Tillsyn och sanktioner på miljörättens område, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2003

Beslut

Tillsyn och sanktioner på miljörättens område (MJU15)

Riksdagen beslutade om tillsyn och sanktioner på miljörättens område. En ändring i miljöbalken innebär att tillsynsmyndigheten ska återkalla tillsynsuppgiften från en kommun, till vilken tillsyn överlåtits, om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot kommunallagens krav på att nämnden inte får utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Kommunallagen ändras så att en förtroendevald eller anställd hos kommunen är jävig i ett ärende som rör tillsyn över sådan verksamhet som han eller hon själv är knuten till. Nya bestämmelser i miljöbalken talar om vad en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut ska innehålla när domen eller beslutet rör verksamhet med förbränning av avfall. En åtalsprövningsregel införs i miljöbalken och det lägsta beloppet för miljösanktionsavgift sänks. Vissa av straffbestämmelserna i miljöbalken rättas och uppdateras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tillsyn och sanktioner på miljörättens område (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillsyn och sanktioner på miljörättens område. En ändring i miljöbalken innebär att tillsynsmyndigheten ska återkalla tillsynsuppgiften från en kommun, till vilken tillsyn överlåtits, om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot kommunallagens krav på att nämnden inte får utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Kommunallagen ändras så att en förtroendevald eller anställd hos kommunen är jävig i ett ärende som rör tillsyn över sådan verksamhet som han eller hon själv är knuten till. Nya bestämmelser i miljöbalken talar om vad en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut ska innehålla när domen eller beslutet rör verksamhet med förbränning av avfall. En åtalsprövningsregel införs i miljöbalken och det lägsta beloppet för miljösanktionsavgift sänks. Vissa av straffbestämmelserna i miljöbalken rättas och uppdateras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.