Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen (KU2)

Med det nya Lissabonfördraget kommer EU-medlemsländernas parlament få åtta veckor på sig att pröva den så kallade subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen, i förslag till EU-lagstiftning. I riksdagen ska sakkunnigt utskott pröva principen. Utskottet ska kunna begära att regeringen inom två veckor informerar om hur den bedömer subsidiaritetsfrågan. Om utskottet anser att ett utkast till lagförslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska det avge ett utlåtande till kammaren med förslag om motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Vid ändringar av ett EU-fördrag ska kammaren välja företrädare till ett konvent. Dessa företrädare ska rapportera till riksdagen om diskussionerna i konventet. När fördragsändringar görs genom ett så kallat förenklat förfarande kan riksdagen liksom andra nationella parlament lägga in sitt veto. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag men med två mindre ändringar. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 december 2009.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-10-15
Justering: 2009-11-05
Betänkande publicerat: 2009-11-05
Trycklov: 2009-11-05
bet 2009/10:KU2

Alla beredningar i utskottet

2009-10-15, 2009-09-17

Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen (KU2)

Med det nya Lissabonfördraget kommer EU-medlemsländernas parlament få åtta veckor på sig att pröva den så kallade subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen, i förslag till EU-lagstiftning. I riksdagen ska sakkunnigt utskott pröva principen. Utskottet ska kunna begära att regeringen inom två veckor informerar om hur den bedömer subsidiaritetsfrågan. Om utskottet anser att ett utkast till lagförslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska det avge ett utlåtande till kammaren med förslag om motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Vid ändringar av ett EU-fördrag ska kammaren välja företrädare till ett konvent. Dessa företrädare ska rapportera till riksdagen om diskussionerna i konventet. När fördragsändringar görs genom ett så kallat förenklat förfarande kan riksdagen liksom andra nationella parlament lägga in sitt veto.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag men med två mindre ändringar. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-12
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 § andra meningen regeringsformen, riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna och rubriker till huvudbestämmelserna med de ändringarna att
a) sista dels-satsen i ingressen får lydelsen "dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 10 kap. 1 och 6-8 §§, samt närmast före 10 kap. 1 och 6-8 §§ nya rubriker av följande lydelse",
b) 10 kap. 6 och 7 §§ får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
c) tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 december 2009.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2008/09:RS4 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m860011
c21008
fp23005
kd18006
v16015
mp13006
Totalt2820166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ändringar i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser tilläggsbestämmelserna med den ändringen att
a) tilläggsbestämmelsen 5.12.1 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
b) tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 december 2009.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2008/09:RS4 i denna del.