27:2 Presstöd.
Det      föreligger,      enligt      regeringen,      en
risk     för     att     många     tidningar     tvingas
lägga     ner     eller     minska    utgivningen     under
de     närmaste     åren,     utan     ökat     statligt
stöd.    Mot    bakgrund    av    en    översyn     som
gjorts        avseende       dagspressens       ekonomiska
situation      gör      regeringen     bedömningen      att
det     behövs     ökade     statliga     insatser     för
att         bibehålla         mångfalden          på
dagstidningsmarknaden.                        Regeringen
föreslår     därför     en     generell     höjning     av
driftsstödet     med     12     %     fr.o.m.      den
1     januari     2001.     Tillsammans     med     den
höjning    av    driftsstödet    med    3    %    fr.o.m.
år    2001    som    riksdagen    redan    beslutat    om
(prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:
KU1,       rskr.      2000/01:65)      kan,       anför
regeringen,      en     ytterligare      höjning      bidra
till     att     lösa    många    andratidningars     akuta
ekonomiska     problem.    En     höjning     av     stödet
bör,      enligt      regeringen,      dessutom      kunna
bidra     till     att     skapa    förutsättningar     för
en      förbättrad      ekonomisk      situation      för
dessa tidningar även på längre sikt.
Regeringen       anför       att       nivån       på
distributionsstödet,            trots             ökade
kostnader      för      distributionen,      har      varit
oförändrad     sedan     1997     och     att     stödets
andel           av           de           totala
distributionskostnaderna           har            minskat
under      en      följd      av      år.      Om
distributionsstödets      andel      av      de      totala
distributionskostnaderna                        minskar
ytterligare,       uppstår       enligt        regeringens
bedömning      en     risk     för      att      stora
tidningsföretag      väljer      att      avstå      från
distributionsstödet.    De    kan     då     överge     den
s.k.     likaprisprincipen     och     ta     ut     ett
högre    pris    av    de    mindre    tidningarna    för
distributionen.        Mot        denna        bakgrund
föreslås          en          höjning          av
distributionsstödet    med    5    %    fr.o.m.    den    1
janauri 2001.

Motioner

I    motion    2000/01:Fi20    yrkande    27    av    Lars
Leijonborg      m.fl.      (fp)      föreslås       att
regeringens         förslag         om         ändrade
presstödsregler             skall             avslås.
Motionärerna      anför      att      presstödet      sedan
ett    trettiotal   år   har   haft    i    stort    samma
inriktning,        trots        att        medielandskapet
förändrats        dramatiskt.        Det        nuvarande
presstödet         konserverar         en         viss
mediestruktur             och              snedvrider
konkurrensen.        Motionärerna        anser        att
presstödet bör kunna skäras ner kraftigt.
Även    i    motion    2000/01:Fi28    av    Per    Unckel
m.fl.       (m)      föreslås      att      regeringens
förslag      om      ändrade     presstödsregler      skall
avslås.      Motionärerna     menar     att      presstödet
inte    har    bidragit    till    att    tidningar    i
ekonomiska      svårigheter     har      kunnat      räddas
som     förväntat.     Stödet     har     bidragit     till
att      strukturella      reformer      har      försenats
och       att       konkurrensvillkoren       snedvridits.
Att      höja     presstödet     för     att     medel
frigjorts       till      följd      av       tidningen
Arbetets         nedläggning         är         enligt
motionärerna      inte     motiverat.     Vidare      menar
motionärerna      att     den     föreslagna      höjningen
är      onödig      eftersom     de     anser      att
presstödet skall avskaffas.
I    motion    2000/01:Fi29    yrkande    1    av    Mats
Odell     m.fl.     (kd)     begärs     att     riksdagen
avslår      regeringens      förslag      att      ändra
stödbeloppen     för     driftsstöd     med     12     %.
Motionärerna      framhåller      att      det       är
relativt         kraftiga         ökningar         av
driftsstödet      som     föreslås.      De      accepterar
uppjusteringen           av          samdistributionsstödet
med     5     %.     Regelförändringen     vad     avser
driftsstödet anser de däremot bör avslås.

