Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Försvarsutskottets bet 2016/17:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2017

Beslut

Försvarsinspektör får större självständighet vid miljökontroller (FöU11)

Generalläkaren, det vill säga den funktion som bland annat kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar om miljö- och hälsoskydd, ska få utökat tillsynsansvar. I samband med förändringen kommer funktionens självständighet gentemot Försvarsmakten att stärkas. Den nya titeln på funktionen ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö. De djur som används inom Försvarsmakten ska omfattas av den offentliga kontrollen. Den som är ansvarig för tillsynen ska ha möjlighet att, med vissa undantag, ingripa mot Försvarsmakten. Dessutom ska beslut enligt djurskyddslagen som gäller Försvarsmakten få överklagas till regeringen.

Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-01
bet 2016/17:FöU11

Alla beredningar i utskottet

2017-05-18, 2017-05-11

Försvarsinspektör får större självständighet vid miljökontroller (FöU11)

Generalläkaren, det vill säga den funktion som bland annat kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar om miljö- och hälsoskydd, ska få utökat tillsynsansvar. I samband med förändringen kommer funktionens självständighet gentemot Försvarsmakten att stärkas. Den nya titeln på funktionen ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö. Regeringen vill också att de djur som används inom Försvarsmakten ska omfattas av den offentliga kontrollen. Den som är ansvarig för tillsynen ska ha möjlighet att, med vissa undantag, ingripa mot Försvarsmakten. Dessutom ska beslut enligt djurskyddslagen som gäller Försvarsmakten få överklagas till regeringen.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-07
Debatt i kammaren: 2017-06-08
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillsyn om kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

2. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),

3. lag om ändring i miljöbalken,

4. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

5. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

6. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

7. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:144 punkterna 1-7.