Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU44

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2018

Beslut

En reglering av vinsterna i välfärden ska inte införas (FiU44)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att införa en reglering av vinsterna i välfärden. Regeringens förslag handlar om att begränsa vinstuttaget för att på så vis stärka förtroende för privata aktörer och tilltron till välfärdssystemet i stort. Regeringen vill bland annat göra det genom att införa ett krav på tillstånd för alla som vill ha offentlig finansiering. Till exempel när en kommun ingår ett avtal med en privat skola.

Riksdagen tycker att problemet har en annan karaktär än vad regeringen beskriver. Förslaget är, enligt riksdagen, ett avsteg från den välfärdsmodell med möjlighet till valfrihet som har byggts upp i Sverige under en lång tid.

Dessutom riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för de verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motion om att återkomma till riksdagen med förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdens områden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-29
Trycklov: 2018-05-30
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:FiU44

En reglering av vinsterna i välfärden ska inte införas (FiU44)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att införa en reglering av vinsterna i välfärden. Regeringens förslag handlar om att begränsa vinstuttaget för att på så vis stärka förtroende för privata aktörer och tilltron till välfärdssystemet i stort. Regeringen vill bland annat göra det genom att införa ett krav på tillstånd för alla som vill ha offentlig finansiering. Till exempel när en kommun ingår ett avtal med en privat skola.

Utskottet tycker att problemet har en annan karaktär än vad regeringen beskriver. Förslaget är, enligt utskottet, ett avsteg från den välfärdsmodell med möjlighet till valfrihet som har byggts upp i Sverige under en lång tid.

Dessutom föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för de verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-01
Debatt i kammaren: 2018-06-04
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
5. lag om ändring i skollagen (2010:800). 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4087 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:4112 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, L, C, KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2017/18:159 punkterna 1-5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 4
MP 0 24 0 1
C 22 0 0 0
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 162 139 0 48


2. Nationella kvalitetskrav m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för de verksamheter som bedrivs inom välfärdens områden och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4112 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, L, C, KD) yrkande 2 och

avslår motion

2017/18:4087 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 2-7.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 70 0 0 13
SD 37 0 0 5
MP 0 24 0 1
C 22 0 0 0
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 161 139 0 49