Konstitutionsutskottets ställningstagande

Utskottet,     som     noterar    att     de     föreslagna
utgiftsökningarna            finansieras            genom
motsvarande      minskningar     av     andra      utgifter
samma     år,     tillstyrker     att     riksdagen     på
tilläggsbudget        till        statsbudgeten        för
budgetåret      2001      beslutar      öka      anslagen
till       Sametinget,      Allmänna      val       och
Regeringskansliet     m.m.    samt     att     ett     nytt
anslag     uppförs     till    den     valmyndighet     som
inom    kort    skall    inrättas,    allt    i    enlighet
med regeringens förslag.
När     det     gäller     de    föreslagna     ändringarna
av             presstödsreglerna            tillstyrker
utskottet        propositionens        förslag        om
ändrade        presstödsregler        (yrkande        15).
Motionerna        2000/01:Fi20        yrkande        27,
2000/01:Fi28      och      2000/01:Fi29      yrkande      1
avstyrks.

Stockholm den 15 maj 2001

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Per Unckel (m), Göran Magnusson
(s), Barbro Hietala Nordlund (s), Pär
Axel Sahlberg (s), Kenneth Kvist (v),
Ingvar Svensson (kd), Mats Berglind (s),
Inger René (m), Kerstin Kristiansson
Karlstedt (s), Kenth Högström (s), Björn
von der Esch (kd), Per Lager (mp), Helena
Bargholtz (fp), Per-Samuel Nisser (m),
Peter Pedersen (v), Sven Bergström (c)
och Margareta Nachmanson (m).Avvikande meningar


Ändrade presstödsregler (m, fp)
Per    Unckel    (m),    Inger    René    (m),    Helena
Bargholtz     (fp),    Per-Samuel    Nisser     (m)     och
Margareta Nachmanson (m) anför:
Regeringens         förslag         om         ändrade
presstödsregler     bör,     i     enlighet     med     vad
som      anförs      i      motionerna      2000/01:Fi20
yrkande      27      och      2000/01:Fi28,      avslås.
Presstödet     har     sedan     ett     trettiotal     år
haft    i    stort    samma    inriktning,    trots    att
medielandskapet           förändrats           dramatiskt.
Det    har    inte    bidragit    till    att    tidningar
i      ekonomiska      svårigheter      har      kunnat
räddas     som     förväntat.    Stödet     har     däremot
bidragit      till      att      strukturella      reformer
har      försenats      och     att     konkurrensvillkoren
snedvridits.     Att     höja    presstödet     för     att
medel     frigjorts     till     följd     av     tidningen
Arbetets nedläggning är inte motiverat.

Ändrade presstödsregler (kd)

Ingvar    Svensson    (kd)    och    Björn    von    der
Esch (kd) anför:
När     det     gäller     förslaget     om     ändrade
presstödsregler       bör       endast       uppjusteringen
av       samdistributionsstödet      med      5       %
genomföras.         Förslaget         att         höja
driftsstödet    med    12   %   bör,    som    anförs    i
motion     2000/01:Fi     29     yrkande     1,     däremot
avslås.

Bilaga 5
Skatteutskottets yttrande
2000/01:SkU6y


Tilläggsbudget för år 2001 -
Utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och
uppbörd

Till finansutskottetFinansutskottet              har              berett
skatteutskottet       tillfälle       till        yttrande
över      2001      års      ekonomiska      vårproposition
såvitt         avser        tilläggsbudget         till
statsbudgeten        för        budgetåret         2001
(yrkandena 11-37) jämte motioner.
Propositionen
I         den        ekonomiska        vårpropositionen
föreslår      regeringen     att      riksdagen      godkän
ner     att     ramen     för     utgiftsområde      3
Skatteförvaltning        och        uppbörd         och
anslagen        för        Riksskatteverket         och
skattemyndigheterna            ändras            enligt
följande (yrkande 37).
Tusental kronor
Utgiftsområde/Anslag Statsb Ändri   Ny
udget   ng  nivå
2001
Utg.o Skatteförvalt 6  206 -2  6 204
mr. 3 ning    och 948   700  248
uppbörd
3:1  Riksskattever 442   -3  439
ket      682   450  232
3:2  Skattemyndigh 4  593 750  4 594
eterna     878      628
De ändringar som föreslås hänger samman
med att den nya Valmyndigheten den 1 juli
2001 tar över Riksskatteverkets funktion
som     central     valmyndighet.
Riksskatteverkets anslag  minskas  med
3 450 000 kr för att finansiera det nya
anslaget  46:5  Valmyndigheten.  Även
anslaget till skattemyndigheterna berörs
eftersom den nya Valmyndigheten övertar
ansvaret för drift och förvaltning av det
IT-stöd som avses användas vid valen
fr.o.m. år 2002. Kostnaden för denna
funktion har hitintills belastat anslaget
för skattemyndigheterna. 1 400 000 kr
flyttas  därför  från  anslaget  för
skattemyndigheterna till anslaget 46:1
Allmänna val.
Skattemyndigheterna   skall   vidare
kompenseras  för  administrationskostna
derna  för  uttag av  avgifter  till
registrerade   trossamfund   (prop.
1998/99:124). Regeringen har beslutat om
uppbördshjälp för sju trossamfund och
skattemyndigheterna kommer år 2001 att
svara för uppbörden för 77 363 personer.
Kostnaden för denna uppbörd beräknas till
2  150 000 kr. Anslaget för  skatte
förvaltningen ökas därför  med  detta
belopp. Finansieringen sker genom  en
minskning av anslaget för stöd  till
trossamfund.
Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte någon erinran mot
förslagen om ändrade ramar och anslag
såvitt   avser   utgiftsområde   3
Skatteförvaltning  och  uppbörd  och
tillstyrker    därför   proposition
2000/01:100 yrkande 37 i denna del.

