Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2019

Beslut

Lagändringar om advokater och advokatbolag för att uppfylla fjärde penningtvättsdirektivet (JuU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i bland annat rättegångsbalken och den så kallade penningtvättslagen. Genom lagändringarna genomförs det fjärde penningtvättsdirektivet fullt ut i svensk rätt. Penningtvättsdirektivet antogs av EU 2015 och syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Regeringens förslag innebär i huvudsak att advokatbolag ska ses som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen. Däremot ska biträdande jurister på advokatbyråer inte längre vara verksamhetsutövare enligt lagen. Verksamhetsutövarna har en skyldighet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-09-19
Justering: 2019-09-26
Trycklov: 2019-09-26
bet 2019/20:JuU2

Lagändringar om advokater och advokatbolag för att uppfylla fjärde penningtvättsdirektivet (JuU2)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i bland annat
rättegångsbalken och den så kallade penningtvättslagen. Genom lagändringarna genomförs det fjärde penningtvättsdirektivet fullt ut i svensk rätt. Penningtvättsdirektivet antogs av Europaparlamentet 2015 och syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Regeringens förslag innebär i huvudsak att advokatbolag ska ses som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen. Däremot ska biträdande jurister på advokatbyråer inte längre vara verksamhetsutövare enligt lagen. Verksamhetsutövarna har en skyldighet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utskottet föreslår att lagändringarna börjar gälla den 1 november 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-01
Debatt i kammaren: 2019-10-02
4

Beslut

Beslut: 2019-10-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 november 2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:125 punkterna 1-4.