Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2017

Beslut

Regeringen bör inte inrätta någon nationell samordnare för brottsförebyggande frågor (JuU15)

Regeringen har redogjort för sitt nya nationella brottsförebyggande program i en skrivelse till riksdagen. Programmet innehåller övergripande målsättningar för hur ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas och hur samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas. Riksdagen ser positivt på att regeringen lägger fram ett brett brottsförebyggande program som skapar bättre förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Enligt riksdagen innehåller programmet emellertid för många samordningsfunktioner. Det riskerar att styra bort uppmärksamheten från genomförandet av konkreta åtgärder och konsumera resurser som hade kunnat användas bättre. Därför tycker riksdagen inte att regeringen ska inrätta en nationell samordnare för brottsförebyggande frågor. Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma med en redovisning av vilka konkreta brottsförebyggande åtgärder som regeringen avser att vidta och när man avser att vidta dessa åtgärder. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta samt lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande till regeringen om att regeringen dels inte ska tillsätta en nationell samordnare för brottsförebyggande frågor, dels ska återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka konkreta brottsförebyggande åtgärder regeringen avser att vidta och när man avser att vidta dessa åtgärder. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-08
Reservationer 5
Betänkande 2016/17:JuU15

Regeringen bör inte inrätta någon nationell samordnare för brottsförebyggande frågor (JuU15)

Regeringen har redogjort för sitt nya nationella brottsförebyggande program i en skrivelse till riksdagen. Programmet innehåller övergripande målsättningar för hur ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas och hur samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas. Justitieutskottet ser positivt på att regeringen lägger fram ett brett brottsförebyggande program som skapar bättre förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Enligt utskottet innehåller programmet emellertid för många samordningsfunktioner. Det riskerar att styra bort uppmärksamheten från genomförandet av konkreta åtgärder och konsumera resurser som hade kunnat användas bättre. Därför tycker utskottet inte att regeringen ska inrätta en nationell samordnare för brottsförebyggande frågor. Utskottet vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka konkreta brottsförebyggande åtgärder som regeringen avser att vidta och när man avser att vidta dessa åtgärder. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta samt lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-13
Debatt i kammaren: 2017-06-14
4

Beslut

Beslut: 2017-06-15
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Zonförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

2. Bättre statistiskt underlag och utökad kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3701 av Adam Marttinen (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 68 0 0 15
SD 0 39 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 254 41 0 54


3. Feministisk stadsplanering och bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3681 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 67 0 0 16
SD 39 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 1 15 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 279 15 0 55


4. Familjens och civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3682 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 68 0 15
SD 38 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 210 83 0 56


5. En nationell samordnare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen dels inte ska tillsätta en nationell samordnare för brottsförebyggande frågor, dels ska återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka konkreta brottsförebyggande åtgärder som regeringen avser att vidta och när man avser att vidta dessa åtgärder, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3692 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 99 0 13
M 68 0 0 15
SD 37 0 0 10
MP 0 21 0 4
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 157 136 0 56


6. Ett nationellt brottsförebyggande program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:126 till handlingarna.