Stockholm den 15 maj 2001

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet:  Arne Kjörnsberg (s),  Carl
Fredrik Graf (m), Per Rosengren (v),
Helena Höij (kd), Carl Erik Hedlund (m),
Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s),
Lena Sandlin-Hedman (s), Marie Engström
(v), Kenneth Lantz (kd), Catharina Hagen
(m), Matz Hammarström (mp), Rolf Kenneryd
(c),  Per-Olof Svensson (s),  Lennart
Axelsson (s), Stefan Hagfeldt (m) och
Staffan Werme (fp).

Bilaga 6
Justitieutskottets yttrande
2000/01:JuU4y


Tilläggsbudget

Till finansutskottetInledning
Finansutskottet har berett  riksdagens
utskott tillfälle att yttra sig över
proposition  2000/01:100  2001  års
ekonomiska vårproposition med  förslag
till  riktlinjer för  den  ekonomiska
politiken, utgiftstak, ändrade anslag för
budgetåret 2001, m.m. jämte motioner i de
delar   som   respektive   utskotts
beredningsområde berörs.
Motionerna 2000/01:Fi17-Fi33 har väckts
med anledning av propositionen.
I   detta   yttrande   behandlar
justitieutskottet    frågan    om
tilläggsbudget för år 2001. Propositionen
i  övrigt  i  de  delar  som  rör
justitieutskottets    beredningsområde
behandlas i ett annat yttrande  till
finansutskottet,      2000/01:JuU3y
Vårpropositionen.
I  fråga  om årets budget  föreslår
regeringen i propositionen yrkande 37 att
riksdagen  på  tilläggsbudget  till
statsbudgeten  för  budgetåret  2001
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya  anslag  i  enlighet  med  en
specifikation i en bifogad tabell.
Utskottet avgränsar sitt yttrande till
att avse frågor som rör utgiftsområde 4
Rättsväsendet.

