Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2023

Utskottets förslag

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

En förutsättning är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen. Personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel ska kunna laddas utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Syftet är att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara alternativ.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som ges efter att ändringarna har börjat gälla. Bestämmelserna ska sluta att gälla den 30 juni 2026.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-25, 2023-05-09

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

En förutsättning är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen. Personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel ska kunna laddas utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Syftet är att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara alternativ.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som ges efter att ändringarna har börjat gälla. Bestämmelserna ska sluta att gälla den 30 juni 2026.

Förslagspunkter

1. Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:84 punkterna 1 och 2.