Tilläggsbudget 2 för 2005 (prop.       2005/06:1)

Finansutskottets bet 2005/06:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2005

Beslut

Tilläggsbudget 2 för 2005 (FiU11)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Riksdagen beslutade att anslagen för Migrationsverket, mottagande av asylsökande och offentligt biträde i utlänningsärenden utökas med 110 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår. De tre anslagen behöver ökas för att täcka kostnaden för ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut för vissa grupper asylsökande som är möjlig sedan den 15 november i år. Riksdagen sade ja till de förslag som innebär att barnbidraget och flerbarnstillägget höjs retroaktivt för tid efter utgången av september 2005. Rättsväsendet föreslås också få 490 miljoner kronor mer i år i enlighet med regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 18-30 och motion 2005/06:Sf431 samt delvis bifall till propositionen punkt 31. Avslag på motion 2005/06/Fi275.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-11-08
Betänkande publicerat: 2005-11-16
Trycklov: 2005-11-16
Reservationer 1
bet 2005/06:FiU11

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-10-13, 2005-10-11

Tilläggsbudget 2 för 2005 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Utskottet föreslår att anslagen för Migrationsverket, mottagande av asylsökande och offentligt biträde i utlänningsärenden utökas med 110 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår. De tre anslagen behöver ökas för att täcka kostnaden för ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut för vissa grupper asylsökande som är möjlig sedan den 15 november i år. Utskottet föreslår även att riksdagen ska säga ja till de förslag som innebär att barnbidraget och flerbarnstillägget höjs retroaktivt för tid efter utgången av september 2005. Rättsväsendet föreslås också få 490 miljoner kronor mer i år i enlighet med regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-23
4

Beslut

Beslut: 2005-11-23
12 förslagspunkter, 11 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm ingå avtal om ersättning för kostnader för försöket med trängselskatt m.m. som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 210 000 000 kr under 2006 och 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 20 och avslår motion
2005/06:Fi275 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c01804
fp035013
kd02607
v21007
mp15002
-2000
Totalt159126064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bemyndigande för anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda ramanslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 000 000 kr efter 2005.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 21.

3. Bemyndigande för anslaget 25:78 Högskoleverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda ramanslaget 25:78 Högskoleverket besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 8 000 000 kr under 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 22.

4. Bemyndigande för anslaget 34:9 Statens strålskyddsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 34:9 Statens strålskyddsinstitut ingå ekonomiska förpliktelser i samband med strålskyddsforskning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 20 000 000 kr under perioden 2006-2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 23.

5. Bemyndigande för anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 25 000 000 000 kr efter 2005.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 24.

6. Ändrade ekonomiska mål för Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår i fråga om ändrade ekonomiska mål för Sjöfartsverket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 25.

7. Bemyndigande för anslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m. besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 228 500 000 kr under 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 26.

8. Bemyndigande för anslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 350 000 000 kr under 2006 och högst 10 000 000 kr 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 27.

9. Bemyndigande för anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:1 Åtärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 919 000 000 kr under 2006, högst 346 500 000 kr under 2007, högst 254 500 000 kr under 2008, högst 250 000 000 kr under 2009 och högst 130 000 000 kr därefter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 28.

10. Bemyndigande för anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 684 793 000 kr under 2006, högst 478 496 000 kr under 2007, högst 313 711 000 kr under 2008, högst 260 000 000 kr under 2009 och högst 150 000 000 kr därefter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 29.

11. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
2. lag om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag och
godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkterna 18 och 19 samt motion
2005/06:Sf431 av Leif Jakobsson m.fl. (s, v, mp) yrkande 2 och
bifaller delvis proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 31.

12. Nedskrivning av fordran rörande kommunkontosystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att med högst 491 000 000 kr jämte räntekostnad för perioden juli-december 2005 skriva ned den vid utgången av 2005 i statens redovisning upptagna fordran motsvarande dels det underskott i kommunkontosystemet som avser ersättningar för tiden före 2003 och som tidigare inte reglerats, dels fordringar avseende ränta på de räntebärande konton som användes för ersättningar för mervärdesskatt till kommuner och landsting för perioden 1996-2002.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 30.