Utskottet

Överväganden
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet omfattar
bl.a.  anslag  till  polisväsendet,
åklagarväsendet,    domstolsväsendet,
kriminalvården,    utsökningsväsendet,
Brottsförebyggande         rådet,
Brottsoffermyndigheten och ersättning för
skador på grund av brott. Utgiftsramen
uppgår för innevarande budgetår till 23
973 miljoner kronor.
I  fråga om utgiftsområde 4 innebär
regeringens förslag följande.
Utgiftsområdet tillförs 773  miljoner
kronor.  Härav tillförs anslaget  4.1
Polisorganisationen 770 miljoner kronor
och  anslaget  4:6  Kriminalvården  3
miljoner kronor. Vidare innebär förslaget
att anslaget 4.10 Brottsoffermyndigheten
genom en omfördelning från anslaget 4.11
Ersättning för skador på grund av brott
tillförs 3 miljoner kronor.
I  denna del har väckts en motion,
2000/01:Fi24 av Bo Lundgren m.fl. (m). I
yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om
behovet av ytterligare utbildningsplatser
inom  polisutbildningen. I yrkande  2
begärs att riksdagen på tilläggsbudget
skall anvisa 250 miljoner kronor utöver
regeringens förslag till anslaget 4:1
Polisorganisationen. I yrkande 3 begärs
ett  tillkännagivande om  behovet  av
civilanställd personal hos polisen.
Utskottet  konstaterar  först  att
utgiftsprognosen för rättsväsendet pekar
på att utgifterna innevarande budgetår
kommer att uppgå till 24 592 miljoner
kronor eller 619 miljoner kronor mer än
vad som budgeterats.
Som framgår av propositionen (s. 152)
är det främst polisen som kommer att
överskrida  sin  budget.  Följaktligen
föreslår regeringen att merparten  av
nytillskottet, 770 miljoner kronor, skall
tillföras polisen. Prognosen pekar för
polisens  del  på  ett  ackumulerat
underskott vid årets slut på drygt 700
miljoner kronor inklusive effekterna av
de    nedan    nämnda   minskade
hyreskostnaderna. Vid  bedömningen  av
polisens  medelsbehov  måste  nämligen
hänsyn också tas till att regeringen
aviserat  sin  avsikt  att  göra  en
indragning på 170 miljoner kronor från
polisens  anslag. Bakgrunden  är  att
polisens kompensation för hyreskostnader
har   varit   felaktigt  beräknade.
Nettotillskottet till polisens  budget
blir alltså 600 miljoner kronor vilket,
enligt utskottets mening, innebär  en
betydande  förbättring  av  polisens
ekonomiska situation. Polisen måste dock
fortsätta att arbeta aktivt  på  att
effektivisera resursanvändningen, något
som i sig knappast kan betecknas som
negativt.
När det gäller yrkandena i motion Fi24
utgår utskottet från att avsikten är att
tillföra polisen ytterligare resurser i
syfte att förstärka polisutbildningen och
öka  antalet civilanställda. Utskottet
delar  i  och  för sig motionärernas
uppfattning om att det är nödvändigt att
utöka  polisutbildningen  och   att
åtminstone  en  del  av  polisens
personalproblem kan lösas genom  fler
civilanställda,  särskilt  inom  den
brottsutredande verksamheten där behovet
av experter i många fall är stort. Detta
är frågor som utskottet behandlat vid ett
stort antal tillfällen under senare år
(se  senast 2000/01:JuU1 s.  39  f).
Utskottet  kan  också konstatera  att
Rikspolisstyrelsen utförligt  behandlat
hithörande frågor i sitt budgetunderlag
för 2002-2004 och att arbete pågår i
Regeringskansliet med nästa års budget.
Enligt  utskottets mening  bör  dessa
frågor, som har strategisk betydelse för
utvecklingen   av  polisverksamheten,
beredas i budgetsammanhang så som också
sker. Utskottet kan dock inte undvika att
anmärka att den utbyggnad redan i år av
polisutbildningen  som  förespråkas  i
motionen  knappast  är  möjlig  med
bibehållna kvalitetskrav, och utskottet
är inte berett att göra avkall på de
kvalitetskrav som ovillkorligen  måste
ställas  på  utbildningen.  När  det
slutligen  gäller  den  utökning  av
polispersonalen  under   året   som
förespråkas i motionen kan  utskottet
konstatera att de polisaspiranter som
lämnar polishögskolan i vår redan har
fått   anställning   vid   landets
polismyndigheter.         Enligt
Rikspolisstyrelsen finns det inte heller
några  färdigutbildade,  arbetssökande
poliser.  Det  framstår  alltså  som
osannolikt att det skulle gå att på några
månaders sikt rekrytera ett stort antal
polismän  som  kan  träda  i  tjänst
omedelbart.
Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens förslag såvitt avser anslagen
till           Kriminalvården,
Brottsoffermyndigheten och Ersättning för
skador på grund av brott.
Sammantaget   innebär    utskottets
ställningstagande i det föregående att
utskottet tillstyrker regeringens förslag
såvitt  avser  utgiftsområde  4  och
avstyrker motion Fi24.

Stockholm den 15 maj 2001

På justitieutskottets vägnar

Fredrik Reinfeldt

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet: Fredrik Reinfeldt (m), Ingvar
Johnsson  (s),  Märta Johansson  (s),
Margareta Sandgren (s), Alice Åström (v),
Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G Högmark
(m), Maud Ekendahl (m), Helena Zakariasén
(s),  Morgan  Johansson  (s),  Yvonne
Oscarsson (v), Ragnwi Marcelind (kd),
Jeppe Johnsson (m), Kia Andreasson (mp),
Gunnel Wallin (c), Göran Norlander (s)
och Staffan Werme (fp).


