Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets bet 2006/07:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2006

Beslut

Tilläggsbudget 2 för 2006 (FiU11)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2006 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ett av EU:s jordbruksstöd, det så kallade gårdsstödet, till svenska bönder ska betalas ut i december 2006 i stället för januari 2007. Detta ska inte vara en tillfällig åtgärd, utan allt jordbruksstöd från EU i fortsättningen ska betalas ut i slutet av det år som stödet avser. Riksdagens beslut innebär att anslaget för gårdsstöd och djurbidrag med mera i år utökas med 6 000 miljoner kronor. Tilläggsbudgeten innebär vidare ökade resurser för rättshjälpskostnader till följd av bland annat ökat antal rättsfall. Dessutom förs ytterligare medel till anslaget för ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands. Detta eftersom krisen i Libanon har medfört kraftigt ökade kostnader för att evakuera svenska medborgare och andra personer bosatta i Sverige ur området. Resurserna ökas också för att täcka ökade utgifter för studiemedelsräntor, vilket främst beror på att studielånen tas ut tidigare under året än beräknat. Totalt 6 066 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. punkterna 18-25, 27, 28 och till utskottsinitiativ FiU1. Delvis bifall till punkt 29 och avslag till prop. punkt 26 och motion Fi210
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-16
Justering: 2006-11-23
Betänkande publicerat: 2006-11-28
Trycklov: 2006-11-28
Reservationer 2
bet 2006/07:FiU11

Alla beredningar i utskottet

2006-11-16, 2006-11-14, 2006-11-07

Tilläggsbudget 2 för 2006 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2006 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Utskottet föreslår att ett av EU:s jordbruksstöd, det så kallade gårdsstödet, till svenska bönder ska betalas ut i december 2006 i stället för januari 2007. Utskottet vill att detta inte ska vara en tillfällig åtgärd, utan att allt jordbruksstöd från EU i fortsättningen ska betalas ut i slutet av det år som stödet avser. Utskottets förslag innebär att anslaget för gårdsstöd och djurbidrag med mera i år utökas med 6 000 miljoner kronor. Tilläggsbudgeten innebär vidare ökade resurser för rättshjälpskostnader till följd av bland annat ökat antal rättsfall. Dessutom förs ytterligare medel till anslaget för ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands. Detta eftersom krisen i Libanon har medfört kraftigt ökade kostnader för att evakuera svenska medborgare och andra personer bosatta i Sverige ur området. Resurserna ökas också för att täcka ökade utgifter för studiemedelsräntor, vilket främst beror på att studielånen tas ut tidigare under året än beräknat. Totalt 6 066 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-06
4

Beslut

Beslut: 2006-12-06
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 7 000 000 kr under 2007-2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 19.

2. Anslagssparande på anslaget 90:4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad riksdagsstyrelsen föreslår om anslagssparande på det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 20.

3. Användning av anslaget 1:8 Nya förvaltningspolitiska myndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:8 Nya förvaltningspolitiska myndigheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 21.

4. Bemyndigande för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 000 000 000 kr under 2007-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 22.

5. Bemyndigande för anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 7 000 000 kr under 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 23.

6. Bemyndigande för anslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 148 984 000 kr under 2007 och högst 485 575 000 kr under 2008-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 24.

7. Lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem eller installation av solvärme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd till konvertering från oljeuppvärmningssystem eller installation av solvärme.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 18.

Reservation 1 (v)

8. Bemyndigande för anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 306 000 000 kr 2007 och högst 194 000 000 kr 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 27.

9. Bemyndigande för anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kr under 2007 och högst 15 000 000 kr under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 28.

10. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
godkänner den av regeringen föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:2 Insatser för effektivare energianvändning,
avslår regeringens förslag om bemyndigande att under 2006 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 540 500 000 kr under 2007 samt
godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 25, bifaller delvis proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 29 och avslår proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 26 och motion
2006/07:Fi210 av Pär Nuder m.fl. (s).

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m870010
c22007
fp21007
kd19005
v10174
mp14005
Totalt1641091759

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag