Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2021

Beslut

Tillträdesförbud ska förstärka butikers skydd mot brott och trakasserier (JuU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Förslaget innebär att en person vid särskilda omständigheter ska kunna förbjudas att vistas i en butik om det finns risk för att personen kommer att begå brott, eller allvarligt trakassera någon, i butiken. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag på vissa straffrättsliga lagändringar, exempelvis att straffet för stöld som skett efter inbrott i en bostad ska vara ett till sex års fängelse. Vid grov stöld och grovt häleri ska brottet kunna bedömas som grovt om brottsligheten utövats systematiskt. Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2021.

Riksdagen anser att tillträdesförbud även borde möjliggöras för simhallar och bibliotek och uppmanar genom ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett sådant förslag under 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att regeringen under 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-14
Justering: 2021-01-21
Trycklov: 2021-01-21
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:JuU13

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14, 2020-12-17

Tillträdesförbud ska förstärka butikers skydd mot brott och trakasserier (JuU13)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Enligt lagförslaget ska en person vid särskilda omständigheter kunna förbjudas att vistas i en butik om det finns risk för att personen kommer att begå brott, eller allvarligt trakassera någon, i butiken. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag på vissa straffrättsliga lagändringar, exempelvis att straffet för stöld som skett efter inbrott i en bostad ska vara ett till sex års fängelse. Vid grov stöld och grovt häleri ska brottet kunna bedömas som grovt om brottsligheten utövats systematiskt. Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2021.

Utskottet anser att tillträdesförbud även borde möjliggöras för simhallar och bibliotek och föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag under 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 januari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillträdesförbud till butik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om tillträdesförbud till butik,
2. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:52 punkterna 1, 3 och 4 samt avslår motionerna

2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 32,

2020/21:710 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:3623 av Jörgen Berglund (M) och

2020/21:3787 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 51 4 1 293


2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:52 punkt 2 och avslår motionerna

2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 31,

2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 22.

3. Ytterligare omständigheter som skäl för tillträdesförbud till butik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3788 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 3.

Reservation 2 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 24 0 293


4. Tillträdesförbud till simhallar och bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen under 2021 ska återkomma till riksdagen med ett förslag om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 21 och

2020/21:3788 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (S, V, MP)

5. Straffet för grov stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2020/21:3788 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 24 0 293