Avvikande mening


Fredrik Reinfeldt (m), Anders G Högmark
(m), Maud Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson
(m) anför:
Antalet poliser, nu omkring 16  000,
räcker inte för att trygga medborgarnas
säkerhet. Rikspolisstyrelsens bedömning
är att det skulle behövas 19 000 poliser
för  att bl.a. närpolisreformen skall
fungera.  Vi delar den uppfattningen.
Polisbristen är ett påtagligt problem
överallt i landet, och det är realistiskt
att  räkna med att läget kommer att
försämras ytterligare om inte kraftfulla
insatser görs. Enligt vår mening borde
utskottet i enlighet med förslaget i
motion Fi24 ha begärt ett ytterligare
resurstillskott till polisen med  250
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag. Dessa medel skulle ha använts
för  att  täcka hela underskottet  i
polisens  budget. Dessutom skulle  en
kraftfull satsning på polisutbildningen
ha kunnat genomföras redan i år. Det
skulle också ha varit möjligt att lätta
på  den besvärliga personalsituationen
genom  att  omedelbart anställa  fler
experter  och  annan  civilanställd
personal.

Bilaga 7
Utrikesutskottets yttrande
2000/01:UU4y


Tilläggsbudget för år 2001 -
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell samverkan samt
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Till finansutskottetFinansutskottet har genom beslut den 19
april 2001 (prot. 2000/01:23, 7 §) berett
bl.a. utrikesutskottet tillfälle att avge
yttrande  över  2001  års  ekonomiska
vårproposition   (2000/01:100)   om
tilläggsbudget till statsbudgeten  för
budgetåret 2001 (yrkandena 11-37) jämte
eventuella motioner, allt i de delar som
berör utskottets beredningsområde.
Utrikesutskottet  väljer  att  i  det
följande yttra sig över propositionens
yrkande 37 i berörd del samt över motion
2000/01:Fi20 (fp) yrkande 29.

1 Propositionen

1.1 Yrkandena
Regeringen föreslår att riksdagen, såvitt
avser tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 2001, för budgetåret 2001
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med specifikation i
tabell  2.1,  vilket  beträffande  de
utgiftsområden  som   faller   inom
utrikesutskottets beredning innebär att
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell samverkan anslaget  5:1
Utrikesförvaltningen ökas med 14 miljoner
kronor  och  att  utgiftsområde  7
Internationellt bistånd  anslaget  8:1
Biståndsverksamhet  minskas  med  107
miljoner kronor (yrkande 37 delvis).
1.2 Sammanfattning av propositionen
Beträffande    utgiftsområde    5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan,     anslaget     5.1
Utrikesförvaltningen, föreslår regeringen
en ökning med 14 mil-joner kronor.
Som  skäl  för  sitt förslag  anför
regeringen  följande.  Den  nya  och
processinriktade  organisationen  för
hantering  av  utlänningsärenden,  som
infördes under 1999, innebär att  en
större  del  av  tillstånds-  och
ärendehanteringen har koncentrerats till
svenska utlandsmyndigheter. Avsikten är
att  dessa  skall arbeta direkt  mot
Migrationsverket i Norrköping. För detta
ändamål  har  ett omfattande  IT-stöd
utvecklats.  På  grund  av  tekniska
svårigheter under utvecklingsarbetet samt
ökade  tekniska krav när det  gäller
säkerhet    och    snabbhet    i
dataförbindelserna  för  att  undvika
långdragna  tillståndsprocesser,  har
projektkostnaderna  ökat  för  såväl
utrikesförvaltningen som Migrationsverket
jämfört med vad som tidigare planerats.
Regeringen anser därför att ytterligare
14  miljoner kronor behöver tillföras
utrikesförvaltningen.
Finansieringen av det ökade anslaget
till utrikesförvaltningen sker genom att
avgifter, som kommer att tas ut för
ansökningar   om   uppehålls-   och
arbetstillstånd vid utlandsmyndigheterna
och som beräknas uppgå till 14 miljoner
kronor, tillförs en inkomsttitel.
Anslaget skall samtidigt minskas med
2  600 000 kr till följd av ändrat
kostnadsansvar  för  försvarsattachéers
kanslilokaler.
Vad avser utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd anslaget 8:1 Biståndsverksamhet
föreslås en minskning med 107 miljoner
kronor samtidigt som avräkningen från
biståndsramen för flyktingkostnader ökar
med 107 miljoner kronor.
Regeringen  uppger  som  skäl  för
förslaget   att  inströmningen   av
asylsökande, framför allt från Kosovo och
Bosnien, har ökat betydligt. Prognosen
har mot den bakgrunden reviderats upp med
107 miljoner kronor, och därigenom ökar
avräkningarna från biståndsramen.

2 Motionen

I partimotion 2000/01:Fi20 (fp) föreslås
att riksdagen på tilläggsbudget anvisar
ytterligare  25  miljoner  kronor  på
anslaget 5:1 Utrikesförvaltningen inom
utgiftsområde  5  för  att  bibehålla
ambassaderna i Tunis, Lima, Beirut och
vid Heliga stolen (yrkande 29).

3 Utskottets överväganden

Beträffande    utgiftsområde    5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan,     anslaget     5.1
Utrikesförvaltningen, föreslår regeringen
en ökning med 14 mil-joner kronor. Av
dessa  medel är 11,4 miljoner kronor
avsedda att användas för att till del
avhjälpa  tekniska  svårigheter  som
uppstått vid utvecklandet av IT-stödet
för hantering av utlänningsärenden i vad
rör  förbindelserna  mellan  svenska
utlandsmyndigheter och Migrationsverket i
Norrköping  samt för att möta  ökade
tekniska krav i samband därmed. Enligt
vad utskottet erfarit kommer övriga delar
av kostnaderna för här aktuella åtgärder
att   bestridas  med  medel  från
utgiftsområde   8  (Migrationsverkets
anslag).
Inom  ramen  för  sitt  arbete  med
uppföljning och utvärdering har utskottet
granskat utrikesförvaltningens  bokslut
för budgetåret 2000 och därvid, genom
föredragning  av  Utrikesdepartementets
expeditionschef, särskilt fått  belyst
sammanslagningen  av Regeringskansliets
två   IT-organisationer,  den  inom
Utrikesdepartementet och den för övriga
regeringskansliet, vilken genomfördes med
verkan  fr.o.m. den 1 januari  2000.
Kostnaderna  för  Regeringskansliets,
inklusive  Utrikesdepartementets,  IT-
verksamhet skall efter sammanslagningen
av de två organisationerna i princip
bestridas med medel från utgiftsområde 1.
Mot  denna  bakgrund  är  det  inte
omedelbart uppenbart varför regeringen på
tilläggsbudget för innevarande budgetår
äskar medel för ovan beskrivna IT-projekt
över utgiftsområde 5. På förfrågan har
uppgivits  att så sker  av  tekniska
orsaker, vilka sammanhänger  med  att
projektarbetet inleddes redan 1999  i
samband  med  omorganisationen   av
hanteringen av utlänningsärendena  och
därmed  före sammanslagningen av  IT-
enheterna. Dessutom ligger  delar  av
projektet  såsom verksamhetsutveckling,
utbildning av UD:s egen personal och
kurirkostnader   inom  departementets
förvaltningsansvar.   Huvuddelen   av
kostnaderna  för  utvecklingen   av
departementets     IT-stöd     i
migrationshanteringen  finansieras  via
utgiftsområde 1. Större delen av de 14
miljoner  kronorna kommer därför  att
användas  för  att  finansiera  de
oförutsedda   kostnadsökningarna   på
utgiftsområde 1.
Beaktande  vad  som  erfarits  kan
utskottet inte utesluta att särskilda
omständigheter  i  fallet  kan  göra
förfarandet ursäktligt. Utskottet vill
emellertid som sin uppfattning uttrycka
att det valda förfaringssättet är mindre
lämpligt och att det, om det upprepas,
särskilt bör påtalas.
Samtidigt som regeringen föreslår att
anslaget 5.1 Utrikesförvaltningen skall
ökas med 14 miljoner kronor föreslår den
att det minskas med 2 600 000 kr till
följd  av  ändrat kostnadsansvar  för
försvarsattachéers     kanslilokaler.
Utskottet, som har underrättat sig om
bakgrunden härtill, har ingen invändning
mot förslaget.
Mot bakgrund av det anförda tillstyrker
utskottet propositionens yrkande 37 i
berörd del.
I partimotion 2000/01:Fi20 (fp) yrkande
29   föreslås  att  riksdagen  på
tilläggsbudget anvisar ytterligare  25
miljoner  kronor  på  anslaget  5:1
Utrikesförvaltningen inom utgiftsområde 5
för att bibehålla ambassaderna i Tunis,
Lima, Beirut och vid Heliga stolen.
Enligt utskottets uppfattning finns inte
utrymme  för att genomföra förslaget,
varför det bör avstyrkas.
Vad avser utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd anslaget 8:1 Biståndsverksamhet
föreslås en minskning med 107 miljoner
kronor samtidigt som avräkningen från
biståndsramen för flyktingkostnader ökar
med 107 miljoner kronor.
Regeringen  uppger  som  skäl  för
förslaget   att  inströmningen   av
asylsökande har ökat betydligt, framför
allt  av flyktingar från Kosovo  och
Bosnien. Prognosen har mot den bakgrunden
reviderats upp med 107 miljoner kronor,
och därigenom ökar avräkningarna från
biståndsramen.
Utskottet finner inte skäl att invända
mot regeringens förslag och anser därför
att propositionens yrkande 37 i berörd
del bör tillstyrkas.

Stockholm den 15 maj 2001

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Viola Furubjelke (s), Sören
Lekberg (s), Berndt Ekholm (s), Lars Ohly
(v), Holger Gustafsson (kd), Bertil
Persson (m), Carina Hägg (s), Agneta
Brendt (s), Murad Artin (v), Sten
Tolgfors (m), Marianne Samuelsson (mp),
Marianne Andersson (c), Karl-Göran
Biörsmark (fp), Birgitta Ahlqvist (s),
Karin Enström (m), Fanny Rizell (kd) och
Roy Hansson (m).Avvikande mening


Medel för bibehållande av vissa
ambassader
Bertil Persson, Sten Tolgfors,  Karin
Enström, Roy Hansson (alla m), Holger
Gustafsson, Fanny Rizell  (båda  kd),
Marianne Andersson (c) och Karl-Göran
Biörsmark (fp) anför:
Utskottet  föreslår att riksdagen  på
tilläggsbudget   inom   ramen   för
utgiftsområde 5 anvisar anslaget  5:1
Utrikesförvaltningen  ytterligare  25
miljoner  kronor  för  att  bibehålla
ambassaderna i Tunis, Lima, Beirut och
vid  Heliga  stolen. De 25  miljoner
kronorna förutsätts tas inom ramen för
utgiftsområde 5.
I länder som är av central betydelse
för   Sveriges   utrikes-   eller
säkerhetspolitiska intressen,  som  är
viktiga för svenskt näringsliv, som är
partner i utvecklingssamarbetet eller som
är av stor regional betydelse finns det
en betydande vikt av att Sverige besitter
diplomatisk närvaro.
Att  av  besparingsskäl  lägga  ned
ambassaderna i Tunis, Lima, Beirut och
vid Heliga stolen anser utskottet vara
oerhört    beklagligt.    Sveriges
utlandsbevakning skulle på så vis bli
nedgraderad på ett mycket olyckligt sätt.

Särskilt yttrande


Medel för bibehållande av vissa
ambassader
Bertil Persson, Sten Tolgfors,  Karin
Enström och Roy Hansson (alla m) anför:
Moderaterna     föreslog     vid
riksdagsbehandlingen av statsbudgeten för
år  2001  ett  i  förhållande  till
propositionen 70 miljoner kronor högre
anslag för utrikesförvaltning. Hade detta
beaktats hade den besvärande situation
som  nu aktuella ambassadnedläggningar
medfört ej behövt uppkomma.

Bilaga 8
Försvarsutskottets yttrande
2000/01:FöU5y


Tilläggsbudget för år 2001 -
Utgiftsområde 6 Totalförsvar

Till finansutskottetFinansutskottet  har  berett  bl.a.
försvarsutskottet tillfälle att yttra sig
över  proposition  2000/01:100  samt
skrivelse 2000/01:101 jämte motioner i de
delar  som  rör  försvarsutskottets
beredningsområde.

Regeringen

Ramanslaget 6:1 Förbandsverksamhet och
beredskap m.m.
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 18 266 092 000 kr. Anslaget bör ökas
med 703 700 000 kr. Finansiering sker
genom  att  anslaget  6:3  Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling minskas.
Under  2000  uppstod en  obalans  i
Försvarsmaktens ekonomi och fördelningen
av  utgifter  för  verksamhet  mellan
anslagen  6:1  Förbandsverksamhet  och
beredskap  m.m.  och  6:3  Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling. Utgifterna på anslaget
6:1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m.
blev mer än 700 000 000 kr högre än vad
som hade planerats. Regeringen anser att
703 700 000 kr bör tillföras anslaget 6:1
Förbandsverksamhet och beredskap m.m. för
att  skapa  förutsättningar  för  att
verksamheten  skall  kunna  genomföras
enligt  den  planerade  inriktningen.
Finansiering sker genom att anslaget 6:3
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling minskas.
Riksrevisionsverket  har   i   sin
revisionsrapport bekräftat  regeringens
uppfattning att det finns  allvarliga
brister i Försvarsmaktens styrning och
uppföljning  av  förbandsverksamheten.
Regeringen följer noggrant utvecklingen
för  ovan  nämnda  anslag,  särskilt
utvecklingen  inom förbandsverksamheten
och värnpliktsutbildningen, och avser vid
behov att återkomma till riksdagen i
samband med budgetpropositionen för 2002
med eventuell ytterligare överföring av
medel mellan anslagen 6:3 och 6:1.
Den föreslagna ökningen av anslaget 6:1
Förbandsverksamhet och beredskap  m.m.
utgör för överskådlighetens skull  en
nettoförändring som motiveras av flera
olika förändringar.
Ramanslaget 6:2 Fredsfrämjande
truppinsatser
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 1 000 762 000 kr.
Regeringen föreslår att anslaget  6:2
Fredsfrämjande truppinsatser ökas  med
81 000 000 kr. Skälen för regeringens
förslag  är  att  Försvarsmakten  har
beslutat att höja lönerna för anställda i
utlandsstyrkan med 20 % fr.o.m. den 1
januari 2001. Anslaget 6:2 Fredsfrämjande
truppinsatser behöver därför ökas med
81 000 000 kr. Finansiering sker genom
att anslaget 6:3 Materiel, anläggningar
samt  forskning  och  teknikutveckling
minskas.
Ramanslaget 6:3 Materiel, anläggningar
samt forskning och teknikutveckling
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 23 314 833 000 kr.
Regeringen föreslår att anslaget 6:3
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling minskas med 787 000 000
kr.  På  anslaget  6:3  Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling  finns  ett  stort
anslagssparande. Anslaget minskas för att
finansiera  utgiftsökningar  på  andra
anslag, främst inom utgiftsområdet.
Ramanslaget 6:4 Funktionen Civil ledning
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 488 507 000 kr.
Regeringen föreslår att anslaget 6:4
Funktionen Civil ledning får användas
även för Finansinspektionens verksamhet
med  att  förbättra  skyddet  mot
informationsoperationer hos de  större
finansiella    företagen.    Enligt
budgetpropositionen    för    2001
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning,   anslaget   2:2
Finansinspektionen, skall Överstyrelsen
för civil beredskap avsätta 1 000 000 kr
av anslaget 6:4 Funktionen Civil ledning
för Finansinspektionens verksamhet med
att    förbättra   skyddet   mot
informationsoperationer hos de  större
finansiella  företagen. I  regeringens
beskrivning i budgetpropositionen  för
2001  av ändamålet med anslaget  6:4
Funktionen Civil ledning framgår inte
detta, vilket det rätteligen borde ha
gjort. Regeringen föreslår därför nu att
riksdagen godkänner denna användning av
anslaget.
Ny investeringsplan för Kustbevakningen
Riksdagen har för innevarande år godkänt
en investeringsplan för Kustbevakningen.
Regeringen  föreslår  att  en  ny
investeringsplan för Kustbevakningen för
perioden 2001-2004 godkänns.
Skälen för regeringens förslag är att det
i Kustbevakningens investeringsplan ingår
köp av två kombinationsfartyg. I
budgetpropositionen för 2001 beräknades
att ett av fartygen skulle levereras
under 2001 och ett under 2002. Av
Kustbevakningens budgetunderlag för 2002
framgår att båda fartygen kommer att
levereras under 2001. En ny
investeringsplan bör därför godkännas.
Miljoner kronor
Tota Budg   Beräknat
lt  et
2001 2002 2003 2004
KBV 201- 256  256  0   0   0
202
Flygplan 135     10  65  60
Övriga  110  34  21  28  27
investeri
ngar
Summa   501  290  31  93  87
investeri
ngar
Lån    501  290  31  93  87
Summa   501  290  31  93  87
finansier
ing
Ramanslaget 7:4 Statens räddningsverk:
Samhällets skydd mot olyckor
I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 555 449 000 kr.
Regeringen föreslår att anslaget 7:4
Statens räddningsverk: Samhällets skydd
mot olyckor minskas med 1 700 000 kr.
Skälet  är att anslaget 7:4  Statens
räddningsverk:  Samhällets  skydd  mot
olyckor bör minskas med 1 700 000 kr för
att finansiera det under utgiftsområde 1
Rikets styrelse upptagna anslaget 90:5
Regeringskansliet m.m.